Funktioner för höger-till-vänster-språk

I Microsoft Office finns stöd för höger-till-vänster (höger till vänster: Gäller tangentbordsinställningar, dokumentvyer, objekt i användargränssnittet och den riktning som text visas med. Arabiska och hebreiska skrivs från höger till vänster.)-funktioner för språk som läses från höger till vänster eller där båda läsriktningarna används för att skriva, redigera och visa text. I det här sammanhanget syftar höger-till-vänster-språk på alla skrivsystem som skrivs från höger till vänster, och omfattar både språk som kräver sammanhangsberoende former, till exempel arabiska, och språk som inte gör det. Du kan ändra visningen till höger-till-vänster eller ändra enskilda filer så att innehållet läses från höger till vänster.

Om det inte finns någon Office-version för höger-till-vänster-språk installerad på datorn måste du installera rätt språkpaket. Du måste också använda ett Microsoft Windows-operativsystem som har höger-till-vänster-stöd, till exempel den arabiska versionen av Windows Vista Service Pack 2, och aktivera det tangentbordsspråk för höger-till-vänster-språk som du vill använda.

 Anteckning   

I den här artikeln


Krav för att arbeta med text på språk som skrivs från höger till vänster

Windows Vista eller Windows 7

Om du använder Windows Vista eller Windows 7 måste du lägga till ett inmatningsspråk och aktivera tangentbordslayouten för språket med höger-till-vänster-skrift innan du kan använda någon av funktionerna för höger-till-vänster-skrift i Microsoft Office, eller ens visa höger-till-vänster-skrift.

Windows XP

Om du använder Windows XP måste du först gå till Kontrollpanelen i Windows XP och installera funktionen för komplicerade skriftspråk i Microsoft Windows innan du kan använda någon av funktionerna för höger-till-vänster-skrift i Office eller ens visa höger-till-vänster-skrift. När du har installerat programvaran för komplicerade skriftspråk lägger du till tangentbordsspråket. Mer information finns i Konfigurera Windows XP för flera språk och Aktivera tangentbordslayouter för olika språk.

Överst på sidan Överst på sidan

Välja ett visningsspråk

Beroende på hur du föredrar att anpassa datorn kan du använda ett språk för visningen (menyer, dialogrutor och guider) och skriva på ett annat språk efter behov. Om du både vill skriva på ett språk med höger-till-vänster-skrift och visa menyerna och onlinehjälpen på det språket kan du konfigurera den språkinställningen för Office. Mer information finns i Ange språkinställningar för redigering, gränssnitt eller hjälp.

Flera funktioner för höger-till-vänster-skrift i Office-programmen använder visningsspråket för att bestämma orienteringen (riktning: Anger läsriktning, placering och/eller visuellt utseende på text och dokument som läses från vänster till höger, oavsett tangentbordsspråk. Riktningen beskriver också hur användargränssnittet, kontroller och andra skärmobjekt orienteras.) för skärmlayouten och textjusteringen i dialogrutor. Om du väljer ett visningsspråk som läses från höger till vänster i dialogrutan Ange språkinställningar för Office används höger-till-vänster-layout för menyer, dialogrutor och guider, men vänster-till-höger-inställningarna används fortfarande i Microsoft Windows. Mer information om hur du ändrar visningsspråket i Microsoft Windows finns i avsnittet Ändra visningsspråk.

Om arabiska är visningsspråket i Office (men inte i Windows) visas exempelvis följande:

Arabiskt användargränssnittsspråk

Även om menyerna visas från höger till vänster, är namnlisten på svenska och knapparna Stäng, Minimera och Maximera är fortfarande placerade längst upp till höger, precis som i ett vänster-till-höger-gränssnitt. Om ett höger-till-vänster-språk hade valts för Windows skulle även namnlisten ha varit översatt, och knapparna Stäng, Minimera och Maximera skulle ha varit placerade längst upp till vänster.

Om du främst arbetar på ett språk med vänster-till-höger-skrift och bara ibland behöver infoga text på ett språk med höger-till-vänster-skrift kan du välja svenska för visningsspråket och skriva på språket med höger-till-vänster-skrift i de flesta Office-program när du vill. Det gör du genom att Ange text, punktlistor och numrerade listor i höger-till-vänster-format för redigeringsområdet och aktivera tangentbordslayouten.

Ändra visningsspråk

Du kan ändra textorientering i ett Microsoft Office-program genom att klicka på styckeknappen Höger till vänster i gruppen Stycke på fliken Start (visas endast om du har aktiverat ett höger-till-vänster-språk). När du har ändrat visningen till ett höger-till-vänster-språk måste du aktivera rätt tangentbordsspråk för att kunna skriva text på det språket.

Om ditt vanliga visningsspråk är engelska men du vill ändra till arabiska gör du följande:

  1. Öppna en Office-fil, t.ex. ett Word-dokument.
  2. Klicka på fliken Arkiv.
  3. Klicka på Alternativ.
  4. Klicka på Språk.
  5. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office klickar du på Arabiska i listan Redigeringsspråk och sedan på Standard.

 Viktigt    Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

Överst på sidan Överst på sidan

Tangentbordsspråk

Om du vill skriva med tangentbordet för ett visst språk måste du installera rätt språkpaket för det språket och lägga till rätt tangentbordslayout. När du har lagt till en tangentbordslayout för ett annat språk och valt att Språkfältet ska vara Dockat i Aktivitetsfältet visas en språkindikator i Aktivitetsfältet Bild av Språkfältet med aktuellt tangentbordsspråk. Språkindikatorn för arabiska är exempelvis Tangentbordsindikator för arabiska. Mer information om språkfältet finns i Språkfältet (översikt).

 Anteckning    Språkfältet visas automatiskt när du har lagt till tangentbord för minst ett språk utöver engelska i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk i Microsoft Windows.

  • Om du vill visa Språkfältet när språksymbolen visas i Aktivitetsfältet klickar du på språksymbolen och sedan på Visa Språkfältet.
  • Om du vill visa språkindikatorn i Aktivitetsfältet när Språkfältet visas klickar du på knappen Minimera i Språkfältet.
  • Om du vill välja tangentbordet för ett annat språk klickar du antingen på namnet på det aktuella språket (i Språkfältet) eller på språkindikatorn och klickar sedan på namnet på det andra språket.

Instruktioner om hur du aktiverar och använder ett språkspecifikt tangentbord finns i Aktivera tangentbordslayouter för olika språk.

Använda Teckenuppsättning och ASCII-teckenkoder för att ange text

Beroende på vilka språk som behövs kan Munja ange text med hjälp av Teckenuppsättning eller ASCII-teckenkoder. Information om ASCII-teckenkoder finns i Infoga ¢, £, ¥, ® och andra tecken som inte finns på tangentbordet.

Om du bara vill skriva lite text på ett annat språk och inte vill byta tangentbord kan du använda Teckenuppsättning, ett av tillbehören i Microsoft Windows, för att ange text. Du kan markera ett tecken på en av teckensnittssidorna för språk som skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger, kopiera det till Urklipp och sedan infoga tecknet i dokumentet. Mer information om hur du skriver text med hjälp av Teckenuppsättning finns i Använda specialtecken (teckenuppsättning).

Överst på sidan Överst på sidan

Visa text som läses från höger till vänster

Ordet "textriktning" syftar på läsriktning (läsriktning: Den visuella ordning som tecken, ord och ordgrupper visas med. Svenska och de flesta andra europeiska språk visas i ordningen vänster till höger, medan hebreiska, arabiska, persiska och urdu visas i ordningen höger till vänster.), justering och övergripande layout för skärmelement. När text som skrivs från höger till vänster och från vänster till höger används i samma mening, stycke eller kontroll kallas texten blandad.

När Office-programmet har konfigurerats för att visa höger-till-vänster-text anger markörens utseende om flödet (löpande text: En oavbruten mängd text eller en teckensträng som har gemensamma attribut. Alla tecken i en löpande text har samma riktningsegenskaper.) går från vänster till höger Vänster till höger-markör eller Markör som anger vänster till höger, eller från höger till vänster Höger till vänster-markör. Markören kan antingen flytta enligt riktningen för det identifierade språket (logisk förflyttning) eller till nästa visuellt intilliggande tecken (visuell förflyttning).

Överst på sidan Överst på sidan

Textorientering i Access eller Excel

Text i en cell (cell: En ruta som skapas i skärningen mellan en rad och en kolumn i ett kalkylblad eller en tabell, där du skriver information.) eller i ett fält (fält: Ett element i en tabell som innehåller ett visst element med information, till exempel ett efternamn. Fältet Titel kan till exempel innehålla Hr och Fr. I databaser som Microsoft SQL Server kallas fält för kolumner.) kan vara vänsterjusterad, centrerad eller högerjusterad. I vissa program, t.ex. Access och Excel, kan texten även ha sammanhangsberoende textorientering.

När text har sammanhangsberoende textorientering innebär det att text och siffror justeras enligt det språk som det första tecknet är skrivet på. Text i en cell eller ett fält blir till exempel högerjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från höger till vänster och vänsterjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från vänster till höger. Du kan åsidosätta sammanhangsberoende textorientering och byta till vänsterjustering, högerjustering eller centrering för enskilda objekt.

Många höger-till-vänster-program och kombinerade höger-till-vänster- och vänster-till-höger-program använder kontextregler som styr textorienteringen och textens läsriktning. Rutor, listor och andra element styr kontextreglerna för texten som de innehåller.

Kontextreglerna för textens läsriktning och textorientering är:

Varje gång du ändrar det första starka tecknet från ett vänster-till-höger-språk till ett höger-till-vänster-språk ändras läsriktningen och textorienteringen i enlighet med ändringen.

Överst på sidan Överst på sidan

Ange text, punktlistor och numrerade listor i höger-till-vänster-format

Om både språk med vänster-till-höger- och höger-till-vänster-skrift är aktiverade aktiveras styckeknapparna Vänster till höger och Höger till vänster i menyfliksområdet i Office-programmen. När du klickar på de här knapparna kan du ändra textorienteringen när du skriver och justerar text.

 Anteckning    I Microsoft OneNote visas knapparna Vänster till höger och Höger till vänster när du klickar på pilen Styckejustering.

Överst på sidan Överst på sidan

Välja ligaturer och diakritiska tecken

I ordbehandlingsprogram, till exempel Word, kan du markera, söka efter och ersätta enskilda diakritiska tecken (diakritiska tecken: Markeringar som skrivs över, under eller bredvid ett tecken för att visa hur det ska uttalas.) och enskilda arabiska tecken, oavsett om de är sammanskrivna eller inte. Varje ligatur och diakritiskt tecken hanteras som en fristående enhet i ett språk som skrivs från höger till vänster.

Följande exempel illustrerar hur ett arabiskt ord med en ligatur bestående av tre tecken markeras (när vart och ett av tecknen markeras i tur och ordning).

Ord med en markerad ligatur Ord med två markerade ligaturer Ord med tre markerade ligaturer

Överst på sidan Överst på sidan

Spara höger-till-vänster-text i HTML-format

Du kan spara filer i HTML-format (HTML: Det standardmärkningsspråk som används för dokument på Internet. HTML använder taggar, eller koder, för att ange hur webbläsaren ska visa sidelement som text och grafik och hur de ska svara på användarens åtgärder.) för att publicera dem med höger-till-vänster- eller vänster-till-höger-riktning på Internet. Webbsidor med höger-till-vänster-riktning markeras med HTML-standardattributet DIR i HTML-filen. Om den webbläsare som du använder identifierar DIR-attributet visas sidan i höger-till-vänster-riktning. Om DIR-attributet inte kan identifieras av webbläsaren visas sidan i vänster-till-höger-riktning.

 Tips    Om du vill visa en webbsida med höger-till-vänster-orientering använder du en webbläsare som kan identifiera DIR-attributet, till exempel minst Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts eller minst Microsoft Internet Explorer 5.

Överst på sidan Överst på sidan

Sortera i höger-till-vänster-ordning

Höger-till-vänster-sorteringsordning används överallt där det är möjligt. Den används i datalistor i tabellvyer, kortvyer och ikonvyer, samt i gruppera-efter-listor, kontaktlistor, mapplistor och adresslistor.

 Anteckning    Det kan hända att vissa servervyer inte sorterar data enligt höger-till-vänster-sorteringsordning, eftersom de följer de sorteringsordningar som stöds av servern.

Överst på sidan Överst på sidan

Kodsidor

Microsoft Office-programmen stöder följande teckentabeller som är tillgängliga för användare av arabiska, hebreiska och blandad text:

Arabiska

Varje kodsida (teckentabell: En tabell som kopplar den binära teckenkoden som används i ett program till tangenter på tangentbordet eller till utseendet på tecknen på skärmen. Med hjälp av teckentabeller får du stöd för de språk som används i andra länder/områden.) identifieras av ett unikt teckentabellnummer. Teckentabellen (CP) för arabiska är CP 1256.

  • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

För dari, pashto, persiska, uiguriska och urdu används samma teckentabeller som för arabiska.

Hebreiska

Varje kodsida (teckentabell: En tabell som kopplar den binära teckenkoden som används i ett program till tangenter på tangentbordet eller till utseendet på tecknen på skärmen. Med hjälp av teckentabeller får du stöd för de språk som används i andra länder/områden.) identifieras av ett unikt teckentabellnummer. Teckentabellen (CP) för hebreiska är CP 1255.

  • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

För jiddisch används samma teckentabell som för hebreiska.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010