ข้อมูลของคุณ

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและผูกขาดสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงหัวข้อ และความสนใจในข้อมูลที่คุณเก็บไว้กับ Office 365
 • คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดได้ทุกเวลาและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์
  • ทุกคนสามารถดาวน์โหลดข้อมูล Exchange Online รวมถึงอีเมล การนัดหมายบนปฏิทิน ที่ติดต่อ และงาน มายังคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นได้ทุกเวลาผ่าน ตัวช่วยสร้างการนำเข้า และ การส่งออก
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SharePoint Online ได้ตลอดเวลาจากเวิร์กสเปซมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คุณสามารถลบชื่อโดเมน Vanity เช่น contoso.com ออกได้โดยทำตาม วิธีการเอาโดเมนออก ในวิธีใช้ Office 365
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนา Metadata ของผู้ใช้ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่และนามสกุล และข้อมูลอื่นๆ) คุณสามารถใช้ PowerShell cmdlets รวมถึง Get-MsolUser ได้ Windows PowerShell cmdlet for Office 365 ถ้าคุณใช้ Exchange Online คุณสามารถใช้ Get-MailUser และ Get-User ได้ คำสั่ง Exchange PowerShell
 • เมื่อสมาชิกหรือสัญญา Office 365 ของคุณหมดอายุหรือสิ้นสุด ตามค่าเริ่มต้นไมโครซอฟท์จะให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบจำกัด 90 วัน เพื่อทำการส่งออกข้อมูลของคุณ