การคำนวณค่าฐานนิยมของกลุ่มตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนทั่วไปของนกแต่ละพันธุ์ที่เห็นในตัวอย่างการนับจำนวนนกที่หนองน้ำที่วิกฤตในช่วงเวลา 30 ปี หรือคุณต้องการทราบจำนวนการโทรซ้ำที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดของศูนย์บริการทางโทรศัพท์แห่งหนึ่งในช่วงที่ไม่ยุ่งมาก เมื่อต้องการคำนวณค่าฐานนิยมของกลุ่มตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน MODE

ฟังก์ชัน MODE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางคือ

  • ค่าเฉลี่ย     เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและคำนวณด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลขแล้วหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 เท่ากับ 5
  • ค่ามัธยฐาน     ซึ่งก็คือค่ากลางของกลุ่มตัวเลข นั่นก็คือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4
  • ฐานนิยม     คือตัวเลขที่ปรากฏบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า
  2. ให้เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

 หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

เลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

เลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  1. กด CTRL+C
  2. ในแผ่นงานนั้นให้เลือกเซลล์ A1 และกด CTRL+V
  3. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A
ข้อมูล
10
7
9
7
0
4
สูตร รายละเอียด (ผลลัพธ์)
=MODE(A2:A7) ค่าฐานนิยมของตัวเลขในรายการด้านบน (7)

รายละเอียดฟังก์ชัน

MODE

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007