LUTNING

Returnerar lutningen av en linjär regressionslinje genom datapunkter i kända_y och kända_x. Lutningen är det lodräta avståndet dividerat med det vågräta avståndet mellan två punkter på linjen, vilket motsvarar förändringstakten utmed regressionslinjen.

Syntax

LUTNING(kända_y;kända_x)

Kända_y     är en matris eller ett cellområde med beroende numeriska datapunkter.

Kända_x     är en mängd oberoende datapunkter.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.
  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.
  • Om kända_y och kända_x är tomma eller har olika antal datapunkter returneras felvärdet #Saknas!.
  • Ekvationen för regressionslinjens lutning är:

Ekvation

där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y).

Exempel

Exemplet kan vara enklare att förstå om du kopierar det till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
  1. Tryck på CTRL+C.
  2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
  3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B
Känt y-värde Känt x-värde
2 6
3 5
9 11
1 7
8 5
7 4
5 4
Formel Beskrivning (resultat)
=LUTNING(A2:A8;B2:B8) Lutningen av en linjär regressionslinje genom datapunkterna ovan (0,305556)
 
 
Gäller:
Excel 2003