การจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

  1. เลือกเซลล์ ช่วง (ช่วง: เซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปบนแผ่นงาน โดยเซลล์ที่อยู่ในช่วงเดียวกันอาจจะอยู่ติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้) ของเซลล์ ข้อความ หรืออักขระที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

แสดงวิธีการเลือกเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือข้อความ

ถ้าต้องการเลือก สิ่งที่ต้องทำ
เนื้อหาของเซลล์

หากตัวเลือกในการแก้ไขโดยตรงในเซลล์ถูกเปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่เซลล์นั้น แล้วเลือกเนื้อหาของเซลล์

หากตัวเลือกในการแก้ไขโดยตรงในเซลล์ถูกปิดอยู่ ให้เลือกเซลล์ แล้วเลือกเนื้อหาของเซลล์ในแถบสูตร

แถบสูตร

คุณยังสามารถกด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อกำหนดตำแหน่งจุดแทรก แล้วกด SHIFT+ ปุ่มลูกศร เพื่อเลือกเนื้อหา

เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง คลิกที่เซลล์ หรือกดปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปที่เซลล์ที่ต้องการ
ช่วง (ช่วง: เซลล์อย่างน้อยสองเซลล์ขึ้นไปบนแผ่นงาน โดยเซลล์ที่อยู่ในช่วงเดียวกันอาจจะอยู่ติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้)ของเซลล์

คลิกที่เซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ ในขณะที่คุณกดปุ่มลูกศรเพื่อขยายการเลือก

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายการเลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้

ช่วงที่กว้างมากของเซลล์ คลิกที่เซลล์แรกในช่วงของเซลล์ ก่อนกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกเซลล์สุดท้ายที่อยู่ในช่วงของเซลล์ที่ต้องการ คุณสามารถเลื่อนเพื่อให้เซลล์สุดท้ายปรากฏ
ทุกเซลล์บนแผ่นงาน

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

ปุ่มเลือกทั้งหมด

ในการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A

 หมายเหตุ   หากแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเป็นการเลือกพื้นที่ปัจจุบัน และการกด CTRL+A ครั้งที่สอง จะเป็นการเลือกทั้งแผ่นงาน

ช่วงของเซลล์ที่ไม่ได้ติดกัน

เลือกเซลล์แรกหรือช่วงของเซลล์ และกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ก่อนเลือกเซลล์อื่น ๆ หรือช่วงอื่น ๆ ของเซลล์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรก หรือช่วงของเซลล์ได้ แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ไม่ได้ติดกันไว้ในการเลือก

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในการเลือกที่ไม่ได้ติดกันได้ โดยที่ไม่ยกเลิกการเลือกทั้งหมดก่อน

ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

คลิกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์

แผ่นงานที่แสดงหัวแถวและหัวคอลัมน์

บรรยายภาพ 1 หัวแถว
บรรยายภาพ 2 หัวคอลัมน์

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+ ปุ่มลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

 หมายเหตุ   หากแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+SHIFT+ปุ่มลูกศร จะเป็นการเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปไว้ที่เซลล์ที่ใช้ครั้งสุดท้าย และการกด CTRL+SHIFT+ปุ่มลูกศร ครั้งที่สอง จะเป็นการเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ลากมาที่หัวแถวหรือหัวคอลัมน์ หรือเลือกแถวแรกหรือคอลัมน์แรก กด SHIFT ค้างไว้ และเลือกแถวสุดท้ายหรือคอลัมน์สุดท้าย
แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน คลิกหัวคอลัมน์หรือหัวแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในการเลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่หัวคอลัมน์หรือหัวแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในการเลือก
เซลล์ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่เลือกไว้ในปัจจุบัน กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมไว้ในการเลือกใหม่ ช่วงรูปสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งานอยู่ (เซลล์ที่ใช้งานอยู่: เซลล์ที่ถูกเลือกซึ่งข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ โดยในแต่ละครั้ง และจะมีเพียงเซลล์เดียวเท่านั้นที่เป็นเซลล์ที่ใช้งานอยู่ หรือคือเซลล์ที่มีเส้นขอบหนาล้อมรอบ) และเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นเซลล์ที่คุณเลือกใหม่

 หมายเหตุ   หากต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกที่เซลล์ใดก็ได้บนแผ่นงาน

  1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เซลล์

คำแนะนำ    คุณยังสามารถกด CTRL+1 เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ อย่างรวดเร็ว

  1. บนแท็บ แบบอักษร ใต้ ลักษณะพิเศษ ให้คลิก ตัวยก หรือ ตัวห้อย
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003