การสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม และกล่องรายการแบบหล่นลง

กล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลง (กล่องรายการแบบหล่นลง: ตัวควบคุมใน Data Access Page ที่เมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายการซึ่งคุณสามารถเลือกค่าได้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ค่าในกล่องรายการแบบหล่นลงได้)สามารถเป็นตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ (ตัวควบคุมที่ถูกผูก: ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page เพื่อแสดงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมจะจัดเก็บชื่อเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกอยู่)หรือไม่ถูกผูกไว้ (ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูก: ตัวควบคุมที่ไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลในตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ต้นแบบ โดยปกติแล้วตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกมักจะใช้แสดงข้อความที่เป็นข้อมูลหรือรูปภาพแบบที่ใช้เพื่อการตกแต่ง)ก็ได้ และสามารถค้นหาค่าในรายการที่กำหนดหรือในตารางหรือแบบสอบถามได้ เมื่อต้องการสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงที่ถูกผูกไว้ที่สามารถหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม ให้ตรวจสอบดูว่าฟอร์ม หรือ Data Access Page นั้นยึดตามแหล่งระเบียน (แหล่งระเบียน: แหล่งของข้อมูลต้นแบบสำหรับฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page โดยในฐานข้อมูล Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ส่วนในโครงการ Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง วิว คำสั่ง SQL หรือกระบวนงานที่เก็บไว้)ที่มีเขตข้อมูล Foreign Key (Foreign Key: อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลตาราง (คอลัมน์) ที่อ้างอิงถึงเขตข้อมูลคีย์หลักหรือเขตข้อมูลในตารางอื่น โดย Foreign Key จะบ่งชี้ถึงวิธีที่ตารางต่างๆ สัมพันธ์กัน) หรือเขตข้อมูลการค้นหา (เขตข้อมูลการค้นหา: เขตข้อมูลที่ใช้บนฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access ซึ่งจะแสดงรายการของค่าต่างๆ ที่ดึงมาจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือจัดเก็บชุดของค่าแบบ Static)

แสดงการสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

 1. เปิดฟอร์มหรือ Data Access Page ในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)
 2. ในกล่องเครื่องมือ (กล่องเครื่องมือ: ชุดของเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพจจะแตกต่างจากชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบฟอร์มและมุมมองออกแบบรายงาน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมรูปปุ่ม ถูกเลือก (ถูกเลือก: ปุ่มแถบเครื่องมือจะมีเส้นขอบล้อมรอบเมื่อปุ่มนั้นถูกเลือก แม้ว่าตัวชี้จะไม่ได้อยู่บนปุ่มนั้นก็ตาม)อยู่
 3. คลิกเครื่องมือ List Box ตัวควบคุม List Box เครื่องมือ Combo Box หรือ เครื่องมือ Combo Box เครื่องมือ Dropdown List เครื่องมือ Combo Box ในกล่องเครื่องมือ
 4. ในฟอร์มหรือ Data Access Page คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลง (กล่องรายการแบบหล่นลง: ตัวควบคุมใน Data Access Page ที่เมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายการซึ่งคุณสามารถเลือกค่าได้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ค่าในกล่องรายการแบบหล่นลงได้) ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้าง ให้ทำตามคำแนะนำและเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แสดงวิธีการ

  1. เมื่อตัวช่วยสร้างถามถึงวิธีที่คุณต้องการหาค่าสำหรับตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • ถ้าคุณต้องการแสดงรายการที่กำหนดของค่าที่มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง
   • ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลปัจจุบันในแหล่งระเบียน ให้คลิก ฉันต้องการให้กล่องรายการค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม
  2. ให้ทำตามคำแนะนำในการระบุวิธีการแสดงค่า
  3. ถ้าคุณกำลังสร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมในฟอร์ม เมื่อตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการให้ Microsoft Access ทำอะไรเมื่อคุณเลือกค่า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • ถ้าคุณกำลังสร้างตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ ให้คลิก จดจำค่าสำหรับใช้ในภายหลัง
   • ถ้าคุณกำลังสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ให้คลิก เก็บค่านั้นในเขตข้อมูลนี้ แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ
  4. คลิก เสร็จสิ้น

  แสดงถ้าตัวช่วยสร้างไม่เริ่มการทำงาน

 5. ใน Data Access Page ให้คลิก คุณสมบัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ออกแบบเพจ เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกับกล่องรายการหรือกล่องรายการแบบหล่นลง

แสดงการสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงที่จะค้นหาค่าต่างๆ

คุณสามารถใช้เขตข้อมูลการค้นหา (เขตข้อมูลการค้นหา: เขตข้อมูลที่ใช้บนฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access ซึ่งจะแสดงรายการของค่าต่างๆ ที่ดึงมาจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือจัดเก็บชุดของค่าแบบ Static)ในตารางเพื่อสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสมที่ถูกผูก (ตัวควบคุมที่ถูกผูก: ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page เพื่อแสดงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมจะจัดเก็บชื่อเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกอยู่) หรือกล่องรายการแบบหล่นลง (กล่องรายการแบบหล่นลง: ตัวควบคุมใน Data Access Page ที่เมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายการซึ่งคุณสามารถเลือกค่าได้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ค่าในกล่องรายการแบบหล่นลงได้)ที่ถูกผูกในฐานข้อมูล Microsoft Access (ฐานข้อมูล Microsoft Access: ชุดของข้อมูลและวัตถุ (เช่น ตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์ม) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง โดยมี Microsoft Jet database engine จัดการกับข้อมูล) หรือโครงการ Access (โครงการ Microsoft Access: แฟ้ม Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ แฟ้มโครงการจะไม่มีวัตถุข้อมูลหรือวัตถุที่ยึดตามข้อกำหนดของข้อมูล เช่น ตาราง และ มุมมอง) ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

 1. ในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)ตาราง ให้สร้างเขตข้อมูลการค้นหา

 2. ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงสร้างฟอร์มใหม่ที่มีกล่องรายการ หรือกล่องคำสั่งผสมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลการค้นหา

  แสดงสร้าง Data Access Page ใหม่ที่มีกล่องรายการ หรือกล่องรายการแบบหล่นลงที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลการค้นหา

  1. สร้าง Data Access Page ใหม่ในมุมมองออกแบบ เพจนั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลการค้นหา
  2. ถ้ารายการเขตข้อมูลไม่ปรากฏ ให้คลิก รายการเขตข้อมูล รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ออกแบบเพจ
  3. ลากตารางหรือแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูลการค้นหาจากรายการเขตข้อมูลไปยัง Data Access Page เมื่อตัวช่วยสร้างเค้าโครงปรากฏขึ้น ให้เลือก แบบเรียงเป็นแนวตรง หรือ แบบตาราง Access จะสร้างกล่องรายการการค้นหา หรือกล่องรายการการค้นหาแบบหล่นลงโดยอัตโนมัติ

   แสดงถ้าตัวช่วยสร้างไม่เริ่มการทำงาน

  แสดงเพิ่มกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงไปยังฟอร์ม หรือ Data Access Page

  1. ในมุมมองออกแบบ เปิดฟอร์มที่ยึดตามแหล่งระเบียน (แหล่งระเบียน: แหล่งของข้อมูลต้นแบบสำหรับฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page โดยในฐานข้อมูล Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ส่วนในโครงการ Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง วิว คำสั่ง SQL หรือกระบวนงานที่เก็บไว้)ที่มีเขตข้อมูลการค้นหา หรือเปิด Data Access Page ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูลการค้นหา
  2. ถ้ารายการเขตข้อมูลไม่ปรากฏ ให้คลิก รายการเขตข้อมูล รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ออกแบบฟอร์ม หรือ ออกแบบเพจ
  3. ลากเขตข้อมูลการค้นหาจากรายการเขตข้อมูลไปที่ฟอร์ม หรือ Data Access Page โปรแกรม Access จะสร้างกล่องรายการการค้นหา กล่องคำสั่งผสมการค้นหา หรือกล่องรายการการค้นหาแบบหล่นลงโดยอัตโนมัติ

แสดงการสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงเองตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อคุณสร้างกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมหลายค่าด้วยตัวเอง ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่กล่องคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1

 1. เปิดฟอร์มหรือ Data Access Page ในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)
 2. ในกล่องเครื่องมือ (กล่องเครื่องมือ: ชุดของเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพจจะแตกต่างจากชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบฟอร์มและมุมมองออกแบบรายงาน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมรูปปุ่ม ไม่ได้ถูกเลือก (ถูกเลือก: ปุ่มแถบเครื่องมือจะมีเส้นขอบล้อมรอบเมื่อปุ่มนั้นถูกเลือก แม้ว่าตัวชี้จะไม่ได้อยู่บนปุ่มนั้นก็ตาม)ไว้
 3. คลิกเครื่องมือ List Box ตัวควบคุม List Box เครื่องมือ Combo Box เครื่องมือ Combo Box หรือเครื่องมือ Dropdown List เครื่องมือ Combo Box ในกล่องเครื่องมือ
 4. คลิกที่ฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page เพื่อสร้างตัวควบคุมตามขนาดเริ่มต้น หรือคลิกแล้วลากจนกระทั่งตัวควบคุมได้ขนาดตามที่คุณต้องการ
 5. ในขณะที่ตัวควบคุมยังถูกเลือกอยู่ ให้คลิก คุณสมบัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ออกแบบฟอร์ม หรือ ออกแบบเพจ เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้น
 6. ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมในฟอร์ม

  1. ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลชนิด ให้ทำวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
   • ในฐานข้อมูล Access เมื่อต้องการแสดงค่าจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ให้เลือก Table/Query
   • ในโครงการ Access เมื่อต้องการแสดงค่าจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ให้เลือก Table/View/StoredProc
   • เมื่อต้องการแสดงรายการที่กำหนดของค่า ให้เลือก Value List
   • เมื่อต้องการแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม ให้เลือก Field List
  2. ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ให้ทำวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
   • เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีค่าหรือชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในกล่องรายการ
   • พิมพ์รายการของค่าที่กำหนด แล้วแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
   • พิมพ์คำสั่ง SQL หรือคลิกปุ่ม สร้าง รูปปุ่ม เพื่อเปิดตัวสร้างแบบสอบถาม
  3. ถ้าคุณต้องการให้แสดงคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวควบคุม ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ จำนวนคอลัมน์ แล้วพิมพ์จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  แสดงตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับกล่องรายการหรือกล่องรายการแบบหล่นลงใน Data Access Page

  1. ตั้งค่ากล่องคุณสมบัติ ListRowSource เลือกชุดระเบียนที่คุณต้องการ
  2. ในกล่องคุณสมบัติ ListBoundField และ ListDisplayField เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ
 7. ถ้าคุณต้องการให้ Access เก็บค่าที่คุณเลือก ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกไว้กับกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือรายการแบบหล่นลง

แสดงการสร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมที่รับข้อมูลแถวจากฟังก์ชันของ Visual Basic ในฟอร์ม

คุณอาจต้องการใช้กระบวนงานนี้เมื่อค่าในรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือถ้าค่านี้ไม่ได้เก็บในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนฟังก์ชันที่เติมกล่องรายการด้วยรายการของวันที่โดยแต่ละรายการเป็นจำนวนวันที่ระบุหลังจากวันที่ปัจจุบัน

 1. สร้างฟังก์ชันของ Visual Basic (กระบวนงาน Function : กระบวนงานที่ส่งกลับค่าและซึ่งสามารถใช้ในนิพจน์ได้ คุณสามารถประกาศฟังก์ชันด้วยคำสั่ง Function และสิ้นสุดฟังก์ชันด้วยคำสั่ง End Function)
 2. ในกล่องเครื่องมือ (กล่องเครื่องมือ: ชุดของเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพื่อเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบเพจจะแตกต่างจากชุดเครื่องมือที่มีอยู่ในมุมมองออกแบบฟอร์มและมุมมองออกแบบรายงาน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมรูปปุ่ม ไม่ได้ถูกเลือก (ถูกเลือก: ปุ่มแถบเครื่องมือจะมีเส้นขอบล้อมรอบเมื่อปุ่มนั้นถูกเลือก แม้ว่าตัวชี้จะไม่ได้อยู่บนปุ่มนั้นก็ตาม)ไว้
 3. คลิกเครื่องมือ List Box ตัวควบคุม List Box หรือเครื่องมือ Combo Box เครื่องมือ Combo Box ในกล่องเครื่องมือ
 4. ในขณะที่ตัวควบคุมยังถูกเลือกอยู่ ให้คลิก คุณสมบัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ออกแบบฟอร์ม เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้น
 5. ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลชนิด ให้ป้อนชื่อฟังก์ชัน ห้ามใส่เครื่องหมายเท่ากับหน้าชื่อฟังก์ชัน
 6. ปล่อยให้กล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ว่างไว้

แสดงการกำหนดกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม และกล่องรายการแบบหล่นลงด้วยตัวเอง

 1. ในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)ของฟอร์มหรือ Data Access Page โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องรายการ (กล่องรายการ: ตัวควบคุมที่ให้รายการของตัวเลือก กล่องรายการประกอบด้วยรายการและป้ายชื่อที่เลือก) กล่องคำสั่งผสม (กล่องคำสั่งผสม: ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์มซึ่งรวมหน้าที่การทำงานของกล่องรายการและกล่องข้อความเข้าด้วยกัน คุณสามารถพิมพ์ค่า หรือคลิกตัวควบคุมเพื่อแสดงรายการแล้วเลือกรายการจากชุดรายการนั้นได้) หรือกล่องรายการแบบหล่นลง (กล่องรายการแบบหล่นลง: ตัวควบคุมใน Data Access Page ที่เมื่อคลิกแล้วจะแสดงรายการซึ่งคุณสามารถเลือกค่าได้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ค่าในกล่องรายการแบบหล่นลงได้)ถูกเลือกอยู่ แล้วคลิก คุณสมบัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม (ตัวควบคุม: วัตถุที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบรูปภาพ เช่นกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อน หรือปุ่มคำสั่ง ที่ยอมให้ผู้ใช้ควบคุมโปรแกรม คุณใช้ตัวควบคุมในการแสดงข้อมูลหรือตัวเลือก แสดงการกระทำ หรือทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้อ่านง่ายขึ้น)นั้น
 2. ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงในกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลง

  ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างในการสร้างกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม Microsoft Access จะเรียงลำดับแถวที่ทำให้เกิดเป็นรายการโดยอัตโนมัติตามคอลัมน์ที่มองเห็นได้คอลัมน์แรก ถ้าคุณต้องการที่จะระบุลำดับการจัดเรียงแบบอื่น หรือถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติของ แหล่งข้อมูลแถว ของตัวควบคุมไปยังแบบสอบถามที่บันทึกไว้แล้ว คุณสามารถใช้กระบวนงานใดกระบวนหนึ่งในสองกระบวนงานต่อไปนี้

  หมายเหตุ  ตัวช่วยสร้างต่าง ๆ จะไม่พร้อมใช้งานใน Data Access Page แบบ Stand-alone หรือใน Data Access Page ที่มีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ฐานข้อมูลที่คุณกำลังเปิดอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีนี้ คุณจะต้องสร้างกล่องรายการหรือกล่องรายการแบบหล่นลงด้วยตัวเอง

  แสดงถ้าตัวช่วยสร้างไม่เริ่มการทำงาน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงของตัวควบคุมบนฟอร์ม ให้คลิกแท็บ Data และถัดจากกล่องคุณสมบัติ RowSource ให้คลิกปุ่ม สร้างรูปปุ่ม เพื่อเปิดตัวสร้างแบบสอบถาม หรือตัวสร้างคำสั่ง SQL และระบุลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของตัวควบคุมบน Data Access Page ให้สร้างแบบสอบถามที่มีลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ จากนั้นในกล่องคุณสมบัติ ListRowSource ของ Data Access Page ให้เลือกแบบสอบถามดังกล่าวจากรายการ

  การผูกคอลัมน์จากกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลง

  • ในฟอร์ม      ในกล่องคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม ให้ระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับตำแหน่งของคอลัมน์ในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1 เพื่อผูกคอลัมน์แรกในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมไปยังเขตข้อมูลต้นแบบที่ระบุในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เมื่อคุณนับคอลัมน์ ให้นับรวมคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ด้วย

   ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ เป็น 0 Microsoft Access จะบันทึกดัชนีรายการ (ดัชนีรายการ: ลำดับของตัวเลขในรายการในชุดรายการ เริ่มต้นด้วย 0 สำหรับรายการแรก 1 สำหรับรายการที่สอง ต่อไปเรื่อยๆ) แทนที่จะบันทึกค่าจากในคอลัมน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการเก็บลำดับของตัวเลข แทนการเก็บค่ารายการ

  • ใน Data Access Page      ในกล่องคุณสมบัติ ListBoundField ของกล่องรายการหรือกล่องรายการแบบหล่นลง ให้ป้อนชื่อของเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับตำแหน่งของคอลัมน์ในกล่องรายการหรือกล่องรายการแบบหล่นลง

  การใช้คำสั่ง SQL เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลแถวสำหรับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  คุณอาจต้องการใช้คำสั่ง SQL (สายอักขระ/คำสั่ง SQL: นิพจน์ที่กำหนดคำสั่ง SQL เช่น SELECT, UPDATEหรือ DELETEและรวมถึงส่วนคำสั่ง เช่น WHERE และ ORDER BY โดยทั่วไปจะใช้สายอักขระ/คำสั่ง SQL ในแบบสอบถามและในฟังก์ชันการรวม) แทนที่จะเป็นแบบสอบถามที่บันทึกไว้สำหรับแหล่งข้อมูลแถว (หน้าต่างฐานข้อมูล: หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access หรือเปิดโครงการ Access หน้าต่างฐานข้อมูลจะแสดงทางลัดสำหรับการสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และการเปิดวัตถุที่มีอยู่แล้ว)ของกล่องรายการ หรือกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์มเพื่อว่าแบบสอบถามจะไม่แสดงในหน้าต่างฐานข้อมูล (แหล่งระเบียน: แหล่งของข้อมูลต้นแบบสำหรับฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page โดยในฐานข้อมูล Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ส่วนในโครงการ Access แหล่งระเบียนสามารถเป็นตาราง วิว คำสั่ง SQL หรือกระบวนงานที่เก็บไว้) อย่างไรก็ตามกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมที่ยึดตามคำสั่ง SQL จะทำงานช้ากว่ากล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมที่ยึดตามแบบสอบถามที่บันทึกไว้

  1. คลิกปุ่ม สร้างรูปปุ่ม ถัดจากคุณสมบัติ RowSource เพื่อเปิดตัวสร้างแบบสอบถาม
  2. ในตัวสร้างแบบสอบถาม ให้คลิก มุมมอง SQL บนเมนู มุมมอง
  3. ในหน้าต่าง SQL ให้เลือกคำสั่ง SQL ทั้งหมด แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกคำสั่ง SQL แล้วจึงปิดตัวสร้างแบบสอบถาม
  4. คลิกในกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว แล้วกด CTRL+V เพื่อวางคำสั่ง SQL ลงในกล่องคุณสมบัติ
  5. ลบแบบสอบถามเดิมในหน้าต่างฐานข้อมูล

  การซ่อนคอลัมน์ในกล่องรายการ หรือกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  • ในกล่องคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ให้ใส่ค่า 0 สำหรับคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน

   ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกล่องคำสั่งผสมที่มีคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้สองคอลัมน์ คือคอลัมน์ของ SupplierID และคอลัมน์ของ SupplierName โดยคอลัมน์ของ SupplierID เป็นคอลัมน์แรกในรายการ เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ SupplierID ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ให้เป็นค่าดังที่แสดงไว้ในภาพดังต่อไปนี้

   การซ่อนคอลัมน์โดยการใช้คุณสมบัติความกว้างคอลัมน์

   คำบรรยายภาพ 1 ตั้งค่าคอลัมน์ SupplierID (คอลัมน์แรก) เป็น 0 เพื่อซ่อนคอลัมน์ไว้

   คำบรรยายภาพ 2 ระบุความกว้างสำหรับคอลัมน์ SupplierName

   คำบรรยายภาพ 3 คอลัมน์ SupplierID เป็นคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ถึงแม้จะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

  หมายเหตุ  ในกล่องคำสั่งผสม คอลัมน์แรกที่มองเห็นจะถูกแสดงอยู่ในส่วนที่เป็นกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมเมื่อรายการนั้นไม่ได้แสดง ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ SupplierName ในตัวอย่างก่อนหน้านี้จะถูกแสดงเนื่องจากคอลัมน์ SupplierID ถูกซ่อนอยู่ ถ้าคอลัมน์ SupplierID ไม่ถูกซ่อน SupplierID ก็จะเป็นเพียงคอลัมน์เดียวที่แสดงขึ้น

  การเพิ่มหัวคอลัมน์ไปยังกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  การปิดคุณลักษณะการเติมขณะพิมพ์สำหรับกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  • ในกล่องคุณสมบัติ ขยายอัตโนมัติ ให้คลิก No

   เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขยายอัตโนมัติ ให้เป็น No แล้ว คุณต้องเลือกค่าจากในรายการหรือพิมพ์ค่าตลอดทั้งค่า

  การตั้งค่าความกว้างของส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  • ในกล่องคุณสมบัติ ความกว้างของรายการ ให้ป้อนความกว้างที่ต้องการโดยการใช้หน่วยวัดปัจจุบัน (ตั้งค่าใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows) เมื่อต้องการใช้หน่วยวัดอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น ให้ใส่ตัวแสดงการวัดไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ป้อน 2 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดให้มีที่ว่างเพียงพอสำหรับแถบเลื่อน

   ส่วนของกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมสามารถทำให้กว้างกว่าส่วนของกล่องข้อความได้ แต่ไม่สามารถทำให้แคบกว่าได้ ค่าเริ่มต้น (Auto) จะทำให้กล่องรายการมีความกว้างเท่ากับกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสม

  การตั้งค่าจำนวนแถวที่มากที่สุดสำหรับแสดงรายการในกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  • ในกล่องคุณสมบัติ จำนวนแถวที่แสดง ให้ป้อนตัวเลข

   ถ้าจำนวนแถวจริงมากกว่าเลขที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติ จำนวนแถวที่แสดง จะมีการแสดงแถบเลื่อนแนวตั้งในกล่องคำสั่งผสม

  การจำกัดการใส่ข้อมูลลงในกล่องคำสั่งผสมตามรายการที่อยู่ในส่วนรายการของกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม

  • ในกล่องคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ให้คลิก Yes

  หมายเหตุ

  ถ้าคอลัมน์แรกที่แสดงในกล่องคำสั่งผสมไม่ใช่คอลัมน์ที่ถูกผูก (ตัวควบคุมที่ถูกผูก: ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page เพื่อแสดงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมจะจัดเก็บชื่อเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกอยู่)ไว้ Microsoft Access จะจำกัดการใส่ข้อมูลไปยังรายการ ถึงแม้ว่าคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ จะถูกตั้งค่าเป็น No ก็ตาม

  ในกรณีที่คุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ถูกตั้งค่าเป็น No เมื่อคุณใส่ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการ และถ้ากล่องคำสั่งผสมถูกผูกไว้ ค่าที่ใส่เข้ามาจะถูกเก็บในเขตข้อมูลต้นแบบ แต่จะไม่ถูกรวมเข้าไปในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในรายการ ให้ใช้คุณสมบัติ เมื่อไม่อยู่ในรายการ และเหตุการณ์ เมื่อไม่อยู่ในรายการ

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access