Nyheter i Project Web App

Den version av Project Web App som ingår i Microsoft Project Server 2010 innehåller ett förbättrat användargränssnitt och flera nya kraftfulla funktioner. Tillsammans skapar dessa uppdateringar en intelligent affärsapplikation som har stöd för integrerade projekt och portfölj (portfölj: En lista med projekt inom en organisation som kan ha gemensam hantering av omfattning, budget eller resurser.)hanteringskapacitet, skalbart samarbete för små grupper och företag, samt en utökad plattform som integreras med närliggande Microsoft-teknik.

Artikelinnehåll


Förbättrat användargränssnitt

Project Web App har fått ett rejält uppdaterat användargränssnitt, däribland menyfliksområdet och ett enkelt projektredigeringsrutnät.

Introduktion till menyfliksområdet

I Project Web App används nu menyfliksområdet där du snabbt hittar de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona har ordnats i logiska grupper som samlats under flikar. I de nya versionerna av Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 och Microsoft Project-klientprogrammet används också menyfliksområdet, vilket ger ett smidigt gränssnitt mellan alla program.

Utökat projektredigeringsgränssnitt

Med det nya rutnätsbaserade projektredigeringsgränssnittet kan du uppdatera projektinformation i samma rutnät och Gantt-diagramvy (Gantt-schemavy: En fördefinierad vy som visar projektaktiviteter till vänster och grafiska staplar som motsvarar aktiviteternas varaktighet till höger.) som du använder för att granska projektinformation. Information som anges i rutnätet valideras vid inmatningen och de övergripande funktionerna är mycket smidiga. Detta uppdaterade rutnät används över hela Project Web App, inklusive Projektcenter, uppgiftsuppdateringar, sidförhandsgranskning, Resurscenter och resurstilldelnings (tilldelning: En viss resurs som är tilldelad en viss aktivitet.)vyer.

Överst på sidan Överst på sidan

Integrerad projekt- och portföljhantering

Ändringar i den integrerade projekt- och portföljhanteringen är bland annat behovshantering från slutpunkt till slutpunkt och portföljanalyslösningar, samt möjligheten att manuellt schemalägga uppgifter och effektivt schemalägga med hjälp av en metod som går uppifrån och ned (uppskatta uppifrån och ned: En analog uppskattningsmetod som använder verkliga kostnader från ett tidigare, liknande projekt vid uppskattning av den totala kostnaden i ett projekt. Den här metoden används ofta när informationen om projektet är begränsad.).

Hantera projektförslag

Med den nya behovshanteringsfunktionen i Project Web App kan du implementera en förslags (förslag: En föreslagen projektplan som initieras i Project Web Access. Förslag innebär analyser på högre nivå, och gör att du kan använda dina affärsprocesser för att spåra potentiella projekt.)överföring från slutpunkt till slutpunkt och en godkännandeprocess som använder mallar, ett webbaserat förslagsöverföringsformulär, projektlivscyklar och affärsstrategier. När ett förslag har godkänts kan du skapa ett projektschema baserat på förslaget och tilldela resurser (resurser: Personer, utrustning och material som används för att avsluta aktiviteter i ett projekt.).

Analysera förslag till din projektportfölj

Project Web App innehåller nya portföljanalysfunktioner. Nu kan du analysera projektförslag med hjälp av affärsdrivande faktorer, högnivåkostnadsbegränsningar (villkor: En begränsning som sätts på en aktivitets start- eller slutdatum. Du kan ange att en aktivitet ska starta ett visst datum eller ange ett datum då den senast ska vara slutförd. Villkor kan vara flexibla [inte kopplade till ett visst datum] eller statiska [kopplade till ett visst datum].) och högnivåresursbegränsningar innan du fattar godkännandebesluten.

Användarstyrd schemaläggning

I Project Web App kan projektledaren ha kontroll över sina projektplaner (plan: Ett schema med aktiviteters start- och slutdatum samt information om resurser och kostnader. En originalplan är det ursprungliga projektets plan som du sparar och använder för att övervaka projektstatus. En interimplan är en uppsättning datum som du kan spara under projektets gång om du vill jämföra med andra interimplaner.) och minimera oväntade ändringar med hjälp av manuellt schemalagda uppgifter. Faktorer som uppgiftssamband (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. Det finns fyra typer av aktivitetssamband: Avslut-till-Start [AS], Start-till-start [SS], Avslut-till-avslut [AA] och Start-till-avslut [SA].) och kalender (kalender: Schemaläggningsfunktionen som bestämmer arbetstiderna för resurser och aktiviteter. I Project används fyra typer av kalendrar: baskalendern, projektkalendern, resurskalendern och aktivitetskalendern.)ändringar ändrar inte längre automatiskt uppgiftsdatum när användarstyrd schemaläggning aktiverats.

Sammanfattningsuppgifter uppifrån och ned

I början av planeringsfasen har projektledaren kanske bara viss högnivåinformation om nyckelmål (slutprodukt: Ett påtagligt och mätbart resultat, eller objekt, som måste vara producerat för att ett projekt eller ett delprojekt ska anses avslutat. Vanligtvis kommer projektgruppen och intressenter överens om vad dessa slutprodukter ska innehålla innan projektet påbörjas.) och de viktigaste milstolparna (milstolpe: En referenspunkt som markerar en viktig händelse i ett projekt och som används för att övervaka projektets status. Aktiviteter utan varaktighet visas automatiskt som en milstolpe. Aktiviteter med varaktighet kan även markeras som milstolpar.) i sina projekt. Med Project Web App kan projekten delas upp i högnivåfaser (fas: En grupp relaterande aktiviteter som slutför ett stort steg i en projekt.) baserat på den övergripande tidslinjen och budgeten (budget: Den beräknade kostnaden för ett projekt som du fastställer i Microsoft Project i samband med originalplanen.). Det betyder att datum för individuella arbetsuppgifter inte nödvändigtvis måste anges exakt med datum för högnivåfaserna.

Överst på sidan Överst på sidan

Skalbart samarbete

Ett viktigt mål vid utveckling av den här versionen av Project Web App var att ge grupperna verktyg som var anpassade för deras storlek och mognadsstadium. För att dessa mål skulle uppnås gjordes förbättringar som förenklade överföring och godkännande av tidrapporterna (tidrapport: I Project Web Access är tidrapporten en sida där resurser kan registrera aktuell status för aktiviteter och skicka uppdateringar till projektledaren.) och uppgiftsstatus. Dessutom lades användardelegering till för att möjliggöra ett oavbrutet samarbete.

Läge för enstaka inmatning för tidrapporter och uppgiftsstatus

Project Web App erbjuder ett nytt enhetligt sätt att ange tid och aktivitetsförlopp. Om organisationen väljer att använda detta läge för enstaka inmatning kan du fylla i din tidrapport och informera din chef om din aktivitets status i samma vy.

Godkännandecenter för tidrapporter och uppgiftsstatus

Förutom att du kan ange tid och uppgiftsförlopp på samma plats, kan de som har tillräcklig behörighet godkänna tidrapporterna och uppgiftsuppdateringen i samma vy.

Användardelegering

Med den nya användardelegeringsfunktionen i Project Web App kan en användare fungera som en annan användare, oavsett skillnader i behörighetsnivå. Om en administratör har en planerad semester och behöver någon som ersätter henne när hon är borta, kan hon ange en gruppmedlem som sin delegat, och den här medlemmen får alla administratörsprivilegierna.

Överst på sidan Överst på sidan

Utökad plattform

Project Web App har en utökad plattform, däribland anpassade avdelningsfält, möjlighet att skapa flera OLAP-kuber som har avdelningsstöd samt slutanvändarrapportering som använder Excel Services.

Anpassade avdelningsfält

Med anpassade avdelningsfält, eller avdelningar, kan du ange, för resurs-, aktivitets- eller projektnivå, vilka fält som är eller inte är obligatoriska. Detta underlättar filtreringen av den information som visas i Project Web App, så att informationen fokuseras på vad som ska tillämpas för respektive avdelning. Det är inte en säkerhetsfunktion utan är avsett att ta bort allt ovidkommande från vad användaren ser i Project Web App.

Flera OLAP-kuber med avdelningsstöd

Med Project Web App kan du skapa mer än en OLAP-kub. Dessutom kan du nu filtrera kubinformation per avdelning.

Beslutsunderlag med Excel Services

I den här versionen har Excel Services integrerats med Project Web App för att på så sätt göra det enklare att skapa vyer för beslutsunderlag. Som en del av denna integrering finns också tomma informationsanslutna kalkylblad och färdiga vyer. Den information som är tillgänglig för rapporter har också utökats så att den innehåller anpassade tidrapportsfält, projektegenskaper, portföljplanering och optimeringsinformation.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project Server 2010