หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Access 2010

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลเว็บได้

จริง

เท็จ

คุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access 2010 แล้วคุณป้อนข้อมูลและทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

จริง

เท็จ

คุณสามารถประกาศฐานข้อมูลเว็บไปยังเว็บไซต์ใดๆ ก็ได้

จริง

เท็จ

ในบานหน้าต่างนำทาง คุณเปิดฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลโดย

คลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

คลิกสองครั้งที่ฟอร์ม

คุณไม่ใช้บานหน้าต่างนำทาง คุณใช้คำสั่ง เปิด บนแท็บหน้าแรกของ Ribbon

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม MDB ในรูปแบบแฟ้มใหม่ (เป็นแฟ้ม ACCDB) คุณสามารถเปิดแฟ้มใหม่นั้นใน Access 2003 ได้

จริง

เท็จ

หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป