คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Office Excel 2003

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546

ทั่วไป

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของระบบ Microsoft Office ทั้งหมด Microsoft Office Excel 2003 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถรวบรวม แสดง และใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ข้อมูลของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า สามารถควบคุมการใช้ และการแจกจ่ายข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นของ Microsoft Office Excel 2003 และจะไม่มีผลกับไซต์ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการอื่นใด ทั้งแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ของ Microsoft

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณบันทึกลงใน Microsoft Office Excel 2003 จะไม่ถูกส่งไปยัง Microsoft และข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Microsoft ก็จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่นภายนอก Microsoft และบริษัทในเครือโดยไม่ได้ความยินยอมจากคุณ

Microsoft Office Excel 2003 และอินเทอร์เน็ต

Microsoft Office Excel 2003 มีคุณลักษณะหลายประการที่ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คุณ หรือให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นได้ คุณลักษณะเหล่านี้สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่คุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต โดยจะอธิบายแต่ละคุณลักษณะเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไปในคำชี้แจงนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Microsoft ได้รับจากการนำเสนอคุณลักษณะเหล่านี้แก่คุณอาจถูกเก็บ และประมวลผลภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ที่ Microsoft หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือตัวแทนได้ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยการใช้โปรแกรมนี้ คุณยินยอมที่จะถ่ายโอนข้อมูลที่เข้าข่ายดังกล่าวนี้ออกนอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Microsoft ปฏิบัติตามมาตรการรักษาสิทธิส่วนบุคคล (safe harbor) ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาในการรวบรวม การใช้ และเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากสหภาพยุโรป

ในบางโอกาส Microsoft จะว่าจ้างบริษัทอื่นมาให้บริการในขอบเขตจำกัดภายใต้ชื่อของ Microsoft เช่น รับมือกับกระบวนการและการจัดส่งจดหมาย หรือให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า โดยทาง Microsoft จะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทเหล่านั้นตามที่จำเป็นต่อการให้บริการ ในการนี้ Microsoft จะควบคุมให้บริษัทเหล่านี้รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว และห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

Microsoft อาจเข้าถึงและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เป็นข้อบังคับของกฎหมาย หรือเมื่อเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องกระทำเนื่องจาก: (ก) เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของกฎหมายหรือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft หรือไซต์ (ข) เป็นการป้องกันและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft ตลอดจนเว็บไซต์ทั้งหมดของ Microsoft หรือ (ค) เป็นการกระทำในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของ Microsoft ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ตลอดจนสาธารณชนอื่นๆ

เมื่อใดก็ตามที่ Microsoft Office Excel 2003 ทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกส่งมาพร้อมกับการร้องขอ การกำหนดลักษณะภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของคุณอาจถูกรวมอยู่ในการร้องขอด้วย โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอเข้ามาได้

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ในระบบ Microsoft Office ได้รับการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ การร้องขอผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งต่อไปจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะบรรจุข้อมูลส่วนหัวซึ่งมีชื่อและหมายเลขรุ่นของซอฟต์แวร์ในระบบ Microsoft Office ของคุณไปด้วย เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อส่งสิ่งที่เข้ากับระบบ Microsoft Office รุ่นของคุณมาให้ ส่วนหัวนี้จะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่บ่งชี้ถึงตัวคุณได้

คุกกี้

คุณลักษณะบางประการของ Microsoft Office Excel 2003 จะมีการใช้คุกกี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไปในคำชี้แจงนี้

คุกกี้คือ แฟ้มข้อความขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์วางลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ Microsoft จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อสั่งโปรแกรมให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้จะถูกกำหนดให้แก่คุณโดยไม่ซ้ำกับของใคร และมีแต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ส่งคุกกี้นี้ไปยังคุณเท่านั้นที่จะเปิดอ่านได้

วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของคุกกี้คือ ให้ความสะดวกเพื่อให้คุณประหยัดเวลา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้โดย Microsoft Office Excel 2003 จะช่วยให้ Office Excel 2003 จดจำไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมมาก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการค้นหาไซต์นี้อีกครั้งทำได้ง่ายขึ้น และทำให้คุณมองเห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

Microsoft Office Excel 2003 อาจทำการบันทึกหรือเข้าถึงคุกกี้เมื่อใดก็ตามที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft คุกกี้เหล่านี้จะมีค่าสถานะบ่งชี้ว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ในระบบ Microsoft Office ติดตั้งอยู่ในระบบของคุณหรือไม่ รวมทั้งค่าภาษาและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ในการกำหนดลักษณะอินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งอาจเป็นคนละชุดกับค่าภาษาและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ให้กับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ นอกจากนี้เราจะใช้คุกกี้เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าลูกค้าของเราเข้าเยี่ยมชมเพจใดบ้างใน Microsoft Office Online ข้อมูลการเยี่ยมชมไซต์นี้จะถูกบ่งชี้ด้วยหมายเลข ID เฉพาะ ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ใช้ให้ความยินยอมตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนแปลง Internet options ใน Microsoft Internet Explorer (บนเมนู Tools คลิก Internet Options แล้วคลิกแท็บ Privacy) Microsoft Office จะทำตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณเลือกไว้ใน Internet Explorer และจะไม่ดาวน์โหลดคุกกี้ถ้าคุณเลือกไม่ให้ดาวน์โหลด คุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้น (ดังจะอธิบายต่อไปในคำชี้แจงนี้) ที่ต้องใช้คุกกี้อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหากมีการตั้งค่าไว้เช่นนี้ โปรแกรม Office อาจยังคงอ่านคุกกี้ที่ถูกบันทึกในฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อนหน้านี้ได้ เว้นแต่ว่าคุณจะใช้คำสั่ง Internet Options ใน Internet Explorer เพื่อเอาคุกกี้ที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ออก

การเปิดใช้งาน Microsoft Office

Microsoft ต้องการให้คุณเปิดใช้งาน Microsoft Office Excel 2003 เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งด้วยผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แท้จริง การเปิดใช้งานจะไม่มีการเปิดเผยชื่อโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Microsoft

ในระหว่างการเปิดใช้งานนั้น รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลพิเศษจะถูกส่งไปยัง Microsoft รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างจาก product key ที่ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ และโค้ดทั่วไปที่แสดงรุ่นและภาษาของโปรแกรม Office ที่กำลังใช้งาน ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลพิเศษจะแสดงการกำหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการเปิดใช้งาน ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุได้เกี่ยวกับคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลอื่นที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการทำขึ้นมาเป็นพิเศษหรือรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์จะระบุเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานเพียงอย่างเดียว โปรแกรม Office สามารถป้องกันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนการปรับรุ่นเพียงเล็กน้อยนั้นไม่ต้องให้มีการเปิดใช้งานใหม่อีก ถ้าคุณปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ คุณอาจต้องถูกขอให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง

ไม่มีข้อมูลใดที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อระบุถึงคุณได้ในเรื่องส่วนบุคคล และข้อมูลที่ได้รับนี้ก็ไม่ถูกนำมาใช้ร่วมกันกับคู่ค้าที่อยู่นอก Microsoft ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในสภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนี้โดยบุคคลากรของ Microsoft อีกด้วย ข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

การลงทะเบียนของลูกค้า Microsoft Office

ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของคุณ คุณมีตัวเลือกในการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของคุณกับ Microsoft การลงทะเบียนไม่เหมือนกับการเปิดใช้งาน ขณะที่การเปิดใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนการลงทะเบียนเป็นทางเลือกเพิ่มเติมและแยกออกจากการเปิดใช้งานโดยสิ้นเชิง เมื่อคุณลงทะเบียน Microsoft สามารถส่งข้อมูลที่กำหนดเองได้ไปให้ และนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนจะขอให้คุณป้อนข้อมูลลงในเขตข้อมูลจำนวนหนึ่ง ได้แก่ ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่คุณป้อนในเขตข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งให้กับ Microsoft และจัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนกำหนดค่า

Microsoft จะใช้ฐานข้อมูลส่วนกำหนดค่านี้ในการระบุความชอบของคุณสำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณอาจสนใจ Microsoft จะไม่ขาย หรือใช้ข้อมูลของคุณร่วมกันกับบริษัทรายอื่น เว้นแต่เป็นบริษัทตัวแทนให้บริการในนามของ Microsoft โดยเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทเหล่านั้นเท่านั้น โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องรักษาความลับข้อมูลของคุณ และถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวอีเมลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาจากในไซต์ Microsoft.com โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟ้มประวัติของคุณจากเพจ จัดการแฟ้มประวัติของคุณ (Manage Your Profile)

ตัวเปลี่ยนทิศทางการร้องขอจากไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

ในบางครั้ง Microsoft อาจเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บ (URL) ของบริการเว็บจาก Microsoft และเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้อย่างไม่ติดขัด Microsoft อาจส่งแฟ้มไปยังระบบของคุณโดยมีที่อยู่เว็บอันใหม่ซึ่ง Microsoft Office Excel 2003 จะต้องเข้าถึงเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการเว็บได้

ครั้งแรกที่คุณเลือกคุณลักษณะที่ Office Excel 2003 ต้องเชื่อมต่อไปยังบริการบนเว็บ Office Excel 2003 จะส่งการร้องขอดาวน์โหลดแฟ้ม XML รวมทั้งชื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งและภาษาที่คุณเลือก รวมทั้งรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณมี Microsoft จะส่งแฟ้ม XML มายังไคลเอ็นต์ของคุณ ในแฟ้มนี้จะมีรายการ URL ของบริการบนเว็บของ Microsoft Office อยู่ด้วย โดยจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลเหล่านั้น

การค้นหา

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากคุณเลือกที่จะค้นหาคำหรือวลีในวิธีใช้ แม่แบบ ภาพตัดปะ สื่อ หรือรูปร่างต่างๆ Microsoft Office Excel 2003 จะใช้คำหรือวลีเหล่านั้นมาทำการค้นหาใน Microsoft Office Online วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงชุดเนื้อหาขนาดใหญ่และเป็นรูปแบบไดนามิก รวมทั้งเนื้อหาใหม่ล่าสุดได้

เมื่อคุณเลือกที่จะค้นหาวลี Office Excel 2003 จะส่งวลีนั้นไปยัง Microsoft Office Online พร้อมกับภาษาที่คุณร้องขอ โปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้อยู่ ตำแหน่งที่ตั้งในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเป็นต้นทางการร้องขอ รวมทั้งขอบเขตการค้นหาที่คุณร้องขอ ถ้าคุณกำลังใช้แม่แบบเอกสารอยู่ Office Excel 2003 จะส่ง ID ของแม่แบบนั้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้แม่แบบแต่ไม่บ่งชี้เอกสารเฉพาะบุคคลของคุณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แม่แบบในคำชี้แจงนี้ต่อไป) Microsoft Office Online จะส่งข้อมูลที่คุณได้ร้องขอไปกลับมา

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิก การตั้งค่าเนื้อหาออนไลน์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาเนื้อหาแบบออนไลน์เมื่อเชื่อมต่อแล้ว

การใช้แม่แบบ

บานหน้าต่าง วิธีใช้แม่แบบ เป็นคุณลักษณะเสริมชนิดหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือที่ใหม่ล่าสุดเสมอแก่เอกสารที่สร้างจากแม่แบบที่ดาวน์โหลดมาจาก Microsoft Office Online บานหน้าต่าง วิธีใช้แม่แบบ ยังให้คุณสามารถส่งคำติชมและจัดอันดับให้คะแนนแก่แม่แบบแต่ละชิ้นที่คุณดาวน์โหลดได้อีกด้วย

เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ทุกครั้งที่คุณเปิดแม่แบบ Microsoft Office Excel 2003 จะทำการติดต่อ Microsoft Office Online แล้วส่ง ID ของแม่แบบนั้น และของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

ID แม่แบบใช้สำหรับบ่งชี้แม่แบบดั้งเดิมว่าดาวน์โหลดมาจาก Microsoft Office Online หรือมีอยู่แล้วใน Microsoft Office Excel 2003 ที่คุณติดตั้ง ID นี้จะไม่บ่งชี้แยกแยะตัวเอกสารของคุณ ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้แม่แบบเดียวกันจะมี ID นี้เหมือนๆ กัน

ถ้าคุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิก การตั้งค่าเนื้อหาออนไลน์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง วิธีใช้แม่แบบ โดยอัตโนมัติเมื่อมีให้พร้อมใช้งาน ตามที่คุณต้องการ

การปรับปรุงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ Featured Links Updates

Microsoft Office Excel 2003 มีรายการการเชื่อมโยงอยู่ในบานหน้าต่างงาน เริ่มต้น และบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ คุณสามารถเลือกให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงเหล่านี้ตามตารางเวลาโดยคลิก ปรับปรุงรายการนี้จากเว็บโดยอัตโนมัติ ในส่วน การเชื่อมโยงคุณลักษณะ ถ้าคุณเลือกให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นประจำ Microsoft Office Excel 2003 จะคอยติดต่อ Microsoft Office Online เป็นประจำโดยใช้ชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ และจะส่งคืนการเชื่อมโยงที่ปรับปรุงแล้วไปยัง Microsoft Office Excel 2003

ถ้าคุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิก การตั้งค่าเนื้อหาออนไลน์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงคุณลักษณะของ Microsoft Office Online ตามที่คุณต้องการ

การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพและเอกสารอื่น

ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูป แฟ้ม หรือเอกสารอื่นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เส้นทางไปยังแฟ้มนั้นจะถูกบันทึกลงในเอกสารของคุณ ในบางกรณี การเชื่อมโยงอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณอยู่ด้วย

เช่นเดียวกัน เมื่อคุณนำ XML Schema ไปใช้กับเอกสาร เส้นทางไปยัง XML Schema ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกบันทึกลงในเอกสารนั้น ในบางกรณีเส้นทางนั้นอาจรวมชื่อผู้ใช้ของคุณอยู่ด้วย

การพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์เอกสารแล้วบันทึก Microsoft Office Excel 2003 จะบันทึกเส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณไว้กับเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางนี้อาจรวมชื่อผู้ใช้หรือชื่อคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย

การรับรองความถูกต้อง Passport

คุณลักษณะบางประการของ Microsoft Office Excel 2003 อาจต้องใช้บริการลงชื่อเข้าใช้และบริการลงทะเบียนของ Microsoft .NET Passport คุณจะถูกขอให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ .NET Passport คุณยังสามารถเข้าถึงไซต์และบริการอื่นๆ อีกมากมายที่เข้าร่วมอยู่ใน Passport ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Passport ครั้งเดียวกันนี้ ถ้าคุณสร้าง .NET Passport ที่ไซต์นี้ จะเท่ากับคุณลงทะเบียนด้วย Office Excel 2003 และเปิดบัญชีผู้ใช้ .NET Passport ไปพร้อมกัน ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณป้อนจะถูกจัดเก็บโดยบริการออนไลน์ของ Office Excel 2003 และข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกเก็บโดย .NET Passport ในแฟ้มประวัติ Passport ของคุณ ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Passport ข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟ้มประวัติ Passport ตลอดจนวิธีการที่ Passport ใช้และช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่าน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล .NET Passport

พื้นที่ทำงานเอกสาร

ด้วย Microsoft Office Excel 2003 คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ พื้นที่ทำงานเอกสารคือ พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับให้คุณร่วมมือกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบนเอกสารหนึ่งชิ้นหรือหลายชิ้นก็ได้

เมื่อคุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานเอกสาร Office Excel 2003 จะดาวน์โหลดข้อมูลบางส่วนจากพื้นที่ทำงานเอกสารเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งOffice Excel 2003 จะไปเอาชื่อของไซต์ Windows SharePoint Services URL หรือที่อยู่ของไซต์ ชื่อ ที่อยู่อีเมล และระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ไซต์ ตลอดจนรายการเอกสาร รายการงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากไซต์มาให้คุณ

Office Excel 2003 ยังเก็บรวบรวมรายการไซต์ Windows SharePoint Services ซึ่งคุณได้ไปเยี่ยมชมด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณมาไว้ในรูปของคุกกี้อีกด้วย รายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงไซต์ต่างๆ ที่คุณไปเยี่ยมชมมาแล้วนี้ได้อย่างรวดเร็ว รายการไซต์นี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อ Microsoft และจะไม่ถูกนำออกสู่อินเทอร์เน็ต เว้นแต่คุณจะเลือกให้นำรายการไปใช้ได้ในวงกว้างขึ้น

บริการโทรสาร

บริการโทรสารช่วยให้คุณสามารถส่งโทรสารผ่านอินเทอร์เน็ต และจัดระเบียบโทรสารที่คุณส่งไปแล้วใน Microsoft Outlook ได้ ในการใช้บริการโทรสารนี้ คุณจะต้องสมัครขอใช้กับผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร (ซึ่งไม่ใช่ Microsoft) ผู้ให้บริการจะดำเนินการส่งโทรสารผ่านอินเทอร์เน็ตให้แก่คุณ Microsoft จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ จากการใช้บริการนี้

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้บริการรับส่งโทรสาร ผู้ให้บริการรับส่งโทรสารจะสร้าง "แพคเกจการลงทะเบียน" ซึ่งจะถูกเก็บไว้โดยผู้ให้บริการรับส่งโทรสารและ Microsoft Office Excel 2003 แพคเกจนี้ประกอบด้วยที่อยู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร และ "token" ที่ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงผู้ให้บริการรับส่งโทรสาร เมื่อคุณส่งโทรสารจากโปรแกรมประยุกต์ Office แพคเกจการลงทะเบียนนี้จะถูกพ่วงท้ายไปกับเอกสารด้วย

คุณยังสามารถใช้บริการโทรสารเพื่อคำนวณค่าส่งโดยไม่ต้องส่งโทรสารจริงๆ ก็ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะคำนวณราคาค่าส่ง Office Excel 2003 จะใช้การเชื่อมต่อ SSL เพื่อส่ง token การลงทะเบียนของคุณ รวมทั้งส่งหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง ตลอดจนจำนวนหน้าของโทรสารไปยังผู้ให้บริการโทรสาร โดย Microsoft จะไม่ได้รับหรือเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้

การวิจัยและการอ้างอิง

Microsoft Office Excel 2003 ให้คุณสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคำ หรือวลีได้จากผู้ให้บริการเนื้อหาระดับเยี่ยมจำนวนหนึ่ง เมื่อคุณร้องขอการค้นหาคำหรือวลี Office Excel 2003 จะส่งข้อความที่คุณร้องขอไปทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกับข้อมูลซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบบของคุณอยู่ ตลอดจนข้อมูลที่จะบ่งชี้ว่าคุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลดข้อมูลการวิจัยหรือไม่ (หากผู้ให้บริการรายนั้นต้องการ)

Office Excel 2003 จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นซึ่งคุณได้เลือกไว้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจะส่งคืนข้อมูลเกี่ยวกับคำ หรือวลีที่คุณร้องขอไป กลับมาในรูปแบบที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บ่อยครั้งที่ข้อมูลซึ่งคุณได้รับอาจมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวอาจเพิ่มคุกกี้ลงในระบบของคุณเพื่อระบุตัวคุณไว้ประกอบการทำรายการครั้งต่อๆ ไป Microsoft ขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของไซต์รายอื่น

Microsoft จะไม่ได้รับหรือเก็บข้อมูลใดๆ เหล่านี้ไว้เว้นแต่คุณจะใช้บริการที่เป็นของทาง Microsoft โดยตรง

บริการแปลภาษา

Microsoft Office Excel 2003 ช่วยคุณแปลเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในเอกสารของคุณด้วยพจนานุกรมสองภาษาหรือการแปลภาษาด้วยเครื่อง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแปลเอกสารของคุณแบบใด โดยเลือก (หรือป้อน) คำหรือวลีที่ต้องการแปล หรือจะเลือกแปลทั้งเอกสารก็ได้

ถ้าคุณเลือกหรือป้อน คำหรือวลีที่คุณต้องการแปล วลีที่คุณป้อนจะถูกนำไปเปรียบเทียบในพจนานุกรมสองภาษา พจนานุกรมสองภาษาบางฉบับจะรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของคุณอยู่แล้ว นอกเหนือจากนั้นจะมีอยู่ที่ Microsoft Office Online

ถ้าคุณเลือกทำ “การแปลทั้งเอกสาร” เอกสารของคุณจะถูกส่งไปยังบริการแปลภาษาของผู้ให้บริการรายอื่น

ถ้าคุณเลือกใช้พจนานุกรมที่มีอยู่ใน Microsoft Office Online หรือบริการแปลภาษาของผู้ให้บริการรายอื่น Office Excel 2003 จะส่งข้อความที่คุณร้องขอไปทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกับชนิดของซอฟต์แวร์ที่คุณมี รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งและภาษาที่ตั้งค่าไว้ในระบบของคุณ สำหรับบริการแปลภาษาของผู้ให้บริการรายอื่น Office Excel 2003 อาจส่งข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่เก็บเป็นแคชไว้ก่อนหน้านี้ไปด้วย ข้อมูลนี้จะบ่งชี้ว่าคุณได้ลงชื่อสมัครเพื่อขอใช้ไซต์ดังกล่าวไว้แล้ว

บ่อยครั้งที่ข้อมูลซึ่งคุณได้รับ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมจากไซต์ของผู้ให้บริการแปลภาษารายอื่นรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจเพิ่มคุกกี้ลงในระบบของคุณเพื่อระบุตัวคุณไว้ประกอบการทำรายการครั้งต่อๆ ไป

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services ให้พื้นที่ทำงานบนเว็บที่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้คุณทำการร่วมมือกันบนเอกสารหรือการประชุมได้

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือผลิตภัณฑ์ของโปรแกรม Office ใดๆ ไซต์จะบันทึกคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อยใหม่บนไซต์นั้น เมื่อนำมารวมกัน คุกกี้เหล่านี้จะเป็นเหมือนรายการไซต์ที่คุณมีสิทธิ์อยู่ รายการนี้จะถูกใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของโปรแกรม Office เพื่อให้คุณเข้าถึงไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมมาแล้วได้อย่างรวดเร็ว

รายการไซต์ที่คุณไปเยี่ยมชมมานี้จะไม่ถูกเข้าถึงโดย Microsoft และจะไม่ถูกนำออกสู่อินเทอร์เน็ตเว้นแต่คุณจะเลือกให้นำรายการไปใช้ได้ในวงกว้างขึ้น

คุณสามารถล้างรายการนี้ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณล้างแคชของคุกกี้

Windows SharePoint Services ยังจะบันทึกรายการพื้นที่ทำงานห้าพื้นที่ที่คุณใช้บ่อยที่สุดลงในรีจิสทรีระบบของคุณด้วย ข้อมูลรีจิสทรีประกอบด้วยชื่อไซต์และ URL ของแต่ละพื้นที่ทำงานทั้งห้านี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามพื้นที่ทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุดนี้ได้อย่างง่ายดาย

ใน Windows SharePoint Services เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์หรือรายการใหม่ หรือเมื่อเพิ่ม/เชิญผู้ใช้ให้มายังเว็บไซต์หรือรายการที่มีอยู่แล้ว ไซต์จะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ของผู้ใช้แต่ละคน รวมถึงคุณไว้ด้วย:

 • ชื่อเต็ม
 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ (การเข้าสู่ระบบ Windows NT   ตัวอย่างเช่น DOMAIN\username)

รหัสผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในทุกๆ องค์ประกอบที่คุณหรือผู้ใช้ไซต์คนอื่นเพิ่มลงในไซต์ เฉพาะผู้ดูแลและสมาชิกของไซต์เองเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เช่นเดียวกับเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ SharePoint

ทุกองค์ประกอบของไซต์ SharePoint จะมีสองเขตข้อมูล คือ สร้างโดย และ ปรับเปลี่ยนโดย ชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่เริ่มสร้างองค์ประกอบนั้น และวันที่สร้างจะถูกกรอกลงในเขตข้อมูล สร้างโดย ส่วนเขตข้อมูล ปรับเปลี่ยนโดย จะใช้สำหรับชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่ปรับเปลี่ยนเอกสารครั้งล่าสุดและวันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ให้กับไซต์ SharePoint จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากไซต์เหล่านี้ได้ ข้อมูลที่ว่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้ไซต์ และปรับปรุงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เวลาที่จะให้ไซต์พร้อมใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ได้โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น และจะไม่ถูกใช้โดย Microsoft เว้นแต่ Microsoft จะเป็นโฮสต์ให้ไซต์ SharePoint นั้นเสียเอง ข้อมูลที่จะถูกเก็บขึ้นมานี้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล และสิทธิ์ของทุกคนที่มีการเข้าถึงไซต์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถแก่ลูกค้า

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความสามารถแก่ลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพ ความไว้ใจได้ และสมรรถนะของซอฟต์แวร์และบริการจาก Microsoft

ถ้าคุณเข้าร่วม Microsoft จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ และวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเราเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบการใช้ โดยไม่มีการระบุถึงตัวคุณ เรายังจะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดเล็กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณอาจพบในขณะใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ได้ และจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นลงในเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติอีกด้วย (ถ้ามี)

Microsoft จะไม่เก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงตัวคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความสามารถแก่ลูกค้า ที่เมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกคำติชมของลูกค้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกบริการ คุณยังสามารถอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาทักษะความสามารถแก่ลูกค้า ได้จากกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกบริการ นี้ด้วย

การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft

เครื่องมือการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถรายงานข้อผิดพลาดนั้นมายัง Microsoft ได้ทันที หากพบว่าข้อผิดพลาดที่รายงานมานั้นมีส่วนเกิดจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นไป Microsoft อาจส่งรายงานไปยังผู้ผลิตรายนั้น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ Microsoft (ซึ่งทำงานให้กับ Microsoft หรือคู่ค้า) จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดและหาทางเข้าถึงและแก้ไขปัญหา

แม้ว่าเครื่องมือจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนา แต่ก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บขึ้นมาไว้ในหน่วยความจำหรือในข้อมูลที่เก็บมาจากแฟ้มที่เปิดอยู่ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการระบุตัวผู้ใช้

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft ตลอดจนคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลโดยสมบูรณ์ โปรดดูที่ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

Instant Message และการแจ้งให้ทราบ

Microsoft Office Excel 2003 ให้คุณสามารถส่งข้อความด่วน (instant message) ได้จากในโปรแกรมเอง และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้อื่นออนไลน์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเอกสารหรือพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกันได้

Office Excel 2003 ใช้ Microsoft Windows Messenger (หรือบนเครือข่ายที่ใช้ระบบ Microsoft Exchange Server, Microsoft Exchange Instant Messaging Service) เพื่อให้คุณเห็นสถานะการออนไลน์ของผู้อื่น และส่งข้อความไปยังบุคคลเหล่านั้นได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวของ Windows Messenger หรือ Exchange Instant Messaging Service ในไคลเอ็นต์ของ messenger ให้คลิก Privacy Policy บนเมนู Help

Office Excel 2003 มีตัวควบคุมเว็บที่ช่วยให้แสดงการรับส่งข้อความ instant message ภายในเว็บเพจได้ คุณลักษณะนี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้เว็บเพจร่วมมือกับผู้อื่นที่กำลังทำงานอยู่บนเอกสารหรือพื้นที่ทำงานเดียวกันได้โดยตรง

สคริปต์ของเว็บเพจที่เขียนขึ้นโดยให้มีตัวควบคุมเว็บนี้อยู่ด้วยจะสามารถส่งข้อมูลการออนไลน์จากโปรแกรม Windows Messenger ของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีสคริปต์นี้อยู่ได้ ด้วยค่าเริ่มต้น หน้าที่การใช้งานนี้จะใช้ได้กับไซต์บนอินทราเน็ต ไซต์ที่เชื่อถือได้ และไซต์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

ทั้งเพจ Windows SharePoint Services และเพจ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ต่างก็ใช้ประโยชน์จากตัวควบคุมนี้ โดยเพจทั้งสองชนิดนี้จะไม่ส่งข้อมูลสถานะการออนไลน์กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Portal Server แล้วสร้างการแจ้งเตือน Office Excel 2003 จะเพิ่มคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อของไซต์
 • ที่อยู่ URL ของไซต์
 • แหล่งที่มาของการแจ้งเตือนเป็นไซต์ Windows SharePoint Services หรือไซต์ SharePoint Portal Server
 • URL ที่ไซต์ใช้นำเสนอบริการการแจ้งเตือน

ข้อมูลในคุกกี้นี้จะช่วยให้การแจ้งเตือนจากไซต์สามารถส่งไปยังคุณได้ถูกต้อง Microsoft จะไม่เข้าถึงคุกกี้นี้เว้นแต่คุกกี้ถูกส่งไปจากเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เสียเอง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คุกกี้จะถูกใช้เป็นการเฉพาะโดยไซต์ Windows SharePoint Services หรือ SharePoint Portal Server เท่านั้น

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Outlook 2003 คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข และลบการแจ้งเตือนที่คุณบอกรับเอาไว้ได้โดยเปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิก กฎและการแจ้งเตือน บนเมนู เครื่องมือ กล่องโต้ตอบ กฎและการแจ้งเตือน จะแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณบอกรับเอาไว้จากไซต์ Windows SharePoint Services หรือ SharePoint Portal Server ใดๆ

คุณยังสามารถรับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลได้อีกด้วย ด้วยค่าเริ่มต้น คุณสามารถที่จะรับข้อความแจ้งเตือนได้เฉพาะจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง หรือจากอินทราเน็ตของคุณเท่านั้น ไม่ใช่จากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณไปยังเพจ จัดการการแจ้งเตือน โปรแกรม Outlook จะส่งการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวที่บันทึกไว้โดยใช้คุกกี้อันใดอันหนึ่ง หรือข้อความอีเมลอันใดอันหนึ่งที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้

ข้อคิดเห็น

ด้วยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณบันทึกข้อคิดเห็นไว้ในแฟ้ม Microsoft Office Excel 2003 จะใส่ชื่อย่อของคุณกำกับไว้ด้วย ดังนั้นทุกคนที่เข้าถึงแฟ้มของคุณได้จะมองเห็นข้อมูลในส่วนนี้

คุณสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากข้อคิดเห็นเหล่านี้ได้ โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ถูกซ่อนออก

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ด้วยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มโดยเปิดคุณลักษณะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้ แฟ้มบันทึกจะถูกสร้างขึ้นโดยมีชื่อคุณ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับแฟ้มนั้น ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงแฟ้มของคุณได้จะสามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นกัน

คุณสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ถูกซ่อนออก

ชื่อของคุณอาจถูกเก็บไว้ที่ใดบ้าง

ในบางโอกาส Microsoft Office Excel 2003 จะเก็บชื่อคุณไว้เพื่อให้คุณใช้งานบางคุณลักษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่:

 • เขตข้อมูลผู้เขียน
 • คุณสมบัติแฟ้ม AuthorName
 • ข้อคิดเห็น
 • การแก้ไขที่ทำขณะคุณลักษณะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกเปิดอยู่

คุณสามารถเอาชื่อของคุณออกจากเขตข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยเลือก เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย ) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ถูกซ่อนออก

ถ้าคุณใช้ตัวควบคุมเว็บ Microsoft Office การเข้าถึงข้อมูล Microsoft Excel, DataCalc หรือคุณลักษณะอื่นที่ให้คุณเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่นได้ภายในเอกสารของคุณเอง ข้อมูลการอนุญาตของคุณ (ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน) อาจถูกบันทึกลงในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือลบข้อมูลการอนุญาตเหล่านี้ คุณจะต้องเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติแฟ้ม

ด้วยค่าเริ่มต้น แฟ้มทุกแฟ้มที่บันทึกโดย Microsoft Office Excel 2003 จะมีคุณสมบัติแฟ้มดังต่อไปนี้

 • ผู้เขียน
 • ผู้จัดการ
 • บริษัท
 • บันทึกล่าสุดโดย
 • ชื่อของผู้ตรวจทานเอกสาร

ใครก็ตามที่เข้าถึงแฟ้มของคุณได้ ก็จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้

คุณสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากคุณสมบัติแฟ้มเหล่านี้ได้ โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ถูกซ่อนออก

การส่งเอกสารเป็นข้อความอีเมล หรือเป็นสิ่งที่แนบมา

Microsoft Office Excel 2003 เปิดโอกาสให้คุณส่งเอกสารเป็นข้อความอีเมล ซึ่งด้วยวิธีนี้คุณสามารถเพิ่มข้อความเกริ่นนำเกี่ยวกับตัวเอกสารได้ ถ้าต่อมาคุณบันทึกเอกสาร ข้อความเกริ่นนำที่คุณเขียนขึ้นนี้จะถูกบันทึกลงในเอกสารด้วย และคนที่สามารถเปิดเอกสารนี้ก็จะสามารถอ่านได้ เมื่อต้องการเอาข้อความนี้ออก คุณจะต้องไปลบออกด้วยตนเองแล้วปิดหน้าต่างข้อความเกริ่นนำ หรือ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย i>เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก ถ้ามีให้เลือก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ถูกซ่อนออก

การบันทึกแมโคร

การบันทึกแมโครจะช่วยให้คุณบันทึกลำดับการกระทำเพื่อนำกลับมาเรียกใช้อีกครั้งภายหลัง ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกแมโคร ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกบันทึกลงในคุณสมบัติ คำอธิบาย ของตัวแมโคร และบันทึกเป็นหมายเหตุอยู่ในโค้ดเมื่อเริ่มสร้างแมโคร คุณสามารถเอาชื่อผู้ใช้ของคุณออกจากทั้งสองแห่งนี้ได้ด้วยตนเอง

สมุดงานที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณใช้สมุดงานร่วมงานใน Microsoft Office Excel 2003 โปรแกรมประยุกต์จะเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงไว้กับสมุดงาน โดยมีชื่อผู้ใช้ของคุณ และของบุคคลทุกคนที่ทำการเปลี่ยนแปลงในสมุดงาน ประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต่อการทำให้สมุดงานใช้ร่วมกันได้ เมื่อต้องการเอาประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้ออก ให้คลิก การใช้สมุดงานร่วมกัน บนเมนู เครื่องมือ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

การใช้สมุดงานร่วมกันไม่สามารถใช้กับคุณลักษณะ เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก ได้ คุณจะต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ความปลอดภัย) ก่อนทำการใช้สมุดงานร่วมกัน ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องเอาสมุดงานออกจากการใช้งานร่วมกันก่อนที่จะตั้งค่าคุณลักษณะ เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติแฟ้มเมื่อบันทึก

มุมมองแผ่นข้อมูลรายการ

มุมมองแผ่นข้อมูลรายการ ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลลงในรายการ Windows SharePoint Services ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขแถวในรายการ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้บนไซต์ Windows SharePoint Services ในรายการดังกล่าวโดยทันที นอกจากนี้ Windows SharePoint Services ยังจะเก็บชื่อผู้ใช้ของคุณในเขตข้อมูล สร้างโดย หรือ ปรับเปลี่ยนโดย อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้สร้างหรือได้แก้ไขแถวดังกล่าว

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (Information Rights Management - IRM) ช่วยให้คุณมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อให้เข้าถึง และปรับเปลี่ยนเอกสารได้ IRM มีบางอย่างคล้ายกับ การป้องกันเอกสาร แต่ไม่เหมือนกันทีเดียว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันเอกสาร ต่อไปในคำชี้แจงนี้) IRM จะให้คุณตั้งค่าสิทธิ์ในการกระทำที่เฉพาะเจาะจงมากกับทั้งเอกสาร เช่น พิมพ์เอกสาร หรือส่งเอกสารต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งอ่าน หรือ แก้ไขเอกสาร เป็นต้น

เมื่อคุณเก็บเอกสารโดยเปิดใช้ IRM อยู่ Microsoft Office Excel 2003 จะบันทึกรายชื่อผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในเอกสารนั้นพร้อมชนิดสิทธิ์ของแต่ละคนไว้ในเอกสารนั้น ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกเข้ารหัสลับไว้เพื่อให้เจ้าของเอกสารเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้

นอกจากนี้ เอกสารที่มี IRM จะประกอบด้วย "ใบอนุญาตเนื้อหา" ใบอนุญาตเนื้อหาประกอบด้วยที่อยู่อีเมล ข้อมูลสิทธิ์ และข้อมูลการรับรองความถูกต้อง ทุกครั้งที่มีใครพยายามเปิดเอกสารที่มี IRM อยู่ Office Excel 2003 จะตรวจสอบใบอนุญาตเนื้อหาที่บันทึกอยู่ในเอกสารเปรียบเทียบกับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้คนนั้นไม่เคยเปิดเอกสารนี้มาก่อน Office Excel 2003 จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRM เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ และดาวน์โหลดใบอนุญาตเนื้อหาใหม่ให้กับผู้ใช้คนนั้น (หากว่าผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์ถูกต้อง) และบันทึกใบอนุญาตเนื้อหานั้นลงในเอกสาร

เจ้าของเอกสารสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกใบอนุญาตเนื้อหาลงในเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม หากใบอนุญาตเนื้อหานี้ไม่ได้ถูกบันทึกลงในเอกสาร Office Excel 2003 ก็จะต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRM ทุกครั้งที่เอกสารถูกเปิด ถ้า Office Excel 2003 ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRM ได้ เอกสารนั้นก็จะเปิดไม่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรักษาสิทธิส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ IRM โปรดค้นหาจาก Microsoft.com โดยดูข้อมูลว่าด้วย การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

การป้องกันเอกสาร

การป้องกันเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถป้องกันเอกสารของคุณได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บางคนให้ทำการแก้ไข เขียนข้อคิดเห็น หรืออ่านเอกสารได้

เมื่อคุณใช้ การป้องกันเอกสาร คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผู้ใช้ต่างๆ ลงในเอกสาร รหัสผู้ใช้เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของบัญชีผู้ใช้โดเมน Windows NT (เช่น โดเมน\ชื่อผู้ใช้) หรือ ID ของ Microsoft .NET Passport /ที่อยู่อีเมล (เช่น someone@example.com) รหัสผู้ใช้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้เมื่อคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการอ่าน หรือเปลี่ยนแปลงช่วงข้อความ

ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกแฟ้มนี้โดยใช้รหัสผ่าน หรือ การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล รหัสผู้ใช้เหล่านี้จะถูกมองเห็นได้เฉพาะคุณและผู้อื่นที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถป้องกันเอกสารโดยไม่ใช้รหัสผ่านก็ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะป้องกันเอกสารโดยไม่ใช้รหัสผ่าน คนที่มาอ่านเอกสารจะมองเห็นรหัสผู้ใช้ของทุกคนที่มีการเข้าถึง นอกจากนี้ หากเอกสารได้รับการบันทึกเป็น XML หรือ HTML ทุกคนที่อ่านแฟ้มจะสามารถมองเห็นรหัสผู้ใช้ได้

ความปลอดภัย

Microsoft มุ่งมั่นจะที่จะช่วยป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อความปลอดภัยหลายต่อหลายอย่าง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ในบางโอกาส Microsoft อาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล โดยจะเปลี่ยนวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปรวมอยู่ในแพคบริการชุดต่อไปของ Microsoft Office Excel 2003 การใช้ Microsoft Office Excel 2003 ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลตลอดจนเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ต่างๆ แล้ว

ข้อมูลที่ติดต่อ

Microsoft ยินดีเปิดรับข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หากคุณเชื่อว่า Microsoft มิได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยทันที

Microsoft Office Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

โปรดส่งอีเมลไปที่ tow-priv@microsoft.com โดยใส่เรื่องว่า Office Privacy

เมื่อต้องการหารายละเอียดที่ติดต่อของสาขาหรือบริษัทในเครือ Microsoft ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดดูที่ Microsoft Worldwide

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel