Kommandoradsväxlar för Microsoft Office Word 2007

Om du tillfälligt vill ändra hur Microsoft Office Word 2007 startas kan du lägga till växlar till kommandot Kör i Microsoft Windows (Start-menyn). Om du regelbundet vill använda en sådan ändring kan du skapa en genväg på skrivbordet i Windows.

 Obs!   Om du vill förhindra att automatiska makron körs utan att använda växlar, håller du ned SKIFT när du startar Word.

Artikelinnehåll


Introduktion till kommandon, växlar och parametrar

Varje gång du startar Word kör du i själva verket kommandot Winword.exe, även om du oftast inte skriver kommandot eller ens ser det. Du kan ändra vissa aspekter på hur programmet startas genom att lägga till underkommandon som kallas växlar till kommandot Winword.exe.

En växel skrivs efter huvudkommandot, efter ett blanksteg och ett snedstreck (/). Ibland följs växelns namn av ytterligare ett blanksteg och därefter en eller flera specifika instruktioner som kallas parametrar och som ger programmet ytterligare information om hur kommandot Winword.exe ska utföras.

Följande kommando instruerar till exempel Word att starta och direkt öppna en fil som heter MyDocument.

Winword.exe /f MyDocument.docx

Överst på sidan Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att lägga till den till kommandot Kör

Först måste du kontrollera var på datorn filen Winword.exe finns. Om du godkände standardmapparna vid installationen av Word finns filen Winword.exe troligen i:

C:\Program\Microsoft Office\Office12\Winword.exe.

Om du inte hittar filen där söker du efter filen och noterar dess fullständiga sökväg.

 1. Gör något av följande:
  • Microsoft Windows Vista    Klicka på Start-knappen Bild av knapp, peka på Alla program, klicka på Tillbehör, och klicka sedan på Kör.
  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klicka på Start-knappen och klicka sedan på Kör.
 2. Skriv den fullständiga sökvägen till filen Winword.exe (med filnamnet) i dialogrutan Kör eller klicka på Bläddra och lokalisera filen.
 3. Skriv ett blanksteg, en växel och eventuella parametrar i slutet av sökvägen. Du kan till exempel skriva:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyDocument.docx

Nästa gång du startar Word återgår programmet till sina tidigare standardinställningar. Se nästa avsnitt om du vill göra din anpassade start tillgänglig för att använda flera gånger.

 Obs! 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. /A är till exempel samma sak som /a.
 • Kom ihåg att göra ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.
 • Om växeln använder ett filnamn och filnamnet innehåller blanksteg ska du göra citattecken runt filnamnet, till exempel /t "Elegant rapport.dotx".

Överst på sidan Överst på sidan

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Först måste du kontrollera var på datorn filen Winword.exe finns. Om du godkände standardmapparna vid installationen av Word finns filen Winword.exe troligen i:

C:\Program\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Om du inte hittar filen där söker du efter filen och noterar dess fullständiga sökväg.

 1. Högerklicka på skrivbordet, peka på Ny och klicka sedan på Genväg.
 2. Skriv den fullständiga sökvägen till filen Winword.exe (inklusive filnamnet) i rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till eller klicka på Bläddra och lokalisera filen.
 3. Skriv ett blanksteg, en växel och eventuella parametrar i slutet av sökvägen. Du kan till exempel skriva:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyFile.docx

 1. Klicka på Nästa.
 2. Skriv ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

Genvägen visas på skrivbordet.

 1. När du vill starta Word på detta anpassade sätt dubbelklickar du på genvägen.
 2. Om du vill lägga till genvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Du kan skapa många olika genvägar som var och en utnyttjar olika växlar och parametrar i programmet vid start.

 Obs! 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. /A är till exempel samma sak som /a.
 • Kom ihåg att göra ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.
 • Om filnamnet innehåller blanksteg ska du göra citattecken runt hela namnet. Exempel: /t "Elegant rapport.dotx".

Överst på sidan Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

Växel och parameter Beskrivning
/safe Starta Word i säkert läge.
/q Starta Word utan att visa Words välkomstskärm.
/ttemplatename

Starta Word med ett tomt dokument, baserat på en annan mall än mallen Normal (dokumentmallen Normal: En global dokumentmall som kan användas för alla sorters dokument. Ändra mallen om du vill ändra standarddokumentformateringen.).

Exempel    För att starta Word med ett dokument som är baserat på en mall som heter Myfax.dotx och som finns lagrad på enheten C: skriver du så här vid kommandotolken:

/tc:\Myfax.dotx

 Obs!   Det får inte finnas något blanksteg mellan växeln och mallfilens namn.

Säkerhet  På grund av att mallar kan innehålla makrovirus bör du vara aktsam när du öppnar dem eller skapar filer baserade på nya mallar. Vidta följande säkerhetsåtgärder: se till att datorn är utrustad med ett uppdaterat antivirusprogram, ange säkerhetsnivån för makron till Hög, avmarkera kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är betrodda, använd digitala signaturer och använd en lista över betrodda utgivare.

/t filename

Starta Word och öppna en befintlig fil.

Exempel    För att starta Word och öppna mallfilen Myfax.dotx som finns lagrad på enheten C: skriver du så här vid kommandotolken:

/t c:\Myfax.dotx

Exempel    För att starta Word och öppna flera filer, till exempel MyFile.docx och MyFile2.docx, som båda finns lagrade på enheten C: skriver du följande vid kommandotolken:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starta Word med ett nytt dokument baserat på en befintlig fil.

Exempel    För att starta Word och skapa ett nytt dokument baserat på filen MyFile.docx, som finns lagrad på skrivbordet, skriver du följande vid kommandotolken:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starta Word och öppna en skrivskyddad kopia av ett dokument som finns lagrat på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Webbplatsen måste finnas på en dator med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0.

Exempel    För att starta Word och öppna en kopia av filen MyFile.docx som finns lagrad i ett dokumentbibliotek på URL:en http://MySite/Documents skriver du följande vid kommandotolken:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

/pxslt

Starta Word med ett befintligt XML-dokument som bygger på den angivna XSLT-filen (Extensible Stylesheet Language Transformation) (XSL Transformation (XSLT): Ett språk som används för att transformera XML-dokuments till andra typer av dokument, till exempel HTML eller XML. Det är utformat för användning som en del av XSL.).

Exempel    För att starta Word och tillämpa XSLT MyTransform som finns lagrad på enheten C: på XML-filen Data.xml, som också finns lagrad på enheten C:, skriver du följande vid kommandotolken:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a Starta Word och förhindra att tillägg (tilläggsprogram: Ett extra program som lägger till anpassade kommandon och funktioner i Microsoft Office.) och globala mallar (inklusive dokumentmallen Normal) hämtas automatiskt. Växeln /a låser också inställningsfilerna.
/ladd-in

Starta Word och sedan hämta ett bestämt Word-tillägg.

Exempel    För att starta Word och sedan hämta tillägget Sales.dll, som finns lagrat på enheten C:, skriver du följande vid kommandotolken:

/lc:\Sales.dll

 Obs!   Det får inte finnas något blanksteg mellan växeln och tilläggets namn.

Säkerhet  Var försiktig när du kör körbara filer och kod i makron och program. Körbara filer och kod kan användas för att utföra åtgärder på datorn som åsidosätter säkerheten för datorn och för data.

/m Starta Word utan att köra några automatiska makron (makro: En åtgärd eller uppsättning med åtgärder som du använder när du vill automatisera uppgifter. Du spelar in makron i programmeringsspråket Visual Basic for Applications.).
/mmacroname

Starta Word och sedan köra ett visst makro. Växeln /m förhindrar även Word från att köra några automatiska makron.

Exempel    För att starta Word och sedan köra makrot Salelead skriver du följande vid kommandotolken:

/mSalelead

 Obs!   Det får inte finnas något blanksteg mellan växeln och makronamnet.

Makron kan innehålla virus så var aktsam när du kör dem. Vidta följande säkerhetsåtgärder: se till att datorn är utrustad med ett uppdaterat antivirusprogram, ange säkerhetsnivån för makron till Hög, avmarkera kryssrutan Alla tillägg och mallar som är installerade är betrodda, använd digitala signaturer, och använd en lista över betrodda utgivare.

/n Starta en ny instans av Word utan öppna dokument. De dokument som har öppnats i varje instans av Word kommer inte att visas i listan Växla fönster i andra instanser.
/w Starta en ny instans av Word med ett tomt dokument. De dokument som har öppnats i varje instans av Word kommer inte att visas i listan Växla fönster i andra instanser.
/r Registerera Word på nytt i Windows-registret. Den här växeln startar Word, kör installationsprogrammet för Office, updaterar Windows-registret och stänger sedan programmet.
/x Starta Word från operativsystemskalet så att Word endast svarar på en DDE (Dynamic Data Exchange (DDE): Ett etablerat protokoll för utbyte av data mellan Microsoft Windows-baserade program.)-begäran (Dynamic Data Exchange), till exempel att programmässigt skriva ut ett dokument.
/ztemplatename Uppträder synbarligen exakt som växeln /t. Men du kan använda växeln /z Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Microsoft Office 2007-systemet för att skapa båda händelserna Startup och New, medan växeln /t endast genererar en Startup-händelse.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2007