Skapa manuella sidbrytningar i ett kalkylblad

Sidbrytningar är avgränsare som delar in ett kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. Ett kalkylblad består av celler som har ordnats i kolumner och rader och det är alltid en del av en arbetsbok.) i olika sidor för utskrift. I Microsoft Excel infogas sidbrytningar automatiskt, beroende på pappersstorlek, marginalinställningar, skalningsalternativ och placeringen av eventuella manuella sidbrytningar som du infogar. Om du vill skriva ut ett kalkylblad med exakt det antal sidor du vill ha kan du justera sidbrytningarna i kalkylbladet innan du skriver ut det.

 Tips    Även om du kan arbeta med sidbrytningar i vyn Normal rekommenderas det att du använder vyn Förhandsgranska sidbrytningar när du vill justera sidbrytningar så att du kan se hur andra ändringar du har gjort (till exempel sidorienterings- och formateringsändringar) påverkar de automatiska sidbrytningarna. Du kan till exempel se hur en ändring av radhöjd och kolumnbredd påverkar placeringen av automatiska sidbrytningar.

Om du vill åsidosätta de automatiska sidbrytningar som infogas av Excel kan du infoga egna manuella sidbrytningar, flytta befintliga manuella sidbrytningar eller ta bort manuellt infogade sidbrytningar. Du kan också snabbt ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar. När du är klar med sidbrytningarna kan du gå tillbaka till vyn Normal.

Vad vill du göra?


Infoga en sidbrytning

 1. Markera det kalkylblad som du vill ändra.
 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

 Tips   Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 Anteckning   Om dialogrutan Välkommen till Förhandsgranska sidbrytningar visas klickar du på OK. Om du inte vill att dialogrutan ska visas varje gång du går till vyn Förhandsgranska sidbrytningar markerar du kryssrutan Visa inte denna dialogruta igen innan du klickar på OK.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill infoga en vågrät sidbrytning markerar du raden nedanför positionen där du vill att sidbrytningen ska infogas.
  • Om du vill infoga en lodrät sidbrytning markerar du kolumnen till höger om positionen där du vill att sidbrytningen ska infogas.
 2. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout

 1. Klicka på Infoga sidbrytning.

 Tips   Du kan också högerklicka på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om positionen där du vill infoga sidbrytningen, och sedan klicka på Infoga sidbrytning.

 Anteckning   Om manuella sidbrytningar som du infogar inte verkställs kan det bero på att skalningsalternativet Passa är markerat på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat (gruppen Utskriftsformat, fliken Sidlayout, dialogruteikonen Bild av knapp ). Om du vill använda de manuella sidbrytningarna ändrar du skalningen till Förstora/förminska till i stället.

Överst på sidan Överst på sidan

Flytta en sidbrytning

 Viktigt   Om du vill aktivera funktionen för att kunna dra sidbrytningar till en annan plats i ett kalkylblad kontrollerar du att funktionen för att dra och släppa celler är aktiverad. Om den här funktionen inte är aktiverad är det inte säkert att du kan flytta sidbrytningar.

VisaHur?

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Markera kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka sedan på OK.
 4. Markera det kalkylblad som du vill ändra.
 1. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

 Tips   Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 Anteckning   Om dialogrutan Välkommen till Förhandsgranska sidbrytningar visas klickar du på OK. Om du inte vill att dialogrutan ska visas varje gång du går till vyn Förhandsgranska sidbrytningar markerar du kryssrutan Visa inte denna dialogruta igen innan du klickar på OK.

 1. Om du vill flytta en sidbrytning drar du den till en annan plats.

 Anteckning   Om du flyttar en automatisk sidbrytning ändras den till en manuell sidbrytning.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort en manuellt infogad sidbrytning

 Anteckning   Du kan inte ta bort sidbrytningar som lagts till automatiskt i Excel. Om du lägger till sidbrytningar manuellt, ändrar sidorienteringen eller justerar kolumnbredder och radhöjder kan automatiskt infogade sidbrytningar påverkas.

Gör följande när du vill ta bort en manuellt infogad sidbrytning:

 1. Markera det kalkylblad som du vill ändra.
 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

 Tips   Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 Anteckning   Om dialogrutan Välkommen till Förhandsgranska sidbrytningar visas klickar du på OK. Om du inte vill att dialogrutan ska visas varje gång du går till vyn Förhandsgranska sidbrytningar markerar du kryssrutan Visa inte denna dialogruta igen innan du klickar på OK.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort en lodrät sidbrytning markerar du en kolumn till höger om den sidbrytning som du vill ta bort.
  • Om du vill ta bort en vågrät sidbrytning markerar du raden nedanför den sidbrytning som du vill ta bort.

 Anteckning   Du kan inte ta bort en automatisk sidbrytning.

 1. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout

 1. Klicka på Ta bort sidbrytning.

 Tips   Du kan också ta bort en sidbrytning genom att dra den utanför förhandsgranskningsområdet (till vänster eller höger för lodräta sidbrytningar eller uppåt eller nedåt för vågräta sidbrytningar). Om du inte kan dra sidbrytningar kontrollerar du att dra och släpp-funktionen är aktiverad. Mer information finns i Flytta en sidbrytning.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar

 Anteckning   Detta tar bort alla manuella sidbrytningar och återställer kalkylbladet så att endast automatiska sidbrytningar visas.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra.
 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

 Tips   Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 Anteckning   Om dialogrutan Välkommen till Förhandsgranska sidbrytningar visas klickar du på OK. Om du inte vill att dialogrutan ska visas varje gång du går till vyn Förhandsgranska sidbrytningar markerar du kryssrutan Visa inte denna dialogruta igen innan du klickar på OK.

 1. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout

 1. Klicka på Återställ alla sidbrytningar.

 Tips   Du kan också högerklicka i en cell i kalkylbladet och sedan klicka på Återställ alla sidbrytningar.

Överst på sidan Överst på sidan

Återgå till vyn Normal

Om du återgår till vyn Normal efter att du är klar med sidbrytningarna klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

 Tips   Du kan även klicka på Normal Bild av knapp i statusfältet.

 Anteckning   När du har arbetat med sidbrytningar i vyn Förhandsgranska sidbrytningar kan du fortfarande se sidbrytningarna i vyn Normal eftersom sidbrytningar har aktiverats automatiskt. Mer information om hur du inaktiverar dem finns i nästa avsnitt Visa eller dölja sidbrytningar i vyn Normal.

Överst på sidan Överst på sidan

Visa eller dölja sidbrytningar i vyn Normal

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa sidbrytningar under Visa alternativ för det här kalkylbladet i kategorin Avancerat om du vill aktivera eller inaktivera sidbrytningar i vyn Normal.

Överst på sidan Överst på sidan

Få reda på mer om sidbrytningar

Det bästa sättet att visa alla sidbrytningar i arbetsboken är i vyn Förhandsgranska sidbrytningar. I vyn Förhandsgranska sidbrytningar används ett annat format för att visa varje typ av sidbrytning:

 • Streckade linjer    En streckad linje visar att det är en automatisk sidbrytning.

Kalkylblad i vyn Förhandsgranska sidbrytningar som visar automatiska sidbrytningar

 • Heldragna linjer    En heldragen linje visar att det är en manuell sidbrytning.

Kalkylblad i vyn Förhandsgranska sidbrytningar som visar manuella sidbrytningar

Som standard visas inte sidbrytningar i vyn Normal. Om du vill visa sidbrytningar i vyn Normal kan du visa dem i den här vyn.

I vyn Normal kan du använda kommandot Brytningar (gruppen Utskriftsformat, fliken Sidlayout) när du vill infoga, ta bort och flytta sidbrytningar. Du kan inte dra sidbrytningar till en annan plats i vyn Normal.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013