Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

När du skapar en innehållsförteckning i Word kan du ändra dess utseende. Till exempel kan du välja hur många rubriknivåer som ska användas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren. Du kan också ändra textens formatering, som sedan bibehålls i Word oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen

Om dokumentet redan innehåller en innehållsförteckning ersätts den om du utför nedanstående steg.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.
  Anpassad innehållsförteckning
 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. I områdena Förhandsgranska och Förhandsgranska webbsida kan du se hur ändringarna påverkar dokumentet.
  Dialogrutan Innehållsförteckning
 • Om du vill lägga in punktutfyllnad, det vill säga prickade linjer, mellan posterna och deras respektive sidnummer klickar du i listan Tabbutfyllnad och sedan på den prickade linjen. Du kan också välja att använda streckade linjer.
 • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.
 • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och sedan på önskat antal nivåer.
 1. Klicka på OK.

Formatera texten i innehållsförteckningen

Om du vill ändra formateringen för texten i innehållsförteckningen måste du ändra formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen.

Om du utför stegen nedan kommer den befintliga innehållsförteckningen att ersättas med en anpassad innehållsförteckning.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.
 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.
  Dialogrutan Innehållsförteckning
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .
 4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Anpassningarna sparas i Word och tillämpas varje gång som du uppdaterar innehållsförteckningen (Referenser > Uppdatera tabell).

 
 
Gäller:
Word 2013