หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Access 2010

เปลี่ยนไปใช้ Access 2010 จากรุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Access ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว หลักสูตรนี้จะเหมาะกับคุณ หลักสูตรนี้อธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนไปใช้ Access 2010 จากรุ่นก่อนหน้า คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่คุ้นเคย เช่น การใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การสร้างตาราง และการสร้างหรือแก้ไขฟอร์มและรายงาน ใน Access 2010


เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • แบบทดสอบขนาดสั้นที่ตอนท้ายบทเรียน แบบทดสอบนี้จะไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนที่คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ที่ตอนท้ายของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะถือว่าคุณมีประสบการณ์การใช้ Access มาแล้วพอสมควร คุณได้เคยสร้างฐานข้อมูลมาบ้างแล้ว และคุณมีความเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของตาราง ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Access ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน Access 2010

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • ใช้มุมมอง Backstage เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่และสร้างฐานข้อมูลใหม่
  • บันทึกฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นแฟ้ม Access 2010
  • ใช้ Ribbon เพื่อเริ่มมุมมองออกแบบสำหรับตาราง ฟอร์ม รายงาน และแบบสอบถาม
  • ใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อแก้ไขฟอร์มและรายงาน
  • ใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน
หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป