การสร้างหรือลบตาราง Excel ในแผ่นงาน

เมื่อคุณสร้างตาราง (ก่อนหน้านี้เรียกว่า รายการ) ในแผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ)ของ Microsoft Office Excel คุณสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในตารางนั้นได้อย่างอิสระจากข้อมูลภายนอกตาราง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองคอลัมน์ของตาราง เพิ่มแถวสำหรับผลรวม นำการจัดรูปแบบตารางไปใช้ และประกาศตารางไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0

ข้อมูลในตาราง Excel

ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานกับข้อมูลในตาราง คุณสามารถแปลงตารางเป็นช่วงปกติในขณะที่เก็บการจัดรูปแบบลักษณะของตารางที่คุณใช้ได้ เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ตาราง คุณสามารถลบออกได้

 หมายเหตุ   คุณต้องระวังการสับสนระหว่างตาราง Excel กับ ตารางข้อมูล (ตารางข้อมูล: ช่วงของเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์จากการแทนค่าที่ต่างกันลงในสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ตารางข้อมูลมีอยู่สองชนิด คือ ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว และตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งแบบ what-if สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางข้อมูล ให้ดู การคำนวณหลายๆ ผลลัพธ์ด้วยตารางข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด


สร้างตาราง

คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีนี้ในการสร้างตาราง คุณสามารถแทรกตารางในลักษณะตารางเริ่มต้น หรือสามารถจัดรูปแบบข้อมูลของคุณให้เป็นตารางในลักษณะที่คุณเลือกได้

แทรกตาราง

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง โดยเซลล์ดังกล่าวสามารถเป็นเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลก็ได้
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

รูป Ribbon ของ Excel

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่ม CTRL+L หรือ CTRL+T ได้อีกด้วย

 1. ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง

ส่วนหัวของตารางจะแสดงชื่อเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อเริ่มต้นได้โดยการพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงส่วนหัวของตาราง คุณสามารถปิดได้ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดส่วนหัวของตาราง ให้ดู การเปิดหรือปิดส่วนหัวของตาราง Excel

เคล็ดลับ

 • หลังจากคุณสร้างตาราง เครื่องมือตาราง จะพร้อมใช้งาน และแท็บ ออกแบบ จะถูกแสดง คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดตารางเองหรือแก้ไขตารางได้
 • กรณีนี้ไม่เหมือนกับรายการใน Office Excel 2003 ตารางจะไม่มีแถวพิเศษ (ที่ทำเครื่องหมาย *) สำหรับเพิ่มแถวใหม่อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหรือแทรกแถวในตาราง ให้ดู การเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตาราง Excel ออก

จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบให้เป็นตารางอย่างรวดเร็ว
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   เมื่อคุณใช้ จัดรูปแบบเป็นตาราง Office Excel จะแทรกตารางให้โดยอัตโนมัติ

 1. ภายใต้ อ่อนปานกลาง หรือ เข้ม ให้คลิกลักษณะตารางที่คุณต้องการใช้

 หมายเหตุ   ลักษณะตารางแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานภายใต้ กำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างลักษณะตารางดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งลักษณะแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างลักษณะตารางแบบกำหนดเอง ให้ดูี่ การจัดรูปแบบตาราง Excel

เคล็ดลับ

 • หลังจากคุณสร้างตาราง เครื่องมือตาราง จะพร้อมใช้งาน และแท็บ ออกแบบ จะถูกแสดง คุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดตารางเองหรือแก้ไขตารางได้
 • ไม่เหมือนกับรายการใน Excel 2003 ตารางจะไม่มีแถวพิเศษ (ที่ทำเครื่องหมาย *) สำหรับการเพิ่มแถวใหม่อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือแทรกแถวในตาราง ให้ดู การเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตาราง Excel ออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แปลงตารางเป็นช่วงข้อมูล

 1. คลิกตำแหน่งใดๆ ในตาราง

 เคล็ดลับ   การกระทำนี้จะแสดง เครื่องมือตาราง ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แปลงเป็นช่วง

รูป Ribbon ของ Excel

 หมายเหตุ   ไม่มีคุณลักษณะของตารางอีกต่อไปหลังจากที่คุณแปลงตารางกลับไปเป็นช่วง ตัวอย่างเช่น แถวส่วนหัวจะไม่รวมลูกศรเรียงลำดับหรือลูกศรตัวกรองอีกต่อไป และการอ้างอิงที่มีแบบแผน (การอ้างอิงที่ใช้ชื่อตาราง) ที่นำมาใช้ในสูตรจะกลับไปเป็นการอ้างอิงเซลล์โดยทั่วไป

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาตาราง ชี้ไปที่ ตาราง แล้วคลิก แปลงเป็นช่วง ได้อีกด้วย
 • ทันทีที่คุณสร้างตารางขึ้น คุณสามารถคลิก เลิกทำ ได้รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อแปลงตารางนั้นกลับไปเป็นช่วง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบตาราง

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกตาราง
 2. กด DELETE

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถคลิก เลิกทำรูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อลบตารางที่คุณเพิ่งสร้างได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007