Webbdelen Bild

Du kan använda webbdelen Bild när du lägger till en bild eller grafik på en webbdelssida. Du kan på ett enkelt sätt passa in bilden efter andra webbdelar på sidan med lodrät och vågrät justering och anpassning av bakgrundsfärgen på bilden i webbdelen Bild genom att ändra de anpassade egenskaperna för bilden i en delad vy.Olika sätt att använda webbdelen Bild

Du kan använda webbdelen Bild till följande:

 • Lägga till en företags- eller projektlogotyp på en sida.
 • Visa foton av anställda eller produkter.
 • Göra en sida mer visuellt tilltalande.

Överst på sidan Överst på sidan

Olika sätt att visa en bild

Du kan visa en bild på två olika sätt:

 • Lägga till en filsökväg eller hyperlänk till bildfilen i egenskapstextrutan Bildlänk. I det här fallet är bilden statisk och ändras inte (om du inte redigerar egenskapen).
 • Ansluta webbdelen Bild till en annan webbdel som tillhandahåller filsökvägen eller hyperlänken. I det här fallet kan bilden vara dynamisk och ändras till följd av en åtgärd i den andra webbdelen, exempelvis en användare som markerar en rad i en listvywebbdel.

Du kan exempelvis ansluta en listvywebbdel som innehåller kontakter till webbdelen Bild. Varje gång du markerar en rad i listvywebbdelen Kontakter som innehåller en kolumn med en hyperlänk till en fil som innehåller en bild av den aktuella kontakten, kan du se bilden av kontakten i webbdelen Bild.

Överst på sidan Överst på sidan

Ansluta webbdelen Bild till en annan webbdel

 1. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn.
 2. Klicka på Webbdel-menyn Redigera-meny för webbdel och peka sedan på Anslutningar.
 3. Peka på Hämta bildfil från och sedan på namnet på den webbdel som du vill länka till.

 Obs!   Om egenskapen Bildlänk redan har ett värde och du ansluter bildwebbdelen till en annan webbdel ignoreras egenskapen Bildlänk. Om bildwebbdelen redan har anslutits till en annan webbdel och du vill ange ett värde för Bildlänk-egenskapen, måste du först ta bort anslutningen.

Överst på sidan Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Bild

De anpassade egenskaperna för webbdelen Bild anges nedan.

 Obs!   Du kan inte visa eller redigera dessa anpassade egenskaper i en personlig vy.

Egenskap Beskrivning
Bildlänk

Anger en filsökväg eller hyperlänk till bilden som du vill visa i webbdelen Bild.

Följande grafikfilformat stöds, beroende på vilken webbläsare du använder:

Grafikfilformat Filtyp
Windows-bitmapp (BMP) .bmp
Windows utökad metafil (EMF) .emf
Graphics Interchange Format (GIF) .gif
Joint Photographic Experts Group (JPEG) .jpg, .jpeg
Portable Network Graphics (PNG) .png

Egenskapen Bildlänk är kanske inte tillgänglig, eftersom bildwebbdelen är ansluten till en annan webbdel som tillhandahåller bilden.

Alternativ text Anger vilken text som ska visas när en användare för muspekaren över bilden. Den här texten visas när bilden inte är tillgänglig.
Lodrät justering av bild Placerar bilden lodrätt inom webbdelen Bild. Välj ett av följande alternativ: Överkant, Mitten eller Nederkant. Standardvärdet är Mitten.
Vågrät justering av bild Placerar bilden vågrätt inom webbdelen Bild. Välj ett av följande alternativ: Vänster, Centrera eller Höger. Standardvärdet är Centrera.
Webbdelsbakgrundsfärg

Anger färgen på bildwebbdelsfönstret bakom bilden. Standardfärgen är bakgrundsfärgen i det aktuella temat.

Om du vill ange en färg klickar du på Bild av knapp till höger om textrutan och gör något av följande:

 • Markera en färg i färgrutnätet.
 • Ange ett HTML-färgnamn.
 • Ange ett RGB-färgvärde.

Om du vill att bakgrundsfärgen ska vara samma som temat på webbplatsen klickar du på Transparent i dialogrutan Bakgrundsfärg för webbdel.

Överst på sidan Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr webbdelarnas utseende, layout och avancerade funktioner.

 Obs!   De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret på din dator kan skilja sig från vad som visas här. Detta kan exempelvis bero på något av följande:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.
 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.
 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap Beskrivning
Rubrik Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.
Höjd Anger webbdelens höjd.
Bredd Anger webbdelens bredd.
ChromeState Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimerad används visas bara namnlisten.
ChromeType Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap Beskrivning
Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan avmarkeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan, med tillägget (Dold) bredvid rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelsanslutning, men inte vill visa webbdelen.

Riktning Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är exempelvis ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift.
Zon

Anger vilken zon på webbdelssidan som webbdelen finns i.

 Obs!   Zonerna på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens placering i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Om du vill ange webbdelens position skriver du ett positivt heltal i textrutan.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas överst i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du till exempel lägger till en webbdel i en tom zon som är ordnad uppifrån och ned tilldelas webbdelen zonindexvärdet 1. Om du lägger till en till webbdel längst ned i zonen tilldelas webbdelen zonindexvärdet 2. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 1, och sedan 2 för den första webbdelen.

 Obs!   Varje webbdel i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen kan det följaktligen leda till att zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen ändras.

Avancerat

Egenskap Beskrivning
Tillåt minimering Anger om webbdelen kan minimeras.
Tillåt stängning Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.
Tillåt dölj Anger om webbdelssidan kan döljas.
Tillåt zonbyte Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.
Tillåt anslutningar Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.
Tillåt redigering i personlig vy Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.
Exportläge Anger på vilken datanivå som information kan exporteras för webbdelen. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt (beroende på dina inställningar).
Titel-URL Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.
Beskrivning Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Värdet för den här egenskapen används när du söker efter webbdelar med kommandot SökSök efter webbdelar-menyn i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Plats, Virtuell server och Webbdelssida.
Hjälp-URL Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på webbdelsmenyn.
Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.
 • Ej modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.
 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

 Obs!   Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen öppnas standardhjälpavsnitten för Windows SharePoint Services 3.0 endast i ett eget webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.
Bild-URL för titelikon Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.
Importfelmeddelande Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0