Tangentbordsgenvägar i Microsoft Word

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i det här avsnittet gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på amerikanska tangentbord.

 Anteckning   I den här artikeln beskrivs inte hur du anpassar tangentbordsgenvägar eller skapar tangentbordsgenvägar för makron eller autotext. Mer information finns i länkarna i avsnittet Se även.

I den här artikeln


Hitta och använda tangentbordsgenvägar

För tangentbordsgenvägar där du trycker ned två eller flera tangenter samtidigt avgränsas de tangenter som ska tryckas ned av ett plustecken (+) i Hjälp om Microsoft Word 2013. För tangentbordsgenvägar där du först trycker på en tangent och omedelbart därefter på en annan avgränsas de tangenter som ska tryckas ned av ett komma (,).

Använda tangentbordet för att visa avsnitt

 • Om du vill visa alla avsnitt i den här artikeln trycker du på TABB tills Visa allt är markerat och sedan på RETUR. Tryck på RETUR igen om du vill dölja alla avsnitt.
 • Om du bara vill visa ett avsnitt i artikeln trycker du på TABB tills avsnittsrubriken och plustecknet är markerade och trycker sedan på RETUR. Tryck på RETUR igen om du vill dölja avsnittet.

Söka i den här artikeln

 Viktigt   Innan du börjar söka trycker du på TABB tills Visa allt är markerat och sedan på RETUR.

 1. Tryck på CTRL+F.

Dialogrutan Sök öppnas där du kan skriva in vad du söker efter.

 1. Skriv in söktexten i rutan.
 2. Tryck på RETUR.

Skriva ut den här artikeln

Om du vill skriva ut den här artikeln trycker du på TABB tills Visa allt är markerat. Tryck på RETUR och sedan på CTRL+P.

Överst på sidan Överst på sidan

Grundläggande om Microsoft Office

VisaVisa och använda fönster

Om du vill Tryck på
Växla till nästa fönster. ALT+TABB
Växla till föregående fönster. ALT+SKIFT+TABB
Stänga det aktiva fönstret. CTRL+W eller CTRL+F4
Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det. ALT+F5
Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger. F6
Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (moturs). SKIFT+F6
Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna. CTRL+F6
Växla till föregående fönster. CTRL+SKIFT+F6
Maximera eller återställa ett markerat fönster. CTRL+F10
Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp. PRINTSCRN
Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp. ALT+PRINTSCRN

VisaAnvända dialogrutor

Om du vill Tryck på
Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp. TABB
Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp. SKIFT+TABB
Växla till nästa flik i en dialogruta. CTRL+TABB
Växla till föregående flik i en dialogruta. CTRL+SKIFT+TABB
Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp. Piltangenterna
Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan. BLANKSTEG
Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta. ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ
Öppna en markerad listruta. ALT+NEDPIL
Markera ett alternativ i en listruta. Första bokstaven i ett alternativ i listrutan
Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta. ESC
Köra det markerade kommandot. RETUR

VisaAnvända redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill Tryck på
Flytta till början av posten. HOME
Flytta till slutet av posten. END
Flytta ett tecken åt vänster eller höger. VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Flytta ett ord åt vänster. CTRL+VÄNSTERPIL
Flytta ett ord åt höger. CTRL+HÖGERPIL
Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster. SKIFT+VÄNSTERPIL
Markera eller avmarkera ett tecken åt höger. SKIFT+HÖGERPIL
Markera eller avmarkera ett ord åt vänster. CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL
Markera eller avmarkera ett ord åt höger. CTRL+SKIFT+HÖGERPIL
Markera från insättningspunkten till början av texten. SKIFT+HOME
Markera från insättningspunkten till slutet av texten. SKIFT+END

VisaAnvända dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill Tryck på
Visa dialogrutan Öppna. CTRL+F12 eller CTRL+O
Visa dialogrutan Spara som. F12
Öppna den markerade mappen eller filen. RETUR
Öppna mappen på nivån ovanför den markerade mappen. BACKSTEG
Ta bort den markerade mappen eller filen. DEL
Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil. SKIFT+F10
Flytta framåt bland alternativ. TABB
Flytta bakåt bland alternativ. SKIFT+TABB
Öppna listan Leta i. F4 eller ALT+L

VisaÅngra och göra om

Om du vill Tryck på
Avbryta en åtgärd. ESC
Ångra en åtgärd. CTRL+Z
Upprepa en åtgärd. CTRL+Y

VisaFå tillgång till och använda åtgärdsfönster och gallerier

Om du vill Tryck på
Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.) F6
Gå till ett åtgärdsfönster när en meny är aktiv. (Du måste kanske trycka på CTRL+TABB flera gånger.) CTRL+TABB
Markera nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret när ett åtgärdsfönster är aktivt. TABB eller SKIFT+TABB
Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny. CTRL+BLANKSTEG
Utföra åtgärden som är kopplad till den valda knappen. BLANKSTEG eller RETUR
Öppna en listruta för det markerade galleriobjektet. SKIFT+F10
Markera det första eller sista objektet i ett galleri. HOME eller END
Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan. PGUP eller PGDN

Stänga ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.
 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.
 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Flytta ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.
 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.
 3. Markera Flytta med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.
 4. Flytta åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.
 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.
 3. Markera Storlek med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.
 4. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

VisaKomma åt och använda tillgängliga åtgärder

Om du vill Tryck på
Visa snabbmenyn för markerat objekt. SKIFT+F10
Visa menyn eller meddelandet för en tillgänglig åtgärd eller för knappen Alternativ för autokorrigeringBild av knapp eller för knappen InklistringsalternativBild av knapp. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande. ALT+SKIFT+F10
Flytta mellan alternativ på en meny med tillgängliga åtgärder. Piltangenterna
Utföra åtgärden för det markerade objektet på en meny över tillgängliga åtgärder. RETUR
Stänga menyn för tillgängliga åtgärder eller meddelandet. ESC

Tips!

 • Du kan välja att få en ljudavisering varje gång en åtgärd blir tillgänglig. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.
 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office-ljud från Office.com. När du har installerat ljudfilerna gör du följande:
  1. Tryck på ALT+F, T för att öppna Word-alternativ.
  2. Tryck på A för att välja Avancerat och tryck sedan på TABB för att gå till Avancerade alternativ när du arbetar i Word.
  3. Tryck på ALT+S två gånger om du vill gå till kryssrutan Ge feedback med ljud som finns under Allmänt, och tryck sedan på BLANKSTEG.
  4. Tryck på TABB upprepade gånger för att markera OK och tryck sedan på RETUR.

 Anteckning   När du markerar eller avmarkerar den här kryssrutan påverkar inställningen alla Office-program som kan använda ljud

Överst på sidan Överst på sidan

Navigera i menyfliksområdet

VisaKomma åt alla kommandon med några få tangenttryckningar

Snabbtangenter är ett sätt att snabbt komma åt ett kommando genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var i programmet du befinner dig. Varje kommando i Word 2013 är tillgängligt via en snabbtangent. Du kan komma åt de flesta kommandon genom att trycka på två till fem tangenter. Gör så här om du vill använda en snabbtangent:

 1. Tryck på ALT.

Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 1. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.
 2. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven. Om du exempelvis trycker på N när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna för Infoga.
 3. Fortsätt att trycka på bokstäver till du trycker på bokstaven för det kommando eller den kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

 Anteckning   Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

VisaÄndra tangentbordets fokus utan att använda musen

Ett annat sätt att använda tangentbordet i program där Office-menyfliksområdet används är att flytta fokus mellan olika flikar och kommandon tills du hittar den funktion du vill använda. I tabellen nedan visas en lista över några sätt att ändra tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill Tryck på
Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna. ALT eller F10. Tryck på en av dessa tangenter igen för att flytta fokus tillbaka till dokumentet och inaktivera snabbtangenterna.
Gå vidare till en annan flik i menyfliksområdet. F10 för att markera den aktiva fliken och sedan vänsterpil eller högerpil
Visa eller dölja menyfliksområdet. CTRL+F1
Visa snabbmenyn för markerat objekt. SKIFT+F10

Flytta fokus och markera följande områden i fönstret:

 • Aktiv flik i menyfliksområdet
 • Öppna åtgärdsfönster
 • Statusfält längst ned i fönstret
 • Ditt dokument
F6
Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt. TABB eller SKIFT+TABB
Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet. Nedpil, uppil, vänsterpil, högerpil
Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet. BLANKSTEG eller RETUR
Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet. BLANKSTEG eller RETUR
Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde. RETUR
Slutföra ändringen av värdet i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet. RETUR
Hämta hjälp för det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt för programmet i stället.) F1

Överst på sidan Överst på sidan

Snabbreferens för Microsoft Word

VisaVanliga åtgärder i Microsoft Word

Om du vill Tryck på
Skapa ett hårt blanksteg. CTRL+SKIFT+BLANKSTEG
Skapa ett hårt bindestreck. CTRL+SKIFT+BINDESTRECK
Göra bokstäver fetstilta. CTRL+F
Göra bokstäver kursiva. CTRL+K
Göra bokstäver understrukna. CTRL+U
Minska teckenstorleken en enhet. CTRL+SKIFT+<
Öka teckenstorleken en enhet. CTRL+SKIFT+>
Minska teckenstorleken 1 punkt. CTRL+8
Öka teckenstorleken 1 punkt. CTRL+9
Ta bort stycke- eller teckenformatering. CTRL+BLANKSTEG
Kopiera den markerade texten eller objektet. CTRL+C
Klippa ut den markerade texten eller objektet. CTRL+X
Klistra in texten eller objektet. CTRL+V
Klistra in special CTRL+ALT+V
Klistra endast in format CTRL+SKIFT+V
Ångra den senaste åtgärden. CTRL+Z
Göra om den senaste åtgärden. CTRL+Y
Öppna dialogrutan Räkna ord. CTRL+SKIFT+G

Arbeta med dokument och webbsidor

VisaSkapa, visa och spara dokument

Om du vill Tryck på
Skapa ett nytt dokument. CTRL+N
Öppna ett dokument. CTRL+O
Stänga ett dokument. CTRL+W
Dela dokumentfönstret. ALT+CTRL+S
Ta bort delningen av dokumentfönstret. ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S
Spara ett dokument. CTRL+S

VisaSöka, ersätta och bläddra i text

Om du vill Tryck på
Öppna åtgärdsfönstret Navigering (om du vill söka i dokumentet). CTRL+B
Upprepa Sök (när fönstret Sök och ersätt är stängt). ALT+CTRL+Y
Ersätta text, formatering och särskilda element. CTRL+H
Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats. CTRL+G
Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar. ALT+CTRL+Z
Öppna en lista över bläddringsalternativ. Använd piltangenterna för att markera ett alternativ och tryck på RETUR för att använda det markerade alternativet för att bläddra i ett dokument. ALT+CTRL+HOME
Flytta till föregående bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ). CTRL+PGUP
Flytta till nästa bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ). CTRL+PGDN

VisaVäxla till en annan vy

Om du vill Tryck på
Växla till Utskriftslayoutvy. ALT+CTRL+P
Växla till webblayoutvy.
Växla till Disposition. ALT+CTRL+O
Växla till Utkast. ALT+CTRL+N

VisaDisposition

Om du vill Tryck på
Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå. ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL
Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå. ALT+SKIFT+HÖGERPIL
Sänka till brödtextnivå. CTRL+SKIFT+N
Höja de markerade styckena. ALT+SKIFT+UPPIL
Sänka de markerade styckena. ALT+SKIFT+NEDPIL
Utöka text under en rubrik i dispositionsläget. ALT+SKIFT+PLUSTECKEN
Minimera text under en rubrik i dispositionsläget. ALT+SKIFT+MINUSTECKEN
Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget. ALT+SKIFT+A
Visa eller dölja teckenformatering. Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet
Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget. ALT+SKIFT+L
Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget. ALT+SKIFT+1
Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget. ALT+SKIFT+n
Infoga ett tabbtecken. CTRL+TABB

VisaSkriva ut och förhandsgranska dokument

Om du vill Tryck på
Skriv ut ett dokument. CTRL+P
Växla till förhandsgranskning. ALT+CTRL+I
Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den. Piltangenterna
Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den. PGUP eller PGDN
Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den. CTRL+HOME
Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den. CTRL+END

VisaGranska dokument

Om du vill Tryck på
Infoga en kommentar. ALT+CTRL+M
Aktivera/inaktivera Spåra ändringar. CTRL+SKIFT+E
Stänga granskningsfönstret om det är öppet. ALT+SKIFT+C

VisaLäsläge

 Anteckning   Vissa skärmläsare är eventuellt inte kompatibla med Läsläge.

Om du vill Tryck på
Gå till början av dokumentet. HOME
Gå till slutet av dokumentet. END
Gå till sidan n. n, RETUR
Avsluta Läsläge. ESC

VisaReferenser, fotnoter och slutkommentarer

Om du vill Tryck på
Markera en post i en innehållsförteckning. ALT+SKIFT+O
Markera en post i en citatförteckning. ALT+SKIFT+I
Markera en indexpost. ALT+SKIFT+X
Infoga en fotnot. ALT+CTRL+F
Infoga en slutkommentar. ALT+CTRL+D

VisaArbeta med webbsidor

Om du vill Tryck på
Infoga en hyperlänk. CTRL+I
Gå en sida bakåt. ALT+VÄNSTERPIL
Gå en sida framåt. ALT+HÖGERPIL
Uppdatera. F9

Redigera och flytta text och grafik

VisaTa bort text och grafik

Om du vill Tryck på
Ta bort ett tecken till vänster. BACKSTEG
Ta bort ett ord till vänster. CTRL+BACKSTEG
Ta bort ett tecken till höger. DEL
Ta bort ett ord till höger. CTRL+DEL
Klippa ut markerad text till Urklipp i Office. CTRL+X
Ångra den senaste åtgärden. CTRL+Z
Klippa ut till Insamling. CTRL+F3

VisaKopiera och flytta text och grafik

Om du vill Tryck på
Öppna Urklipp i Office. Tryck på ALT+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på F,O.
Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office. CTRL+C
Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office. CTRL+X
Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office. CTRL+V
Flytta text eller bilder en gång. F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)
Kopiera text eller bilder en gång. SKIFT+F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)
Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats. ALT+F3
Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket , exempelvis en SmartArt-bild , är markerat. SKIFT+F10
Klippa ut till Insamling. CTRL+F3
Klistra in innehållet från Insamling. CTRL+SKIFT+F3
Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet. ALT+SKIFT+R

VisaInfoga specialtecken

Om du vill infoga Tryck på
Ett fält CTRL+F9
En radbrytning SKIFT+RETUR
En sidbrytning CTRL+RETUR
En spaltbrytning CTRL+SKIFT+RETUR
Ett långt tankstreck ALT+CTRL+MINUSTECKEN
Ett kort tankstreck CTRL+MINUSTECKEN
Ett mjukt bindestreck CTRL+BINDESTRECK
Ett hårt bindestreck CTRL+SKIFT+BINDESTRECK
Ett hårt blanksteg CTRL+SKIFT+BLANKSTEG
En copyright-symbol ALT+CTRL+C
Symbolen för registrerat varumärke ALT+CTRL+R
En varumärkessymbol ALT+CTRL+T
Tre punkter ALT+CTRL+PUNKT
Ett enkelt inledande citattecken CTRL+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)
Ett enkelt avslutande citattecken CTRL+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)
Ett dubbelt inledande citattecken CTRL+` (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)
Ett dubbelt avslutande citattecken CTRL+' (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)
En autotextpost RETUR (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

VisaInfoga tecken med teckenkoder

Om du vill Tryck på
Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro (Valutasymbolen euro ) skriver du 20AC, håller ned ALT och trycker på X. Teckenkoden, ALT+X
Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet ALT+X
Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet. ALT+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

VisaMarkera text och grafik

Markera text genom att hålla ned SKIFT och använda piltangenterna för att flytta markören.

VisaUtöka markering

Om du vill Tryck på
Aktivera utvidgningsläget. F8
Markera det närmaste tecknet. F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Öka storleken på en markering. F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)
Minska storleken på en markering. SKIFT+F8
Inaktivera utvidgningsläget. ESC
Utöka markeringen ett tecken åt höger. SKIFT+HÖGERPIL
Utöka markeringen ett tecken åt vänster. SKIFT+VÄNSTERPIL
Utöka markeringen till slutet av ett ord. CTRL+SKIFT+HÖGERPIL
Utöka markeringen till början av ett ord. CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL
Utöka markeringen till slutet av en rad. SKIFT+END
Utöka markeringen till början av en rad. SKIFT+HOME
Utöka markeringen en rad nedåt. SKIFT+NEDÅTPIL
Utöka markeringen en rad uppåt. SKIFT+UPPÅTPIL
Utöka markeringen till slutet av ett stycke. CTRL+SKIFT+NEDPIL
Utöka markeringen till början av ett stycke. CTRL+SKIFT+UPPIL
Utöka markeringen en skärm nedåt. SKIFT+PGDN
Utöka markeringen en skärm uppåt. SKIFT+PGUP
Utöka markeringen till början av ett dokument. CTRL+SKIFT+HOME
Utöka markeringen till slutet av ett dokument. CTRL+SKIFT+END
Utöka markeringen till slutet av ett fönster. ALT+CTRL+SKIFT+PGDN
Utöka markeringen till hela dokumentet. CTRL+A
Markera en kolumn med text. CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)
Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument. F8+piltangenter (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

VisaMarkera text och grafik i en tabell

Om du vill Tryck på
Markera innehållet i nästa cell. TABB
Markera innehållet i föregående cell. SKIFT+TABB
Utvidga en markering till angränsande celler. Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent
Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på SKIFT+ALT+PGDN för att markera kolumnen uppifrån och ned.
 • Tryck på SKIFT+ALT+PGUP för att markera kolumnen nedifrån och upp.
Utvidga en markering (eller ett block). CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)
Markera en hel tabell. ALT+5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

VisaFörflytta dig genom dokumentet

Om du vill Tryck på
Flytta ett tecken åt vänster VÄNSTERPIL
Flytta ett tecken åt höger HÖGERPIL
Flytta ett ord åt vänster CTRL+VÄNSTERPIL
Flytta ett ord åt höger CTRL+HÖGERPIL
Flytta ett stycke uppåt CTRL+UPPIL
Flytta ett stycke nedåt CTRL+NEDPIL
Flytta en cell åt vänster (i en tabell) SKIFT+TABB
Flytta en cell åt höger (i en tabell) TABB
Flytta uppåt en rad UPPIL
Flytta nedåt en rad NEDPIL
Flytta till slutet av en rad END
Flytta till början av en rad HOME
Flytta till början av fönstret ALT+CTRL+PGUP
Flytta till slutet av fönstret ALT+CTRL+PGDN
Flytta uppåt en skärm (rulla) PGUP
Flytta nedåt en skärm (rulla) PGDN
Flytta till början av nästa sida CTRL+PGDN
Flytta till början av föregående sida CTRL+PGUP
Flytta till slutet av ett dokument CTRL+END
Flytta till början av ett dokument CTRL+HOME
Flytta till föregående ändring SKIFT+F5
När du har öppnat ett dokument: gå till platsen där du jobbade då dokumentet senast stängdes SKIFT+F5

VisaFlytta i en tabell

Om du vill Tryck på
Flytta till nästa cell i en rad TABB
Flytta till föregående cell i en rad SKIFT+TABB
Flytta till första cellen i en rad ALT+HOME
Flytta till sista cellen i en rad ALT+END
Flytta till första cellen i en kolumn ALT+PGUP
Flytta till sista cellen i en kolumn ALT+PGDN
Flytta till föregående rad UPPIL
Flytta till nästa rad NEDPIL
Flytta upp en rad ALT+SKIFT+UPPIL
Flytta ned en rad ALT+SKIFT+NEDPIL

VisaInfoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga Tryck på
Infoga ett nytt stycke i en cell RETUR
Infoga en tabb i en cell CTRL+TABB

VisaAnvända överskrivningsläge

Om du vill ändra inställningarna för överskrivning så att du kan aktivera överskrivningsläget genom att trycka på INSERT gör du följande:

 1. Tryck på ALT+F, T för att öppna Word-alternativ.
 2. Tryck på A för att markera AVANCERAT och tryck sedan på TABB.
 3. Tryck på ALT+O för att flytta till kryssrutan Styr överskrivningsläge med INSERT-tangenten.
 4. Tryck på BLANKSTEG om du vill markera kryssrutan och tryck sedan på RETUR.

Tryck på INSERT om du vill aktivera eller stänga av överskrivningsläget.

Tecken- och styckeformatering

VisaKopiera formatering

Om du vill Tryck på
Kopiera formatering från text. CTRL+SKIFT+C
Tillämpa kopierad formatering på text CTRL+SKIFT+V

VisaÄndra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

 Anteckning   Följande tangentbordsgenvägar fungerar inte i Läsläge.

Om du vill Tryck på
Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet. CTRL+SKIFT+F
Öka teckenstorleken. CTRL+SKIFT+>
Minska teckenstorleken. CTRL+SKIFT+<
Öka teckenstorleken med 1 punkt. CTRL+9
Minska teckenstorleken med 1 punkt. CTRL+8

VisaAnvända teckenformat

Om du vill Tryck på
Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen. CTRL+D
Ändra skiftläge för tecken. SKIFT+F3
Göra alla bokstäver till versaler. CTRL+SKIFT+A
Använda fetstil. CTRL+F
Stryka under text. CTRL+U
Stryka under ord, men inte blanksteg. CTRL+SKIFT+W
Stryka under text med dubbel understrykning. CTRL+SKIFT+D
Dölja text. CTRL+SKIFT+H
Använda kursiv stil. CTRL+K
Formatera tecken som kapitäler (små versaler). CTRL+SKIFT+K
Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd). CTRL+LIKHETSTECKEN
Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd). CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN
Ta bort manuell teckenformatering. CTRL+BLANKSTEG
Formatera markeringen med teckensnittet Symbol. CTRL+SKIFT+Q

VisaVisa och kopiera textformat

Om du vill Tryck på
Visa icke utskrivbara tecken. CTRL+SKIFT+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)
Granska textformatering. SKIFT+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)
Kopiera formatering. CTRL+SKIFT+C
Klistra in formatering. CTRL+SKIFT+V

VisaStälla in radavståndet

Om du vill Tryck på
Använda enkelt radavstånd. CTRL+1
Använda dubbelt radavstånd. CTRL+2
Använda 1,5-rads avstånd. CTRL+5
Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke. CTRL+0 (noll)

VisaJustera stycken

Om du vill Tryck på
Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad. CTRL+E
Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad. CTRL+J
Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad. CTRL+R
Vänsterjustera ett stycke. CTRL+L
Dra in ett stycke från vänster. CTRL+M
Ta bort ett styckeindrag från vänster. CTRL+SKIFT+M
Skapa ett hängande indrag. CTRL+T
Minska ett hängande indrag. CTRL+SKIFT+T
Ta bort styckeformatering. CTRL+Q

VisaAnvända styckeformat

Om du vill Tryck på
Öppna åtgärdsfönstret Använd format. CTRL+SKIFT+S
Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar. ALT+CTRL+SKIFT+S
Starta Autoformatering. ALT+CTRL+K
Använda formatmallen Normal. CTRL+SKIFT+N
Använda formatmallen Rubrik 1. ALT+CTRL+1
Använda formatmallen Rubrik 2. ALT+CTRL+2
Använda formatmallen Rubrik 3. ALT+CTRL+3

Stänga åtgärdsfönstret Format

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.
 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.
 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Infoga och redigera objekt

VisaInfoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.
 2. Gör något av följande.
  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.
  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på TABB och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

VisaRedigera ett objekt

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på SKIFT+HÖGERPIL.
 2. Tryck på SKIFT+F10.
 3. Tryck på TABB för att komma till Objektnamn, tryck på RETUR, och tryck sedan på RETUR igen.

VisaInfoga SmartArt-bilder

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.
 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.
 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.
 4. Tryck på RETUR.

VisaInfoga WordArt

 1. Tryck på ALT, N och sedan W för att välja WordArt.
 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.
 3. Skriv in texten.
 4. Tryck på ESC för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.
 5. Tryck på ESC igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

VisaKoppla dokument

 Anteckning   Du måste klicka på Utskick för att kunna använda dessa tangentbordsgenvägar.

Om du vill Tryck på
Förhandsgranska ett kopplat dokument. ALT+SKIFT+K
Koppla ett dokument. ALT+SKIFT+N
Skriva ut det kopplade dokumentet. ALT+SKIFT+M
Redigera ett kopplat datadokument. ALT+SKIFT+E
Infoga ett kopplat fält. ALT+SKIFT+F

VisaArbeta med fält

Om du vill Tryck på
Infoga ett DATUM-fält ALT+SKIFT+D
Infoga ett LISTNUM-fält. ALT+CTRL+L
Infoga ett SIDA-fält. ALT+SKIFT+P
Infoga ett TID-fält. ALT+SKIFT+T
Infoga ett tomt fält. CTRL+F9
Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument. CTRL+SKIFT+F7
Uppdatera markerade fält. F9
Ta bort länk för fält. CTRL+SKIFT+F9
Växla mellan en vald fältkod och dess resultat. SKIFT+F9
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat. ALT+F9
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten. ALT+SKIFT+F9
Gå till nästa fält. F11
Gå till föregående fält. SKIFT+F11
Låsa ett fält. CTRL+F11
Låsa upp ett fält. CTRL+SKIFT+F11

Språkfältet

VisaHandskriftsigenkänning

Om du vill Tryck på
Växla mellan språk eller tangentbordslayouter. Vänster ALT+SKIFT
Visa en lista med korrigeringsalternativ. Windows-tangenten +C
Aktivera/inaktivera handskrift. Windows-tangenten +H
Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord. ALT+~
Aktivera/inaktivera koreansk IME på 101-tangentbord. Höger ALT
Aktivera/inaktivera kinesisk IME på 101-tangentbord. CTRL+BLANKSTEG

Tips!

 • Du ställer in tangentkombinationen så att den växlar mellan språk eller tangentbordslayouter i dialogrutan Avancerade tangentinställningar. Om du vill öppna dialogrutan Avancerade tangentinställningar högerklickar du på Språk-raden och klickar sedan på Inställningar. Under Inställningar klickar du på Tangentinställningar.
 • Windows-tangenten (Windows-tangenten ) finns på den nedersta tangentraden på de flesta tangentbord.

Överst på sidan Överst på sidan

Referens till funktionstangenter

VisaFunktionstangenter

Om du vill Tryck på
Få hjälp eller gå till Office.com. F1
Flytta text eller bilder. F2
Upprepa den senaste åtgärden. F4
Välja kommandot Gå till (fliken Start). F5
Gå till nästa fönsterruta eller ram. F6
Välja kommandot Stavning (fliken Granska). F7
Utöka markering. F8
Uppdatera markerade fält. F9
Visa tangenttips. F10
Gå till nästa fält. F11
Välja kommandot Spara som. F12

VisaSKIFT+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering. SKIFT+F1
Kopiera text. SKIFT+F2
Ändra teckenskiftet för tecken. SKIFT+F3
Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd SKIFT+F4
Flytta till den sista ändringen. SKIFT+F5
Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6). SKIFT+F6
Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll). SKIFT+F7
Minska storleken på en markering. SKIFT+F8
Växla mellan en fältkod och dess resultat. SKIFT+F9
Visa en snabbmeny. SKIFT+F10
Gå till föregående fält. SKIFT+F11
Välja kommandot Spara. SKIFT+F12

VisaCTRL+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Visa eller dölja menyfliksområdet. CTRL+F1
Välja kommandot Förhandsgranska. CTRL+F2
Klippa ut till Insamling. CTRL+F3
Stänga fönstret. CTRL+F4
Gå till nästa fönster. CTRL+F6
Infoga ett tomt fält. CTRL+F9
Maximera dokumentfönstret. CTRL+F10
Låsa ett fält. CTRL+F11
Välja kommandot Öppna. CTRL+F12

VisaCTRL+SKIFT+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Infoga innehållet ifrån Insamling. CTRL+SKIFT+F3
Redigera ett bokmärke. CTRL+SKIFT+F5
Gå till föregående fönster. CTRL+SKIFT+F6
Uppdatera länkad information i ett Word 2013-källdokument. CTRL+SKIFT+F7
Utvidga en markering eller ett block. CTRL+SKIFT+F8, och tryck sedan på en piltangent
Ta bort länk för fält. CTRL+SKIFT+F9
Låsa upp ett fält. CTRL+SKIFT+F11
Välja kommandot Skriv ut. CTRL+SKIFT+F12

VisaALT+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Gå till nästa fält. ALT+F1
Skapa ett nytt Byggblock. ALT+F3
Avsluta Word 2013. ALT+F4
Återställa programmets fönsterstorlek. ALT+F5
Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion). ALT+F6
Hitta nästa felstavning eller språkfel. ALT+F7
Köra ett makro. ALT+F8
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat. ALT+F9
Visa åtgärdsfönstret Markering och visning. ALT+F10
Visa Microsoft Visual Basic-kod. ALT+F11

VisaALT+SKIFT+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Gå till föregående fält. ALT+SKIFT+F1
Välja kommandot Spara. ALT+SKIFT+F2
Visa åtgärdsfönstret Referensinformation. ALT+SKIFT+F7
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten. ALT+SKIFT+F9
Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd. ALT+SKIFT+F10
Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv. ALT+SKIFT+F12

VisaCTRL+ALT+Funktionstangent

Om du vill Tryck på
Visa systeminformation. CTRL+ALT+F1
Välja kommandot Öppna. CTRL+ALT+F2

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2013