การใส่ข้อมูลลงในเซลล์แผ่นงานด้วยตนเอง

คุณสามารถใส่ตัวเลข (มีหรือไม่มีตำแหน่งทศนิยมคงที่ก็ได้) ข้อความ วันที่ หรือเวลาในเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์พร้อมกัน หรือในแผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ)หลายแผ่นงานได้

 สิ่งสำคัญ   คุณหรือบุคคลอื่นอาจป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขแผ่นงานโดยบังเอิญ สำหรับแผ่นงานที่มีการป้องกัน คุณอาจจะสามารถเลือกเซลล์เพื่อแสดงข้อมูลได้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ที่ล็อกไว้ได้ โดยส่วนใหญ่แผ่นงานที่มีการป้องกันจะไม่สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงานได้ นอกจากคุณจะได้รับสิทธิ์จากผู้สร้างแผ่นงานนั้น เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน (ในกรณีที่ทำได้) ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ในกลุ่ม เปลี่ยนแปลง บนแท็บ ตรวจทาน ถ้ามีการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการป้องกันแผ่นงาน คุณจะต้องพิมพ์รหัสผ่านนั้นเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด


ใส่ตัวเลขหรือข้อความ

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์
 2. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER หรือ TAB

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเริ่มข้อมูลบรรทัดใหม่ในเซลล์ ให้ใส่ตัวแบ่งบรรทัดโดยการกด ALT+ENTER

 หมายเหตุ 

 • ตามค่าเริ่มต้น การกด ENTER จะเป็นการย้ายการเลือกลงมาหนึ่งเซลล์ และการกด TAB จะเป็นการย้ายการเลือกไปด้านขวาหนึ่งเซลล์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการย้ายทิศทางของแป้น TAB ได้ แต่คุณสามารถระบุทิศทางต่างๆ สำหรับแป้น ENTER ได้

แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงทิศทางสำหรับแป้น ENTER

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel
 1. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ แก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากกด Enter ให้ย้ายส่วนที่เลือก แล้วคลิกทิศทางที่คุณต้องการในกล่อง ทิศทาง
 • เมื่อคุณกด TAB เพื่อใส่ข้อมูลในเซลล์ต่างๆ ในแถว แล้วกด ENTER เมื่อสุดแถว ส่วนที่เลือกจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป
 • เซลล์อาจแสดง ##### เมื่อเซลล์มีข้อมูลที่มีรูปแบบตัวเลขที่กว้างกว่าความกว้างคอลัมน์ เมื่อต้องการดูข้อความทั้งหมด คุณต้องเพิ่มความกว้างคอลัมน์

แสดงวิธีการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์
 2. บนแท็บ เริ่มต้น ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการปรับข้อความทั้งหมดให้พอดีในเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ
  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดความกว้างคอลัมน์ ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ความกว้างที่คุณต้องการลงในกล่อง ความกว้างคอลัมน์
 • คุณสามารถแสดงข้อความหลายบรรทัดภายในหนึ่งเซลล์ได้ด้วยการตัดข้อความ

แสดงวิธีการตัดข้อความในเซลล์

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการตัดข้อความ
 2. บนแท็บ เริ่มต้น ในกลุ่ม การจัดตำแหน่ง ให้คลิก ตัดข้อความ

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   ถ้าข้อความเป็นคำเดียวแต่มีความยาวมากจะไม่มีการตัดคำ คุณสามารถเพิ่มขนาดความกว้างของคอลัมน์หรือลดขนาดแบบอักษรเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความทั้งหมดได้ ถ้าไม่ปรากฏข้อความทั้งหมดหลังจากที่คุณตัดข้อความ คุณอาจต้องปรับความสูงของแถว บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบและใต้ ขนาดเซลล์ คลิก แถวพอดีอัตโนมัติ

 • ใน Microsoft Office Excel ลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขในเซลล์จะแยกจากลักษณะของตัวเลขที่เก็บไว้ในเซลล์ เมื่อตัวเลขที่คุณใส่มีการปัดเศษ โดยส่วนใหญ่แล้ว Excel จะแสดงตัวเลขที่ปัดเศษแล้วเท่านั้น แต่การคำนวณจะใช้ค่าตัวเลขจริงที่เก็บไว้ในเซลล์ ไม่ใช่ค่าตัวเลขแสดงให้เห็น
 • หลังจากที่คุณพิมพ์ตัวเลขลงในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงตัวเลขได้

แสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเลข

 1. คลิกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข เลือกที่ ทั่วไปแล้วคลิกรูปแบบที่ต้องการ

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเลือกรูปแบบตัวเลขจากรายการรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในรายการ ประเภท

 • สำหรับตัวเลขที่ไม่ต้องการให้มีการคำนวณใน Excel เช่นหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขเป็นข้อความได้โดยใช้รูปแบบข้อความกับเซลล์ว่างก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลข

แสดงวิธีการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

 1. เลือกเซลล์ว่าง
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้เลือก ทั่วไป แล้วคลิก ข้อความ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการลงในเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้ว

 หมายเหตุ   คุณจะต้องใส่ตัวเลขที่คุณพิมพ์ก่อนที่คุณใช้การจัดรูปแบบข้อความกับเซลล์ที่จัดรูปแบบแล้วอีกครั้ง เมื่อต้องการใส่ตัวเลขอีกครั้งเป็นข้อความอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเซลล์แต่ละเซลล์และกด F2 แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่ตัวเลขพร้อมตำแหน่งทศนิยมคงที่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel
 1. คลิก ขั้นสูง แล้วภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ
 2. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสำหรับจำนวนของตัวเลขซึ่งแสดงทางด้านซ้ายของเลขทศนิยม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 2834 ลงในเซลล์ ค่าจะเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่ -3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 283 ค่าจะเป็น 283000

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   ข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ก่อนเลือกตัวเลือก ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะไม่ได้รับผลกระทบ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก ตำแหน่งทศนิยมคงที่ ชั่วคราว ให้พิมพ์จุดทศนิยมเมื่อคุณป้อนตัวเลข

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่วันที่หรือเวลา

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์
 2. พิมพ์วันที่หรือเวลาต่อไปนี้
  • สำหรับวันที่ ให้ใช้เครื่องหมายทับหรือยัติภังค์เพื่อแยกส่วนของวันที่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 9/5/2002 หรือ 5-Sep-2002

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใส่วันที่ปัจจุบัน ให้กด CTRL+ อัฒภาค (;)

 • สำหรับเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ให้พิมพ์ช่องว่าง แล้วพิมพ์ a หรือ p หลังจากเวลา ตัวอย่างเช่น 9:00 p ไม่เช่นนั้น Excel จะใส่เวลาเป็น AM

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใส่เวลาปัจจุบัน ให้กด CTRL+SHIFT+ อัฒภาค (;)

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการใส่วันที่หรือเวลาที่เป็นปัจจุบันเสมอเมื่อคุณเปิดแผ่นงานอีกครั้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY และ NOW ได้
 • เมื่อมีการพิมพ์วันที่หรือเวลาลงในเซลล์ ตัวเลขจะมีลักษณะได้ทั้งวันที่เริ่มต้นหรือรูปแบบเวลา หรือปรากฏในรูปแบบที่ใช้กับเซลล์นั้นก่อนจะมีการใส่วันที่และเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับบการตั้งค่าของวันที่และเวลาในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (แผงควบคุม) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของวันที่และเวลา วันที่และเวลาใดๆ ก็ตามในสมุดงานของคุณซึ่งไม่ได้รับการจัดรูปแบบโดยใช้คำสั่ง จัดรูปแบบเซลล์ จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
 • ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบของวันที่หรือเวลาเริ่มต้น ให้คลิกเซลล์ที่มีวันที่หรือเวลา แล้วกด CTRL+SHIFT+# หรือ CTRL+SHIFT+@

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่ข้อมูลเดียวกันลงในหลายๆ เซลล์พร้อมกันในครั้งเดียว

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเซลล์ที่อยู่ติดกัน

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

เมื่อต้องการเลือก ให้ทำสิ่งนี้
เซลล์เดียว คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น
ช่วงเซลล์

คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่ ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้
เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่มเลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

 หมายเหตุ   ถ้าแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกแผ่นงานทั้งแผ่น

เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

ในแผ่นงานจะแสดงหัวแถวและหัวคอลัมน์ไว้

 ส่วนหัวของแถว
 ส่วนหัวของคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

 หมายเหตุ   ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์ที่ใช้งานล่าสุด การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย
แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก
เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)
เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง) เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)
ไปที่เซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน
เลือกเซลล์มากหรือน้อยกว่าส่วนที่เลือกที่ใช้งานอยู่ กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งานอยู่ (เซลล์ที่ใช้งานอยู่: เซลล์ที่ถูกเลือกซึ่งข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ โดยในแต่ละครั้ง และจะมีเพียงเซลล์เดียวเท่านั้นที่เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือคือเซลล์ที่มีเส้นขอบหนาล้อมรอบ) และเซลล์ที่คุณคลิกกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 1. ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้พิมพ์ข้อมูล แล้วกด CTRL+ENTER

 เคล็ดลับ   คุณสามารถใส่ข้อมูลเดียวกันลงในเซลล์หลายๆ เซลล์ได้โดยใช้จุดจับเติม (จุดจับเติม: สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของสิ่งที่เลือก เมื่อคุณชี้ไปที่จุดจับเติม ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นกากบาทสีดำ) เซลล์ที่เลือกโดยจุดจับเติม เพื่อใส่ข้อมูลอัตโนมัติลงในเซลล์แผ่นงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเติมข้อมูลในเซลล์ของแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่ข้อมูลเดียวกันลงบนแผ่นงานอื่น

ถ้าคุณได้ใส่ข้อมูลบนแผ่นงานหนึ่งแล้ว คุณสามารถเติมข้อมูลดังกล่าวนี้ลงในเซลล์ที่สัมพันธ์กันในแผ่นงานอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกแท็บของแผ่นงานที่มีข้อมูล แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการเติมข้อมูล

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

 1. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใส่
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เติม แล้วคลิก ข้ามแผ่นงาน

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ภายใต้ เติม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ 

 • ข้อมูลที่คุณพิมพ์จะปรากฏในแผ่นงานทั้งหมดที่เลือก โดยข้อมูลดังกล่าวอาจแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่เดิมโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ ให้แสดงแผ่นงานต่างๆ พร้อมๆ กันไปด้วย

แสดงวิธีการแสดงแผ่นงานต่างๆ พร้อมกัน

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

รูป Ribbon ของ Excel

 1. สลับไปยังหน้าต่างใหม่ แล้วคลิกแท็บแผ่นงานของแผ่นงานที่คุณต้องการแสดง

ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการแสดง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด
 • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่ปรากฏแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกไว้ ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007