การตรึงหรือล็อกแถวและคอลัมน์

คุณสามารถดูพื้นที่สองส่วนบนแผ่นงาน แล้วล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่หนึ่งด้วยการตรึงหรือแยกแนว (บานหน้าต่าง: ส่วนหนึ่งของหน้าต่างเอกสารที่แยกจากส่วนอื่นด้วยแถบแนวตั้งและแถบแนวนอน) เมื่อคุณตรึงแนว คุณจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจงที่ยังคงมองเห็นได้เมื่อเลื่อนแผ่นงาน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรึงแนวเพื่อให้มองเห็นป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ในขณะที่คุณเลื่อนไปมา ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้


หน้าต่างแผ่นงานเมื่อแถวที่ 1 ถูกตรึง

หน้าต่างแผ่นงานเมื่อแถวที่ 1 ถูกตรึง

เมื่อคุณแยกแนว คุณจะสร้างพื้นที่แผ่นงานแยกต่างหากซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลภายใน ในขณะที่แถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้เลื่อนจะยังคงปรากฏให้เห็น

คุณต้องการทำสิ่งใด


การตรึงแนวพื่อล็อกบางแถวหรือบางคอลัมน์

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการล็อกแถว ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างของตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น
  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น
  • เมื่อต้องการล็อกทั้งแถวและคอลัมน์ ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างและด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
เซลล์เดียว คลิก เซลล์ หรือกดปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่ต้องการ
ช่วงเซลล์

คลิก เซลล์แรกที่ต้องการให้อยู่ในช่วง และลากไปที่เซลล์สุดท้าย หรือกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อขยายขอบเขตการเลือก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก เซลล์แรกที่ต้องการให้อยู่ในช่วง กดปุ่ม F8 แล้วขยายขอบเขตการเลือกด้วยปุ่มลูกศร และกดปุ่ม F8 อีกครั้งเพื่อหยุดเลือก

ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่ คลิก เซลล์แรกที่ต้องการให้อยู่ในช่วง กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิก เซลล์สุดท้าย คุณยังสามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้เซลล์สุดท้ายปรากฏขึ้นมาได้
เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

คลิก ปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่มเลือกทั้งหมด

ในการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถทำได้โดยกดปุ่ม CTRL+A

 หมายเหตุ   หากแผ่นงานของคุณมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A ครั้งแรกจะเป็นการเลือกพื้นที่ปัจจุบัน และการกด CTRL+A ครั้งต่อไปจะเป็นการเลือกทั้งแผ่นงาน

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

เลือกเซลล์แรกหรือช่วงเซลล์ และกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกหรือช่วงเซลล์ กดปุ่ม SHIFT+F8 แล้วเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่นที่ไม่อยู่ติดกัน เมื่อไม่ต้องการเลือกเซลล์หรือช่วงเพิ่มเติมอีกแล้ว ให้กดปุ่ม SHIFT+F8 อีกครั้ง

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันเพียงบางส่วนได้ จำเป็นจะต้องยกเลิกการเลือกทั้งหมด

ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

คลิก หัวแถวหรือหัวคอลัมน์

ในแผ่นงานจะแสดงหัวแถวและหัวคอลัมน์ไว้

 หัวแถว
 หัวคอลัมน์

คุณสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้โดยเลือกเซลล์แรก แล้วกดปุ่ม CTRL+SHIFT+ลูกศร (ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้ายเพื่อเลือกเซลล์ในแถว ส่วนลูกศรบน หรือลูกศรล่างเพื่อเลือกเซลล์ในคอลัมน์)

 หมายเหตุ   หากแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+ลูกศร จะเป็นการเลือกข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์นั้นทั้งหมดจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูล การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+ลูกศร จะเป็นการเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ลากผ่านหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย
แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก หัวคอลัมน์หรือหัวแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเลือก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิก หัวคอลัมน์หรือหัวแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นๆ ที่คุณต้องการเลือกเพิ่มเติม
เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายของแถวหรือคอลัมน์ เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ และกดปุ่ม CTRL+ลูกศร (ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้ายเพื่อเลือกเซลล์ในแถว ส่วนลูกศรบน หรือลูกศรล่างเพื่อเลือกเซลล์ในคอลัมน์)
เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงาน หรือในตารางของ Microsoft Office Excel

กดปุ่ม CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกของแผ่นงาน หรือจากรายการใน Excel

กดปุ่ม CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายของแผ่นงาน หรือจากรายการใน Excel ที่มีข้อมูลหรือมีการจัดรูปแบบไว้

เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง) เลือกเซลล์แรก และกดปุ่ม CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายขอบเขตการเลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)
เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์แรกของแผ่นงาน เลือกเซลล์แรก และกดปุ่ม CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายขอบเขตการเลือกไปจนถึงเซลล์แรกของแผ่นงาน
เพิ่มหรือลดเซลล์จากการเลือกที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ขณะที่คลิกเซลล์สุดท้ายที่ต้องการรวมไว้ในการเลือกใหม่ ช่วงที่เป็นสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งานอยู่ (เซลล์ที่ใช้งานอยู่: เซลล์ที่ถูกเลือกซึ่งข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ โดยในแต่ละครั้ง และจะมีเพียงเซลล์เดียวเท่านั้นที่เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือคือเซลล์ที่มีเส้นขอบหนาล้อมรอบ) และเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นเซลล์ที่เลือก

 เคล็ดลับ   การยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิก เซลล์ใดก็ได้ในแผ่นงาน

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ตรึงแนว จากนั้นจึงคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   เมื่อคุณตรึงแนว ตัวเลือก ตรึงแนว จะเปลี่ยนไปเป็น ยกเลิกตรึงแนว เพื่อที่คุณจะสามารถปลดล็อกแถวหรือคอลัมน์ที่ตรึงได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่แผ่นงานที่แยกต่างหาก

 1. เมื่อต้องการแยกแนว ให้ชี้ที่กล่องแยกที่บริเวณด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้งหรือทางขวาสุดของแถบเลื่อนแนวนอน

กล่องแบ่ง

 1. เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้แยก ตัวชี้แยก หรือ ตัวชี้ปรับขนาด (ลูกศรสองหัว) ให้ลากกล่องแยกลงหรือไปทางซ้ายจนถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ
 2. เมื่อต้องการเอาแนวที่แยกออก ให้คลิกสองครั้งที่ส่วนใดก็ได้บนแถบแยกที่แบ่งแนวอยู่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007