คุณสมบัติ Properties

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject วัตถุ Control วัตถุ Label วัตถุ Page วัตถุ SubForm
วัตถุ BoundObjectFrame วัตถุ CurrentProject วัตถุ Line วัตถุ PageBreak คอลเลกชัน TabControl
วัตถุ CheckBox วัตถุ CustomControl วัตถุ ListBox วัตถุ Rectangle วัตถุ TextBox
วัตถุ CodeProject วัตถุ Form วัตถุ ObjectFrame วัตถุ Report วัตถุ ToggleButton
วัตถุ ComboBox วัตถุ GroupLevel วัตถุ OptionButton วัตถุ Section
วัตถุ CommandButton วัตถุ Image วัตถุ OptionGroup วัตถุ SmartTag

แสดงคุณสมบัติ Properties จะใช้กับวัตถุ AccessObject,CodeProject และ CurrentProject

โดยจะส่งกลับการอ้างอิงไปยังคอลเลกชัน AccessObject, CurrentProject หรือ CodeProject AccessObjectProperties ของวัตถุ

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี   เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน AccessObjectProperties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่สัมพันธ์กับวัตถุ AccessObject วัตถุ CurrentProject หรือวัตถุ CodeProject คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชันโดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิก หรือนิพจน์สตริงซึ่งเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกตัวแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน AccessObjectProperties ลบด้วย 1

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อส่งกลับคุณสมบัติจากวัตถุ AccessObject ซึ่งเป็นสมาชิกของคอลเลกชันที่เข้าถึงได้จากวัตถุ CurrentData

แสดงคุณสมบัติ Properties เป็นคุณสมบัติที่นำไปใช้กับวัตถุ SmartTag

ส่งกลับคอลเลกชัน SmartTagProperties ที่แสดงคอลเลกชันของคุณสมบัติสำหรับสมาร์ทแท็กที่ระบุ

expression.Properties()

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุ SmartTag

แสดงคุณสมบัติ Properties เป็นคุณสมบัติที่นำไปใช้กับวัตถุอื่นทั้งหมด ในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ส่งกลับการอ้างอิงไปยังวัตถุคอลเลกชัน Properties ของตัวควบคุม (ตัวควบคุม: วัตถุที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบรูปภาพ เช่นกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อน หรือปุ่มคำสั่ง ที่ยอมให้ผู้ใช้ควบคุมโปรแกรม คุณใช้ตัวควบคุมในการแสดงข้อมูลหรือตัวเลือก แสดงแอคชัน หรือทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้อ่านง่ายขึ้น)

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน Properties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชันโดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิกหรือนิพจน์สตริง ซึ่งเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน Properties ลบด้วย 1

ตัวอย่าง

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อพิมพ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมบนฟอร์มในหน้าต่าง Debug เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ดนี้ ให้กดปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า cmdListProperties บนฟอร์ม แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ลงในส่วน Declarations ของฟอร์ม ให้คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อพิมพ์รายการคุณสมบัติในหน้าต่าง Debug

Private Sub cmdListProperties_Click()
  ListControlProps Me
End Sub

Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
  Dim ctl As Control
  Dim prp As Property

  On Error GoTo props_err

  For Each ctl In frm.Controls
    Debug.Print ctl.Properties("Name")
    For Each prp In ctl.Properties
      Debug.Print vbTab & prp.Name & _
        " = " & prp.Value
    Next prp
  Next ctl

props_exit:
  Set ctl = Nothing
  Set prp = Nothing
Exit Sub

props_err:
  If Err = 2187 Then
    Debug.Print vbTab & prp.Name & _
      " = Only available at design time."
    Resume Next
  Else
    Debug.Print vbTab & prp.Name & _
      " = Error Occurred: " & Err.Description
    Resume Next
  End If
End Sub
      
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007