เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC

โปรแกรมควบคุม ODBC (โปรแกรมควบคุม Open Database Connectivity (ODBC): แฟ้มโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเฉพาะแบบ โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Access หรือ dBASE หรือระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น SQL Server ต้องการโปรแกรมควบคุมที่ต่างกัน) ที่ให้โดย Microsoft จะถูกติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง Microsoft Excel

ถ้าฐานข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการจะเข้าถึงไม่ได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมควบคุม ODBC เหล่านี้ คุณจะต้องได้รับและติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้ากันได้กับ Microsoft Office จากผู้ขาย third-party เช่น ผู้ผลิตโปรแกรมฐานข้อมูล ให้ติดต่อผู้ขายฐานข้อมูลสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

หมายเหตุ  ฐานข้อมูล OLAP (ตัวให้บริการ OLAP: ชุดของซอฟต์แวร์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล OLAP บางชนิดได้ ซอฟต์แวร์นี้สามารถรวมไปถึงโปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูล และซอฟต์แวร์ฝั่งไคลเอ็นต์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล) ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุม ODBC เมื่อคุณติดตั้ง Excel โปรแกรมควบคุมและตัวสนับสนุนจะถูกติดตั้งเพื่อให้เข้าถึงฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft SQL Server OLAP Services ได้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล OLAP ของบริษัทอื่น คุณจะต้องติดตั้ง โปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูล (โปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูล: แฟ้มโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง แต่ละโปรแกรมฐานข้อมูลหรือแต่ละระบบการจัดการจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมที่แตกต่างกันไป) และไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel