คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เพื่อกำหนดรูปแบบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใช้รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Date/Time ได้

การตั้งค่า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูล Date/Time

การตั้งค่า คำอธิบาย
General Date

(ค่าเริ่มต้น) ถ้าค่านั้นเป็นเฉพาะวันที่ จะไม่มีการแสดงเวลา ถ้าค่านั้นเป็นเฉพาะเวลา จะไม่มีการแสดงวันที่ การตั้งค่านี้เป็นการรวมของการตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' (Short Date) และ 'เวลาแบบยาว' (Long Time)

ตัวอย่าง: 4/3/93, 05:34:00 PM และ 3/4/36 05:34:00 PM

Long Date

เหมือนกับการตั้งค่า 'วันที่แบบยาว' ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' (Regional Settings) ของ Windows

ตัวอย่าง: Saturday, April 3, 1993 หรือ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2536

Medium Date ตัวอย่าง: 3-Apr-93 หรือ 3-เม.ย.-36
Short Date

เหมือนกับการตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

ตัวอย่าง: 3/4/93

 คำเตือน   การตั้งค่า 'วันที่แบบสั้น' จะสมมติว่าวันที่ตั้งแต่ 1/1/00 ถึง 31/12/29 เป็นวันที่ในศตวรรษที่ 21 (นั่นคือ ปีจะถูกสมมติให้เป็น 2000 ถึง 2029) วันที่ตั้งแต่ 1/1/30 ถึง 31/12/99 จะถูกสมมติเป็นวันที่ในศตวรรษที่ 20 (นั้นคือ ปีจะถูกสมมติให้เป็น 1930 ถึง 1999)

Long Time

เหมือนกับการตั้งค่าบนแท็บ เวลา ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

ตัวอย่าง: 5:34:23 PM

Medium Time ตัวอย่าง: 5:34 PM
Short Time ตัวอย่าง: 17:34

รูปแบบที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างวันที่และเวลาในรูปแบบที่กำหนดเองได้โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ คำอธิบาย
: (เครื่องหมายจุดคู่) ตัวคั่น (ตัวคั่น: อักขระที่แยกหน่วยของข้อความหรือตัวเลข)เวลา ตัวคั่นจะถูกตั้งค่าไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows
/ ตัวคั่นวันที่
c เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ General Date
d วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)
dd วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)
ddd ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)
dddd ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)
ddddd เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Short Date
dddddd เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Long Date
w วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)
ww สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)
m เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)
mm เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)
mmm ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)
mmmm ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)
q วันที่จะแสดงเป็นไตรมาสของปี (1 ถึง 4)
y จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)
yy ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)
yyyy ตัวเลขเต็มของปี (0100 ถึง 9999)
h ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)
hh ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)
n นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)
nn นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)
s วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)
ss วินาทีแบบตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)
ttttt เหมือนกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Long Time
AM/PM นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม
am/pm นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม
A/P นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงกับอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม
a/p นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงกับอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม
AMPM นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง กับการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows

รูปแบบที่กำหนดเองจะถูกแสดงตามการตั้งค่าที่ได้ระบุไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows ส่วนรูปแบบที่กำหนดเองซึ่งไม่ตรงกันกับการตั้งค่าที่ระบุไว้ใน 'การตั้งค่าภูมิภาค' ของ Windows จะถูกละเว้น

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายจุลภาคหรือตัวคั่นอื่นๆ ในรูปแบบที่กำหนดเอง ให้ใส่ตัวคั่นในเครื่องหมายอัญประกาศ เช่น mmm d", "yyyy

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ รูปแบบที่กำหนดเองของ Date/Time

การตั้งค่า การแสดง
ddd", "mmm d", "yyyy จ., 2 มิ.ย., 2540
mmmm dd", "yyyy 02 มิถุนายน, 2540
"หมายเลขของสัปดาห์ คือ "ww หมายเลขของสัปดาห์ คือ 22
"วันนี้ คือ "dddd วันนี้ คือ อังคาร

คุณสามารถใช้รูปแบบที่กำหนดเองเพื่อแสดง "A.D." อยู่ก่อนหน้าปี หรือ "B.C." อยู่หลังจากปีได้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ใส่เข้าไปว่า เป็นตัวเลขบวกหรือตัวเลขลบ เมื่อต้องการดูการทำงานของรูปแบบที่กำหนดเองนี้ ให้สร้างเขตข้อมูลของตารางใหม่ โดยตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น Number แล้วใส่รูปแบบดังต่อไปนี้

"A.D. " #;# " B.C."

จำนวนบวกจะถูกแสดงเป็นปีที่มี "A.D." อยู่ก่อนหน้าปี จำนวนลบจะถูกแสดงเป็นปีที่มี "B.C." อยู่ข้างหลังปี

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007