การคำนวณเปอร์เซ็นต์

การคำนวณเปอร์เซ็นต์จะใช้สมการนี้:

จำนวน/ผลรวม = เปอร์เซ็นต์

โดยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ในรูปแบบจุดทศนิยม ใน Excel คุณจะสามารถคำนวณค่าตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่ ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

แสดงการคำนวณหาจำนวน ถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ราคา $800 และอัตราภาษีขายคือ 8.9% คุณจะต้องจ่ายค่าภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าไร ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการค้นหาว่า 8.9% ของ 800 เท่ากับเท่าไร

เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์นี้ ให้ตั้งค่าแผ่นงานตามที่แสดงต่อไปนี้ หรือคัดลอกตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
B
ราคาซื้อ ภาษีขาย (ในรูปแบบทศนิยม)
800 .089
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2*B2 800 คูณด้วย 0.089 เพื่อหาจำนวนภาษีขายที่จะต้องชำระ ($71.20)

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการแปลงจำนวนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ให้เป็นจำนวนทศนิยม ให้หารด้วย 100 เช่น ภาษีขายในตัวอย่างนี้ (8.9) หารด้วย 100 เท่ากับ .089

แสดงการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณทราบผลรวมและจำนวน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตอบถูก 42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คำตอบที่ถูกต้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์นี้ ให้ตั้งค่าแผ่นงานตามที่แสดงต่อไปนี้ หรือคัดลอกตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
B
คะแนนที่ตอบถูก คะแนนเต็ม
42 50
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2/B2 42 หารด้วย 50 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้อง (0.84 หรือ 84%)

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้เลือกเซลล์นั้นแล้วคลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

แสดงการคำนวณหาผลรวม ถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งราคา $15 ซึ่งเป็นราคาขายที่หักส่วนลด 25% จากราคาเต็ม เสื้อเชิ้ตตัวนี้มีราคาเต็มเท่าไร ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการค้นหาว่า 75% ของจำนวนเท่าไรจะเท่ากับ 15

เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์นี้ ให้ตั้งค่าแผ่นงานตามที่แสดงต่อไปนี้ หรือคัดลอกตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
B
ราคาขาย 100% หักส่วนลด (ในรูปแบบทศนิยม)
15 .75
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2/B2 หาร 15 ด้วย 0.75 เพื่อหาราคาเดิม (20)

แสดงการคำนวณผลต่างระหว่างตัวเลขสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น คุณมีกำไร $2,342 ในเดือนพฤศจิกายน และ $2,500 ในเดือนธันวาคม กำไรของสองเดือนนี้เปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ฟังก์ชัน ABS รวมทั้งตัวดำเนินการลบ (-) และหาร (/) ในการคำนวณนี้

เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์ ให้ตั้งค่าแผ่นงานตามที่แสดงต่อไปนี้ หรือคัดลอกตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
B
กำไรของเดือนพฤศจิกายน กำไรของเดือนธันวาคม
2342 2500
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=(B2-A2)/ABS(A2) ส่วนต่างระหว่างจำนวนที่หนึ่งและจำนวนที่สองหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของจำนวนที่หนึ่ง ทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลง (0.06746 หรือ 6.75%)

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้เลือกเซลล์นั้นแล้วคลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

รายละเอียดฟังก์ชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูฟังก์ชัน ABS

แสดงการเพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น คุณจ่ายค่าอาหารโดยเฉลี่ย $25 ในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการลดรายจ่ายค่าอาหารให้น้อยลง 25% ในแต่ละสัปดาห์ คุณจะจ่ายค่าอาหารได้เท่าไร หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าอาหาร $25 ให้มากขึ้น 25% ค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ของคุณจะเป็นเท่าไร

เมื่อต้องการคำนวณผลลัพธ์ ให้ตั้งค่าแผ่นงานตามที่แสดงต่อไปนี้ หรือคัดลอกตัวอย่างลงในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 1. กด CTRL+C
 2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
B
จำนวน เปอร์เซ็นต์
25 25%
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2*(1-B2) 25 ลดลง 25% (18.75)
=A2*(1+B2) 25 เพิ่มขึ้น 25% (31.75)
=A2*(1+35%) 25 เพิ่มขึ้น 35% (33.75)

 หมายเหตุ   เมื่อคุณพิมพ์จำนวน แล้วตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) จำนวนดังกล่าวจะถูกตีความว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยของค่านั้น เช่น 5% หมายถึง .05

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003