การคัดลอกหรือการย้ายข้อมูล

ถ้าคุณกำลังวางข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูลลงบนแผ่นข้อมูล (แผ่นข้อมูล: ข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์ต่างๆ ตรงกับลำดับของข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

เมื่อคุณวางระเบียนหรือข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูลลงบนฟอร์ม Microsoft Access จะวางข้อมูลลงในเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกันกับเขตข้อมูลต้นฉบับ โดยไม่คำนึงถึงลำดับของข้อมูลในฟอร์มนั้น ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้ายมีเขตข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในฟอร์มปลายทาง Access จะถามคุณว่าคุณต้องการที่จะวางเฉพาะเขตข้อมูลที่มีชื่อตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่มีเขตข้อมูลที่มีชื่อตรงกัน Access จะวางเขตข้อมูลโดยเรียงตามลำดับแท็บของฟอร์มปลายทาง แต่วิธีนี้อาจจะไม่เป็นไปตามลำดับที่คุณต้องการ ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ต้นฉบับแตกต่างจากชื่อเขตข้อมูลที่ปลายทาง คุณอาจต้องการวางข้อมูลลงบนแผ่นข้อมูลแทนที่จะเป็นฟอร์ม

แสดงการคัดลอกหรือย้ายข้อมูลจากเขตข้อมูลหนึ่งไปยังอีกเขตข้อมูลหนึ่ง

 1. เปิดแผ่นข้อมูล หรือเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม (มุมมองฟอร์ม : หน้าต่างที่แสดงฟอร์มเพื่อแสดงหรือยอมรับข้อมูล มุมมองฟอร์มเป็นส่วนประกอบหลักของการเพิ่มและปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มในมุมมองนี้ได้ด้วย)
 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

  แสดงวิธีการ

  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเทคนิคการใช้เมาส์สำหรับการเลือกข้อมูลหรือระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่มและลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้)

  เมื่อต้องการเลือก ให้คลิก
  ข้อมูลในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก แล้วลากผ่านข้อมูล
  ทั้งเขตข้อมูล ขอบซ้ายของเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็น รูปปุ่ม
  เขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน ขอบซ้ายของเขตข้อมูล แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  คอลัมน์ ตัวเลือกเขตข้อมูล (ตัวเลือกเขตข้อมูล: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลได้)
  คอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ชื่อเขตข้อมูลที่ตำแหน่งบนสุดของคอลัมน์ แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียน ตัวเลือกระเบียน (ตัวเลือกระเบียน: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายของระเบียนซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มได้)
  หลายๆ ระเบียน ตัวเลือกระเบียนของระเบียนแรก แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ทุกระเบียน เลือกระเบียนทั้งหมด บนเมนู แก้ไข
 3. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ให้คลิก ตัด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

 4. เมื่อต้องการแทนที่ค่าปัจจุบันของเขตข้อมูลปลายทาง ให้เลือกทั้งเขตข้อมูล

  เมื่อต้องการแทรกข้อมูลลงบนข้อมูลที่มีอยู่ ให้เลือกจุดแทรกที่คุณต้องการวางข้อมูล

 5. คลิก วาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

แสดงการคัดลอกหรือย้ายระเบียนจากโปรแกรมประยุกต์อื่นมายัง Microsoft Access

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกจัดเรียงในกระดาษคำนวณหรือตาราง หรือมีการคั่นด้วยอักขระที่ใช้แทนแท็บ ก่อนที่คุณจะเลือกข้อมูล

 1. ในโปรแกรมประยุกต์อื่น ให้เลือกแถวที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้ายอย่างน้อยหนึ่งแถว
 2. คัดลอกหรือตัดระเบียนในโปรแกรมประยุกต์อื่น
 3. ใน Microsoft Access ให้เปิดแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มที่คุณต้องการวางระเบียน
 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการผนวกข้อมูลเป็นระเบียนใหม่ ให้คลิก วางต่อท้าย บนเมนู แก้ไข

แสดงการคัดลอกหรือย้ายระเบียน หรือข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูลใน Microsoft Access ไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น

เมื่อคุณวางระเบียนลงในโปรแกรมประยุกต์อื่น Microsoft Access จะวางชื่อเขตข้อมูลในแถวแรก ตามด้วยข้อมูล
 1. เปิดแผ่นข้อมูล หรือเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม (มุมมองฟอร์ม : หน้าต่างที่แสดงฟอร์มเพื่อแสดงหรือยอมรับข้อมูล มุมมองฟอร์มเป็นส่วนประกอบหลักของการเพิ่มและปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มในมุมมองนี้ได้ด้วย)
 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

  แสดงวิธีการ

  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเทคนิคการใช้เมาส์สำหรับการเลือกข้อมูลหรือระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่มและลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้)

  เมื่อต้องการเลือก ให้คลิก
  ข้อมูลในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก แล้วลากผ่านข้อมูล
  ทั้งเขตข้อมูล ขอบซ้ายของเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็น รูปปุ่ม
  เขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน ขอบซ้ายของเขตข้อมูล แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  คอลัมน์ ตัวเลือกเขตข้อมูล (ตัวเลือกเขตข้อมูล: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลได้)
  คอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ชื่อเขตข้อมูลที่ตำแหน่งบนสุดของคอลัมน์ แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียน ตัวเลือกระเบียน (ตัวเลือกระเบียน: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายของระเบียนซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มได้)
  หลายๆ ระเบียน ตัวเลือกระเบียนของระเบียนแรก แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียนทั้งหมด เลือกระเบียนทั้งหมด บนเมนู แก้ไข
 3. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ให้คลิก ตัด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

 4. เปิดโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการวางข้อมูล
 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลด้วยข้อมูลจาก Access ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแทนที่
  • เมื่อต้องการแทรกข้อมูลลงบนข้อมูลที่มีอยู่ ให้เลือกจุดแทรกที่คุณต้องการวางข้อมูล

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลลงในกระดาษคำนวณของ Microsoft Excel ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

  • เมื่อต้องการวางลงในเอกสาร Microsoft Word สำหรับ Windows ให้ย้ายไปยังจุดแทรกระเบียน โดยระเบียนเหล่านั้นจะถูกวางเป็นตารางใน Word

 6. วางข้อมูล

หมายเหตุ  ถ้าคุณกำลังคัดลอกจากแผ่นข้อมูลที่มีแผ่นข้อมูลย่อย Access จะสามารถคัดลอกแผ่นข้อมูลได้เพียงครั้งละหนึ่งระดับเท่านั้น

แสดงการคัดลอกหรือย้ายระเบียนหรือข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูลไปยังแผ่นข้อมูล

ก่อนที่จะคัดลอกหรือย้ายข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลปลายทางตรงกับลำดับของข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

 1. เปิดแผ่นข้อมูล หรือเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม (มุมมองฟอร์ม : หน้าต่างที่แสดงฟอร์มเพื่อแสดงหรือยอมรับข้อมูล มุมมองฟอร์มเป็นส่วนประกอบหลักของการเพิ่มและปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มในมุมมองนี้ได้ด้วย)
 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

  แสดงวิธีการ

  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเทคนิคการใช้เมาส์สำหรับการเลือกข้อมูลหรือระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่มและลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้)

  เมื่อต้องการเลือก ให้คลิก
  ข้อมูลในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก แล้วลากผ่านข้อมูล
  ทั้งเขตข้อมูล ขอบซ้ายของเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็น รูปปุ่ม
  เขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน ขอบซ้ายของเขตข้อมูล แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  คอลัมน์ ตัวเลือกเขตข้อมูล (ตัวเลือกเขตข้อมูล: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลได้)
  คอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ชื่อเขตข้อมูลที่ตำแหน่งบนสุดของคอลัมน์ แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียน ตัวเลือกระเบียน (ตัวเลือกระเบียน: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายของระเบียนซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มได้)
  หลายๆ ระเบียน ตัวเลือกระเบียนของระเบียนแรก แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียนทั้งหมด เลือกระเบียนทั้งหมด บนเมนู แก้ไข
 3. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ให้คลิก ตัด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

 4. เปิดแผ่นข้อมูลที่คุณต้องการวางข้อมูลลงไป และถ้าจำเป็น ให้จัดเรียงคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลให้ตรงกับลำดับของข้อมูลที่คุณกำลังคัดลอกหรือย้าย
 5. เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลปัจจุบันที่ปลายทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณกำลังวางข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูล ให้เลือกปลายทางที่มีจำนวนเขตข้อมูลและระเบียนที่เท่ากันกับข้อมูลที่คุณคัดลอก แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม
  • ถ้าคุณกำลังวางระเบียน ให้เลือกระเบียนที่คุณต้องการแทนที่ แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

  เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นระเบียนใหม่ที่ส่วนท้ายของแผ่นข้อมูล ให้คลิก วางต่อท้าย บนเมนู แก้ไข

หมายเหตุ   ถ้าแผ่นข้อมูลต้นฉบับมีเขตข้อมูลมากกว่าแผ่นข้อมูลปลายทาง Microsoft Access จะไม่วางเขตข้อมูลที่เกินมา

แสดงการคัดลอกหรือย้ายระเบียนหรือข้อมูลจากหลายๆ เขตข้อมูลลงบนฟอร์ม

 1. เปิดแผ่นข้อมูล หรือเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม (มุมมองฟอร์ม : หน้าต่างที่แสดงฟอร์มเพื่อแสดงหรือยอมรับข้อมูล มุมมองฟอร์มเป็นส่วนประกอบหลักของการเพิ่มและปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มในมุมมองนี้ได้ด้วย)
 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย

  แสดงวิธีการ

  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเทคนิคการใช้เมาส์สำหรับการเลือกข้อมูลหรือระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: หน้าต่างที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม วิว หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่มและลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้)

  เมื่อต้องการเลือก ให้คลิก
  ข้อมูลในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก แล้วลากผ่านข้อมูล
  ทั้งเขตข้อมูล ขอบซ้ายของเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็น รูปปุ่ม
  เขตข้อมูลที่อยู่ติดกัน ขอบซ้ายของเขตข้อมูล แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  คอลัมน์ ตัวเลือกเขตข้อมูล (ตัวเลือกเขตข้อมูล: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลได้)
  คอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ชื่อเขตข้อมูลที่ตำแหน่งบนสุดของคอลัมน์ แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียน ตัวเลือกระเบียน (ตัวเลือกระเบียน: กล่องหรือแถบขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายของระเบียนซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อเลือกทั้งระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มได้)
  หลายๆ ระเบียน ตัวเลือกระเบียนของระเบียนแรก แล้วลากเมาส์เพื่อขยายสิ่งที่เลือก
  ระเบียนทั้งหมด เลือกระเบียนทั้งหมด บนเมนู แก้ไข
 3. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ให้คลิก ตัด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แผ่นข้อมูลตาราง แผ่นข้อมูลแบบสอบถาม หรือมุมมองฟอร์ม

 4. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการวางข้อมูลลงไป
 5. เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลปัจจุบันลงบนฟอร์มปลายทาง ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแทนที่ แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ฐานข้อมูล

  เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นระเบียนใหม่ ให้คลิก วางต่อท้าย บนเมนู แก้ไข

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access