การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูล AutoNumber (MDB)

หมายเหตุ  ข้อมูลในหัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Microsoft Access database (.mdb)

สำหรับตารางใหม่ที่ไม่มีระเบียนอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ใช้เริ่มต้นของเขตข้อมูล AutoNumber (ชนิดข้อมูล AutoNumber: ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งจัดเก็บหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละระเบียนโดยอัตโนมัติในขณะที่ระเบียนนั้นๆ ถูกเพิ่มเข้าไปในตาราง โดยชนิดของหมายเลขที่สามารถสร้างขึ้นได้คือ แบบเรียงตามลำดับ แบบสุ่ม และแบบ Replication ID) ซึ่งคุณสมบัติ ค่าใหม่ ถูกตั้งค่าเป็น Increment ไปเป็นตัวเลขอื่นนอกจาก 1 สำหรับตารางที่มีระเบียนอยู่ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนค่าถัดไปที่ถูกกำหนดในเขตข้อมูล AutoNumber เป็นตัวเลขใหม่ได้

 1. ถ้าตารางต้นฉบับมีการตั้งค่าคุณสมบัติซึ่งป้องกันค่า Null (Null: ค่าที่คุณสามารถป้อนลงในเขตข้อมูลหรือใช้ในนิพจน์หรือแบบสอบถามเพื่อบ่งชี้ถึงข้อมูลที่หายไปหรือข้อมูลที่ไม่รู้จัก ใน Visual Basic คำสำคัญ Null จะหมายถึงค่า Null โดยบางเขตข้อมูล เช่น เขตข้อมูลคีย์หลักจะไม่สามารถมี Null ได้) ในเขตข้อมูล คุณต้องเปลี่ยนคุณสมบัตินั้นก่อนชั่วคราว การตั้งค่าเหล่านี้ ได้แก่
  • คุณสมบัติเขตข้อมูล จำเป็น ตั้งค่าเป็น Yes
  • คุณสมบัติเขตข้อมูล ดัชนี ตั้งค่าเป็น Yes (No Duplicates)
  • คุณสมบัติกฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูล และ/หรือระเบียนที่ป้องกันค่า Null ในเขตข้อมูล
 2. สร้างตารางชั่วคราวที่มีเขตข้อมูลเดียว คือเขตข้อมูล Number ตั้งค่าคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล เป็น Long Integer และตั้งชื่อเขตข้อมูลเหมือนกับเขตข้อมูล AutoNumber ในตารางที่มีค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. ในมุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่มและลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้) ป้อนค่าในเขตข้อมูล Number ของตารางชั่วคราวน้อยกว่าค่าในค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการสำหรับเขตข้อมูล AutoNumber อยู่หนึ่ง (1) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล AutoNumber เริ่มต้นที่ 100 ให้ป้อน 99 ในเขตข้อมูล Number
 4. สร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล (แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล: แบบสอบถามแอคชันที่เพิ่มระเบียนในชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปที่ส่วนท้ายของตารางที่มีอยู่) เพื่อผนวกตารางชั่วคราวกับตารางที่มีค่า AutoNumber ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  แสดงวิธีการ

  1. สร้างแบบสอบถามที่บรรจุตารางซึ่งมีระเบียนที่คุณต้องการจะผนวกกับอีกตารางหนึ่ง

   แสดงวิธีการ

   1. ในหน้าต่างฐานข้อมูล (หน้าต่างฐานข้อมูล: หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access หรือเปิดโครงการ Access หน้าต่างฐานข้อมูลจะแสดงทางลัดสำหรับการสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และการเปิดวัตถุที่มีอยู่แล้ว) ให้คลิก แบบสอบถาม รูปปุ่ม ภายใต้ วัตถุ จากนั้นคลิก สร้าง บนแถบเครื่องมือในหน้าต่างฐานข้อมูล
   2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างแบบสอบถาม ให้คลิก มุมมองออกแบบ จากนั้นคลิก ตกลง
   3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง คลิกแท็บที่แสดงรายการตาราง หรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการทำงานด้วย
   4. คลิกสองครั้งที่ชื่อของแต่ละวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มในแบบสอบถาม จากนั้นคลิก ปิด
   5. เพิ่มเขตข้อมูลไปยังแถว เขตข้อมูล ในตารางออกแบบ (ตารางออกแบบ: ตารางที่คุณใช้เพื่อออกแบบแบบสอบถามหรือตัวกรองในมุมมองออกแบบแบบสอบถามหรือในหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง ตารางนี้เคยเรียกกันว่า ตาราง QBE) และให้ระบุเงื่อนไข (เกณฑ์: เงื่อนไขที่คุณระบุเพื่อจำกัดจำนวนระเบียนที่จะถูกรวมอยู่ในชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถามหรือตัวกรอง)และลำดับการจัดเรียง ถ้าคุณต้องการ
   6. เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ให้คลิก มุมมอง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ
  2. ในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)ของแบบสอบถาม ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชนิดของแบบสอบถาม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แล้วคลิก การผนวก กล่องโต้ตอบ การผนวก จะปรากฏขึ้น
  3. ในกล่อง ชื่อตาราง ให้ป้อนชื่อของตารางที่คุณต้องการจะผนวกระเบียนไปยังตารางนั้น
  4. ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   ถ้าตารางอยู่ในฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานอยู่ ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

   ถ้าตารางไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานอยู่ คลิก ฐานข้อมูลอื่น และพิมพ์เส้นทางของฐานข้อมูลที่ตารางถูกเก็บไว้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งของฐานข้อมูล คุณยังสามารถป้อนเส้นทางไปยังฐานข้อมูล Microsoft FoxPro ฐานข้อมูล Paradox หรือ dBASE หรือสายอักขระเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL (ฐานข้อมูล SQL: ฐานข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับ Structured Query Language (SQL)) ได้

  5. คลิก ตกลง
  6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการผนวกและเขตข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการใช้สำหรับการตั้งค่าเงื่อนไขจากรายการเขตข้อมูล (รายการเขตข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงเขตข้อมูลทั้งหมดในระเบียนหรือวัตถุฐานข้อมูลต้นแบบ ยกเว้นในมุมมองออกแบบของ Data Access Page ในมุมมองออกแบบของ Data Access Page รายการเขตข้อมูลจะแสดงแหล่งระเบียนและเขตข้อมูลของแหล่งระเบียนทั้งหมดในฐานข้อมูลต้นแบบ)ไปยังตารางออกแบบ (ตารางออกแบบ: ตารางที่คุณใช้เพื่อออกแบบแบบสอบถามหรือตัวกรองในมุมมองออกแบบแบบสอบถามหรือในหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง ตารางนี้เคยเรียกกันว่า ตาราง QBE)แบบสอบถาม

   ถ้าเขตข้อมูลทั้งหมดในทั้งสองตารางมีชื่อเหมือนกัน คุณสามารถจะลากเครื่องหมายดอกจัน (*) ไปยังตารางออกแบบแบบสอบถามได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำลังทำงานในแบบจำลอง (แบบจำลอง: สำเนาฐานข้อมูลที่เป็นสมาชิกของชุดแบบจำลอง และสามารถทำข้อมูลให้ตรงกับแบบจำลองอื่นๆ ที่อยู่ในชุดได้ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางที่จำลองแบบแล้วในแบบจำลองหนึ่งจะถูกส่งและนำไปใช้กับแบบจำลองอื่นๆ ด้วย)ฐานข้อมูล คุณจะต้องเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด

  7. ถ้าคุณมีเขตข้อมูลหนึ่งที่ใช้ชนิดข้อมูล (ชนิดของข้อมูล: ลักษณะของเขตข้อมูลที่ตรวจสอบว่าชนิดของข้อมูลนั้นเป็นชนิดใด ชนิดของข้อมูลมีทั้ง Boolean, Integer, Long, Currency, Single, Double, Date, String, และ Variant (ค่าเริ่มต้น))เป็น AutoNumber ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   แสดงเพิ่มค่า AutoNumber โดยอัตโนมัติ

   เมื่อต้องการให้ Microsoft Access เพิ่มค่า AutoNumber โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลากเขตข้อมูล AutoNumber ไปยังตารางออกแบบแบบสอบถามเมื่อคุณสร้างแบบสอบถาม

   ด้วยวิธีนี้ Access จะผนวกระเบียนและแทรกค่า AutoNumber ให้โดยอัตโนมัติ ระเบียนแรกที่ผนวกจะมีค่ามากกว่าค่ามากที่สุดที่ถูกป้อนลงในเขตข้อมูล AutoNumber อยู่หนึ่ง (แม้ว่าระเบียนที่มีค่า AutoNumber ที่มากที่สุดนั้นจะถูกลบไปแล้ว)

   ให้ใช้วิธีนี้ ถ้าเขตข้อมูล AutoNumber ในตารางที่คุณกำลังผนวกเป็นคีย์หลัก (คีย์หลัก: เขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล (คอลัมน์) ซึ่งค่าของเขตข้อมูลนั้นจะระบุแต่ละระเบียนในตารางโดยไม่ให้ซ้ำกัน คีย์หลักไม่อนุญาตให้มีค่าเป็น Null และต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำเสมอ คีย์หลักจะใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของตารางกับ Foreign Keys ในตารางอื่น) และตารางดั้งเดิมและตารางที่คุณกำลังจะผนวกมีค่า AutoNumber ซ้ำกัน

   แสดงเก็บค่า AutoNumber จากตารางต้นฉบับ

   เมื่อต้องการคงค่า AutoNumber จากตารางดั้งเดิมไว้ให้ลากเขตข้อมูล AutoNumber ของตารางนั้นมายังตารางออกแบบแบบสอบถามเมื่อคุณสร้างแบบสอบถาม

  8. ถ้าเขตข้อมูลที่คุณได้เลือกไว้มีชื่อเดียวกันในทั้งสองตาราง Microsoft Access จะเติมชื่อที่ตรงกันลงในแถว ผนวกไปยัง โดยอัตโนมัติ ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในสองตารางไม่เหมือนกัน ให้ป้อนชื่อของเขตข้อมูลที่อยู่ในตารางที่คุณจะผนวกลงในแถว ผนวกไปยัง
  9. ในเซลล์ เงื่อนไข สำหรับเขตข้อมูลที่คุณได้ลากไปยังตาราง ให้พิมพ์เงื่อนไขที่จะทำการเพิ่ม
  10. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างระเบียนที่แบบสอบถามจะผนวก ให้คลิก มุมมอง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองออกแบบของแบบสอบถาม คลิก มุมมอง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมืออีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในมุมมองออกแบบ
  11. คลิก เรียกใช้ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มระเบียน
 5. ลบตารางชั่วคราว
 6. ลบระเบียนที่ถูกเพิ่มด้วยแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล
 7. ถ้าคุณมีการตั้งค่าคุณสมบัติที่ปิดการใช้งานในขั้นตอนที่ 1 ให้คืนการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นค่าเดิม

เมื่อคุณป้อนระเบียนในตารางที่เหลืออยู่ Microsoft Access จะใช้เขตข้อมูล AutoNumber มากกว่าค่าที่คุณป้อนในตารางชั่วคราวอยู่หนึ่ง (1)

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access