Förutse datatrender

Du kan förlänga en serie med värden som passar antingen en enkel linjär trend eller en exponentiell tillväxttrend med hjälp av fyllningshandtag (fyllningshandtag: Det nedre högra hörnet i en markering. När du placerar pekaren över fyllningshandtaget ändras pekarens utseende för att indikera att det är markerat. Du kan kopiera innehåll till intilliggande celler eller fylla i en serie, t.ex. datum, genom att dra fyllningshandtaget. ).

Med procedurerna nedan får du lära dig att visa och förutse trender och skapa en projektion.

VisaSkapa en trendserie från data

Skapa en linjär trendserie

I en linjär trendserie adderas stegvärdet – skillnaden mellan startvärdet och nästa värde i serien – till startvärdet och sedan till varje efterföljande värde.

  1. Markera minst två celler som innehåller startvärden för trenden.

Markera fler än två startvärden om du vill öka trendseriens precision.

  1. Dra fyllningshandtaget i riktningen för antingen ökande eller minskande värden.

Om du till exempel markerar cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger om du vill fylla med ökande trendvärden eller åt vänster om du vill fylla med minskande värden.

 Tips   Om du vill styra hur serierna skapas manuellt pekar du på FyllningRedigera-menyn och klickar sedan på Serie.

Skapa en exponentiell tillväxttrendserie

I en tillväxttrendserie multipliceras startvärdet med stegvärdet vilket skapar nästa värde i serien. Den färdiga produkten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

  1. Markera minst två celler som innehåller startvärden för trenden.

Markera fler än två startvärden om du vill öka trendseriens precision.

  1. Håll ned CTRL och dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med ökande eller minskande värden.

Om du till exempel markerar cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger om du vill fylla med ökande trendvärden eller åt vänster om du vill fylla med minskande värden.

  1. Släpp CTRL och musknappen och klicka sedan på Tillväxttrend på snabbmenyn.

I Excel beräknas tillväxttrenden automatiskt och serien fortsätter i de markerade cellerna.

 Tips   Om du vill styra hur serierna skapas manuellt pekar du på FyllningRedigera-menyn och klickar sedan på Serie.

VisaVisa trendserien med hjälp av en trendlinje i ett diagram

Du kan använda trendlinje (trendlinje: En grafisk representation av trenden, eller riktningen, för data i en serie. Trendlinjer används för att analysera förutsägelser (även kallat regressionsanalys). Du kan lägga till trendlinjer till dataserier i ostaplade 2D-ytdiagram, liggande diagram, stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram och bubbeldiagram.) och glidande medelvärde (glidande medelvärde: En sekvens av medelvärden som beräknas baserat på delarna i en dataserie. I ett diagram jämnar ett glidande medelvärde ut variationerna i data för att tydligare visa mönstret eller trenden.) i tvådimensionella diagram om du grafiskt vill visa trender och analysera problem med prognoser (så kallad regressionsanalys). Ett glidande medelvärde jämnar ut fluktuationerna i data och visar mönstret eller trenden tydligare. Genom att använda regressionsanalys, som uppskattar relationen mellan variabler, kan du förlänga en trendlinje i ett diagram utanför de verkliga data för att förutse framtida värden.

  1. Klicka på dataserien som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde för i diagrammet.
  2. Klicka på Lägg till trendlinjeDiagram-menyn och klicka sedan på Typ.

 Anteckning    Du kan bara lägga till en trendlinje för ej staplade, 2D-, yt-, stapel-, kolumn-, rad-, börskurs-, xy- (punkt-) eller bubbeldiagram.

  1. Klicka på den typ av trendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.
  2. Gör något av följande:
Om du väljer Gör du så här
Polynom Skriv i rutan Ordning den högsta exponenten som du vill använda för den oberoende variabeln.
Glidande medelvärde Skriv i rutan Period det antal perioder som du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet.
  1. Klicka på OK.

 Anteckning   Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram, baseras det glidande medelvärdet på den ordningen som x-värdena ritas med i diagrammet. För att få fram rätt resultat kanske du behöver sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde.

Se även

Funktionen PREDIKTION

Funktionen TREND

Funktionen EXPTREND

Funktionen REGR

Funktionen EXPREGR

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011