ข้อจำกัดความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ใน Excel

ใช้ได้กับ
Microsoft Excel 2003

จำนวนแถวและคอลัมน์สูงสุด

แผ่นงาน Microsoft Office Excel ประกอบด้วยแถวจำนวน 65,536 แถวและคอลัมน์จำนวน 256 คอลัมน์ คุณไม่สามารถเพิ่มจำนวนของแถวหรือคอลัมน์เกินกว่าข้อจำกัดแถวและคอลัมน์สูงสุด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดของข้อกำหนดเฉพาะในแผ่นงาน สมุดงาน กลุ่มงาน การคำนวณ รายงาน PivotTable และแผนภูมิ โปรดดูที่ ข้อจำกัดและข้อกำหนดเฉพาะของ Excel

จำกัดจำนวนของแถวและคอลัมน์ที่จะแสดง

เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้หรือดูแถวและคอลัมน์ทั้งหมดในแผ่นงาน คุณสามารถ ซ่อนแถวและคอลัมน์ที่ไม่ต้องการได้ โดยการเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการแสดง โดยการคลิก แถว หรือ คอลัมน์ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิก ซ่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ซ่อนหรือแสดงแถวและคอลัมน์

ทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ โดยการคลิก การป้องกัน บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ป้องกันแผ่นงาน ถ้าคุณต้องการป้องกันแผ่นงานหรือสมุดงานโดยการใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงานหรือสมุดงาน รวมถึงวิธีการอนุญาตให้ผู้ใช้เฉพาะทำการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่ป้องกันไว้ โปรดดูที่ ป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงานหรือสมุดงาน

ความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์สูงสุด

ความสูงของแถวสูงสุดสำหรับแต่ละแถวคือ 409 พอยท์ (1 พอยท์เท่ากับประมาณ 1/72 นิ้ว) ความกว้างของคอลัมน์สูงสุดสำหรับแต่ละเซลล์คือ 255 อักขระ ค่านี้แสดงถึงจำนวนของอักขระที่สามารถแสดงในหนึ่งเซลล์ที่จัดรูปแบบด้วย แบบอักษรมาตรฐาน (แบบอักษรมาตรฐาน: แบบอักษรเริ่มต้นสำหรับแผ่นงาน แบบอักษรมาตรฐานจะกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับลักษณะของเซลล์ตามปกติ)

จำกัดความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์

ในบางครั้งคุณอาจต้องการตั้งค่าความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างฟอร์มที่มีแถวหรือคอลัมน์ขนาดเท่ากัน

คุณสามารถป้อนความสูงของแถวได้ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 409 ถ้าตั้งค่าความสูงของแถวเป็น 0 แถวจะถูกซ่อนไว้ คุณสามารถป้อนความกว้างของคอลัมน์ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 255 อักขระ ถ้าตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์เป็น 0 คอลัมน์จะถูกซ่อนไว้

คุณสามารถตั้งค่าความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์โดยการเลือกแถวหรือคอลัมน์ โดยคลิก แถว หรือ คอลัมน์ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิก ความสูง หรือ ความกว้าง พิมพ์ ความสูงของแถว หรือ ความกว้างของคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ โปรดดูที่ เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นเปลี่ยน ความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ ให้คลิก การป้องกัน บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ป้องกันแผ่นงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงานหรือสมุดงาน รวมถึงวิธีการอนุญาตให้ผู้ใช้เฉพาะทำการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่ป้องกันไว้ โปรดดูที่ ป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงานหรือสมุดงาน

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003