การสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

แสดงการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก เซลล์ แล้วคลิกแท็บ ตัวเลข
 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทที่คล้ายคลึงกับประเภทที่คุณต้องการ แล้วตั้งค่ารูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในของประเภทนั้นให้คล้ายคลึงกับประเภทที่คุณต้องการ (คุณไม่ได้กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน แต่คุณกำลังสร้างสำเนาขึ้นมาเพื่อกำหนดเอง)
 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง
 5. ในกล่อง ชนิด ให้แก้ไขโค้ดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรูปแบบที่คุณต้องการ

  คุณสามารถระบุโค้ดรูปแบบได้ถึงสี่ส่วน โดยโค้ดรูปแบบแต่ละส่วนซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคจะกำหนดรูปแบบต่างๆ สำหรับตัวเลขจำนวนบวก ตัวเลขจำนวนลบ ค่าศูนย์ และข้อความ ตามลำดับ ถ้าคุณระบุเพียงสองส่วน ส่วนแรกจะใช้สำหรับตัวเลขจำนวนบวกและศูนย์ และส่วนที่สองจะใช้สำหรับตัวเลขจำนวนลบ แต่ถ้าคุณระบุเพียงหนึ่งส่วน ส่วนที่คุณระบุจะใช้สำหรับตัวเลขทั้งหมด ถ้าคุณข้ามส่วนใดส่วนหนึ่งไป ให้ใส่เครื่องหมายอัฒภาคจบสำหรับส่วนนั้นด้วย

  การกำหนดรูปแบบตัวเลขเองเป็นสี่ส่วน

  ใช้โค้ดรูปแบบที่อธิบายวิธีที่คุณต้องการแสดงตัวเลข วันที่หรือเวลา สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ และข้อความหรือช่องว่าง

  แสดงโค้ดรูปแบบ

  แสดงข้อความและช่องว่าง

  การแสดงทั้งข้อความและตัวเลข    เมื่อต้องการแสดงทั้งข้อความและตัวเลขในเซลล์ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") คร่อมอักขระข้อความนั้น หรือใส่เครื่องหมายทับขวา (\) นำหน้าอักขระตัวเดียว โดยให้ใส่อักขระไว้ในส่วนที่เหมาะสมของโค้ดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์รูปแบบ $0.00" Surplus";$-0.00" Shortage" เพื่อแสดงจำนวนบวกเป็น "$125.74 Surplus" และแสดงจำนวนลบเป็น "$-125.74 Shortage" อักขระต่อไปนี้จะแสดงโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ได้แก่ $ - + / ( ) : ! ^ & ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวเปิด) ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวปิด) ~ { } = < > และอักขระช่องว่าง

  การรวมส่วนสำหรับการใส่ข้อความ    ถ้ารวม ส่วนของข้อความจะเป็นส่วนสุดท้ายในรูปแบบตัวเลขเสมอ โดยให้ใส่เครื่องหมาย "at" (@) ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงข้อความที่ใส่ในเซลล์ ถ้าไม่ได้ใส่อักขระ @ ไว้ในส่วนของข้อความ ข้อความที่คุณใส่ในเซลล์จะไม่ถูกแสดง ถ้าคุณต้องการแสดงอักขระข้อความที่ระบุพร้อมกับข้อความที่ใส่ลงในเซลล์เสมอ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") คร่อมข้อความเพิ่มเติมนั้นไว้ ตัวอย่างเช่น "ใบเสร็จรับเงินขั้นต้นสำหรับ "@

  ถ้ารูปแบบไม่รวมส่วนของข้อความ รูปแบบนี้ก็จะไม่มีผลต่อข้อความที่คุณใส่ลงในเซลล์

  การเพิ่มช่องว่าง    เมื่อต้องการสร้างช่องว่างที่มีความกว้างเท่ากับอักขระไว้ในรูปแบบตัวเลข ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง (_) นำหน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่เครื่องหมายขีดล่างตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิด (_)) ตัวเลขจำนวนบวกจะจัดเรียงอยู่ในแถวเดียวกันกับตัวเลขจำนวนลบที่คร่อมด้วยวงเล็บอย่างถูกต้อง

  การพิมพ์ซ้ำอักขระ      เมื่อต้องการพิมพ์ซ้ำอักขระตัวถัดไปที่อยู่ในรูปแบบให้เต็มความกว้างคอลัมน์ ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) รวมไว้ในรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 0*- เพื่อใส่เส้นประต่อจากตัวเลขจนเต็มเซลล์

  แสดงตำแหน่งทศนิยม ช่องว่าง สี และเงื่อนไข

  ตำแหน่งทศนิยม และเลขนัยสำคัญ    เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้ใส่ตัวยึดตัวเลขต่อไปนี้ไว้ในส่วน ถ้าตัวเลขมีหลักเลขหลังจุดทศนิยมมากกว่าจำนวนตัวยึดที่ใส่อยู่ในรูปแบบ หลักเลขจะถูกปัดเศษให้เหลือเท่ากับจำนวนตัวยึด ถ้ามีหลักเลขหน้าจุดทศนิยมมากกว่าจำนวนตัวยึดที่ใส่อยู่ในรูปแบบ หลักเลขที่เกินจะถูกแสดงไว้ ถ้าในรูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายตัวเลข (#) อยู่หน้าจุดทศนิยม ตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่งจะขึ้นต้นด้วยจุดทศนิยม

  • # แสดงเฉพาะเลขนัยสำคัญ และไม่แสดงเลขศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ
  • 0 (ศูนย์) แสดงเลขศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญถ้าตัวเลขมีหลักน้อยกว่าเลขศูนย์ในรูปแบบ
  • ? เพิ่มช่องว่างแทนเลขศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญไว้ทั้งสองด้านของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมจัดตำแหน่งเมื่อจัดรูปแบบด้วยแบบอักษรที่มีความกว้างคงที่ เช่น Courier New คุณยังสามารถใช้เครื่องหมาย ? กับเศษส่วนที่มีจำนวนหลักเลขไม่คงที่ได้
  เมื่อต้องการแสดง ใช้โค้ดนี้
  1234.59 เป็น 1234.6 ####.#
  8.9 เป็น 8.900 #.000
  .631 เป็น 0.6 0.#
  12 เป็น 12.0 และ 1234.568 เป็น 1234.57 #.0#
  44.398, 102.65 และ 2.8 พร้อมทศนิยมที่จัดตำแหน่ง ???.???
  5.25 เป็น 5 1/4 และ 5.3 เป็น 5 3/10 ด้วยเครื่องหมายหารที่จัดตำแหน่ง
  # ???/???

  ตัวคั่นหลักพัน    เมื่อต้องการแสดงจุลภาค (,) เป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเพื่อกำหนดมาตราส่วนของตัวเลขให้เป็นจำนวนทวีคูณของหนึ่งพัน ให้ใส่จุลภาคไว้ในรูปแบบตัวเลข
  เมื่อต้องการแสดง ใช้โค้ดนี้
  12000 เป็น 12,000 #,###
  12000 เป็น 12 #,
  12200000 เป็น 12.2 0.0,,

  สี    เมื่อต้องการตั้งค่าสีให้กับส่วนของรูปแบบ ให้พิมพ์ชื่อของสีใดสีหนึ่งจากแปดสีต่อไปนี้ลงในวงเล็บเหลี่ยมภายในส่วนที่ต้องการ โค้ดสีจะต้องเป็นรายการแรกภายในส่วนนั้น
  [ดำ] [น้ำเงิน]
  [น้ำเงินอมเขียว] [เขียว]
  [ชมพูแกมม่วง] [แดง]
  [ขาว] [เหลือง]

  เงื่อนไข    เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขซึ่งจะใช้เฉพาะเมื่อตัวเลขตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ ให้ใส่เงื่อนไขไว้ในวงเล็บเหลี่ยม โดยเงื่อนไขจะประกอบด้วย ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ: เครื่องหมายที่ใช้ในเงื่อนไขการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าสองค่า ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ได้แก่ = เท่ากับ, &gt; มากกว่า, &lt; น้อยกว่า, &gt;= มากกว่าหรือเท่ากับ, &lt;= น้อยกว่าหรือเท่ากับ, &lt;&gt; ไม่เท่ากับ) และค่าหนึ่งค่า ตัวอย่างเช่น รูปแบบต่อไปนี้แสดงตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ด้วยแบบอักษรสีแดง และแสดงตัวเลขที่มากกว่า 100 ด้วยแบบอักษรสีน้ำเงิน

  [แดง][<=100];[น้ำเงิน][>100]

  เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (รูปแบบตามเงื่อนไข: รูปแบบ เช่น การแรเงาเซลล์ หรือสีแบบอักษร ที่ Excel นำไปใช้กับเซลล์ต่างๆ โดยอัตโนมัติถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริง)กับเซลล์ ตัวอย่างเช่น การแรเงาสีซึ่งขึ้นกับค่าของเซลล์ ให้ใช้คำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนเมนู รูปแบบ

  แสดงสัญลักษณ์สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

  สัญลักษณ์สกุลเงิน    เมื่อต้องการใส่สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ลงในรูปแบบตัวเลข ให้เปิดใช้งานปุ่ม NUM LOCK แล้วใช้แป้นตัวเลขในการพิมพ์โค้ด ANSI ของสัญลักษณ์นั้น

  เมื่อต้องการใส่ กดแป้น ALT ค้างไว้ และพิมพ์โค้ดนี้
  ¢ 0162
  £ 0163
  ¥ 0165
  ยูโร 0128

  หมายเหตุ  รูปแบบแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกพร้อมกับสมุดงาน เมื่อต้องการให้ Microsoft Excel ใช้สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งเสมอ ให้เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์สกุลเงินที่เลือกใน การตั้งค่าภูมิภาค (Regional Settings) ใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ก่อนที่คุณจะเริ่มการทำงาน Excel

  เปอร์เซ็นต์      เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 100 ให้ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ไว้ในรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลข .08 จะแสดงเป็น 8% และตัวเลข 2.8 จะแสดงเป็น 280%

  สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ ให้ใส่โค้ดเลขชี้กำลัง "E-", "E+", "e-" หรือ "e+" ลงในส่วน ถ้าในรูปแบบมีเลขศูนย์ (0) หรือเครื่องหมายตัวเลข (# ) วางอยู่ด้านขวาของโค้ดเลขชี้กำลัง Excel จะแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์และแทรก "E" หรือ "e" ลงไป ซึ่งจำนวนของเลขศูนย์หรือเครื่องหมายตัวเลขที่อยู่ด้านขวาของโค้ดจะเป็นตัวกำหนดจำนวนหลักของเลขชี้กำลัง โดย "E-" หรือ "e-" จะใส่เครื่องหมายลบไว้ติดกับเลขชี้กำลังที่เป็นค่าลบ และ "E+" หรือ "e+" จะใส่เครื่องหมายลบไว้ติดกับเลขชี้กำลังที่เป็นค่าลบ และใส่เครื่องหมายบวกไว้ติดกับเลขชี้กำลังที่เป็นค่าบวก

  แสดงวันที่และเวลา

  วัน เดือน และปี    ถ้าคุณใส่ "m" ตามหลังโค้ด "h" หรือ "hh" ั้ทันทีหรือใส่ไว้หน้าโค้ด "ss" ทันที Microsoft Excel จะแสดงนาทีแทนที่จะเป็นเดือน

  เมื่อต้องการแสดง ใช้โค้ดนี้
  เดือนเป็นแบบ 1–12 m
  เดือนเป็นแบบ 01–12 mm
  เดือนเป็นแบบ Jan–Dec mmm
  เดือนเป็นแบบ January–December mmmm
  เดือนเป็นอักษรตัวแรกของเดือน mmmmm
  วันเป็นแบบ 1–31 D
  วันเป็นแบบ 01–31 dd
  วันเป็นแบบ Sun–Sat ddd
  วันเป็นแบบ Sunday–Saturday dddd
  ปีเป็นแบบ 00–99 yy
  ปีเป็นแบบ 1900–9999 yyyy

  ชั่วโมง นาที และวินาที
  เมื่อต้องการแสดง ใช้โค้ดนี้
  ชั่วโมงเป็นแบบ 0-23 H
  ชั่วโมงเป็นแบบ 00-23 hh
  นาทีเป็นแบบ 0-59 m
  นาทีเป็นแบบ 00-59 mm
  วินาทีเป็นแบบ 0-59 s
  วินาทีเป็นแบบ 00-59 ss
  ชั่วโมงเป็นแบบ 4 AM h AM/PM
  เวลาเป็นแบบ 4:36 PM h:mm AM/PM
  เวลาเป็นแบบ 4:36:03 p h:mm:ss A/P
  เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 2502 [h]:mm
  เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนนาที ตัวอย่างเช่น 63:46 [mm]:ss
  เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนวินาที [ss]
  เสี้ยววินาที h:mm:ss.00

  AM และ PM    ถ้าในรูปแบบมี AM หรือ PM เวลาจะอยู่ในรูปแบบ 12 ชั่วโมง โดยที่ "AM" หรือ "A" แสดงถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ "PM" หรือ "P" แสดงถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน แต่ถ้ารูปแบบไม่มี AM หรือ PM เวลาจะอยู่ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง โค้ด "m" หรือ "mm" จะต้องตามหลังโค้ด "h" หรือ "hh" ทันทีหรือนำหน้าโค้ด "ss" ทันทีมิฉะนั้น Microsoft Excel จะแสดงเดือนแทนเวลา

  หมายเหตุ  คุณยังสามารถใช้ ตัวดำเนินการ (ตัวดำเนินการ: เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณที่จะทำภายในนิพจน์ ซึ่งตัวดำเนินการที่มีใช้ ได้แก่ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการอ้างอิง) ข้อความ & เพื่อเชื่อมค่าสองค่าได้

แสดงการลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู รูปแบบ คลิก เซลล์ แล้วคลิกแท็บ ตัวเลข
 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง
 3. ที่ด้านล่างของกล่อง ชนิด ให้คลิกรูปแบบแบบกำหนดเองที่คุณต้องการลบ
 4. คลิก ลบ

  Microsoft Excel จะใช้รูปแบบเริ่มต้น 'ทั่วไป' กับทุกเซลล์ในสมุดงานที่ถูกจัดรูปแบบไว้ด้วยรูปแบบแบบกำหนดเองที่ถูกลบออกไป

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel