Nyheter: Ändrade Excel-funktioner

Flera funktioner har uppdaterats, bytt namn eller lagts till i funktionsbiblioteket i Microsoft Excel 2010 för att större noggrannhet ska uppnås i funktionerna, funktionaliteten ska vara konsekvent och funktionsnamnen bättre ska beskriva funktionerna.

Funktioner som bytt namn kan visas med sitt gamla namn, för bakåtkompatibilitet.

Artikelinnehåll


Förbättrad algoritm och noggrannhet

I de följande funktionerna har ändrade algoritmer införts så att resultatens noggrannhet har förbättras. Exempelvis har en ny algoritm införts i funktionen BETAFÖRD för att öka funktionens noggrannhet. I funktionen REST används nu nya algoritmer som ger högre noggrannhet och snabbare resultat, och i funktionen SLUMP används en ny algoritm för slumpmässiga tal.

Förbättrad funktion Funktion kategori Syfte
Funktionen ARCSINH Matematiska och trigonometriska funktioner Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal
Funktionen BETA.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
Funktionen BETAFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
Funktionen BETA.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
Funktionen BETAINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
Funktionen BINOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den individuella binomialfördelningen
Funktionen BINOMFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den individuella binomialfördelningen
Funktionen BINOM.INV Statistiska funktioner Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
Funktionen RUNDA.UPP Matematiska och trigonometriska funktioner Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
Funktionen KRITBINOM Kompatibilitetsfunktioner Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
Funktionen CHI2.INV.RT Statistiska funktioner Returnerar inversen av chi2-fördelningen
Funktionen CHI2INV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen av chi2-fördelningen
Funktionen CHI2.TEST Statistiska funktioner Returnerar oberoendetesten
Funktionen CHI2TEST Kompatibilitetsfunktioner Returnerar oberoendetesten
Funktionen KONVERTERA Tekniska funktioner Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat
Funktionen KUMRÄNTA Finansiella funktioner Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder
Funktionen KUMPRIS Finansiella funktioner Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder
Funktionen FELF Tekniska funktioner Returnerar felfunktionen
Funktionen FELFK Tekniska funktioner Returnerar den komplementära felfunktionen
Funktionen F.FÖRD.RT Statistiska funktioner Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen FFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.INV.RT Statistiska funktioner Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen FINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen DUBBELFAKULTET Matematiska och trigonometriska funktioner Returnerar dubbelfakulteten för ett tal
Funktionen RUNDA.NED Matematiska och trigonometriska funktioner Avrundar ett tal nedåt mot noll
Funktionen GAMMA.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar gammafördelningen
Funktionen GAMMAFÖRD kompatibilitetsfunktioner Returnerar gammafördelningen
Funktionen GAMMA.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
Funktionen GAMMAINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
Funtkionen GAMMALN Statistiska funktioner Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)
Funktionen GEOMEDEL Statistiska funktioner Returnerar det geometriska medelvärdet
Funktionen HYPGEOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den hypergeometriska fördelningen
Funktionen HYPGEOMFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den hypergeometriska fördelningen
Funktionen IMLOG2 Tekniska funktioner Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal
Funktionen IMUPPHÖJT Tekniska funktioner Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent
Funktionen RBETALNING Finansiella funktioner Returnerar räntedelen av en betalning för en given period
Funktionen IR Finansiella funktioner Returnerar internräntan för en serie betalningar
Funktionen REGR Statistiska funktioner Returnerar parametrar till en linjär trendlinje
Funktionen LOGNORM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
Funktionen LOGNORMFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
Funktionen LOGNORM.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen för den lognormala fördelningen
Funktionen LOGINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen för den lognormala fördelningen
Funktionen REST Matematiska och trigonometriska funktioner Returnerar resten vid en division
Funktionen NEGBINOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den negativa binomialfördelningen
Funktionen NEGBINOMFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den negativa binomialfördelningen
Funktionen NORM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORMFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORM.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORMINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORM.S.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen NORMSFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen NORM.S.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen NORMSINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen BETALNING Finansiella funktioner Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet
Funktionen AMORT Finansiella funktioner Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period
Funktionen POISSON.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar Poisson-fördelningen
Funktionen POISSON Kompatibilitetsfunktioner Returnerar Poisson-fördelningen
Funktionen SLUMP Matematiska och trigonometriska funktioner Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1
Funktionen STDAV.S Statistiska funktioner Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
Funktionen STDAV Kompatibilitetsfunktioner Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
Funktionen T.FÖRD.RT Statistiska funktioner Returnerar Students t-fördelning
Funktionen TFÖRD Kompatibilitetsfunktioner Returnerar Students t-fördelning
Funktionen T.FÖRD.2T Statistiska funktioner Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning
Funktionen T.INV.2T Statistiska funktioner Returnerar inversen till Students t-fördelning
Funktionen TINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerar inversen till Students t-fördelning
Funktionen VARIANS.S Statistiska funktioner Uppskattar variansen baserat på ett urval
Funktionen VARIANS Kompatibilitetsfunktioner Uppskattar variansen baserat på ett urval
Funktionen XIRR Finansiella funktioner Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Överst på sidan Överst på sidan

Korrekta och konsekventa funktionsnamn

Följande funktioner har bytt namn så att de är mer konsekventa med funktionsdefinitionerna bland de tekniska användarna och med andra funktionsnamn i Excel. De nya funktionsnamnen beskriver också bättre själva funktionen. Eftersom till exempel KRITBINOM returnerar inversen till binomialfördelningen är BINOM.INV ett lämpligare namn.

Vissa funktioner som bytt namn, till exempel BETA.FÖRD, har en ytterligare parameter så att du kan ange fördelningstyp (vänstersidig kumulativ eller sannolikhetsdensitet).

För bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av Excel är funktionerna fortfarande tillgängliga med sina gamla namn i kategorin Kompatibilitetsfunktion. Om bakåtkompatibilitet inte behövs bör du börja använda funktionerna som fått nya namn i stället.

Funktioner som bytt namn Funktionskategori Syfte
Funktionen BETA.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen
Funktionen BETA.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning
Funktionen BINOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den individuella binomialfördelningen
Funktionen BINOM.INV Statistiska funktioner Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde
Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT Matematiska och trigonometriska funktioner Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt
Funktionen CHI2.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen.
Funktionen CHI2.FÖRD.RT Statistiska funktioner Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen
Funktionen CHI2.INV Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen.
Funktionen CHI2.INV.RT Statistiska funktioner Returnerar inversen av chi2-fördelningen
Funktionen CHI2.TEST Statistiska funktioner Returnerar oberoendetesten
Funktionen KONFIDENS.NORM Statistiska funktioner Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde
Funktionen KONFIDENS.T Statistiska funktioner Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde med Students t-fördelning
Funktionen KOVARIANS.P Statistiska funktioner Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser
Funktionen KOVARIANS.S Statistiska funktioner Returnerar samplets kovarians, medelvärdet av produkterna av avvikelser för varje datapunktspar i två datamängder
Funktionen FELF.EXAKT Tekniska funktioner Returnerar felfunktionen
Funktionen FELFK.EXAKT. Tekniska funktioner Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.
Funktionen EXPON.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar exponentialfördelningen
Funktionen F.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.FÖRD.RT Statistiska funktioner Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.INV.RT Statistiska funktioner Returnerar inversen av F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.TEST Statistiska funktioner Returnerar resultatet av en F-test
Funktionen RUNDA.NER.EXAKT Matematiska och trigonometriska funktioner Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel \endash oavsett talets tecken avrundas talet uppåt
Funktionen GAMMA.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar gammafördelningen
Funktionen GAMMA.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen
Funktionen GAMMALN.EXAKT Statistiska funktioner Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, G(x)
Funktionen HYPGEOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den hypergeometriska fördelningen
Funktionen LOGNORM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen
Funktionen LOGNORM.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen för den lognormala fördelningen
Funktionen TYPVÄRDE.FLERA Statistiska funktioner Returnerar en vertikal matris med de vanligast förekommande eller mest repeterade värdena i en matris eller ett dataområde.
Funktionen TYPVÄRDE.ETT Statistiska funktioner Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd
Funktionen NEGBINOM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den negativa binomialfördelningen
Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT Tid- och datumfunktioner Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar för att indikera vilka och hur många dagar som är helgdagar
Funktionen NORM.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORM.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen
Funktionen NORM.S.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen NORM.S.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen
Funktionen PERCENTIL.EXK Statistiska funktioner Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet 0..1 exklusiv
Funktionen PERCENTIL.INK Statistiska funktioner Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område
Funktionen PROCENTRANG.EXK Statistiska funktioner Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusiv) av datamängden.
Funktionen PROCENTRANG.INK Statistiska funktioner Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd
Funktionen POISSON.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar Poisson-fördelningen
Funktionen KVARTIL.EXK Statistiska funktioner Returnerar kvartilen av datamängden utifrån percentilvärden från 0..1, exklusiv
Funktionen KVARTIL.INK Statistiska funktioner Returnerar kvartilen av en mängd data
Funktionen RANG.MED Statistiska funktioner Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
Funktionen RANG.EKV Statistiska funktioner Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
Funktionen STDAV.P Statistiska funktioner Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen
Funktionen STDAV.S Statistiska funktioner Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval
Funktionen T.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning
Funktionen T.FÖRD.2T Statistiska funktioner Returnerar procentvärden (sannolikhet) för Students t-fördelning
Funktionen T.FÖRD.RT Statistiska funktioner Returnerar Students t-fördelning
Funktionen T.INV Statistiska funktioner Returnerar t-värdet för Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.
Funktionen T.INV.2T Statistiska funktioner Returnerar Students t-fördelning
Funktionen T.TEST Statistiska funktioner Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test
Funktionen VARIANS.P Statistiska funktioner Beräknar variansen baserat på hela populationen
Funktionen VARIANS.S Statistiska funktioner Uppskattar variansen baserat på ett urval
Funktionen WEIBULL.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar Weibull-fördelningen
Funktionen ARBETSDAGAR.INT Tid- och datumfunktioner Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar
Funktionen Z.TEST Statistiska funktioner Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Överst på sidan Överst på sidan

Överensstämmelse med etablerade rutiner

Följande funktioner har lagts till eftersom de är mer förenliga med etablerade rutiner än de befintliga funktionerna. Till exempel överensstämmer funktionen RANG.MED mer med hur statistiker förväntar sig att den ska fungera än den befintliga RANG-funktionen.

Funktioner med nya namn Funktion kategori Syfte
Funktionen CHI2.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen
Funktionen CHI2.INV Statistiska funktioner Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen
Funktionen KONFIDENS.T Statistiska funktioner Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning
Funktionen KOVARIANS.S Statistiska funktioner Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar
Funktionen EXPON.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar exponentialfördelningen
Funktionen F.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen F.INV Statistiska funktioner Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen
Funktionen TYPVÄRDE.FLERA Statistiska funktioner Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde
Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT Tid- och datumfunktioner Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar
Funktionen PERCENTIL.EXK Statistiska funktioner Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt
Funktionen PROCENTRANG.EXK Statistiska funktioner Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden
Funktionen KVARTIL.EXK Statistiska funktioner Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt
Funktionen RANG.MED Statistiska funktioner Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal
Funktionen T.FÖRD Statistiska funktioner Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.
Funktionen T.INV Statistiska funktioner Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.
Funktionen ARBETSDAGAR.INT Tid- och datumfunktioner Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Överst på sidan Överst på sidan

Nya funktioner

Följande funktioner har lagts till i funktionsbiblioteket i Excel. De här funktionerna kan användas i den senaste versionen av Excel men är inte kompatibla med Excel 2007 och Excel 97-2003. Om bakåtkompatibilitet behövs kan du köra kompatibilitetskontrollen och göra nödvändiga ändringar i kalkylbladet så att du undviker fel.

Nya funktion Funktionskategori Syfte
Funktionen MÄNGD Matematiska och trigonometriska funktioner Returnerar en mängd i en lista eller databas

Överst på sidan Överst på sidan

Bakåtkompatibilitet

Om du behöver dela kalkylbladet med andra som inte har Excel 2010 installerat kan du använda kompatibilitetsfunktionerna i stället för de funktioner som bytt namn. I tidigare versioner av Excel identifieras de gamla namnen och de förväntade resultaten genereras.

Hitta kompatibilitetsfunktioner

Gör följande om du vill hitta alla kompatibilitetsfunktioner:

  1. Klicka på Infoga funktioner i gruppen Funktionsbibliotek på fliken Formler.
  2. Klicka på Kompatibilitet i rutan Eller välj en kategori.

Dialogrutan Infoga funktion

Tips!    Du kan även nå kompatibilitetsfunktionerna i gruppen Funktionsbibliotek. (Fliken Formler, gruppen Funktionsbibliotek, Fler funktioner, Kompatibilitet).

Välja rätt funktion i kalkylbladet

När du börjar ange en funktion i kalkylbladet listas både funktioner som har bytt namn och kompatibilitetsfunktioner i Komplettera automatiskt för formel. Olika ikoner gör det enklare att klicka på den som du vill använda. De ursprungliga funktionerna visas med en gul triangel för att du ska veta att de är kompatibla med Excel 2007 och tidigare.

Exempel på Komplettera automatiskt för formel

Kontrollera kompatibilitetsproblem

Som vi nämnde tidigare i den här artikeln är de nya funktionerna (till exempel MÄNGD) eller funktioner som har uppdaterats för bättre resultat (till exempel BETA.FÖRD) inte kompatibla med tidigare versioner av Excel. Nya funktioner kan inte identifieras i tidigare versioner av Excel, och felet #NAMN? visas i stället för det förväntade resultatet. Innan du sparar arbetsboken kan du köra kompatibilitetskontrollen och kontrollera om nya funktioner har använts. Sedan kan du göra de ändringar som behövs för att du ska undvika fel om arbetsboken öppnas i en äldre version av Excel (Excel 97-2003 eller Excel 2007).

Gör på följande sätt när du vill köra kompatibilitetskontrollen:

  1. Klicka på Info på fliken Arkiv.
  2. Klicka på Felsök under Förbered för delning och klicka sedan på Kontrollera kompatibilitet.

Dialogrutan Kompatibilitetskontroll

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010