การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณต้องการให้มีหมายเลขหน้าแสดงบนหน้ากระดาษเมื่อคุณพิมพ์ แผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ) คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนแผ่นงาน หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนแผ่นงานในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานหลายๆ แผ่นในเวลาเดียวกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ (แผ่นงานแผนภูมิ: แผ่นงานในสมุดงานที่มีเฉพาะแผนภูมิ แผ่นงานแผนภูมิจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงแผนภูมิหรือรายงาน PivotChart แยกต่างหากจากข้อมูลในแผ่นงานหรือจากรายงาน PivotTable) คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขหน้าจะเรียงตามลำดับโดยเริ่มต้นด้วยหน้าหมายเลข 1 แต่คุณสามารถเริ่มต้นลำดับด้วยหมายเลขอื่นได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้าได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด


แทรกหมายเลขหน้าให้กับแผ่นงานเดียว

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานเดียว ด้วยการใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ หมายเลขหน้ามีประโยชน์เมื่อแผ่นงานของคุณมีหลายแถวและพิมพ์หลายหน้า

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   Microsoft Excel จะแสดงแผ่นงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คุณยังสามารถคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษรูปปุ่ม บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้อีกด้วย

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 1. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Excel

ตัวแทน &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

ตัวแทน &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ
 2. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติรูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายแผ่นงาน

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายแผ่นงานในสมุดงานของคุณ โดยการใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ซึ่งจะให้คุณเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับหลายแผ่นงานในสมุดงาน แต่แผ่นงานแต่ละแผ่นจะมีชุดหมายเลขหน้าของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าสมุดงานของคุณมีสองแผ่นงานที่มีความยาวสองหน้ากระดาษทั้งคู่ แผ่นงานแรกจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 แผ่นงานที่สองจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เช่นกัน

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับแผ่นงานทั้งหมดในสมุดงานตามลำดับ คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นของแผ่นงานแต่ละแผ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เริ่มต้นการใส่หมายเลขหน้าโดยใช้หมายเลขอื่น

 1. คลิกแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

แสดงวิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด


 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง
 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา
 3. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้ารูปปุ่ม

ตัวแทน &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลัง &[Page] แล้วพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้น คลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้ารูปปุ่ม

ตัวแทน &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้าให้กับหน้าแผ่นงานทั้งหมดในสมุดงานตามลำดับ ให้เริ่มด้วยการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับแผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน จากนั้นให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานแต่ละแผ่นด้วยตัวเลขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าสมุดงานของคุณมีสองแผ่นงานที่แต่ละแผ่นงานจะถูกพิมพ์เป็นสองหน้า ให้คุณใช้วิธีการนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานที่สองด้วยหมายเลข 3

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

 เคล็ดลับ   ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาหมายเลขหน้าออก

 1. คลิกแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเอาหมายเลขหน้าออก

แสดงวิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด


 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ในกล่องแบบหล่นลง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ ให้คลิก (ไม่มี)

 หมายเหตุ   คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อคลิก (ไม่มี)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010