Använda spårade ändringar

Med spårade ändringar kan flera användare samarbeta i ett dokument och de olika användarnas ändringar spåras och visas i olika färger. Ändringarna tas däremot inte med i dokumenttexten förrän de har granskats och accepterats.

Gör något av följande:

VisaAktivera spårade ändringar

När spårade ändringar är aktiverat markeras alla ändringar i Word som har gjorts av någon av författarna till dokumentet. Detta är användbart när du samarbetar med andra författare eftersom du då kan se vilken författare som har gjort en viss ändring.

 1. Öppna det dokument som du vill redigera.
 2. På fliken Granskaunder Uppföljning klickar du på Spåra ändringar för att aktivera spårade ändringar.

Fliken Granska, gruppen Spårning

 Tips   

 • Alla granskarnas ändringar visas i olika färger. Om det finns mer än åtta granskare återanvänds färgerna.
 • Om du vill använda en särskild färg för dina egna spårade ändringar klickar du på AlternativWord-menyn och sedan på Spåra ändringarKnappen Inställningar för Spåra ändringar i Word under Utdata och delning. Välj den färg som du vill använda i rutorna för Färg.
 • Granskarens namn, det datum och den tid då ändringen gjordes, samt information om vilken typ av ändring som gjordes (t.ex. borttagning) visas också i en pratbubblor (pratbubblor: I utskrifts- eller webblayoutvyn visar pratbubblor element som kommentarer och spårade ändringar i dokumentmarginalen. Du kan använda pratbubblor för att acceptera eller avvisa ändringar som gjorts i ett dokument.) för markering för varje ändring. Om du inte visar markeringspratbubblor visas informationen när du hovrar över en ändring.
 • Alternativen Markera ändringar på menyn Verktyg > Spåra ändringar (Visa ändringar på skärmen, Visa ändringar i det utskrivna dokumentet) och alternativen på popup-menyn på fliken Granska (Slutlig med markeringar, Slutgiltig, Ursprungsversion med markeringar, Ursprunglig) är inte sparade inställningar. Om du inte vill att spårade ändringar ska visas när du öppnar dokumentet igen behöver du godkänna eller avvisa ändringarna. Om du vill spara en post med ändringarna sparar du en kopia av dokumentet innan du godkänner eller avvisar ändringarna.

VisaVisa spårade ändringar eller kommentarer efter typ eller efter granskare

Du kan visa eller dölja kommentarer, formatering, infogningar och borttagningar i ett dokument eller visa kommentarer för endast de granskare som du markerar.

 • På fliken Granskaunder Uppföljning klickar du på önskat alternativ på popup-menyn Visa markering.

Fliken Granska, gruppen Spårning

 Tips   Om du vill visa en skuggad bakgrund i det område där spårade ändringar eller kommentarer visas i högermarginalen väljer du Områdesfokus för markering på popup-menyn Visa markering. Det här skuggade området skrivs även ut med dokumentet så att du kan skilja mellan dokumenttexten och de spårade ändringarna eller kommentarerna.

VisaInaktivera spårade ändringar i pratbubblor

Som standard visas infogningar, borttagningar, kommentarer, granskarens namn och en tidsstämpel i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan ändra inställningarna så att spårade ändringar visas i dokumentets brödtext.

 1. På fliken Granskaunder Uppföljning klickar du på Inställningar på popup-menyn Visa markering.

Fliken Granska, gruppen Spårning

 1. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Visa spårade ändringar i dokumentets brödtext i stället för i pratbubblor Avmarkera kryssrutan Visa ändringar med pratbubblor.
Dölja granskarens namn och tidsstämpeln i pratbubblor Avmarkera kryssrutan Ta med granskare, tidsstämpel och händelseknappar.

 Anteckning   Närt pratbubblorna har inaktiverats placeras kommenterad text inom hakparenteser, markeras med en färg och identifieras med granskarens initialer. Kommentarerna visas i ett litet popup-fönster när du placerar pekaren över den kommenterade texten, förutom när dokumentet är i publiceringslayoutvyn.

VisaÄndra formateringen för spårade ändringar

Du kan anpassa hur ombearbetningsmarkering (ombearbetningsmarkering: En markering som visar var en borttagning, infogning eller annan redigeringsändring gjorts i ett dokument. Word kan spåra ändringar genom att markera omarbetningarna när du gör dem, eller genom att markera omarbetningarna när två versioner av ett dokument jämförs.) visas och fungerar i Word.

 1. På fliken Granskaunder Uppföljning klickar du på Inställningar på popup-menyn Visa markering.

Fliken Granska, gruppen Spårning

 1. Markera de önskade alternativen. Följande tabell innehåller några vanliga formateringsalternativ.
Om du vill Gör du så här
Ändra färgen och annan formatering som används i Word för att identifiera ändringar Markera de önskade formateringsalternativen på popup-menyerna under Markering.
Indikera borttagningar utan att visa den text som har tagits bort

Klicka på # eller ^ under Markering på popup-menyn Borttagningar.

Borttagen text ersätts med tecknet # eller ^.

Ändra utseendet på ändringsmarkering (ändringsmarkering: Lodräta markeringar som visas bredvid text som har lagts till, tagits bort eller ändrats när ändringsspårning är aktiverat. Du kan ange inställningar för platsen och färgen på ändringsmarkeringarna.) Markera önskade alternativ under Markering på popup-menyerna Ändrade rader och Färger.
Spåra text som har flyttats Klicka på Spåra flyttningar under Flyttningar och markera sedan önskade alternativ på popup-menyerna Flyttad från, Flyttad till och Färg.
Ändra den färg som används i Word för att markera ändringar som har gjorts i tabellceller Markera önskade alternativ under Markering av tabellceller på popup-menyerna Infogade celler, Borttagna celler, Sammanfogade celler och Delade celler.

VisaGranska spårade ändringar och kommentarer

Du kan granska och acceptera eller ignorera alla spårade ändringar i följd, acceptera eller ignorera alla ändringar på en gång, ta bort alla kommentarer på en gång eller granska de objekt som har skapats av en viss granskare.

 1. Om ombearbetningsmarkeringarna inte visas i dokumentet pekar du på Spåra ändringarVerktyg-menyn, klickar på Markera ändringar och markerar sedan kryssrutan Visa ändringar på skärmen.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här på fliken Granska Gör du så här
Granska nästa ändring Klicka på Nästa under Ändringar Klicka på Acceptera eller Ignorera.
Granska föregående ändring Klicka på Föregående under Ändringar Klicka på Acceptera eller Ignorera.
Acceptera alla ändringar på en gång Klicka på pilen bredvid Acceptera under Ändringar Klicka på Acceptera alla ändringar i dokumentet.
Ignorera alla ändringar på en gång Klicka på pilen bredvid Ignorera under Ändringar Klicka på Ignorera alla ändringar i dokumentet.
Ta bort alla kommentarer på en gång Klicka på pilen bredvid Ta bort under Kommentarer Klicka på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.
Granska objekt som har skapats av en viss granskare Klicka på Visa markering under Uppföljning

Peka på Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor utom den bredvid namnet på den granskare vars ändringar du vill granska.

Om du vill markera eller avmarkera kryssrutorna för alla granskare i listan klickar du på Alla granskare.

 Anteckning   När du placerar pekaren över en spårad ändring visas ett skärmtips som anger författarens namn, datum och tid för ändringen samt vilken typ av ändring som har gjorts.

VisaSkriva ut spårade ändringar

Det kan vara användbart att ta med spårade ändringar i en utskriven version av ett dokument.

 1. Öppna dokumentet som innehåller de spårade ändringar som du vill skriva ut.
 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 3. Klicka påMicrosoft Word på popup-menyn Exemplar och sidor.

 Tips   Om popup-menynKopior och Sidor inte visas klickar du på den blå nedåtriktade pilen till höger om popup-menyn Skrivare.

 1. Klicka på Dokument som visar markeringar på popup-menyn Skriv ut.

Se även

Infoga, ta bort eller ändra en kommentar

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011