การรวมเนื้อหาของหลายเซลล์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) ในสูตรเพื่อรวมข้อความจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว เช่น ชื่อและนามสกุล

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ
  2. เมื่อต้องการเริ่มสูตร ให้พิมพ์ =(
  3. เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของสองเซลล์ ให้เลือกเซลล์แรกที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม และพิมพ์ &" "& (ช่องว่างที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ) จากนั้นเลือกเซลล์ถัดไปที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม

เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์มากกว่าสองเซลล์ ให้ทำการเลือกเซลล์ต่อไปโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ &" "& หลังจากที่คุณเลือกแต่ละเซลล์แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวม ให้พิมพ์ & แทน &" "& เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายจุลภาค ให้พิมพ์ &", "& (จุลภาคตามด้วยช่องว่าง โดยทั้งคู่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ)

  1. เมื่อต้องการทำให้สูตรนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์ )
  2. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของสูตร ให้กด ENTER

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE เพื่อรวมข้อความจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

แผ่นงานตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสูตรที่คุณสามารถใช้ได้

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

แสดงวิธีคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กดปุ่ม CTRL+C
  2. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V
  3. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
A B
ชื่อ นามสกุล
สาธินี บุญลือ
พงษ์ศิริ หิรัญญนิธิวัฒนา
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=A2&" "&B2 รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยช่องว่าง (สาธินี บุญลือ)
=B3&", "&A3 รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยจุลภาค (หิรัญญนิธิวัฒนา, พงษ์ศิริ)
=CONCATENATE(A2," ",B2) รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยช่องว่าง (สาธินี บุญลือ)

 หมายเหตุ   สูตรจะแทรกช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลโดยใช้ช่องว่างล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อรวมข้อความตามตัวอักษรใดๆ (ข้อความที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ในผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007