En snabb historik om projektledning

Det är frestande att se projektledning som en modern företeelse, men de huvudsakliga koncepten har sina rötter i slutet av artonhundratalet. Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur modern projektledningsteori har påverkats av vetenskaplig, social och affärsmässig metodik under mer än ett århundrade.

I den här artikeln


Översikt

Projektledning i dess moderna form uppstod för bara några årtionden sedan. I början av 1960-talet började företag och andra organisationer att se fördelarna med att ordna arbetet kring projekt. Det här synsättet med projekt i centrum utvecklades ytterligare när organisationer började förstå hur viktigt det är att medarbetarna kommunicerar och samarbetar, samtidigt som deras arbete samordnas mellan flera avdelningar och yrken, i vissa fall hela branscher.

I dag representeras de grundläggande aspekterna inom projektledning av projekttriangeln (projekttriangeln: Förhållandet mellan ett projekts tid, pengar och omfång. Om du ändrar något av dessa element påverkas de andra två. Till exempel om du ändrar projektplanen så att schemat förkortas kan du behöva öka kostnaderna och minska projektomfånget., en symbol som gjordes populär av Harold Kerzner i hans avgörande verk, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

Projekttriangeln

Överst på sidan Överst på sidan

De första åren: Slutet av artonhundratalet

Vi kan gå ännu längre tillbaka i tiden, till den senare hälften av artonhundratalet, då affärsvärlden blev alltmer komplex, för att se hur projektledning utvecklades ur grundläggande principer inom affärsledning. Storskaliga statliga projekt var den drivande kraften för viktiga beslut som blev grunden för projektledningsmetodik. I USA var till exempel det första verkligt stora statliga projektet den transkontinentala järnvägen, som började byggas på 1860-talet. Plötsligt stod affärsledare inför den enorma uppgiften att samordna kroppsarbetet för tusentals arbetare samt hantering och montering av oerhörda mängder råmaterial.

Överst på sidan Överst på sidan

Början av nittonhundratalet

Runt sekelskiftet påbörjade Frederick Taylor (1856–1915) sina detaljerade studier av arbete. Han tillämpade vetenskapliga resonemang på arbete för att visa att det kan analyseras och förbättras genom att fokusera på dess grundläggande delar. Han tillämpade sitt tankesätt på uppgifter i stålverk, till exempel att skyffla sand och lyfta och flytta delar. Innan dess var det enda sättet att förbättra produktiviteten att kräva hårdare arbete och längre arbetstid. Taylor introducerade konceptet att arbeta mer effektivt, snarare än att arbeta hårdare och längre. Inskriptionen på Taylors grav i Philadelphia vittnar om hans plats i affärsledningens historia: "The father of scientific management" ("Den vetenskapliga affärsledningens fader").

Taylors kollega, Henry Gantt (1861–1919), studerade i detalj aktivitetsordningen i arbete. Hans studier inom affärsledning fokuserade på konstruktionen av fartyg till flottan under första världskriget. Hans Gantt-scheman (Gantt-schemavy: En fördefinierad vy som visar projektaktiviteter till vänster och grafiska staplar som motsvarar aktiviteternas varaktighet till höger.), med aktivitetsstaplar (Gantt-stapel: Ett grafiskt objekt på diagramdelen i Gantt-schemavyn som motsvarar en aktivitets varaktighet.) och milstolpe (milstolpe: En referenspunkt som markerar en viktig händelse i ett projekt och som används för att övervaka projektets status. Aktiviteter utan varaktighet visas automatiskt som en milstolpe. Aktiviteter med varaktighet kan även markeras som milstolpar.)markörer, visar ordningen och varaktigheten för alla aktiviteter i en process. Gantt-scheman visade sig vara ett så kraftfullt analysverktyg för affärsledare att de i princip inte förändrades på nästan hundra år. Det var inte förrän i början av 1990-talet som man i Microsoft Office Project först lade till sambandspilar mellan aktivitetsstaplar, som visade mer exakta beroenden mellan aktiviteter.

Sambandspilar mellan Gantt-staplar

Under åren lades allt mer information in i linjerna i Microsoft Office Project, till exempel statuslinjer (statuslinje: En grafisk representation i Gantt-schemat som visar projektets status. Denna linje kopplar samman pågående aktiviteter och skapar på så sätt ett diagram i Gantt-schemat, med toppar som pekar åt vänster för arbete som ligger efter tidsschemat och toppar som pekar åt höger för arbete som ligger före.) mot ett original, avvikelser (avvikelse: Skillnaden mellan originalplanen och schemalagd aktivitets- eller resursinformation. Avvikelser inträffar vanligtvis när du skapar en originalplan och sedan börjar ange verklig information i schemat. Avvikelser kan inträffa i arbete, kostnader och schema.) och linjer som visar status vid en viss tidpunkt.

I dag hedras Henry Gantts minne med en medalj som delas ut i hans namn av American Society of Mechanical Engineers (amerikanska förbundet för mekanikingenjörer).

Taylor, Gantt med flera bidrog till att göra projektledning till en tydlig affärsfunktion som kräver studier och disciplin. Under årtiondena före andra världskriget började marknadsföringsstrategier, industriell psykologi och mänskliga relationer få fäste som viktiga delar inom projektledning.

Överst på sidan Överst på sidan

Mitten av nittonhundratalet

Under andra världskriget krävdes, på grund av komplexa statliga och militära projekt samt minskad arbetskraft, nya organisationsstrukturer. Komplexa nätverksdiagram (nätverksdiagram: Ett diagram som visar samband mellan projektaktiviteter. Aktiviteter representeras av rutor, eller noder, och aktivitetssamband visas som linjer mellan rutorna. I Project är vyn Nätverksdiagram ett nätverksdiagram.), som kallades PERT (PERT-analys: PERT (Program, Evaluation, and Review Technique)-analys är en process som värderar möjligt slutresultat, baserat på tre scenarion: bästa scenario, förväntat scenario och sämsta scenario.)-diagram, och kritisk linje (kritisk linje: Den serie med aktiviteter som måste färdigställas enligt tidsschemat om ett projekt ska kunna bli färdigt i tid. Alla aktiviteter i den kritiska linjen är kritiska aktiviteter.)-metoden introducerades, och gav chefer mer kontroll över komplexa projekt med avancerad ingenjörskonst (till exempel militära vapensystem med stor variation i aktiviteter och en mängd interaktioner vid många tidpunkter).

Snart spred sig de här teknikerna till en mängd branscher när affärsledare letade efter nya affärsledningsstrategier och -verktyg för att hantera tillväxten i en föränderlig och konkurrensinriktad värld. I början av 1960-talet började företag att tillämpa allmänna systemteorier på affärsinteraktioner. I sin bok, The Theory and Management of Systems, beskrev Richard Johnson, Fremont Kast och James Rosenzweig hur ett modernt företag är som en mänsklig organism, med skelett, muskler, blodcirkulation, nerver och så vidare.

Överst på sidan Överst på sidan

I dag

Det här synsättet på företag som en mänsklig organism innebär att, för att ett företag ska överleva och frodas, måste alla dess funktionsdelar samverka mot specifika mål, eller projekt. Under årtiondena sedan 1960-talet har det här synsättet på projektledning börjat få fäste i sina moderna former. Ett antal affärsmodeller har utvecklats under den här perioden, men de har alla en gemensam underliggande struktur: en projektledare sköter projektet, sätter ihop en grupp och ser till att integration och kommunikation av arbetsflödet fungerar horisontellt mellan flera avdelningar.

Under de senaste tio åren har projektledning fortsatt att utvecklas. Två tydliga trender har uppstått:

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project 2010, Project 2007