Sida 5 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Kolumn- och radrubriker på kalkylblad

Efter de första 26 kolumnrubrikerna (A till och med Z) följer ytterligare 26 kolumnrubrikerna med namnen AA till och med AZ ända fram till kolumnen XFD, vilket innebär totalt 16 384 kolumner.
Bildtext 1 Kolumnrubrikerna består av bokstäver.
Bildtext 2 Radrubrikerna består av siffror.

Kalkylblad är indelade i kolumner, rader och celler. Det är det rutnät du ser när du öppnar en arbetsbok.

Kolumner är lodräta och löper uppifrån och ned i kalkylbladet, medan rader är vågräta och löper från vänster till höger. En cell är den yta där en kolumn och en rad möts.

Varje kolumn har en bokstavsrubrik överst på kalkylbladet. De första 26 kolumnerna kallas A till och med Z. Varje kalkylblad innehåller totalt 16 384 kolumner och efter Z följer bokstavsrubriker med två bokstäver, AA till och med AZ. (Se bild 2.)

Efter AZ följer kolumnerna BA till och med BZ, och så vidare, tills alla 16 384 kolumnerna har en bokstavsrubrik. Den sista kolumnen är XFD.

Varje rad har också en rubrik, men radrubrikerna består av siffror, från 1 till och med 1 048 576.

Bokstavsrubrikerna för kolumnerna och sifferrubrikerna för raderna visar var du befinner dig i kalkylbladet när du klickar på en cell. Rubrikerna kombineras till celladresser, även kallade cellreferenser. Du lär dig mer om detta i nästa lektion.

Sida 5 av 13FÖREGNÄSTA