การจัดรูปแบบรายงาน PivotTable

ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนต่อไปนี้

แสดงการใช้รูปแบบการเยื้องหรือไม่เยื้อง

 1. คลิกรายงาน
 2. บนแถบเครื่องมือ PivotTable ให้คลิก จัดรูปแบบรายงาน รูปปุ่ม
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการใช้รูปแบบการเยื้อง ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของ รายงาน 1 ถึง รายงาน 10 ตัวเลือกเหล่านี้จะใช้กับการจัดรูปแบบและการย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ (เขตข้อมูลคอลัมน์: เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดการวางแนวคอลัมน์ไว้ในรายงาน PivotTable รายการที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลคอลัมน์จะถูกแสดงเป็นป้ายชื่อคอลัมน์)ใดๆ ในรายงานของคุณไปยังพื้นที่แถว

  เมื่อต้องการใช้รูปแบบไม่เยื้อง (ข้ามตาราง) ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของ ตาราง 1 ถึง ตาราง 10 หรือ PivotTable คลาสสิค ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้นของรายงานใหม่ ตัวเลือก ตาราง 1 ถึง ตาราง 10 จะย้ายเขตข้อมูลแถว (เขตข้อมูลแถว: เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดการวางแถวในรายงาน PivotTable ่โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลแถวจะถูกแสดงเป็นป้ายชื่อแถว)ที่อยู่ซ้ายสุดไปยังพื้นที่คอลัมน์

หมายเหตุ  เมื่อต้องการคืนค่ารายงานให้เป็นเค้าโครงก่อนหน้านี้ ให้คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม ทันทีหลังจากที่คุณใช้รูปแบบใหม่

แสดงการแสดงผลรวมย่อยด้านบนหรือด้านล่างรายการของผลรวมย่อย

 1. คลิกสองครั้งภายนอกเขตข้อมูลแถว (เขตข้อมูลแถว: เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดการวางแถวในรายงาน PivotTable ่โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลแถวจะถูกแสดงเป็นป้ายชื่อแถว)ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งของผลรวมย่อย
 2. ในกรณีที่ผลรวมย่อยไม่ได้ถูกเปิดอยู่ ให้คลิก อัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง
 3. คลิก เค้าโครง แล้วคลิก แสดงรายการในแบบเค้าร่าง
 4. เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยไว้ด้านบนรายการ (รายการ: ประเภทย่อยของเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล "เดือน" สามารถมีรายการต่างๆ เช่น "มกราคม" "กุมภาพันธ์" เป็นต้น)ผลรวมย่อย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมย่อยที่ส่วนบนของกลุ่ม

  เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยไว้ด้านล่างรายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

แสดงการแสดงหรือซ่อนแถวว่างหลังจากรายการเขตข้อมูลแถว

 1. คลิกสองครั้งที่ด้านนอกของเขตข้อมูลแถว (เขตข้อมูลแถว: เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดการวางแถวในรายงาน PivotTable ่โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลแถวจะถูกแสดงเป็นป้ายชื่อแถว)ที่คุณต้องการจะเพิ่มหรือย้ายแถวว่างที่อยู่ระหว่างรายการ (รายการ: ประเภทย่อยของเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล "เดือน" สามารถมีรายการต่างๆ เช่น "มกราคม" "กุมภาพันธ์" เป็นต้น)
 2. คลิก เค้าโครง
 3. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาแถวว่างออก ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทรกบรรทัดว่างต่อท้ายแต่ละรายการ

หมายเหตุ  คุณสามารถใช้อักขระและการจัดรูปแบบเซลล์กับแถวว่างได้ แต่คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลลงไปได้

แสดงการใช้เซลล์ผสานหรือเซลล์ธรรมดาของรายการแถวและคอลัมน์ภายนอก

 1. คลิกรายงาน
 2. ในแถบเครื่องมือ PivotTable ให้คลิกที่ PivotTable แล้วคลิกที่ ตัวเลือกตาราง
 3. เมื่อต้องการใช้เซลล์ผสานของรายการ (รายการ: ประเภทย่อยของเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล "เดือน" สามารถมีรายการต่างๆ เช่น "มกราคม" "กุมภาพันธ์" เป็นต้น)แถวและคอลัมน์ภายนอก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผสานป้ายชื่อ

  เมื่อต้องการใช้เซลล์ธรรมดา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจำนวนของพื้นที่ข้อมูล

 1. คลิกเซลล์ในพื้นที่ข้อมูล
 2. บนแถบเครื่องมือ PivotTable ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล รูปปุ่ม
 3. คลิก จำนวน
 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทของรูปแบบที่คุณต้องการ
 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
 6. ในกรณีที่รายงานมีเขตข้อมูล (เขตข้อมูลค่าข้อมูล: เขตข้อมูลจากรายการ ตาราง หรือฐานข้อมูลที่เป็นต้นฉบับซึ่งมีข้อมูลที่ได้ทำการสรุปไว้ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart โดยปกติแล้วเขตข้อมูลค่าข้อมูลจะมีข้อมูลตัวเลข เช่น สถิติหรือยอดขาย)มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละเขตข้อมูล

แสดงการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ข้อผิดพลาดและเซลล์ว่างจะถูกแสดง

 1. คลิกรายงาน
 2. ในแถบเครื่องมือ PivotTable ให้คลิกที่ PivotTable แล้วคลิกที่ ตัวเลือกตาราง
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนต่อไปนี้

  เปลี่ยนแปลงการแสดงค่าข้อผิดพลาด      ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับแสดงค่าผิดพลาด ที่อยู่ภายใต้ ตัวเลือกรูปแบบ แล้วพิมพ์ค่าที่ต้องการแสดงแทนที่ค่าข้อผิดพลาดลงในกล่องที่ปรากฏอยู่ เมื่อต้องการแสดงค่าข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่างเปล่า ให้ลบอักขระที่อยู่ในกล่องนั้นทิ้ง

  เปลี่ยนแปลงการแสดงเซลล์ว่างเปล่า      ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเซลล์ว่างเปล่า แล้วพิมพ์ค่าที่ต้องการแสดงไว้ในเซลล์ว่างเปล่าลงในกล่องที่ปรากฏอยู่ เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่างเปล่า ให้ลบอักขระที่อยู่ในกล่องนั้นทิ้ง แต่เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนั้น

แสดงการเปลี่ยนอักขระและการจัดรูปแบบเซลล์อื่นๆ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบจะถูกรักษาเอาไว้ในกรณีที่คุณทำการฟื้นฟู (การฟื้นฟู: เพื่อเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงบนข้อมูลต้นฉบับที่เป็นต้นแบบ ถ้ารายงานยึดตามข้อมูลจากภายนอก การฟื้นฟูจะเป็นการเรียกใช้แบบสอบถามต้นแบบเพื่อดึงข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป)รายงานหรือเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของรายงาน ให้คลิกรายงาน แล้วคลิก PivotTable บนแถบเครื่องมือ PivotTable คลิก ตัวเลือกตาราง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบเดิมไว้
 2. เลือกส่วนของรายงาน PivotTable ที่คุณจะจัดรูปแบบ

  ในกรณีที่คุณต้องการใช้การจัดรูปแบบไปยังทุกส่วน เพื่อที่เมื่อเค้าโครงเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่อยู่บนหน้าจอ ส่วนเหล่านั้นจะมีการจัดรูปแบบด้วย ให้คลิกรายการ (ทั้งหมด) ในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูลหน้า (เขตข้อมูลหน้า: เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดให้กับการจัดวางหน้าในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart คุณสามารถแสดงสรุปของรายการทั้งหมดในเขตข้อมูลหน้า หรือแสดงครั้งละหนึ่งรายการซึ่งจะเป็นการกรองเอาข้อมูลสำหรับรายการอื่นๆ ออกทั้งหมด)ใดๆ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้เมาส์เปลี่ยนไปเป็น ลูกศรขวา หรือ ลูกศรลง ก่อนที่คุณจะคลิกส่วนที่คุณเลือก

 3. เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ให้ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ และคำสั่งบนเมนู รูปแบบ

หมายเหตุ  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (รูปแบบตามเงื่อนไข: รูปแบบ เช่น การแรเงาเซลล์ หรือสีแบบอักษร ที่ Excel นำไปใช้กับเซลล์ต่างๆ โดยอัตโนมัติถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริง) เส้นขอบเซลล์จะไม่ถูกรักษาเอาไว้เมื่อคุณทำการฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงเค้าโครง

แสดงคืนค่ารายงานให้เป็นการจัดรูปแบบเริ่มต้น

 1. คลิก PivotTable บนแถบเครื่องมือ PivotTable
 2. คลิก ตัวเลือกตาราง
 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง
 4. คลิก จัดรูปแบบรายงาน รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ PivotTable
 5. คลิกรูปแบบ PivotTable คลาสสิค

แสดงเอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากรายงาน

 1. คลิก PivotTable บนแถบเครื่องมือ PivotTable

 2. คลิก ตัวเลือกตาราง

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิก จัดรูปแบบรายงาน รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ PivotTable

 5. คลิกรูปแบบ ไม่มี

หมายเหตุ  เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในรายงาน PivotTable การจัดรูปแบบบางอย่างในรายงาน PivotChart ที่ขั้นกับรายงาน PivotTable อาจจะสูญหาย

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel