ASCII-teckentabell

Tal är det språk som datorer pratar på. För att kunna kommunicera med program (och med andra datorer) konverterar datorn tecken och symboler till numeriska representationer.

På 1960-talet, då ett behov av en standard uppstod, skapades American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (uttalas aski). ASCII-teckentabellen innehåller 128 tal som tilldelas till motsvarande tecken. Med ASCII kan datorer lagra data och utbyta data med andra datorer och program.

ASCII-formaterad text innehåller ingen formateringsinformation som fetstil, kursiv stil eller teckensnitt. När du använder Microsoft Anteckningar eller sparar en fil som oformaterad text i Microsoft Office Word används ASCII. Du kanske har läst i platsannonser att de sökande ska skicka in sina meritförteckningar i ASCII-format. Det innebär att du ska skicka in den utan någon formatering, oavsett om du skickar den via e-post, fax eller i pappersformat. Hos större företag kanske man skannar in meritförteckningarna, och den ASCII-formaterade texten kan då användas tillsammans med OCR-program (Optical Character Recognition).

Artikelinnehåll


Infoga ASCII-tecken i dokument

Förutom att skriva ett tecken med tangentbordet, kan du också använda teckenkoden för symbolen som en genväg, eller när en symbol inte finns på det tangentbord som du använder.

  • Du infogar ett ASCII-tecken från tabellen nedan genom att trycka på och hålla ned ALT medan du skriver motsvarande decimaltal.

Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (º), trycker du och håller ned ALT medan du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

 Obs!   Du måste använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

Överst på sidan Överst på sidan

ASCII-tecken

Siffrorna 32–126 är kopplade till de tecken som finns på tangentbordet och syns när du visar eller skriver ut dokumentet. Talet 127 representerar kommandot DEL.

ASCII-teckentabell

Decimaltal Tecken Decimaltal Tecken
2 Blanksteg 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 J
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 k
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Tips!   Du kan referera till den utökade teckenuppsättningen för ett visst teckensnitt med hjälp av programmet Teckenuppsättning i Microsoft Windows. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Överst på sidan Överst på sidan

Utökade ASCII-tecken

Utökade ASCII-tecken uppfyller behovet av fler tecken. Utökade ASCII-tecken omfattar de 128 tecken som finns i ASCII (talen 0–32 visas i följande tabell), och ytterligare 128 tecken så att de blir 256 stycken. Trots dessa ytterligare tal, finns det många språk som innehåller symboler som inte ryms bland dessa 256 tecken. Därför finns det varianter av ASCII som passar olika regionala tecken och symboler.

Den vanliga ASCII-tabellen, som också kallas för ISO 8859-1, används till exempel i många dataprogram för språk i Nordamerika, Västeuropa, Australien och Afrika.

Utökad ASCII-teckentabell

Decimaltal Tecken Decimaltal Tecken
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 P 222
159 ƒ 223
160 á 224 a
161 í 225 ß
162 ó 226 G
163 ú 227 p
164 ñ 228 S
165 Ñ 229 k
166 ª 230 µ
167 º 231 t
168 ¿ 232 F
169 233 T
170 ¬ 234 O
171 ½ 235 d
172 ¼ 236
173 ¡ 237 f
174 « 238 e
175 » 239 n
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251 v
188 252 n
189 253 ²
190 254
191 255  

 Tips!   Du kan referera till den utökade teckenuppsättningen för ett visst teckensnitt med hjälp av programmet Teckenuppsättning i Microsoft Windows. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Överst på sidan Överst på sidan

Icke utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Talen 0–31 i ASCII-tabellen är tilldelade till kontrolltecken som används för att styra viss kringutrustning, till exempel skrivare. Talet 12 representerar till exempel funktionen sidframmatning/ny sida. Den här kommandot instruerar skrivaren att hoppa till nästa sida.

Tabell med icke utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Decimaltal Tecken Decimaltal Tecken
0 Null 16 avbryt datalänk
1 början på rubrik 17 enhetskontroll 1
2 början på text 18 enhetskontroll 2
3 slut på 19 enhetskontroll 3
4 slut på överföring 20 enhetskontroll 4
5 fråga 21 negativ bekräftelse
6 bekräftelse 22 synkron inaktivitet
7 klocka 23 slut på överföringsblock
8 backsteg 24 avbryt
9 vågrät tabb 25 slut på medium
10 radmatning/ny rad 26 ersättning
11 lodrät tabb 27 escape
12 sidframmatning/ny sida 28 filavgränsare
13 vagnretur 29 gruppavgränsare
14 skift ut 30 postavgränsare
15 skift in 31 enhetsavgränsare

Överst på sidan Överst på sidan

Efter ASCII

En annan, nyare tabell med tecken kallas för Unicode. Eftersom Unicode är en mycket större tabell, kan den representera 65 536 tecken i stället för 128 i ASCII eller 256 i utökad ASCII. Tack vare den större kapaciteten kan tecken på de flesta olika språk ingå i en enda teckenuppsättning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007