CUBERANKEDMEMBER (ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่นพนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ไวยากรณ์

CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, [caption])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER มีอาร์กิวเมนต์ (อาร์กิวเมนต์: ค่าที่ให้ข้อมูลกับแอคชัน เหตุการณ์ วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน)ดังต่อไปนี้

  • connection    ต้องมี คือสตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์
  • set_expression    ต้องมี คือสตริงข้อความของนิพจน์ชุด เช่น "{[รายการ1].children}" Set_expression อาจเป็นฟังก์ชัน CUBESET หรือเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชัน CUBESET ก็ได้
  • rank    ต้องมี คือค่าจำนวนเต็มที่ระบุค่าสูงสุดที่จะส่งกลับ ถ้าอันดับมีค่าเป็น 1 ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าสูงสุด แต่ถ้าอันดับมีค่าเป็น 2 จะส่งกลับค่าสูงสุดอันดับที่สอง เป็นต้น เมื่อต้องการส่งกลับค่า 5 ค่าสูงสุด ให้ใช้ CUBERANKEDMEMBER ห้าครั้ง โดยระบุอันดับต่างกันตั้งแต่อันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละครั้ง
  • caption    มีหรือไม่มีก็ได้ คือสตริงข้อความที่แสดงในเซลล์แทนคำอธิบายภาพ ถ้ามีการกำหนดคำอธิบายภาพจากคิวบ์

ข้อสังเกต

  • เมื่อฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์นั้นชั่วคราวก่อนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมด
  • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อสมุดงานที่ถูกต้องที่เก็บไว้ในสมุดงาน CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NAME? ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ทำงาน ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NAME?
  • CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A เมื่อไวยากรณ์ของ set_expression ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อชุดประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่มีมิติแตกต่างจากสมาชิกอื่น

ตัวอย่าง

=CUBERANKEDMEMBER("การขาย",$D$4,1,"เดือนที่ขายได้มากที่สุด")=CUBERANKEDMEMBER("การขาย",CUBESET("การขาย","ฤดูร้อน","[2547].[มิถุนายน]","[2547].[กรกฏาคม]","[2547].[สิงหาคม]"),3,"เดือนที่ขายได้มากที่สุด")

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการส่งกลับ n ค่าต่ำสุด ให้ใช้อาร์กิวเมนต์ sort_order และ sort_by ของฟังก์ชัน CUBESET เพื่อย้อนกลับลำดับของชุดเพื่อให้ค่าสูงสุดในชุดที่เรียงลำดับเป็นค่าต่ำสุด ตัวอย่างเช่น CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4,1) จะส่งกลับสมาชิกสุดท้าย CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4, 2) จะส่งกลับสมาชิกถัดจากสุดท้าย ต่อไปเรื่อยๆ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร