การหารตัวเลข

พิมพ์ =10/5 ในเซลล์จะแสดงผลลัพธ์เท่ากับ 2

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

    การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

    การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  3. กด CTRL+C
  4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
A
ข้อมูล
15,000
12
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2/A3 15,000 หารด้วย 12 (1250)
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel