Infoga nya celler, rader eller kolumner

Visa Infoga celler

När du infogar tomma celler kan du välja om du vill flytta andra celler nedåt eller åt höger, så att de nya cellerna får plats. Cell references (cellreferens: En uppsättning koordinater som en cell upptar i ett kalkylblad. Till exempel refererar B3 till den cell som visas i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3.) justera automatiskt så att placeringen av flyttade celler matchas.

  1. Markera cellen eller cellerna till höger eller ovanför den plats där du vill infoga fler celler.

 Anteckning    Markera lika många celler som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma celler, markerar du fem celler.

  1. Håll ned CTRL och klicka på de markerade cellerna. Klicka sedan på Infoga på popupmenyn.
  2. På menyn Infoga väljer du om du vill flytta de markerade cellerna nedåt eller till höger om de nyligen infogade cellerna.
    Infoga celler åt höger
Åtgärd som inträffar när du flyttar celler åt höger.

Infoga celler nedåt

Åtgärd som inträffar när du flyttar celler nedåt.

 Tips    Information om hur du infogar celler som innehåller data finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

Visa Infoga rader eller kolumner

När du infogar extra rader eller kolumner visas de ovanför eller till vänster om den markerade cellen på kalkylbladet. Cell references (cellreferens: En uppsättning koordinater som en cell upptar i ett kalkylblad. Till exempel refererar B3 till den cell som visas i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3.) justera automatiskt så att det matchar placeringen av flyttade celler.

  1. Markera rubriken på raden ovanför den plats där du vill infoga fler rader och på samma sätt markerar du rubriken på kolumnen till höger om den plats där du vill infoga ytterligare kolumner.

 Anteckning    Markera lika många rader eller kolumner som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma rader markerar du fem rader. Det spelar ingen roll om raderna innehåller data eftersom raderna infogas ovanför dessa rader. Om du infogar kolumner infogas de till vänster.

  1. Håll ned CTRL och klicka på markerade rader eller kolumner och på popupmenyn klickar du på Infoga.

 Tips    Information om hur du infogar rader eller kolumner som innehåller data finns i Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner.

Se även

Ta bort celler, rader eller kolumner

Infoga eller ta bort kalkylblad

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011