Redigera data i ett diagram

Vilket program i använder du?


Word

Du kan skapa ett diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata ska däremot anges och sparas i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram, sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 Viktigt   Excel måste ha installerats för att du ska kunna skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa ett exemplar av Excel på Microsofts webbplats.

Gör något av följande:

VisaRedigera data i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-bladet . Ändringarna visas sedan i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet.
 3. På fliken Diagram, under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.

Fliken Diagram, gruppen Data

Datatabellen för diagrammet öppnas och visas i Excel.

Datatabell för ett Office-diagram

 1. Om du vill ändra antalet rader och kolumner i diagrammet placerar du pekaren i det nedre, högra hörnet av markerade data och drar sedan för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 1. Om du vill lägga till data eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringen.
 2. Du visar resultatet från ändringarna genom att växla till Word.

VisaÄndra vilken diagramaxel som betonas

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritas i diagrammet.  I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas längs diagrammets lodräta axel (värdeaxeln), och datakolumnerna längs den vågräta axeln (kategoriaxeln). I följande exempel betonas försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du i stället vill betona försäljningen per månad i diagrammet kan du ange att diagrammet ska ritas på omvänt sätt.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet.
 3. På fliken Diagram, under Data klickar du på Rita serie efter rad  Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel  Rita serie efter stapel.

Fliken Diagram, gruppen Data

VisaOm Växla ritning inte är tillgängligt

Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram, under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.Fliken Diagram, gruppen Data

VisaÄndra ordning på dataserier

Om du vill ändra ordning på en dataserie behöver du arbeta med ett diagram som har fler än en dataserie.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 1. Klicka på Ordning i navigeringsfönstret, klicka på ett serienamn och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   I de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordning på dataserierna.

VisaTa bort eller lägga till en dataserie

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

Exempel: klicka på en kolumn i ett kolumndiagram, så att alla kolumner i dataserien markeras.

 1. Klicka på pilen bredvid RedigeraUnder Data, och klicka sedan på Markera data i Excel.

Fliken Diagram, gruppen Data

 1. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:
Om du vill Gör du så här
Ta bort en serie Markera den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.
Lägga till en serie Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data du vill ta med i diagrammet på Excel-bladet.

VisaÄndra fyllningsfärg för dataserier

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg under Diagramelementformat och klicka sedan på den färg du vill använda.

 Tips   Om du vill variera färgen efter datapunkter i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och klickar sedan på fliken Diagramlayout. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering. Klicka på Fyllning i navigeringsfönstret och markera sedan kryssrutan Variera punktfärg eller Variera sektorfärg . Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till dataetiketter

Du kan lägga till etiketter om du vill visa datapunktsvärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den önskade typen av dataetikett i den övre delen av listan.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till en datatabell

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 3. Klicka på Datatabell  Under Etiketter och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaVisa datum på en vågrät axel

När du skapar ett diagram med data som innehåller datum, och datumen ritas längs den vågräta axeln i diagrammet, ändras den vågräta axeln automatiskt till en datumaxel (tidsskaleaxel) i Office. Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. På en datumaxel visas datum i kronologisk ordning med angivna intervall eller grundenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-bladet inte står i ordningsföljd eller anges med samma grundenheter.

I Office används som standard den minsta skillnaden mellan två datum i aktuella data för att bestämma grundenheterna för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar anges grundenheten till dagar i Office. Du kan emellertid ändra grundenheten till månader eller år om du vill visa aktiekursen över en längre tid.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 3. Kontrollera att axeletiketter (axeletiketter: Etiketter för kategorier eller värden på axeln i ett diagram. Axeletiketter skiljer sig från en axelrubrik, vilken är en enskild etikett som beskriver en hel axel.) visas för den axel du vill ändra.
 4. Klicka på Axlar  Under Axlar, peka på Vågrät axel och klicka sedan på Alternativ för axel.

Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 1. Klicka på Skala i navigeringsfönstret och klicka sedan på Datum under Vågräta axlar.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   Om du följer den här proceduren och datumen i diagrammet inte visas som en tidsskaleaxel, kontrollerar du att axeletiketterna har angetts i datumformat i Excel-tabellen, till exempel 08-05-01 eller maj-08.

Se även

Skapa ett diagram

Ändra ett diagram

PowerPoint

Du kan skapa ett diagram i Excel, Word och PowerPoint. Diagramdata ska däremot anges och sparas i ett Excel-blad. Om du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett nytt blad i Excel. När du sparar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation som innehåller ett diagram, sparas diagrammets underliggande Excel-data automatiskt i Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen.

 Viktigt   Excel måste ha installerats för att du ska kunna skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa ett exemplar av Excel på Microsofts webbplats.

Gör något av följande:

VisaRedigera data i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-bladet . Ändringarna visas sedan i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram, under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.

Fliken Diagram, gruppen Data

Datatabellen för diagrammet öppnas och visas i Excel.

Datatabell för ett Office-diagram

 1. Om du vill ändra antalet rader och kolumner i diagrammet placerar du pekaren i det nedre, högra hörnet av markerade data och drar sedan för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Markera ytterligare data för ett Office-diagram

 1. Om du vill lägga till data eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringen.
 2. Du kan visa ändringarna genom att växla till PowerPoint.

VisaÄndra vilken diagramaxel som betonas

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritas i diagrammet.  I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas längs diagrammets lodräta axel (värdeaxeln), och datakolumnerna längs den vågräta axeln (kategoriaxeln). I följande exempel betonas försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du i stället vill betona försäljningen per månad i diagrammet kan du ange att diagrammet ska ritas på omvänt sätt.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram, under Data klickar du på Rita serie efter rad  Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel  Rita serie efter stapel.

Fliken Diagram, gruppen Data

VisaOm Växla ritning inte är tillgängligt

Växla ritning är endast tillgängligt när diagrammets Excel-datatabell är öppen och endast för vissa diagramtyper.

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram, under Data klickar du på pilen bredvid Redigera och sedan på Redigera data i Excel.Fliken Diagram, gruppen Data

VisaÄndra ordning på dataserier

Om du vill ändra ordning på en dataserie behöver du arbeta med ett diagram som har fler än en dataserie.

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 1. Klicka på Ordning i navigeringsfönstret, klicka på ett serienamn och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   I de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordning på dataserierna.

VisaTa bort eller lägga till en dataserie

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

Exempel: klicka på en kolumn i ett kolumndiagram, så att alla kolumner i dataserien markeras.

 1. Klicka på pilen bredvid RedigeraUnder Data, och klicka sedan på Markera data i Excel.

Fliken Diagram, gruppen Data

 1. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:
Om du vill Gör du så här
Ta bort en serie Markera den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.
Lägga till en serie Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data du vill ta med i diagrammet på Excel-bladet.

VisaÄndra fyllningsfärg för dataserier

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg under Diagramelementformat och klicka sedan på den färg du vill använda.

 Tips   Om du vill variera färgen efter datapunkter i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och klickar sedan på fliken Diagramlayout. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering. Klicka på Fyllning i navigeringsfönstret och markera sedan kryssrutan Variera punktfärg eller Variera sektorfärg . Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till dataetiketter

Du kan lägga till etiketter om du vill visa datapunktsvärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den önskade typen av dataetikett i den övre delen av listan.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till en datatabell

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Klicka på Datatabell  Under Etiketter och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaVisa datum på en vågrät axel

När du skapar ett diagram med data som innehåller datum, och datumen ritas längs den vågräta axeln i diagrammet, ändras den vågräta axeln automatiskt till en datumaxel (tidsskaleaxel) i Office. Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. På en datumaxel visas datum i kronologisk ordning med angivna intervall eller grundenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-bladet inte står i ordningsföljd eller anges med samma grundenheter.

I Office används som standard den minsta skillnaden mellan två datum i aktuella data för att bestämma grundenheterna för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar anges grundenheten till dagar i Office. Du kan emellertid ändra grundenheten till månader eller år om du vill visa aktiekursen över en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Kontrollera att axeletiketter (axeletiketter: Etiketter för kategorier eller värden på axeln i ett diagram. Axeletiketter skiljer sig från en axelrubrik, vilken är en enskild etikett som beskriver en hel axel.) visas för den axel du vill ändra.
 3. Klicka på Axlar  Under Axlar, peka på Vågrät axel och klicka sedan på Alternativ för axel.

Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 1. Klicka på Skala i navigeringsfönstret och klicka sedan på Datum under Vågräta axlar.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   Om du följer den här proceduren och datumen i diagrammet inte visas som en tidsskaleaxel, kontrollerar du att axeletiketterna har angetts i datumformat i Excel-tabellen, till exempel 08-05-01 eller maj-08.

Se även

Skapa ett diagram

Ändra ett diagram

Excel

Gör något av följande:

VisaRedigera data i ett diagram

När du har skapat ett diagram kan du redigera data i Excel-bladet . Ändringarna visas sedan i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet.

I Excel markeras den datatabell som används för diagrammet. En rad eller kolumn som används för kategoriaxeln visas med en lila kontur. En rad eller kolumn som innehåller dataserieetiketter visas med en grön kontur. Datapunkter som ritas i diagrammet visas med en blå kontur.

Excel-datatabell för ett diagram

Bildtext 1 Dataserieetiketter

Bildtext 2 Värden för kategoriaxeln

Bildtext 3 Datapunkter som ritas i diagrammet

 1. Om du vill ändra antalet rader och kolumner i diagrammet placerar du pekaren i det nedre, högra hörnet av markerade data och drar sedan för att markera ytterligare data. I följande exempel utökas tabellen för att ta med ytterligare kategorier och dataserier.

Markera ytterligare data för ett Excel-diagram

 Tips   Om du vill förhindra att data visas i diagrammet kan du dölja rader och kolumner i tabellen.

 1. Om du vill lägga till data eller redigera data i en cell klickar du på cellen och gör sedan ändringen.

VisaÄndra vilken diagramaxel som betonas

När du har skapat ett diagram kanske du vill ändra hur tabellens rader och kolumner ritas i diagrammet.  I den första versionen av ett diagram kanske dataraderna från tabellen ritas längs diagrammets lodräta axel (värdeaxeln), och datakolumnerna längs den vågräta axeln (kategoriaxeln). I följande exempel betonas försäljningen per instrument i diagrammet.

Diagram som visar försäljning efter kategori

Om du i stället vill betona försäljningen per månad i diagrammet kan du ange att diagrammet ska ritas på omvänt sätt.

Diagram som visar försäljning per månad

 1. Klicka på diagrammet.
 2. På fliken Diagram, under Data klickar du på Rita serie efter rad  Rita serie efter rad eller Rita serie efter stapel  Rita serie efter stapel.

Fliken Diagram i Excel, gruppen Data

VisaÄndra ordning på dataserier

Om du vill ändra ordning på en dataserie behöver du arbeta med ett diagram som har fler än en dataserie.

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 1. Klicka på Ordning i navigeringsfönstret, klicka på ett serienamn och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   I de flesta diagramtyper påverkas både förklaringen och själva diagrammet om du ändrar ordning på dataserierna.

VisaTa bort eller lägga till en dataserie

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Diagram.

Exempel: klicka på en kolumn i ett kolumndiagram, så att alla kolumner i dataserien markeras.

 1. Klicka på MarkeraUnder Data.

Fliken Diagram i Excel, gruppen Data

 1. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:
Om du vill Gör du så här
Ta bort en serie Markera den dataserie du vill ta bort under Serie och klicka sedan på Ta bort.
Lägga till en serie Klicka på Lägg till under Serie och markera sedan alla data du vill ta med i diagrammet på Excel-bladet.

VisaÄndra fyllningsfärg för dataserier

 1. Markera en dataserie (dataserie: En grupp relaterade datapunkter som ritas i ett diagram och som kommer från rader eller kolumner i ett enstaka kalkylblad. De olika dataserierna i ett diagram har unika färger eller unika mönster. Du kan rita en eller flera dataserier i ett diagram. Cirkeldiagram innehåller bara en dataserie.) i diagrammet och klicka sedan på fliken Format.

Till exempel kan du i ett stapeldiagram klicka på en stapel, så markeras alla staplar för den aktuella dataserien.

 1. Klicka på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg under Diagramelementformat och klicka sedan på den färg du vill använda.

 Tips   Om du vill variera färgen efter datapunkter i ett diagram som bara har en dataserie klickar du på serien och klickar sedan på fliken Diagramlayout. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering. Klicka på Fyllning i navigeringsfönstret och markera sedan kryssrutan Variera punktfärg eller Variera sektorfärg . Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till dataetiketter

Du kan lägga till etiketter om du vill visa datapunktsvärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den önskade typen av dataetikett i den övre delen av listan.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 1. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaLägga till en datatabell

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Klicka på Datatabell  Under Etiketter och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

VisaVisa datum på en vågrät axel

När du skapar ett diagram med data som innehåller datum, och datumen ritas längs den vågräta axeln i diagrammet, ändras den vågräta axeln automatiskt till en datumaxel (tidsskaleaxel) i Office. Du kan också ändra en vågrät axel till en datumaxel manuellt. På en datumaxel visas datum i kronologisk ordning med angivna intervall eller grundenheter, till exempel antal dagar, månader eller år, även om datumen i Excel-bladet inte står i ordningsföljd eller anges med samma grundenheter.

I Office används som standard den minsta skillnaden mellan två datum i aktuella data för att bestämma grundenheterna för datumaxeln. Om du till exempel har data för aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar anges grundenheten till dagar i Office. Du kan emellertid ändra grundenheten till månader eller år om du vill visa aktiekursen över en längre tid.

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.
 2. Kontrollera att axeletiketter (axeletiketter: Etiketter för kategorier eller värden på axeln i ett diagram. Axeletiketter skiljer sig från en axelrubrik, vilken är en enskild etikett som beskriver en hel axel.) visas för den axel du vill ändra.
 3. Klicka på Axlar  Under Axlar, peka på Vågrät axel och klicka sedan på Alternativ för axel.

Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 1. Klicka på Skala i navigeringsfönstret och klicka sedan på Datum under Vågräta axlar.

Beroende på vilken diagramtyp som används kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 Anteckning   Om du följer den här proceduren och datumen i diagrammet inte visas som en tidsskaleaxel, kontrollerar du att axeletiketterna har angetts i datumformat i Excel-tabellen, till exempel 08-05-01 eller maj-08. Mer information om hur du formaterar celler som datum finns i Visa datum, tider, valuta, bråk och procent.

Se även

Skapa ett diagram

Ändra ett diagram

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011