Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vad vill du göra?


Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vid storleksändring ökas eller minskas ett objekts (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt) mått.

Exempel på storleksändring – före och efter

Ändra storlek manuellt

 1. Klicka på den bild (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).), figur, textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) du vill ändra storlek på.
 2. Om du vill öka eller minska storleken åt ett eller flera håll ska du dra ett storlekshandtag (storlekshandtag: En av de små cirklar eller fyrkanter som finns i hörnen och på sidorna av ett markerat objekt. Du drar i handtagen när du vill ändra storlek på objektet.)från eller mot mitten, samtidigt som du gör något av följande:

Ändra storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Klicka på den bild (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).), figur, textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) du vill ändra storlek på.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek på en bild ska du gå till Bildverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

Bildverktyg, fliken Format

 • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

Ritverktyg, fliken Format

 1. Klicka på dialogruteikonen i gruppen StorlekButton image.
 2. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet på fliken Storlek under Skala.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Klicka på den bild (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).), figur, textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) du vill ändra storlek på.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek på en bild ska du gå till Bildverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och klicka på dialogruteikonenButton image.

Bildverktyg, fliken Format

 • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format tab och gruppen Storlek, och klicka på dialogruteikonenButton image.

Ritverktyg, fliken Format

 1. Gå till fliken Storlek under Skala och ange procentvärden av aktuell höjd och bredd som du vill ändra till i rutorna Höjd och Bredd.
 2. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

 Tips!   Om du vill använda samma bredd och höjd i flera objekt (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt) ska du markera alla objekt och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Storlek. Om du vill markera flera objekt ska du klicka på det första objektet och sedan trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du klickar på resten av objekten.

Överst på sidan Överst på sidan

Beskära en bild

Vid beskärning minskas bildens (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).) storlek genom att lod- och vågräta kanter tas bort. Beskärning används ofta för att dölja eller trimma en del av en bild, antingen för att understryka innehållet eller för att ta bort oönskade delar.

Beskära en bild: före och efter

Det går alltid att återställa en storleksändrad eller beskuren bild ursprungsutseendet. Det går även att utöka bilder med marginaler (marginal: Det tomma utrymmet utanför det utskrivna området på en sida.).

Alla bilder kan beskäras (beskära: Att kapa kanterna på ett objekt, lodrätt eller vågrätt. Du kan beskära bilder om du vill dra uppmärksamheten till ett visst område.), förutom animerade GIF-bilder (animerad GIF: En fil som innehåller en serie GIF-bilder (Graphics Interchange Format) som visas i snabb följd i vissa webbläsare och ger en animeringseffekt.), med funktionen Beskär. Animerade GIF-bilder måste beskäras i ett därför avsett program och sedan infogas igen.

 1. Markera bilden som du vill beskära.
 2. Klicka på Beskär i gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktug.

Bildverktyg, fliken Format

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill beskära en sida ska du dra det mellersta beskärningshandtaget på önskad sida inåt.
  • Om du vill beskära två sidor samtidigt på samma sätt ska du trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du drar det mellersta beskärningshandtaget på valfri sida inåt.
  • Om du vill beskära all fyra sidor samtidigt på samma sätt ska du trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du drar ett av beskärningshandtagen i hörnen inåt.

Bild med beskärningshandtag

Bildtext 1 Ett av de sex beskärningshandtagen

 Obs! 

 • Om du vill beskära en bild enligt exakta mått ska du göra så här:
  1. Klicka på dialogruteikonenButton image i gruppen Storlek under Bildverktyg på fliken Format.
  2. Gå till fliken Storlek under Beskär från och ange önskade mått i rutorna Vänster, Höger, Överkant och Nederkant.
 • Om du vill minska bildens filstorlek och ta bort de beskurna delarna från filen ska du klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg. Om du vill behålla de beskurna delarna i filen kan du ändra den automatiska inställningen.
 • Om du vill ångra en beskärning innan du sparar dokumentet, ska du klicka på Återställ bildobjekt i gruppen Justera eller på ÅngraButton image i verktygsfältet Snabbåtkomst.
 • Om du vill utöka (eller lägga till marginaler (marginal: Det tomma utrymmet utanför det utskrivna området på en sida.) runt en bild) ska du dra beskärningshandtagen från bildens mitt.

Överst på sidan Överst på sidan

Återställa en bild till dess ursprungsstorlek

 Obs!   Det går inte att återställa en bild till dess ursprungsstorlek om den har har beskurits och sparats, eller om du har valt följande alternativ i dialogrutan Komprimeringsinställningar (du öppnar dialogrutan Komprimeringsinställningar genom att klicka på Komprimera bilder och sedan på Alternativ i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format ): kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder och antingenUtskrift (220 bildpunkter/tum): extra hög kvalitet på de flesta skrivare och skärmar eller Skärm (150 bildpunkter/tum): lämpligt för webbsidor och projektorer.

 1. Markera bilden som du vill återställa.
 2. Klicka på dialogruteikonenButton image i gruppen Storlek under Bildverktyg på fliken Format.

Bildverktyg, fliken Format

 1. Klicka på fliken Storlek, avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet och klicka sedan på Återställ.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara originalversionen av en redigerad bild

Om du ändrar en bild som har formatet GIF (Graphics Interchange Format) (.gif) (GIF: Ett grafikfilsformat (filnamnstillägget .gif i Windows) som används för att visa färgindexerad grafik på Internet. Formatet stöder upp till 256 färger och använder komprimering utan förluster, vilket innebär att inga bilddata försvinner när filen komprimeras.), JPEG (Joint Photographic Experts Group) (.jpg) (JPEG: Ett grafikfilsformat (filnamnstillägget .jpg i Microsoft Windows) som stöds av många webbläsare och som utvecklats för komprimering och lagring av fotografiska bilder. Det passar bäst för grafik med många färger, till exempel skannade bilder.) eller Portable Network Graphics (PNG) (PNG: Ett grafikfilsformat som stöds av vissa webbläsare. PNG står för Portable Network Graphics och stöder olika grader av genomskinlighet i bilder samt kontrollerar bildernas ljusstyrka på olika datorer. PNG-filer är komprimerade bitmappar.), kan du spara ursprungsversionen av den redigerade bilden.

 1. Högerklicka på den redigerade bilden och klicka sedan på Spara som bildsnabbmenyn (snabbmeny: En meny som innehåller en lista över kommandon som berör ett visst objekt. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på ett objekt eller trycker på SKIFT+F10.).
 2. Klicka på pilen bredvid Spara i dialogrutan Spara som bild och klicka sedan på Spara ursprunglig bild.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007