Beskrivningar av SmartArt-grafik

Lista

Layoutnamn Beskrivning Bild
Alternerande sexhörningar Kan användas för att visa en serie med sammankopplade idéer. Text på Nivå 1 visas inuti sexhörningarna, medan text på Nivå 2 visas utanför figurerna.
Enkel blocklista Kan användas för att illustrera icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Enkel blocklista
Böjd bildaccentlista Kan användas för att illustrera icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder. Fungerar bra för att illustrera text på både Nivå 1 och Nivå 2. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Böjd bildaccentlista
Löpande bildlista Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Löpande bildlista
Fallande blocklista Kan användas för att illustrera grupper med närliggande idéer eller listor med information. Figurerna med text minskar i storlek sekventiellt och text på Nivå 1 visas lodrätt.
Detaljerad process Kan användas med stora mängder text på Nivå 2 för att illustrera förloppet mellan olika faser. Bild av layouten Detaljerad process
Grupperad lista Kan användas för att illustrera grupper och undergrupper med information eller steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån. Fungerar bra för att framhäva undergrupper och delsteg, hierarkisk information eller flera listor med information. Bild av layouten Grupperad lista
Hierarkisk lista Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation. Bild av layouten Hierarkisk lista
Vågrät punktlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade listor med information. Fungerar bäst med stora mängder text. All text har samma nivå av betoning och ingen riktning indikeras. Bild av layouten Vågrät punktlista
Vågrät bildlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiell eller grupperad information med en betoning på relaterade bilder. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Vågrät bildlista
Ökande cirkelprocess Kan användas när du vill visa en serie steg. Cirkelns insida blir större för varje steg. Du kan högst använda sju steg på Nivå 1, men på Nivå 2 kan ett obegränsat antal objekt användas. Fungerar bra med stora mängder text på Nivå 2.
Linjerad lista Kan användas när du vill visa stora mängder text indelad i kategorier och underkategorier. Fungerar bra med flera textnivåer. Text på samma nivå avgränsas med linjer.
Motstående idéer Kan användas för att illustrera två motstående idéer. Du kan använda ett eller två objekt på Nivå 1. Varje text på Nivå 1 kan innehålla flera undernivåer. Fungerar bra med stora mängder text.
Bildaccentlista Kan användas när du vill visa grupperad och relaterad information. De små figurerna i de övre hörnen är avsedda att innehålla bilder. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2. Bild av layouten Bildaccentlista
Lista med bildrubriker Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder, och bilder framhävs före text. Fungerar bra för bilder med korta textbeskrivningar. Bild av layouten Lista med bildrubriker
Sektorprocess Kan användas när du vill visa stegen i en process där varje cirkelsektor ökar i storlek upp till sju figurer. Text på Nivå 1 visas lodrätt.
Plus och minus Kan användas när du vill visa fördelar och nackdelar med två idéer. Varje text på Nivå 1 kan innehålla flera undernivåer. Fungerar bra med stora mängder text. Begränsad till två objekt på Nivå 1.
Pyramidlista Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer. Text visas i de rektangulära figurerna över pyramidbakgrunden. Bild av layouten Pyramidlista
Omvänd lista Kan användas när du vill växla mellan två objekt. Endast de två första textobjekten visas och varje objekt kan innehålla en stor mängd text. Lämplig för att visa en förändring mellan två objekt eller en ändrad ordning.
Segmenterad process Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver text på Nivå 2 eftersom varje rad visas i en separat figur. Bild av layouten Segmenterad process
Staplad lista Kan användas när du vill visa grupper med information eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Cirkelfigurer innehåller text på Nivå 1 och de motsvarande rektanglarna innehåller text på Nivå 2. Fungerar bra med flera olika informationstyper och liten textmängd på Nivå 1. Bild av layouten Staplad lista
Fyrkantsaccentlista Kan användas för att visa listor med information, indelad i kategorier. Text på Nivå 2 visas bredvid en liten fyrkantig figur. Fungerar bäst om det finns stora mängder text på Nivå 2.
Tabellhierarki Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer. Bild av layouten Tabellhierarki
Tabellista Kan användas för att illustrera grupperad och relaterad information med samma värde. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den översta figuren och tillhörande text på Nivå 2 används för efterföljande listor. Bild av layouten Tabellista
Mållista Kan användas för att illustrera relaterad eller överlappande information. Var och en av de sju första textraderna på Nivå 1 visas i den rektangulära figuren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bra med text på Nivå 1 och Nivå 2. Bild av layouten Mållista
Parallelltrapetslista Kan användas för att illustrera grupperad eller relaterad information med samma värde. Fungerar bra med stora mängder text. Bild av layouten Parallelltrapetslista
Lodrät rutlista Kan användas när du vill visa flera grupper med information, särskilt grupper med stora mängder text på Nivå 2. Ett bra val för information uppställd i en punktlista. Bild av layouten Lodrät rutlista
Lodrät blocklista Kan användas när du vill visa grupper med information eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst med stora mängder text på Nivå 2. Ett bra val för text med en huvudpunkt och flera delpunkter. Bild av layouten Lodrät blocklista
Lodrät punktlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. Fungerar bra för listor med långa rubriker och information på toppnivån. Bild av layouten Lodrät punktlista
Lodrät sparrlista Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, och för att markera rörelse eller riktning. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2. Bild av layouten Lodrät sparrlista
Lodrät bildaccentlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Lodrät bildaccentlista
Lodrät bildlista Kan användas för att illustrera en lista över icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små figurerna till vänster är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Lodrät bildlista
Lodrät accentlista Kan användas för att visa listor med information. Text på Nivå 2 visas i rektangulära figurer över lodräta sparrar. Text på Nivå 2 framhävs före text på Nivå 1. Fungerar bra med medelstora mängder text på Nivå 2.
Lodrät pillista Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde som rör sig mot ett gemensamt mål. Fungerar bra för information i punktlistor. Bild av layouten Lodrät pillista
Lodrät cirkellista Kan användas för att illustrera sekventiella eller grupperade data. Fungerar bäst för text på Nivå 1 som visas bredvid en stor cirkulär figur. Text på lägre nivåer avgränsas med cirkulära figurer av mindre storlek.
Lodrät rundad lista Kan användas för att illustrera en rundad lista med information. Använd en bildfyllning om du vill lägga till bilder i accentcirkelfigurerna.

Överst på sidan Överst på sidan

Process

Layoutnamn Beskrivning Bild
Accentprocess Kan användas när du vill visa status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bra för att illustrera text på både Nivå 1 och Nivå 2. Bild av layouten Accentprocess
Växlande flöde Kan användas för att illustrera grupper med information eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver samspelet och relationerna mellan grupperna med information. Bild av layouten Växlande flöde
Pilband Kan användas för att illustrera närliggande eller motsatta begrepp med någon koppling, t.ex. motsatsförhållanden. De två första textraderna på Nivå 1 används för text i pilar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Pilband
Enkel böjd process Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Enkel böjd process
Enkelt sparrprocessdiagram Kan användas för att illustrera status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att framhäva rörelse eller riktning. Text på Nivå 1 visas i en pilfigur och text på Nivå 2 visas under pilfigurerna. Bild av layouten Enkelt sparrprocessdiagram
Enkel process Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Bild av layouten Enkel process
Enkel tidslinje Kan användas för att illustrera sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att visa tidslinjeinformation. Fungerar bäst med text på både Nivå 1 och Nivå 2. Bild av layouten Enkel tidslinje
Sparrlista Kan användas för att illustrera förloppet i flera processer som tillsammans bildar ett arbetsflöde. Kan också användas för att illustrera motsatta processer. Texten på Nivå 1 motsvarar den första pilfiguren till vänster och texten på Nivå 2 motsvarar de vågräta delstegen för varje figur med text på Nivå 1. Bild av layouten Sparrlista
Cirkelformad böjd process Kan användas för att illustrera en lång eller icke-linjär sekvens eller steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Cirkelformad böjd process
Stängt sparrprocessdiagram Kan användas för att illustrera ett förlopp, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att framhäva rörelse eller riktning. Kan användas för att framhäva information i startfiguren. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Stängt sparrprocessdiagram
Tidslinje med cirkelaccent Kan användas för att illustrera en serie händelser eller tidslinjeinformation. Text på Nivå 1 visas bredvid cirkulära figurer av större storlek. Text på Nivå 2 visas bredvid cirkulära figurer av mindre storlek.
Cirkelpilprocess Kan användas för att illustrera sekventiella objekt med beskrivande text för varje objekt. Det här diagrammet fungerar bäst med små mängder text på Nivå 1.
Löpande pilprocess Kan användas för att illustrera en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst med text på Nivå 1 eftersom varje textrad på Nivå 1 visas inuti pilfiguren. Text på Nivå 2 visas utanför pilfiguren. Bild av layouten Löpande pilprocess
Löpande blockprocess Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Fungerar bäst när minimal text på Nivå 1 och text på Nivå 2 används. Bild av layouten Löpande blockprocess
Löpande bildlista Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Löpande bildlista
Konvergenspilar Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sammanfaller i en central punkt. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Konvergenspilar
Fallande process Kan användas för att visa en fallande serie med händelser. Den första texten på Nivå 1 visas längst upp på pilen och den sista texten på Nivå 1 visas längst ned på pilen. Endast de första sju objekten på Nivå 1 visas. Fungerar bäst med små eller medelstora mängder text.
Detaljerad process Kan användas med stora mängder text på Nivå 2 för att illustrera förloppet mellan olika faser. Bild av layouten Detaljerad process
Delningspilar Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sträcker sig utåt från en central källa. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Delningspilar
Ekvation Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter likhetstecknet (=). Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Ekvation
Tratt Kan användas för att illustrera filtrering av information eller hur olika delar sammanfogas till en helhet. Framhäver slutresultatet. Kan innehålla upp till fyra textrader på Nivå 1. Den sista av dessa fyra textrader på Nivå 1 visas under tratten och de övriga linjerna motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Tratt
Kugg Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Kugg
Ökande pilprocess Kan användas för att illustrera sekventiella och överlappande steg i en process. Begränsad till fem objekt på Nivå 1. Nivå 2 kan innehålla större mängder text.
Motsatspilar Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller idéer som sträcker sig utåt från en central punkt. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Motsatspilar
Fasad process Kan användas för att illustrera tre faser i en process. Begränsad till tre objekt på Nivå 1. De första två objekten på Nivå 1 kan vardera innehålla fyra objekt på Nivå 2 och det tredje objektet på Nivå 1 kan innehålla ett obegränsat antal objekt på Nivå 2. Fungerar bäst med små mängder text.
Bildaccentprocess Kan användas när du vill visa sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. De rektangulära figurerna i bakgrunden har utformats för att innehålla bilder. Bild av layouten Bildaccentprocess
Processpilar Kan användas för att illustrera information som beskriver en process eller ett arbetsflöde. Text på Nivå 1 visas i de cirkulära figurerna och text på Nivå 2 visas i pilfigurerna. Fungerar bäst med minimal mängd text och för att framhäva rörelse eller riktning. Bild av layouten Processpilar
Processlista Kan användas för att illustrera flera grupper med information och steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån. Bild av layouten Processlista
Slumpvis till resultatprocess Kan användas för att visa, genom en serie steg, hur flera slumpmässiga idéer kan leda till ett enhetligt mål eller en enhetlig ide. Stöder flera objekt med text på Nivå 1 men den första och sista figuren på Nivå 1 är fasta. Fungerar bäst med små mängder text på Nivå 1 och medelstora mängder text på Nivå 2.
Upprepande böjd process Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Upprepande böjd process
Segmenterad process Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Framhäver text på Nivå 2 eftersom varje rad visas i en separat figur. Bild av layouten Segmenterad process
Spridd process Kan användas för att illustrera ett nedåtgående förlopp i olika faser. Var och en av de första fem textraderna på Nivå 1 motsvarar en rektangel. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Spridd process
Stegvis fallande process Kan användas för att illustrera en fallande process med flera steg och delsteg. Fungerar bäst med små mängder text.
Stegvis stigande process Kan användas för att illustrera en stigande serie steg eller listor med information.
Delstegsprocess Kan användas för att illustrera en flerstegsprocess med delsteg mellan varje förekomst av text på Nivå 1. Fungerar bäst med små mängder text och är begränsad till sju steg på Nivå 1. Varje steg på Nivå 1 kan innehålla ett obegränsat antal delsteg.
Tidslinje-pipe Kan användas för att illustrera sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, eller för att visa tidslinjeinformation. Text på Nivå 1 har större storlek än text på Nivå 2.
Uppåtpil Kan användas för att illustrera status eller steg med en uppåtgående trend i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Var och en av de fem första textraderna på Nivå 1 motsvarar en punkt på pilen. Fungerar bäst med minimal text. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Uppåtpil
Lodrät pillista Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde som rör sig mot ett gemensamt mål. Fungerar bra för information i punktlistor. Bild av layouten Lodrät pillista
Lodrät böjd process Kan användas för att illustrera status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Framhäver de inbördes relationerna mellan figurerna snarare än riktning eller rörelse. Bild av layouten Lodrät böjd process
Lodrät sparrlista Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde, och för att markera rörelse eller riktning. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2. Bild av layouten Lodrät sparrlista
Lodrät ekvation Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter pilen. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Lodrät ekvation
Lodrät process Kan användas när du vill visa status eller sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde uppifrån och ned. Fungerar bäst med text på Nivå 1 eftersom det lodräta utrymmet är begränsat. Bild av layouten Lodrät process

Överst på sidan Överst på sidan

Cyklisk

Layoutnamn Beskrivning Bild
Enkelt cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver stadier och steg i stället för kopplingspilar och flöde. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Enkelt cykliskt
Enkelt cirkeldiagram Kan användas för att illustrera hur enskilda delar bildar en helhet. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar de jämnt fördelade kilfigurerna. Den översta figuren med text på Nivå 1 framhävs och visas utanför resten av cirkeln. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram
Enkelt radiellt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt radiellt
Block cykliskt Kan användas för att illustrera en kontinuerlig sekvens av faser, uppgifter eller händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver faserna eller stegen i stället för kopplingspilarna eller flödet. Bild av layouten Block cykliskt
Löpande cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver kopplingar mellan alla komponenter. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Löpande cykliskt
Matris cykliskt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i ett cykliskt förlopp. Var och en av de fyra första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur och texten på Nivå 2 visas i en rektangulär figur vid sidan om kilfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Matris cykliskt
Divergerande radiellt Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten. Framhäver de omgivande cirklarna i stället för den centrala idén. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Divergerande radiellt
Kugg Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Kugg
Flerriktat cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser som kan inträffa i valfri riktning. Bild av layouten Flerriktat cykliskt
Riktningslöst cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Alla figurer har samma prioritetsnivå. Fungerar bra när ingen riktning behöver indikeras. Bild av layouten Riktningslöst cykliskt
Radiellt cykliskt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé. Framhäver både information i mittcirkeln och hur information i den yttre ringen med cirklar bidrar till den centrala idén. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar cirkeln i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar den yttre ringen med cirklar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Radiellt cykliskt
Radiellt Venndiagram Kan användas för att illustrera både överlappande relationer och relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Radiellt Venndiagram
Segmenterat cykliskt Kan användas för att illustrera status eller en sekvens av faser, uppgifter eller händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver de sammankopplade delarna. Var och en av de första sju textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Segmenterat cykliskt
Text cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Framhäver pilar och flöden i stället för stadier och steg. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Text cykliskt

Överst på sidan Överst på sidan

Hierarki

Layoutnamn Beskrivning Bild
Organisationsschema, halvcirkel Kan användas för att illustrera hierarkisk information eller rapporteringsrelationer i en organisation. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten.
Hierarki Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer uppifrån och ned. Bild av layouten Hierarki
Hierarkisk lista Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation. Bild av layouten Hierarkisk lista
Vågrät hierarki Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer vågrätt. Fungerar bra för beslutsträd. Bild av layouten Vågrät hierarki
Vågrät hierarki med etiketter Kan användas för att illustrera relationer som löper vågrätt och som är grupperade hierarkiskt. Framhäver rubriktext eller text på Nivå 1. Den första textraden på Nivå 1 visas i figuren i början av hierarkin och den andra och alla efterföljande textrader på Nivå 1 visas överst i de höga rektanglarna. Bild av layouten Vågrät hierarki med etiketter
Vågrät hierarki med flera nivåer Kan användas för att illustrera stora mängder hierarkisk information som sträcks ut vågrätt. Den översta delen av hierarkin visas lodrätt. Den här layouten fungerar bra för hierarkier med många nivåer.
Vågrätt organisationsschema Kan användas för att visa hierarkisk information vågrätt eller rapporteringsrelationer i en organisation. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten.
Hierarki med etiketter Kan användas för att illustrera relationer som löper uppifrån och ned och som är grupperade hierarkiskt. Framhäver rubriktext eller text på Nivå 1. Den första textraden på Nivå 1 visas i figuren i början av hierarkin och alla efterföljande textrader på Nivå 1 visas till vänster om de höga rektanglarna. Bild av layouten Hierarki med etiketter
Organisationsschema med namn och rubrik Kan användas för att illustrera hierarkisk information och rapporteringsrelationer i en organisation. Om du vill ange text i titelrutan skriver du direkt i den mindre, rektangulära figuren. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten.
Organisationsschema Kan användas för att illustrera hierarkisk information och rapporteringsrelationer i en organisation. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten. Bild av layouten Organisationsschema
Organisationsschema med bilder Kan användas för att illustrera hierarkisk information och rapporteringsrelationer i en organisation, med tillhörande bilder. Du kan använda assistentfiguren och de hängande layouterna för organisationsscheman med den här layouten. Layouten Organisationsschema med bilder, SmartArt-grafik
Tabellhierarki Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer. Bild av layouten Tabellhierarki

Överst på sidan Överst på sidan

Relation

Layoutnamn Beskrivning Bild
Pilband Kan användas för att illustrera närliggande eller motsatta begrepp med någon koppling, t.ex. motsatsförhållanden. De två första textraderna på Nivå 1 används för text i pilar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Pilband
Balans Kan användas för att jämföra eller illustrera relationen mellan två idéer. Var och en av de första två textraderna på Nivå 1 motsvarar text som visas på ena sidan av mittpunkten längst upp. Framhäver text på Nivå 2, som är begränsad till fyra figurer på vardera sida om mittpunkten. Vågen lutar åt sidan med flest figurer med text på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Balans
Enkelt cirkeldiagram Kan användas för att illustrera hur enskilda delar bildar en helhet. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar de jämnt fördelade kilfigurerna. Den översta figuren med text på Nivå 1 framhävs och visas utanför resten av cirkeln. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram
Enkelt radiellt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt radiellt
Enkelt måldiagram Kan användas för att illustrera inneslutning, graderingar och hierarkiska relationer. De fem första textraderna på Nivå 1 associeras med en cirkel. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt måldiagram
Enkelt Venndiagram Kan användas för att illustrera överlappande eller sammankopplade relationer. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar en cirkel. Om det finns fyra eller färre textrader på Nivå 1, visas texten i cirklarna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkelt Venndiagram
Cirkelförhållande Kan användas för att illustrera förhållandet till eller från en central idé. Text på Nivå 2 läggs till icke-sekventiellt och är begränsad till fem objekt. Det kan bara finnas ett objekt på Nivå 1.
Löpande bildlista Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Löpande bildlista
Konvergenspilar Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sammanfaller i en central punkt. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Konvergenspilar
Konvergerande radiellt Kan användas för att illustrera relationer mellan begrepp eller komponenter och en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande rektangulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Konvergerande radiellt
Motviktspilar Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller begrepp. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil och fungerar bra med text på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Motviktspilar
Matris cykliskt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé i ett cykliskt förlopp. Var och en av de fyra första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kilfigur och texten på Nivå 2 visas i en rektangulär figur vid sidan om kilfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Matris cykliskt
Delningspilar Kan användas för att illustrera idéer eller begrepp som sträcker sig utåt från en central källa. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Delningspilar
Divergerande radiellt Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar den cirkulära figuren i mitten. Framhäver de omgivande cirklarna i stället för den centrala idén. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Divergerande radiellt
Ekvation Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter likhetstecknet (=). Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Ekvation
Tratt Kan användas för att illustrera filtrering av information eller hur olika delar sammanfogas till en helhet. Framhäver slutresultatet. Kan innehålla upp till fyra textrader på Nivå 1. Den sista av dessa fyra textrader på Nivå 1 visas under tratten och de övriga linjerna motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Tratt
Kugg Kan användas för att illustrera sammanhängande idéer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar en kuggfigur och tillhörande text på Nivå 2 visas i rektanglar bredvid kuggfiguren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Kugg
Grupperad lista Kan användas för att illustrera grupper och undergrupper med information eller steg och delsteg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. Texten på Nivå 1 motsvarar de översta vågräta figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de lodräta delstegen under varje relaterad figur på den översta nivån. Fungerar bra för att framhäva undergrupper och delsteg, hierarkisk information eller flera listor med information. Bild av layouten Grupperad lista
Hierarkisk lista Kan användas när du vill visa statusen för hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper. Kan även användas för att gruppera listinformation. Bild av layouten Hierarkisk lista
Linjärt Venndiagram Kan användas för att illustrera överlappande relationer i en sekvens. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Linjärt Venndiagram
Kapslat måldiagram Kan användas för att illustrera inneslutningsrelationer. Var och en av de tre första textraderna på Nivå 1 motsvarar den övre vänstra texten i figurerna och texten på Nivå 2 motsvarar de mindre figurerna. Fungerar bäst med minimalt antal textrader på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Kapslat måldiagram
Riktningslöst cykliskt Kan användas när du vill visa en kontinuerlig sekvens av stadier, uppgifter och händelser i ett cirkulärt flöde. Alla figurer har samma prioritetsnivå. Fungerar bra när ingen riktning behöver indikeras. Bild av layouten Riktningslöst cykliskt
Motsatspilar Kan användas för att illustrera två motstående idéer eller idéer som sträcker sig utåt från en central punkt. Var och en av de två första textraderna på Nivå 1 motsvarar en pil. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Motsatspilar
Bildaccentlista Kan användas när du vill visa grupperad och relaterad information. De små figurerna i de övre hörnen är avsedda att innehålla bilder. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2. Bild av layouten Bildaccentlista
Radiellt kluster Kan användas när du vill visa information som är relaterad till en central idé eller ett tema. Den översta texten på Nivå 1 visas i mitten. Texten på Nivå 2 visas i omgivande figurer. Layouten kan innehålla upp till sju olika figurer på Nivå 2. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bäst om det inte finns så mycket text.
Radiellt cykliskt Kan användas för att illustrera relationen till en central idé. Framhäver både information i mittcirkeln och hur information i den yttre ringen med cirklar bidrar till den centrala idén. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar cirkeln i mitten och texten på Nivå 2 motsvarar den yttre ringen med cirklar. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Radiellt cykliskt
Radiell lista Kan användas för att illustrera relationer till en central idé i en cykel. Figuren i mitten kan innehålla en bild. Texten på Nivå 1 visas i de mindre cirklarna. Eventuell relaterad text på Nivå 2 visas vid sidan av de mindre cirklarna. Bild av layouten Radiell lista
Radiellt Venndiagram Kan användas för att illustrera både överlappande relationer och relationen till en central idé i en cykel. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och textraderna på Nivå 2 motsvarar de omgivande cirkulära figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Radiellt Venndiagram
Segmenterad pyramid Kan användas för att illustrera inneslutande, proportionella eller sammankopplade relationer. De nio första textraderna på Nivå 1 visas i de trekantiga figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Segmenterad pyramid
Staplat Venndiagram Kan användas för att illustrera överlappande relationer. Ett bra val för att framhäva tillväxt eller gradering. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. De sju första textraderna på Nivå 1 motsvarar en cirkulär figur. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Staplat Venndiagram
Tabellhierarki Kan användas för att illustrera grupper med information som skapats uppifrån och ned, samt hierarkierna inom varje grupp. Den här layouten innehåller inga kopplingslinjer. Bild av layouten Tabellhierarki
Mållista Kan användas för att illustrera relaterad eller överlappande information. Var och en av de sju första textraderna på Nivå 1 visas i den rektangulära figuren. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bra med text på Nivå 1 och Nivå 2. Bild av layouten Mållista
Lodrät ekvation Kan användas för att illustrera sekventiella steg eller uppgifter som beskriver en plan eller ett resultat. Den sista textraden på Nivå 1 visas efter pilen. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Lodrät ekvation

Överst på sidan Överst på sidan

Matris

Layoutnamn Beskrivning Bild
Enkel matris Kan användas för att illustrera relationen mellan komponenter och en helhet i kvadranter. De fyra första textraderna på Nivå 1 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Enkel matris
Matris med rutnät Kan användas för att illustrera relationerna mellan begrepp längs två axlar. Framhäver de enskilda komponenterna snarare än helheten. De fyra första textraderna på Nivå 1 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Matris med rutnät
Matris med rubriker Kan användas för att illustrera relationerna mellan fyra kvadranter och helheten. Den första textraden på Nivå 1 motsvarar figuren i mitten och de fyra första textraderna på Nivå 2 visas i kvadranterna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Bild av layouten Matris med rubriker

Överst på sidan Överst på sidan

Pyramid

Layoutnamn Beskrivning Bild
Enkel pyramid Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer i en avsmalnande, uppåtgående struktur med den största komponenten längst ned. Texten på Nivå 1 visas i pyramidsegmenten och texten på Nivå 2 visas i figurer jämte respektive segment. Bild av layouten Enkel pyramid
Inverterad pyramid Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer i en avsmalnande, nedåtgående struktur med den största komponenten längst upp. Texten på Nivå 1 visas i pyramidsegmenten och texten på Nivå 2 visas i figurer jämte respektive segment. Bild av layouten Inverterad pyramid
Pyramidlista Kan användas för att illustrera proportionella, sammankopplade eller hierarkiska relationer. Text visas i de rektangulära figurerna över pyramidbakgrunden. Bild av layouten Pyramidlista
Segmenterad pyramid Kan användas för att illustrera inneslutande, proportionella eller sammankopplade relationer. De nio första textraderna på Nivå 1 visas i de trekantiga figurerna. Text som inte används visas inte men är tillgänglig om du byter layout. Fungerar bäst när enbart text på Nivå 1 används. Bild av layouten Segmenterad pyramid

Överst på sidan Överst på sidan

Bild

Layoutnamn Beskrivning Bild
Bild med accent Kan användas för att visa en central fotografisk idé med relaterade idéer vid sidan om. Den översta texten på Nivå 1 visas ovanför den centrala bilden. Motsvarande text för andra figurer på Nivå 1 visas bredvid de små, cirkulära bilderna. Den här layouten fungerar också bra om det inte finns någon text.
Alternerande bildblock Kan användas för att visa en serie med bilder uppifrån och ned. Text visas växelvis till höger och vänster om bilderna.
Alternerande bildcirklar Kan användas för att visa en uppsättning bilder med text. Den tillhörande texten visas i de centrala cirklarna, och bilderna visas växelvis till vänster och höger.
Stigande bildaccentprocess Kan användas för att visa en stigande serie med bilder med beskrivande text. Fungerar bäst om det inte finns så mycket text.
Böjd bildaccentlista Kan användas för att illustrera icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder. Fungerar bra för att illustrera text på både Nivå 1 och Nivå 2. Maximerar både det vågräta och lodräta visningsområdet för figurerna. Bild av layouten Böjd bildaccentlista
Böjda bildblock Kan användas för att visa en serie med bilder. Rutan som täcker det nedre hörnet kan innehålla små mängder text.
Böjd bildrubrik Kan användas för att visa en sekventiell serie med bilder. Rutan som täcker det nedre hörnet kan innehålla små mängder text.
Lista med böjda bildrubriker Kan användas för att visa en serie med bilder. Rubriken och beskrivningen visas i en bildtextform under varje bild.
Böjd bild, halvtransparent text Kan användas för att visa en serie med bilder. En halvtransparent ruta täcker den nedre delen av bilden och kan innehålla text från alla nivåer.
Bubbelbildlista Kan användas för att visa en serie med bilder. Kan innehålla upp till åtta bilder på Nivå 1. Text och bilder som inte används visas inte men är tillgängliga om du byter layout. Fungerar bäst om det inte finns så mycket text.
Bilder med rubriker Kan användas för att visa bilder med text på flera nivåer. Fungerar bäst om det finns små mängder text på Nivå 1 och något mer text på Nivå 2.
Hierarki, cirkelbild Kan användas för att visa hierarkisk information eller rapporteringsförhållanden i en organisation. Bilder visas i cirklar och tillhörande text visas bredvid bilderna.
Cirkelformad bildrubrik Kan användas för att visa en central idé samt underordnade idéer eller relaterade objekt. Texten för den första bilden täcker den nedre delen av bilden. Den tillhörande texten för andra figurer på Nivå 1 visas bredvid de små cirkulära bilderna. Det här diagrammet fungerar också bra utan text.
Löpande bildlista Kan användas för att illustrera grupper med sammankopplad information. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Löpande bildlista
Inramad text och bild Kan användas för att visa bilder med tillhörande text på Nivå 1 i en ram.
Sexhörningskluster Kan användas för att visa bilder med associerad beskrivande text. Små sexhörningar visar vilka bilder och texter som hör ihop. Fungerar bäst om det inte finns så mycket text.
Vågrät bildlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiell eller grupperad information med betoning på relaterade bilder. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Vågrät bildlista
Bildaccentblock Kan användas för att visa en grupp med bilder i block, med början från hörnet. Den tillhörande texten visas lodrätt. Fungerar bra som ett tillägg för rubrik- eller delrubrikbilder eller för avsnittsbrytningar i ett dokument.
Bildaccentlista Kan användas när du vill visa grupperad och relaterad information. De små figurerna i de övre hörnen är avsedda att innehålla bilder. Framhäver text på Nivå 2 framför text på Nivå 1 och är ett bra val för stora mängder text på Nivå 2. Bild av layouten Bildaccentlista
Bildaccentprocess Kan användas när du vill visa sekventiella steg i en uppgift, en process eller ett arbetsflöde. De rektangulära figurerna i bakgrunden har utformats för att innehålla bilder. Bild av layouten Bildaccentprocess
Lista med bildrubriker Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De övre figurerna är avsedda att innehålla bilder, och bilder framhävs före text. Fungerar bra för bilder med korta textbeskrivningar. Bild av layouten Lista med bildrubriker
Bildrutnät Kan användas för att visa bilder i ett fyrkantigt rutnät. Fungerar bäst om det finns små mängder text på Nivå 1, som visas ovanför bilden.
Bilduppställning Kan användas för att visa en serie med bilder sida vid sida. Text på Nivå 1 täcker den övre delen av bilden, och text på Nivå 2 visas nedanför bilden.
Bildrader Kan användas för att visa en serie med bilder uppifrån och ned, med text på Nivå 1 bredvid varje bild.
Lista med ögonblicksbilder Kan användas för att visa bilder med förklarande text. Text på nivå 2 kan visa listor med information. Fungerar bra med stora mängder text.
Spiralbild Kan användas för att visa en serie med upp till fem bilder med motsvarande bildtexter på Nivå 1 som en spiral in mot mitten.
Bildaccentlista med rubrik Kan användas för att visa listor med information med en tilläggsbild för varje text på Nivå 2. Text på Nivå 1 visas i en separat ruta högst upp i listan.
Rubrikbilduppställning Kan användas för att visa en serie med bilder som det finns egna rubriker och beskrivningar för. Text på Nivå 1 visas i rutan ovanför bilden. Text på Nivå 2 visas nedanför bilden.
Bildblock med rubriker Kan användas för att visa en serie med bilder. Text på Nivå 1 visas ovanför varje bild. Text på Nivå 2 visas på sidan av varje bild, med viss överlappning.
Lodrät bildaccentlista Kan användas när du vill visa icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små cirkulära figurerna är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Lodrät bildaccentlista
Lodrät bildlista Kan användas för att illustrera en lista över icke-sekventiella eller grupperade informationsblock. De små figurerna till vänster är avsedda att innehålla bilder. Bild av layouten Lodrät bildlista

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010