Översikt över OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP (Online Analytical Processing) är en teknik som används för att ordna stora företagsdatabaser och affärsinformation. OLAP-databaser är uppdelade i en eller flera kuber. Kuberna skapas av en kubadministratör som utformar och anpassar dem efter hur du hämtar och analyserar data, så att det blir lättare för dig att skapa och använda de pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter som du behöver.

Artikelinnehåll


Vad är Business Intelligence?

En affärsanalytiker vill ofta få en överblick över verksamheten för att identifiera viktiga trender baserat på större informationsmängder och analysera dessa trender på detaljnivå utifrån olika variabler. Business Intelligence syftar på den process som används för att hämta data från en OLAP-databas och sedan analysera informationen för att visa data som kan användas för att fatta väl underbyggda affärsbeslut och vidta nödvändiga åtgärder. OLAP och Business Intelligence kan exempelvis ge svar på följande typer av frågor om affärsinformationen:

  • Hur ser den sammanlagda produktförsäljningen för 2007 ut jämfört med den sammanlagda försäljningen från år 2006?
  • Hur ser vinsten hittills i år ut jämfört med samma tidsperiod de senaste fem åren?
  • Hur mycket pengar spenderade kunder över 35 år förra året, och hur har deras beteende ändrats med tiden?
  • Hur många produkter har sålts i två olika länder/regioner innevarande månad jämfört med samma månad föregående år?
  • Hur ser vinsten ut i detalj (både marginalprocent och summa) för kunder inom en viss åldersgrupp efter produktkategori?
  • Vilka är de bästa och sämsta säljarna, distributörerna, leverantörerna, medarbetarna och kunderna?

Överst på sidan Överst på sidan

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) gör det lättare att få svar på frågor om affärsinformationen. OLAP är en databasteknik som har optimerats för frågor och rapporter, och inte för bearbetningen av transaktioner. OLAP använder OLTP-databaser (Online Transactional Processing) som källdata. OLTP-databaserna lagras normalt sett i informationslager. OLAP-informationen hämtas från dessa historiska data och läggs till i strukturer som medger avancerade analyser. OLAP-informationen ordnas också hierarkiskt och lagras i kuber i stället för i tabeller. Det är en avancerad teknik som använder flerdimensionella strukturer för snabb åtkomst till den information som ska analyseras. På så vis blir det enklare att visa sammanfattningar på hög nivå i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, till exempel den sammanlagda försäljningen i ett helt land eller en hel region. Dessutom visas detaljerad information om platser där försäljningen går särskilt bra eller dåligt.

OLAP-databaser är utformade så att det går snabbare att hämta data. Eftersom OLAP-servern, i stället för Microsoft Office Excel, beräknar de sammanlagda värdena behöver inte lika många data skickas till Excel när du skapar eller ändrar en rapport. Det innebär att du kan arbeta med mycket större mängder källdata än du skulle kunna om informationen var ordnad i en traditionell databas, då Excel måste hämta alla enskilda poster och sedan beräkna värdena.

OLAP-databaser innehåller två grundläggande datatyper: mätvärden, som omfattar de numeriska data, mängder och medelvärden som du använder för att fatta väl underbyggda affärsbeslut, och dimensioner, som syftar på de kategorier som du använder för att ordna mätvärdena. Med OLAP-databaser kan du strukturera data baserat på flera detaljnivåer och använda samma välbekanta kategorier för att analysera informationen.

I följande avsnitt beskrivs var och en av dessa komponenter i detalj:

Kub    En datastruktur som lägger till mätvärdena baserat på nivåerna och hierarkierna för var och en av de dimensioner som du vill analysera. Kuber kombinerar flera dimensioner, t.ex. tid, geografisk belägenhet och produktlinjer, med sammanfattade data, t.ex. försäljnings- eller lagerinformation. Kuber är inte "kuber" i egentlig matematisk mening eftersom de inte nödvändigtvis har lika långa sidor, men ordet används som ett slags metafor för ett mer komplext begrepp.

Mätvärde    En uppsättning värden i en kub som baseras på en kolumn i kubens faktatabell och som normalt sett består av numeriska värden. Mätvärden är de centrala värdena i kuben som bearbetas, läggs till och analyseras. Vanliga exempel är försäljning, vinst, intäkter och kostnader.

Medlem    Ett objekt i en hierarki som representerar en eller flera förekomster av data. En medlem kan vara unik eller inte. 2007 och 2008 representerar exempelvis unika medlemmar på årsnivån i en tidsdimension, medan Januari inte är en unik medlem på månadsnivån eftersom det kan finnas mer än en förekomst av Januari i tidsdimensionen om den innehåller data från mer än ett år.

Beräknad medlem    En medlem i en dimension vars värde beräknas vid körning med hjälp av ett uttryck. Värdet för en beräknad medlem kan hämtas från andra medlemmars värden. Den beräknade medlemmen Vinst kan exempelvis fastställas genom att värdet för medlemmen Kostnader subtraheras från värdet för medlemmen Försäljning.

Dimension    En uppsättning med en eller flera ordnade hierarkier med nivåer i en kub som en användare förstår och använder som grund för dataanalysen. En geografisk dimension kan exempelvis omfatta nivåer för Land, Region och Ort, och en tidsdimension kan inkludera en hierarki med nivåer för år, kvartal, månad och dag. I en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport blir varje hierarki en uppsättning fält som du kan expandera och komprimera för att visa lägre eller högre nivåer.

Hierarki    En logisk trädstruktur som ordnar medlemmarna i en dimension på så sätt att varje medlem har en överordnad medlem och inga eller flera underordnade medlemmar. En underordnad medlem är en medlem på nästa lägre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag, är Januari till exempel en underordnad medlem till Kvartal 1. En överordnad medlem är en medlem på nästa högre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. Värdet för den överordnade medlemmen är vanligtvis en kombination av värdena för alla underordnade medlemmar. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag är Kvartal 1 till exempel den överordnade medlemmen för Januari.

Nivå    Data kan inordnas i lägre och högre detaljnivåer i en hierarki, t.ex. nivåerna År, Kvartal, Månad och Dag i en tidshierarki.

Överst på sidan Överst på sidan

OLAP-funktioner i Excel

Hämta OLAP-data    Du kan ansluta till OLAP-datakällor (datakälla: En lagrad uppsättning "käll"-information som används för att ansluta till en datakälla. Datakällor kan innehålla namnet och platsen på databasservern, namnet på drivrutinen som används för att ansluta till databasen och information som databasen behöver när du loggar in.) på samma sätt som du ansluter till andra externa datakällor. Du kan arbeta med databaser som har skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 och Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005, Microsofts OLAP-serverprodukter. Excel kan också fungera med OLAP-produkter från andra företag om de är kompatibla med OLE-DB för OLAP.

Du kan bara visa OLAP-data som en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport, eller i en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport, men inte som ett externt dataområde (externt dataområde: Ett intervall med data som hämtas till ett kalkylblad, men som har sitt ursprung utanför Excel, till exempel i en databas eller textfil. I Excel kan du formatera datan och använda den i beräkningar, precis som med andra data.). Du kan spara OLAP-pivottabellrapporter och -pivotdiagramrapporter i rapportmallar (rapportmall: En Excel-mall (XLT-fil) som innehåller en eller flera frågor eller pivotrapporter som bygger på externa data. När du sparar en rapportmall sparar Excel frågedefinitionen men lagrar inte frågans data i mallen.), och du kan skapa ODC-filer (Office Data Connection) för anslutning till OLAP-databaser för OLAP-frågor (fråga: I Query eller Access är detta ett sätt att hitta de poster som svarar på en bestämd fråga som du ställer om informationen i en databas.). När du öppnar en ODC- eller OQY-fil visas en tom pivottabellrapport i Excel, där du kan skapa önskad uppställning.

Skapa kubfiler för användning offline    Du kan skapa en offlinekubfil (.cub) med en delmängd av informationen från en OLAP-serverdatabas. Använd offlinekubfiler om du vill arbeta med OLAP-data när du inte är ansluten till nätverket. En kub gör det möjligt att arbeta med större datamängder i en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport än normalt sett, och påskyndar dessutom datahämtningen. Du kan bara skapa kubfiler om du använder en OLAP-provider (OLAP-provider: En uppsättning program som ger tillgång till en viss typ av OLAP-databas. Dessa program kan innehålla en drivrutin för källdata och annan klientprogramvara som krävs för att ansluta till en databas.), t.ex. Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, som stöder den här funktionen.

Serveråtgärder    En serveråtgärd är en valfri men mycket praktisk funktion som administratören av en OLAP-kub kan definiera på en server som använder en kubmedlem eller mätvärden som en parameter i en fråga för att hämta detaljer till kuben eller för att starta ett annat program, t.ex. en webbläsare. Excel stöder följande serveråtgärder: URL, Report (rapport), Rowset (raduppsättning), Drill Through (mer detaljerad information) och Expand to Detail (visa detaljer) men stöder inte Proprietary (tillverkarspecifik), Statement (uttryck) och Dataset (datamängd). Mer information finns i avsnittet Utföra en OLAP-serveråtgärd i en pivottabellrapport .

KPI:er    En KPI är ett särskilt beräknat mätvärde som definieras på servern och som gör det möjligt att övervaka prestationsindikatorer, t.ex. status (är värdet bättre eller sämre än förväntat?) och trender (hur varierar värdet över tiden?). När dessa visas kan servern skicka relaterade ikoner som påminner om ikonerna i den nya Excel-ikonuppsättningen för att ange att värdet ligger över eller under fastställda statusnivåer (t.ex. en ikon i form av ett stoppljus) eller för att ange om värdet har en uppåt- eller nedåtgående trend (t.ex. en pil som pekar uppåt eller nedåt).

Serverformatering    Kubadministratörer kan skapa mätvärden och beräknade medlemmar med regler för färgformatering, teckensnittsformatering och villkorsstyrd formatering som kan tillämpas som företagsspecifika standardaffärsregler. Ett serverformat för vinst kan exempelvis visas i valutaformat, med en grön cellfärg om värdet är större än eller lika med 30 000 och en röd cellfärg om värdet är mindre än 30 000, samt med fet stil om värdet är mindre än 30 000 och med normalt teckenformat om värdet är större än eller lika med 30 000. Mer information finns i Utforma layout och format för en pivottabellrapport.

Visningsspråk i Office    En kubadministratör kan definiera översättningar för data och fel på servern för användare som behöver visa pivottabellinformation på ett annat språk. Den här funktionen definieras som en filanslutningsegenskap och användarens nationella inställningar måste överensstämma med visningsspråket.

Överst på sidan Överst på sidan

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

En OLAP-provider    Du behöver följande OLAP-providrar (OLAP-provider: En uppsättning program som ger tillgång till en viss typ av OLAP-databas. Dessa program kan innehålla en drivrutin för källdata och annan klientprogramvara som krävs för att ansluta till en databas.) för att konfigurera OLAP-datakällor (datakälla: En lagrad uppsättning "käll"-information som används för att ansluta till en datakälla. Datakällor kan innehålla namnet och platsen på databasservern, namnet på drivrutinen som används för att ansluta till databasen och information som databasen behöver när du loggar in.) för Excel:

Serverdatabaser och kubfiler    OLAP-klientprogramvaran i Microsoft Excel har stöd för anslutning till två typer av OLAP-databaser. Om det finns en databas på en OLAP-server i ditt nätverk kan du hämta källdata från den direkt. Om du har en offlinekubfil (offlinekubfil: En fil som du skapar på hårddisken eller i en nätverkskatalog som lagrar OLAP-källdata för en pivottabell eller en pivotdiagramrapport. Med offlinekubfiler kan du fortsätta att arbeta när du inte är ansluten till OLAP-servern.) som innehåller OLAP-data, eller om du har en kubdefinitionsfil (kubdefinition: Information som lagras av guiden OLAP-kub i en OQY-fil och som definierar hur en OLAP-kub ska skapas från data som hämtas från en relationsdatabas.), kan du ansluta till den filen och hämta källdata från den.

Datakällor    En datakälla ger åtkomst till alla data i OLAP-databasen eller offlinekubfilen. När du har skapat en OLAP-datakälla kan du basera rapporter på den och skicka tillbaka OLAP-data till Excel i form av en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport.

Microsoft Query    Du kan använda Microsoft Query för att hämta data från en extern databas, t.ex. Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behöver inte använda Microsoft Query för att hämta data från en OLAP-pivottabell som är kopplad till en kubfil. Mer information finns i avsnittet Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

Överst på sidan Överst på sidan

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Om du arbetar med pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter med både OLAP-källdata (källdata: Listan eller tabellen som används för att skapa en pivottabell eller pivotdiagramrapport. Källdata kan hämtas från en Excel-lista eller ett Excel-intervall, en extern databas eller kub, eller en annan pivottabell.) och andra typer av källdata kommer du att märka att det finns vissa funktionsskillnader.

Hämtning av data    En OLAP-server returnerar nya data till Excel varje gång du ändrar rapportens layout. Med andra typer av externa källdata frågar du efter alla källdata samtidigt, eller så kan du ange att du bara vill köra frågor när du visar andra element i rapportfilterfält. Du kan också välja mellan flera andra alternativ för att uppdatera (uppdatera: Om du vill uppdatera innehållet i en pivottabell eller pivotdiagramrapport så att ändringar som har gjorts i underliggande källdata framgår, körs den underliggande frågan så att nya eller ändrade data hämtas.) rapporten.

I rapporter som baseras på OLAP-källdata är inställningarna för rapportfilterfälten, bakgrundsfrågor och inställningen för minnesoptimering inte tillgängliga.

 Obs!   Minnesoptimeringsinställningen är inte heller tillgänglig för OLEDB-datakällor eller för pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde.

Fälttyper   Dimensionsfält (dimension: En OLAP-struktur som ordnar data i nivåer, till exempel Land/Region/Stad för en geografisk dimension. I en pivottabell eller pivotdiagramrapport blir varje dimension en uppsättning fältvärden där du kan visa och dölja detaljer.) från OLAP-källdata kan bara användas som rad- (radfält: Ett fält som har tilldelats en radorientering i en pivottabell. Element som är associerade med ett radfält visas som radetiketter.) (serie), kolumn- (kolumnfält: Ett fält som har tilldelats en kolumnorientering i en pivottabell. Element som är associerade med ett kolumnfält visas som kolumnetiketter.) (kategori) eller sidfält. Fält för mätvärden kan bara användas som värdefält. För andra typer av källdata kan alla fält användas i alla delar av en rapport.

Tillgång till detaljerad information    I samband med OLAP-källdata avgör servern vilka detaljnivåer som är tillgängliga och beräknar sammanfattningsvärden. De detaljposter som utgör sammanfattningsvärdena kanske inte är tillgängliga. Servern kan emellertid tillhandahålla egenskapsfält (egenskapsfält: Oberoende attribut associerade med objekt eller medlemmar i en OLAP-kub. Om stadsobjekt till exempel har egenskaperna storlek och befolkning lagrad i serverkuben visar en pivottabell varje stads storlek och befolkningsmängd.) som du kan visa. Andra typer av data innehåller inte egenskapsfält, men du kan visa underliggande detaljer för datafältvärden och för element, och du kan visa element utan data.

OLAP-rapportfilterfält kanske inte har något element av typen Alla, och kommandot Visa rapportfiltersidor är inte tillgängligt.

Ursprunglig sorteringsordning      Vid OLAP-källdata visas elementen först i den ordning som de returnerades av OLAP-servern. Du kan sedan sortera elementen eller ordna om dem manuellt. Vid andra typer av källdata visas elementen först i en ny rapport sorterade i stigande ordning efter elementnamn.

Beräkningar    OLAP-servrar tillhandahåller sammanfattade värden direkt för en rapport, så du kan inte ändra sammanfattningsfunktionerna (summeringsfunktion: En typ av beräkning som du använder när du kombinerar källdata i en pivottabell eller en konsolideringstabell eller när du infogar automatiska delsummor i en lista eller databas. Exempel på summeringsfunktioner är Summa, Antal och Medel.) för värdefält. För andra typer av källdata kan du ändra sammanfattningsfunktionen för ett värdefält och använda flera sammanfattningsfunktioner för samma värdefält. Du kan inte skapa beräknade fält (beräknat fält: Ett fält i en pivottabell eller pivotdiagramrapport som använder en formel som du skapar. Beräknade fält kan utföra beräkningar genom att använda innehållet från element inom samma fält i pivottabell eller pivotdiagramrapporten.) eller beräknade element (beräknat element: Ett element i ett pivottabellfält som använder en formel som du skapar. Beräknade element kan utföra beräkningar genom att använda innehållet från andra fält och element i pivottabellen.) i rapporter med OLAP-källdata.

Delsummor    I rapporter med OLAP-källdata kan du inte ändra summeringsfunktionen för delsummor. I samband med andra typer av källdata kan du ändra delsummeringsfunktionerna och visa eller dölja delsummor för alla rad- och kolumnfält.

I samband med OLAP-källdata kan du inkludera eller utesluta dolda element när du beräknar delsummor eller totalsummor. För andra typer av källdata kan du inkludera dolda element i rapportfilterfält i delsummor, men dolda element i andra fält utesluts som standard.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007