การบวกตัวเลข

แสดงการบวกตัวเลข

คุณสามารถบวกตัวเลขที่คุณพิมพ์ไว้ในเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ =5+10 ในเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์เป็น 15

แสดงการบวกตัวเลขทั้งหมดในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ให้ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม  เพื่อทำงานนี้

 1. คลิกเซลล์ใต้คอลัมน์ของตัวเลขหรือทางขวาของแถวของตัวเลข
 2. คลิก ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10) มาตรฐาน จากนั้นกด ENTER

แสดงการบวกตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อกระทำงานนี้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
พนักงานขาย ใบกำกับสินค้า
Buchanan 15,000
Buchanan 9,000
Suyama 8,000
Suyama 20,000
Buchanan 5,000
Dodsworth 22,500
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUM(B2:B3, B5) การบวกใบแจ้งหนี้ 2 ใบจาก Buchanan และใบแจ้งหนี้ 1ใบจาก Suyama (44,000)
=SUM(B2,B5,B7) การบวกใบแจ้งหนี้แต่ละใบจาก Buchanan, Suyama และ Dodsworth (57,500)

 หมายเหตุ    ฟังก์ชัน SUM สามารถรวมได้ถึง 30 เซลล์หรือการอ้างอิงช่วง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฟังก์ชัน SUM

แสดงการบวกตัวเลขโดยมีพื้นฐานบนเงื่อนไขเดียว

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อสร้างค่าผลรวมของช่วงหนึ่งช่วงโดยใช้ค่าที่อยู่ในอีกช่วง ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
พนักงานขาย ใบกำกับสินค้า
Buchanan 15,000
Buchanan 9,000
Suyama 8,000
Suyama 20,000
Buchanan 5,000
Dodsworth 22,500
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUMIF(A2:A7,"Buchanan",B2:B7) ผลรวมใบแจ้งหนี้ของ Buchanan (29000)
=SUMIF(B2:B7,">=9000",B2:B7) ผลรวมใบแจ้งหนี้ปริมาณมากที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 9,000 (66500)
=SUMIF(B2:B7,"<9000",B2:B7) ผลรวมใบแจ้งหนี้ปริมาณน้อยที่มีค่าน้อยกว่า 9,000 (13000)

ฟังก์ชัน SUMIF ใช้อาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

สูตรที่มีฟังก์ชัน SUMIF

สูตรที่มีฟังก์ชัน SUMIF

คำบรรยายภาพ 1 ช่วงที่จะประเมิน: ตรวจสอบเซลล์เหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าแถวตรงตามเกณฑ์ของคุณหรือไม่

คำบรรยายภาพ 2 เกณฑ์: เงื่อนไขที่เซลล์ที่คุณประเมินจะต้องมีเพื่อให้รวมแถวไว้ในผลรวมได้

คำบรรยายภาพ 3 ช่วงที่จะคิดผลรวม: บวกตัวเลขในเซลล์เหล่านี้ โดยมีข้อแม้ว่าแถวเป็นไปตามเงื่อนไข

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฟังก์ชัน SUMIF

แสดงการบวกตัวเลขโดยมีพื้นฐานบนหลายเงื่อนไข

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IF และ SUM เพื่อกระทำงานนี้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Region พนักงานขาย ชนิด ยอดขาย
เขต 3 Buchanan เครื่องดื่ม 3571
เขต 2 Davolio ผลิตภัณฑ์นม 3338
ตะวันออก Suyama เครื่องดื่ม 5122
ภาคเหนือ Suyama ผลิตภัณฑ์นม 6239
เขต 3 Dodsworth Produce 8677
เขต 3 Davolio เนื้อสัตว์ 450
เขต 3 Davolio เนื้อสัตว์ 7673
ตะวันออก Suyama Produce 664
ภาคเหนือ Davolio Produce 1500
เขต 3 Dodsworth เนื้อสัตว์ 6596
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUM(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11)) ผลรวมยอดขายเนื้อสัตว์ในภูมิภาคทางภาคใต้ (14719)
=SUM(IF((A2:A11="South")+(A2:A11="East"),D2:D11)) ผลรวมของยอดขายในภูมิภาคทางภาคใต้หรือตะวันออก (32753)

 หมายเหตุ    สูตรในตัวอย่างดังกล่าวต้องถูกป้อนให้เป็นสูตรอาร์เรย์ (สูตรอาร์เรย์: สูตรที่ทำการคำนวณต่างๆ กับชุดของค่าอย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไป แล้วส่งกลับผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ สูตรอาร์เรย์จะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และจะป้อนสูตรอาร์เรย์ได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+ENTER)หลังจากคัดลอกตัวอย่างดังกล่าวไปยังแผ่นงานเปล่า ให้เลือกเซลล์สูตร กด F2 จากนั้นกด CTRL+SHIFT+ENTER ถ้าสูตรนั้นไม่ได้ถูกป้อนให้เป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฟังก์ชัน SUM และฟังก์ชัน IF

แสดงบวกตัวเลขโดยมีพื้นฐานบนเกณฑ์ที่เก็บในช่วงที่แยกต่างหาก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DSUM เพื่อกระทำงานนี้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C D
Region พนักงานขาย ชนิด Sales
เขต 3 Buchanan เครื่องดื่ม 3571
เขต 2 Davolio ผลิตภัณฑ์นม 3338
ตะวันออก Suyama เครื่องดื่ม 5122
ภาคเหนือ Suyama ผลิตภัณฑ์นม 6239
เขต 3 Dodsworth ผลผลิต 8677
เขต 3 Davolio เนื้อสัตว์ 450
เขต 3 Davolio เนื้อสัตว์ 7673
ตะวันออก Suyama ผลผลิต 664
ภาคเหนือ Davolio ผลผลิต 1500
เขต 3 Dodsworth เนื้อสัตว์ 6596
Region พนักงานขาย ชนิด Sales
เขต 3 เนื้อสัตว์
ผลผลิต
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=DSUM(A1:D11, "Sales", A12:D13) ผลรวมยอดขายเนื้อสัตว์ในภูมิภาคทางภาคใต้ (14719)
=DSUM(A1:D11, "Sales", A12:D14) ผลรวมยอดขายเนื้อสัตว์และผลิตในภูมิภาคทางภาคใต้ (25560)

ฟังก์ชัน DSUM ใช้อาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

สูตรที่มีฟังก์ชัน DSUM

คำบรรยายภาพ 1 ช่วงที่จะประเมิน: รายการที่คุณต้องการคิดผลรวม

คำบรรยายภาพ 2  เขตข้อมูล: ป้ายชื่อของคอลัมน์ที่จะคิดผลรวม

คำบรรยายภาพ 3 เกณฑ์: เป็นช่วงของเซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ฟังก์ชัน DSUM

แสดงบวกตัวเลขที่มีพื้นฐานอยู่บนหลายเงื่อนไขที่มีตัวช่วยทำผลรวมอย่างมีเงื่อนไข

ถ้าคุณต้องการที่จะสรุปค่าในรายการ (รายการ: ชุดของแถวซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือชุดของแถวที่คุณกำหนดเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแผ่นข้อมูลโดยใช้คำสั่ง สร้างรายการ )ที่มีพื้นฐานอยู่บนเงื่อนไขที่ระบุ คุณสามารถใช้ตัวช่วยทำผลรวมอย่างมีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการของคุณมีจำนวนยอดขายของพนักงานที่แตกต่างกันไป โปรแกรม add-in (Add-in: โปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองให้กับ Microsoft Office) ที่มีตัวช่วยทำผลรวมอย่างมีเงื่อนไขสามารถช่วยคุณสร้างสูตรที่คำนวณจำนวนยอดขายทั้งหมดสำหรับพนักงานขายหนึ่งคน

 1. คลิกเซลล์ในรายการ
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ที่ ตัวช่วยสร้าง และจากนั้นคลิก การบวกตามเงื่อนไข

ถ้าคำสั่ง การบวกตามเงื่อนไข ไม่ได้อยู่บนเมนูย่อย ตัวช่วยสร้าง บนเมนู เครื่องมือ คุณต้องโหลดโปรแกรม add-in ที่มีตัวช่วยทำผลรวมอย่างมีเงื่อนไข

แสดงวิธีการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก Add-Ins
 2. ถ้า add-in (Add-in: โปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองให้กับ Microsoft Office) ที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการในกล่อง Add-Ins ที่มีอยู่ คลิก เรียกดู จากนั้นค้นหา add-in
 3. ในกล่อง Add-Ins ที่มีอยู่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก add-in ที่คุณต้องการโหลด จากนั้นคลิก ตกลง
 4. หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในโปรแกรมติดตั้ง
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

 หมายเหตุ    สูตรที่สร้างโดยตัวช่วยผลรวมอย่างมีเงื่อนไขเป็นสูตรอาร์เรย์ (สูตรอาร์เรย์: สูตรที่ทำการคำนวณต่างๆ กับชุดของค่าอย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไป แล้วส่งกลับผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ สูตรอาร์เรย์จะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และจะป้อนสูตรอาร์เรย์ได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+ENTER) หลังจากที่คุณแก้ไขสูตรเหล่านี้ คุณต้องกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อล็อกในสูตร

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003