การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณต้องการใส่หมายเลขหน้าเมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ) คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนแผ่นงาน หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนแผ่นงานในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษและบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษซึ่งคุณสามารถดูได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นพร้อมกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ (แผ่นงานแผนภูมิ: แผ่นงานในสมุดงานที่มีเฉพาะแผนภูมิ แผ่นงานแผนภูมิจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงแผนภูมิหรือรายงาน PivotChart แยกต่างหากจากข้อมูลในแผ่นงานหรือจากรายงาน PivotTable) คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

โดยค่าเริ่มต้น จะมีการใส่หมายเลขหน้าตามลำดับโดยเริ่มต้นด้วยหน้าหมายเลข 1 แต่คุณสามารถเริ่มต้นลำดับด้วยหมายเลขอื่นได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้าได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด


แทรกหมายเลขหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   Excel จะแสดงแผ่นงานนั้นในมุมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คุณยังสามารถคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษรูปปุ่ม บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้ด้วย

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ
 2. ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ
 3. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Excel

ตัวยึด &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

ตัวยึด &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ
 2. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติรูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกหมายเลขหน้าโดยใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

แสดงวิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

สิ่งที่ต้องการเลือก วิธีการ
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด


 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง
 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา
 3. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้ารูปปุ่ม

ตัวยึด &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้ารูปปุ่ม

ตัวยึด &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นการใส่หมายเลขหน้าโดยใช้หมายเลขอื่น

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

 เคล็ดลับ   ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007