Skapa ett nytt projekt från en mall

Microsoft Office Project 2007 innehåller flera mallar (mall: Ett Microsoft Project-filformat (*.mpt) som gör att du kan använda befintliga scheman som mall när du skapar nya scheman. Aktivitets- och resursinformation, formatering, makron och projektspecifika inställningar kan alla vara en del av en mall.) som du kan använda när du vill starta ett nytt projekt.

Artikelinnehåll


Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett nytt projekt från en mall

  1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
  2. Klicka på Dator under Mallar i åtgärdsfönstret Nytt projekt.

eller

Klicka på På webbplatser under Mallar om mallar lagras på en webbplats i organisationen.

 Tips!   Ytterligare Office Project 2007-mallar finns på Microsoft Office Online, klicka på Mallar på Office Online under Mallar i åtgärdsfönstret.

  1. Klicka på flikarna i dialogrutan Mallar så att de tillgängliga mallarna visas.
  2. Klicka på den mall som du vill använda och sedan på OK.
  3. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
  4. Ange ett namn på det nya projektet i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Tillgängliga mallar

Det finns olika kategorier av mallar som kan vara till god hjälp när du börjar planera ett projekt. Beskrivningarna i de följande avsnitten hjälper dig hitta rätt mall.

Överst på sidan Överst på sidan

Kundtjänstmallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för kundtjänstprojekt.

Mall Beskrivning
Övervakning av kundfeedback Den här mallen hjälper dig att skapa ett ramverk för övervakning av kundomdömen i utvecklingsprocesser som syftar till att öka kundtillfredsställelsen och har utformat för de processer som startas efter insamlingen av data.
Uppfräschning av kundtjänst Med hjälp av den här mallen kan företagets kundtjänst skapa en supportstruktur för en ny produkt. Det kan vara en komplex verksamhet där flera scheman ingår för flera olika komponenter.
Planering för kundtjänst efter tillverkning Den här mallen innehåller de grundläggande steg som krävs för att etablera en supporttjänst för en ny konsumtionsvara. Konsumtionsvaror är varor som t.ex. livsmedel och drycker, skor och kläder, tobak och rengöringsprodukter.

Överst på sidan Överst på sidan

Ekonomi- och redovisningsmallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för ekonomi- och redovisningsprojekt.

Mall Beskrivning
Förberedelse av årlig rapport Den här mallen är avsedd för de allmänna aktiviteter som krävs för att förbereda en årsredovisning. Mallen innehåller de aktiviteter som krävs för att inhämta nödvändig information från olika avdelningar, arbeta med andra avdelningar (t.ex. PR- eller juridikavdelningen) och se till att den nödvändiga informationen presenteras korrekt, fram till utskrifts- och distributionsprocessen.
Implementering av finans- och redovisningssystem I den här mallen anges huvuddragen för de steg som behövs för att implementera ett ekonomi- och redovisningssystem. Mallen har utformats efter förutsättningen att det finns ett befintligt system på plats och att det nya systemet ska ersätta det gamla. Vidare antas att ett nytt programvarusystem redan har valts.
Förberedelse av den första balansräkningen vid övergång till IFRS Den här mallen är avsedd för de väsentliga aktiviteter som krävs för att förbereda den första balansräkningen vid övergången från ekonomisk redovisning enligt GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) till redovisning enligt IFRS (International Financial Reporting Standards).

Överst på sidan Överst på sidan

Personal- och resurshanteringsmallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för resursplaneringsprojekt.

Mall Beskrivning
Kompetensanalys – rekryteringsplan – rekryteringsprognos Den här mallen kan fungera som ett ramverk för de allmänna aktiviteter som behövs för att analysera förväntade kunskapsbehov och upprätta anställnings- och/eller utbildningsplaner som ska åtgärda eventuella brister.
Utvärdering av offshoringstrategi för personalfunktioner Den här mallen används för allmänna aktiviteter vid utvärdering av en offshoringstrategi för personalfunktioner och innehåller olika faser för analys av aktuell situation, preliminär undersökning, djupanalys och distribution av ett pilotprogram.
Implementering av personalinformationssystem Den här mallen hjälper dig att dra upp riktlinjerna vid implementeringen av ett personalinformationssystem. Den är inte specifik för något programvarusystem.
Arbetsutvärdering Den här mallen är avsedd för de allmänna aktiviteter som behövs för den vanliga prestationsgranskningsperioden (kvartalsvis eller årlig) under förutsättning att en prestationsgranskningsprocess redan har startats och att prestationerna inte är knutna till lönenivån.
Utvärdering och konsolidering av leverantör Med hjälp av den här mallen kan önskade leverantörer identifieras.
Offertförfrågan (RFP) från leverantör Syftet med den här mallen är att tillhandahålla en standardprocess för skapande, distribution och utvärdering av offerter från tänkbara leverantörer. Mallen är avsett för organisationer som kräver att en godkänd process för inhämtning av tjänster följs formellt.

Överst på sidan Överst på sidan

Försäljnings- och marknadsföringsmallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för försäljnings- och marknadsföringsprojekt.

Mall Beskrivning
Lansering av erbjudande om ekonomiska tjänster Den här mallen kan användas genom planering, verkställande och efterlanseringsaktiviteter samt avslutandet av erbjudanden om finansiella tjänster. Mallen är endast avsett för lansering av finansiella tjänster, inte utveckling.
Utbildning i intern beredskap I den här mallen presenteras en plan som hjälper till att identifiera utbildningsbehov samt utveckla och distribuera utbildningslösningar för interna utbildningsprogram. Mallen har fokuserats på intern utbildning för säljare men den kan även användas för andra utbildningar..
Hantera offertbegäranden Med den här mallen får försäljningschefer tillgång till en systematiserad metod för hantering av offertförfrågningsprocessen.
Planering av marknadsföringskampanj I den här mallen anges huvuddragen för de olika element som bör beaktas när du planerar en marknadsföringskampanj, som att ta reda på företagets/produktens marknadsposition, samla in data och analysera kampanjens effektivitet.
Planering och utförande av marknadsföringsevenemang Med hjälp av den här mallen skissar du de huvudkategorier som du bör tänka på när du börjar planera ett marknadsföringsevenemang.
Mässa – planering, genomförande och sammanfattning Använd den här mallen som en hjälp för planeringen inför mässor. Aktiviteterna blir kortare med varje mässa och till slut utvecklas en rytm.

Överst på sidan Överst på sidan

Produktutvecklingsmallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för produktutvecklingsprojekt.

Mall Beskrivning
Utbildning i extern teknisk beredskap Den här mallen ger stöd för planering av distribution av externa utbildningsprogram, utvärderingsbehovet, utveckling av material och innehåll, skapande av efterfrågan och verkställande.
MSF-programutveckling Den här mallen baseras på processmodellen för programutveckling, en nyckelkomponent i MSF (Microsoft Solutions Framework). Den här flexibla mallen används för att uppnå förbättrad projektkontoroll, riskminimering, högre produktkvalitet och snabbare utveckling i programvarubranschen.
Ny produkt Den här mallen är avsett att utgöra ett ramverk för utvecklingen av en ny produkt enligt det disciplinerade arbetssätt som är nödvändigt för att produkten ska bli framgångsrik.
Ny produktlansering Med den här mallen får användaren hjälp att definiera och hantera de viktigaste delarna i en kraftfull produktlanseringsplan: Klart definierade försäljningsmål, säkerställande av färdiga kanaler, få marknadsföringsfunktioner på plats (PR, marknadsföring och annonsering), spårande av personalresurser, övervakning och det verkställande ansvaret.
Planering av produktutveckling I den här mallen skisseras en strategisk produktutvecklingsmetod. Genom att ta reda på företagets marknadsposition, skapa en infrastruktur för produkten och hämta in kunskap om målgrupper och konkurrenter, kan du med den här mallen skapa en ram för produktutvecklingsarbetet.
Produktutvärdering efter lansering Den här mallen hjälper dig att identifiera de områden som bör utvärderas efter att en produkt har placerats på marknaden.
Programutveckling Den här mallen har utformats för de steg och processer som krävs för att med framgång starta en programutvecklingsprocess. Du kan använda mallen som den är eller anpassa den för rekursiv utveckling.
Lokalisering av programvara Den här mallen har utformats för de processer som krävs för att med framgång lokalisera programvara.

Överst på sidan Överst på sidan

Mallar för processrationalisering och regelefterlevnad

Följande mallar utgör startpunkter för projekt som spårar processrationaliserings- och regelefterlevnadsaktiviteter.

Mall Beskrivning
Genomgång av hanteringen av ISO 9001 Syftet med den här mallen är att leda användaren genom ledningsgranskningsprocessen så att den följer ISO 9001, med regelbundna intervall och strikta riktlinjer för granskning.
Projektkontor En mall för de steg och processer som krävs när ett projektkontor ska upprättas för företaget.
Six Sigma DMAIC-cykel Syftet med den här mallen är att skissa faser, nyckelaktiviteter och slutprodukter i standardlivscykeln för Six Sigma.
Överensstämmelse med SOX och teknikalternativ Den här mallen är avsedd för granskning av interna kontroller och utvärdering av tänkbara tekniska lösningar som behövs för en bättre överensstämmelse med Sarbanes-Oxley (SOX) avsnitt 404. För projektet förutsätts att organisationen redan följer föreskrifterna i SOX.

Överst på sidan Överst på sidan

IT-mallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för IT-projekt.

Mall Beskrivning
Distribution av infrastruktur Den här mallen innehåller de steg och processer som krävs för att initiera, utforma och distribuera en ny infrastruktur.
Plan för att förbättra säkerhetsinfrastrukturen Den här mallen innehåller en metod för att identifiera, planera och distribuera infrastrukturförbättringar. Det gäller oftast säkerhetsinfrastrukturen eftersom säkerhet involverar en balans mellan behovet av säkerhet och förmågan att göra affärer. Den här infallsvinkeln kan dock användas för flera infrastrukturinitiativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Mallar för strategisk affärsutveckling

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för affärsutvecklingsprojekt.

Mall Beskrivning
Nya frågor Den här mallen kan användas för att utveckla entreprenörsmöjligheter till nya operativa verksamheter. Mallen kan anpassas och användas i en mängd specifika situationer.
Utvärdering av strategisk fusion eller förvärv Den här mallen är avsedd för de allmänna aktiviteter som behövs för att utvärdera företagets tillväxtsstrategi. Översikten omfattar analys av marknadspositionen, utvärdering av förtjänsterna mellan samgående/förvärv och intern utveckling, utvärdering av tänkbara samgåenden/förvärv och värdering av målföretaget.

Överst på sidan Överst på sidan

Övriga mallar

Följande mallar kan användas som utgångspunkt för andra typer av projekt.

Mall Beskrivning
Uppförande av affärsfastighet Den här mallen innehåller de grundläggande aktiviteter som krävs för att uppföra affärsfastigheter i flera våningar och visar också sambanden mellan aktiviteterna. Du kan använda mallen som ett utbildningsverktyg eller för att utveckla anpassade scheman för projekt, eller ändra den och använda den som bas för ett första projektschema.
E-förvaltningsprojekt (E-Gov) Den här mallen innehåller ett exempel på ett E-Gov-program för en regional eller lokal myndighet. Exempelprogrammet är ett elektronisk betalningssystem, ett exempel på ett e-Gov-projekt från myndighet till medborgare. Det har utformats som ett program med tre projekt (teknisk arkitektur, säkerhetsextranät och e-betalning) och visar hur komplexa projekt kan organiseras.
Tekniska funktioner Den här mallen hjälper dig att identifiera de vanliga aktiviteter som krävs för ett tekniska funktioner ska vara effektiva och länka dem till ett vanligt schemaformat. Du kan använda den här mallen för utbildning eller ändra den och använda den som bas för ett första projektschema.
Husflytt En mall som kan användas för att underlätta flytten till ett annat hus.
Behandling av försäkringsärenden En mall för ett försäkringsbolags behandling av skadeanmälningar. Den har i första hand utformats för bilförsäkringar men kan även användas för hemförsäkringar.
Flytta kontor Den här mallen kan används för att underlätta flytten av ett kontor från en lokal till en annan.
Uppförande av bostadshus Mallen innehåller de grundläggande aktiviteter som krävs för att uppföra ett enfamiljshus och de logiska sambanden mellan aktiviteterna. Du kan använda den här mallen för utbildning, för att utveckla anpassade scheman för projekt eller som bas för ett initialt projektschema.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project 2007