Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word

Du kan skapa ett formulär i Microsoft Word genom att börja med en mall och lägga till olika typer av innehållskontroller, t.ex. kryssrutor, textrutor, datumväljare och listrutor. Andra användare kan fylla i formuläret på datorn i Word. Innehållskontroller som läggs till i formulär kan även länkas till information.

Du kan också skapa ett formulär genom att utgå från en formulärmall. Du hittar många formulärmallar på webbplatsen Office.com.

 Anteckning   Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

Artikelinnehåll


Steg 1: Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.
 4. Klicka på Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet.
 5. Markera kryssrutan Utvecklare i listan och klicka sedan på OK.

Kryssrutan Utvecklare

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 2: Öppna en mall eller ett dokument som du vill använda som bas för formuläret

Du kan spara tid genom att börja med en formulärmall, men du kan också utgå från en tom mall och skapa ett eget formulär från början.

Utgå från en formulärmall

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Nytt.
 3. Klicka på Formulär under Mallar på Office.com.
 4. Klicka på en mapp som matchar den typ av formulär som du vill skapa.
 5. Klicka på den formulärmall som du vill använda och klicka sedan på Hämta.
 6. Klicka på fliken Arkiv igen och klicka sedan på Spara som.
 7. Skriv ett namn för den nya mallen eller det nya dokumentet i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Nytt.
 3. Klicka på Mina mallar under Tillgängliga mallar.
 4. Klicka på Mall under Skapa nytt och klicka på OK.
 5. Klicka på fliken Arkiv igen och klicka sedan på Spara som.
 6. Skriv ett filnamn för den nya mallen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 3: Lägga till innehåll i formuläret

Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och infoga önskade kontroller.

Menyfliksområdet i O14

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på Bild av menyfliksområdet RTF-innehållskontroll eller på Bild av menyfliksområdet Innehållskontroll för oformaterad text i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en bildkontroll

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på Bildkontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Bildinnehållskontroll

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kontroll för byggblock

Om du vill att användarna ska välja ett visst textblock kan du använda kontroller för byggblock. Den här typen av kontroller är till exempel användbara om du skapar en mall för kontrakt och du behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets specifika krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för byggblock i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för byggblock

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på Bild av knapp Innehållskontroll för kombinationsrutor eller på Bild av knapp Innehållskontroll för listrutor i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.
 2. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Menyfliksområdet i O14

 1. Om du vill skapa en lista över alternativ klickar du på Lägg till under Egenskaper för kombinationsrutor eller Egenskaper för listrutor.
 2. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn till exempel Ja, Nej och Kanske.

Upprepa detta steg tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 1. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

 Anteckning   Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga datumväljarkontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för datumväljare

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för kryssrutor

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Klicka på den innehållskontroll som du vill ändra.
 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och ändra önskade egenskaper.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 5: Lägga till instruktionstext i formuläret

Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa standardinstruktionstexten i formuläret:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Menyfliksområdet i O14

 1. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.
 2. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.
 3. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

 Anteckning   Markera inte kryssrutan Det går inte att redigera innehåll om du vill att användarna ska kunna byta ut instruktionstexten mot egen text.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 6: Skydda ett formulär

 Tips    Du kan testa formuläret innan du distribuerar det. Öppna formuläret, fyll i det på samma sätt som användarna ska göra och spara sedan en kopia på önskad plats.

 1. Öppna det formulär som du vill skydda.
 2. Klicka på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Markera allt eller tryck på CTRL+A.

Gruppen Redigering

 1. Klicka på Gruppera i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och klicka sedan på Gruppera en gång till.

Menyfliksområdet i O14

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010