ภาพรวมของ Microsoft Office Language Interface Pack

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2010 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และดูวิธีใช้และแม่แบบต่างๆ ในภาษาที่คุณเลือกใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ จากเพจ การดาวน์โหลด Language Interface Pack (LIP)

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องมีชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือแพคภาษาหรือไม่ ให้ดูที่บทความ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการค้นหา ภาษานั้นอาจไมได้มีอยู่ในรูปของแพคภาษา ถ้ามีภาษาอยู่ในแพคภาษา ภาษานั้นจะไม่มีอยู่ในรูปของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

ในบทความนี้


ฉันต้องใช้ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อเมื่อใด

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดงของโปรแกรม Microsoft Office หรือใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในรุ่นภาษา Office 2010 ของคุณ คุณอาจต้องดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของ Office 2010 ให้ดู การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

 สิ่งสำคัญ    คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่นที่ตรงกับรุ่น Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2010 คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อของ Office 2010 ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่น 2003 ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Office 2010 ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Office 2010 รุ่นภาษาสเปนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลเป็นภาษาเวลช์ และแก้ไขเอกสารในภาษาเวลช์ คุณต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อภาษาเวลช์และเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาเวลช์ เนื่องจากแพคภาษาเวลช์ไมได้รวมอยู่ใน Office รุ่นภาษาสเปน คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด ติดตั้ง และกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อภาษาเวลช์ก่อน

สำหรับรายการของรุ่นภาษาที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของ Office และภาษาเทียบเคียงที่รวมอยู่กับแต่ละภาษา ให้ดู รุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของ Microsoft Office

รับ การดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อแตกต่างจากแพคภาษาอย่างไร

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อให้ชุดเครื่องมือในภาษาจำนวนมากสำหรับโปรแกรม Office 2010 เครื่องมือระหว่างภาษาต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยที่สุดจะมีพจนานุกรมการตรวจสอบการสะกดที่สามารถใช้ร่วมกับ Office 2010 รุ่นที่ติดตั้งไว้ได้

แพคภาษาจะมีข้อความที่แสดงซึ่งแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับโปรแกรม Office 2010 เครื่องมือพิสูจน์อักษรมากกว่าชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ และรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของวิธีใช้

รายการด้านล่างนี้จะแสดงภาษาของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อและคุณลักษณะที่มีอยู่ในภาษานั้น

คีย์:
X = คุณลักษณะที่มี

ภาษา ตัวตรวจสอบการสะกด วิธีใช้ที่มีให้ใน Windows แม่แบบที่มีให้ใน Windows
แอฟริกานส์ X X X
แอลเบเนีย X X X
อัมฮาริก X X
อาร์เมเนีย X X X
อัสสัม X X X
อาเซอร์รี
(ละติน)
X X X
บาสก์ X
เบงกาลี
(บังคลาเทศ)
X X X
เบงกาลี
(อินเดีย)
X X X
บอสเนีย
(ซิริลลิก)
X X X
บอสเนีย
(ละติน)
X X X
คาตาลัน X
ฟิลิปิโน X X X
เกลิเซียน X
จอร์เจีย X
คุชราตี X X X
เฮาซา
(ละติน)
X X
ไอซ์แลนด์ X
อิกโบ X X
อินโดนีเซีย X X X
อินุกติตัต
(ละติน)
X
ไอริช X
อีซีโซซา X X X
อีซีซูลู X X X
กัณณาท X X X
เขมร X X
คินยาร์วานดา X X
กีสวาฮีลี X X X
คอนคานี X X X
คีร์กีซ X
ลาว X X
ลักเซมเบิร์ก X
มาซิโดเนีย
(FYROM)
X
มลายู
(บรูไนดารุสซาลาม)
X X X
มลายู
(มาเลเซีย)
X X
มะละยาลัม X X X
มอลตา X
เมารี X
มาราฐี X X X
เนปาล X X X
นอร์เวย์
(ไนนอสก์)
X
โอริยา X X X
พาชโต X X
เปอร์เซีย
(ฟาร์ซี)
X X
ปัญจาบ
(คุรุมุขคี)
X X X
เคชวา X X
เซอร์เบีย ซิริลลิก X
เซโซโทซาเลบาว X X
เซซวานา X X X
สิงหล X X X
ทมิฬ X X X
ตาตาร์ X X X
เตลุคู X X X
อูรดู X X X
อุซเบกิสถาน
(ละติน)
X X X
เวียดนาม X X X
เวลช์ X
โวลอฟ X X
โยรูบา X X

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะรับชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้จากที่ใด

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อจะมีอยู่บนเพจ การดาวน์โหลด Language Interface Pack (LIP)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะดาวน์โหลด วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ ให้ดู การดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Language Interface Pack

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010