Låsa upp särskilda områden i ett skyddat kalkylblad

När du skyddar ett kalkylblad låser du alla celler som standard, vilket innebär att de inte kan redigeras. Om du vill redigera vissa celler medan andra är låsta kan du låsa upp cellerna och därefter låsa endast vissa celler och områden innan du skyddar kalkylbladet. Du kan även tillåta vissa användare att redigera specifika områden i ett skyddat kalkylblad.

Vad vill du göra?


Endast låsa vissa celler och områden i ett skyddat kalkylblad

 1. Om kalkylbladet är skyddat gör du följande:
  1. Klicka på Ta bort bladets skydd i gruppen Ändringar på fliken Granska.

Bild av menyfliksområdet i Excel

 Obs!   Skydda blad ändras till Ta bort bladets skydd när ett kalkylblad skyddas.

 1. Om du får frågan anger du ditt lösenord för att låsa upp kalkylbladet.
 1. Markera hela kalkylbladet genom att klicka på knappen Markera allt.

Bild av knapp

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp vid Tecken i gruppen Tecken på fliken Start.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Kortkommando  Du kan även trycka CTRL+SKIFT+F eller CTRL+1.

 1. Avmarkera kryssrutan Låst på fliken Skydd och klicka sedan på OK.

 Obs!   När du gör det kommer alla celler i kalkylbladet att låsas upp när du skyddar det.

 1. I kalkylbladet markerar du endast de celler som du vill låsa.
 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp bredvid Tecken i gruppen Tecken på fliken Start.

Kortkommando  Du kan även trycka CTRL+SKIFT+F eller CTRL+1.

 1. Markera kryssrutan Låst på fliken Skydd och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Skydda blad i gruppen Ändringar på fliken Granska.

Bild av menyfliksområdet i Excel

 1. Markera de element som du vill att användarna ska kunna ändra i listan Tillåt alla användare av kalkylbladet att.

VisaMer information om kalkylbladselement

Kalkylbladselement

Avmarkera den här kryssrutan Om du vill hindra användare att
Markera låsta celler Flytta pekaren till celler för vilka kryssrutan Låst är markerad på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Som standard tillåts användarna att markera låsta celler.
Markera olåsta celler Flytta pekaren till celler för vilka kryssrutan Låst är avmarkerad på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Som standard kan användarna markera olåsta celler och de kan trycka på TABB för att flytta mellan de olåsta cellerna i ett skyddat kalkylblad.
Formatera celler Ändra något av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du tillämpade villkorsstyrda format innan du skyddade kalkylbladet fortsätter formateringen att förändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.
Formatera kolumner Använda något av kommandona för kolumnformatering, däribland ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (knappen Format, gruppen Celler, fliken Start).
Formatera rader Använda något av kommandona för radformatering, däribland ändra radhöjd eller dölja rader (knappen Format, gruppen Celler, fliken Start).
Infoga kolumner Infoga kolumner.
Infoga rader Infoga rader.
Infoga hyperlänkar Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.
Ta bort kolumner

Ta bort kolumner.

 Obs!   Om Ta bort kolumner är skyddat och Infoga kolumner inte är skyddat kan användaren infoga kolumner som han eller hon sedan inte kan ta bort.

Ta bort rader

Ta bort rader.

 Obs!   Om Ta bort rader är skyddat och Infoga rader inte är skyddat kan användaren infoga rader som han eller hon sedan inte kan ta bort.

Sortera

Använda något av kommandona för att sortera data (gruppen Sortera och filtrera, fliken Data).

 Obs!   Användaren kan inte sortera intervall som innehåller låsta celler på ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

Använd autofilter

Använda nedrullningsbara menyer för att ändra filtreringen för intervall när Autofilter används.

 Obs!   Användaren kan inte använda eller ta bort Autofilter på ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

Använd pivottabell Formatera, ändra layout, uppdatera eller på annat sätt modifiera Pivottabell-rapporter eller skapa nya rapporter.
Redigera objekt

Göra något av följande:

 1. Göra förändringar i grafiska objekt som kartor, inbäddade diagram, former, textrutor och kontroller som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad exempelvis innehåller en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen om du vill köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.
 2. Göra ändringar, exempelvis ändring av formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet uppdateras fortlöpande när du ändrar dess källdata.
 3. Lägga till eller redigera kommentarer.
Redigera scenarier Visa scenarier som du har dolt, göra förändringar i scenarier som du har skyddat mot ändringar och ta bort scenarierna. Användaren kan ändra värdena i cellerna som ändras, om cellerna inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

Diagrambladselement

Markera den här kryssrutan Om du inte vill att användare ska kunna
Innehåll Göra ändringar i objekt som ingår i diagrammet, till exempel dataserier, axlar och förklaringar. Diagrammet kommer fortfarande att reflektera ändringar som görs i dess källdata.
Objekt Göra ändringar i grafiska objekt, inklusive figurer, textrutor och kontroller, om du inte låser upp objekten innan du skyddar diagrambladet.
 1. Ange ett lösenord för bladet i rutan Lösenord för att ta bort skydd från blad, klicka på OK och bekräfta sedan genom att skriva lösenordet en gång till.

 Obs! 

 • Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord kan vilken användare som helst låsa upp kalkylbladet och ändra de skyddade elementen.
 • Om du tappar bort det kan du inte använda de skyddade elementen i kalkylbladet.

Överst på sidan Överst på sidan

Tillåta vissa användare att redigera områden i ett skyddat kalkylblad

 Viktigt!   Om du vill ge vissa användare åtkomst till områden i ett skyddat kalkylblad måste datorn köra Windows XP eller senare och ingå i en domän. I stället för att använda behörigheter som kräver en domän, kan du definiera ett lösenord för ett område.

 1. Markera det kalkylblad som du vill skydda.
 2. Klicka på Tillåt användare att redigera områden i gruppen Ändringar på fliken Granska.

Bild av menyfliksområdet i Excel

 Obs!   Det här kommandot är endast tillgängligt när ett kalkylblad inte är skyddat.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till ett nytt redigerbart område klickar du på Nytt.
  • Om du vill ändra ett befintligt redigerbart område markerar du rutan Områden frigörs med ett lösenord när blad är skyddat och klickar sedan på Ändra.
  • Om du vill ta bort ett redigerbart område markerar du det i rutan Områden frigörs med ett lösenord när blad är skyddat och klickar sedan på Ta bort.
 2. Ange namnet på det område som du vill låsa upp i rutan Rubrik.
 3. I rutan Refererar till celler skriver du ett likhetstecken (=) och anger referensen till området som du vill låsa upp.

 Tips!   Du kan även klicka på knappen Dölj dialogruta, markera området i kalkylbladet och därefter klicka på knappen Dölj dialogruta igen för att återgå till dialogrutan.

 1. Om du vill bevilja åtkomst via lösenord anger du lösenordet för området i rutan Områdeslösenord.

 Obs!   Du måste inte definiera ett lösenord när du använder åtkomstbehörigheter. Genom att använda lösenord kan du emellertid se användarreferenserna för alla behöriga användare som redigerar området.

 1. Definiera åtkomstbehörigheterna genom att klicka på Behörigheter och sedan på Lägg till.
 2. Skriv namnen på de användare som ska kunna redigera områdena i rutan Ange de objektnamn som ska väljas (exempel).

 Tips!   Om du vill se hur användarnamn ska anges klickar du på exempel. Klicka på Kontrollera namn om du vill bekräfta att namnen är rätt.

 1. Klicka på OK.
 2. Ange vilken typ av behörighet som användaren ska beviljas genom att markera eller avmarkera kryssrutorna Tillåt och Neka i rutan Behörigheter och klicka på Använd.
 3. Klicka på OK två gånger.

 Tips!   Om du tillfrågas om ett lösenord skriver du det lösenord som du angett.

 1. Klicka på Skydda blad i dialogrutan Tillåt användare att redigera områden.
 2. Markera de element som du vill att användarna ska kunna ändra i listan Tillåt alla användare av kalkylbladet att.

VisaMer information om kalkylbladselementen

Kalkylbladselement

Avmarkera den här kryssrutan Om du vill hindra användare att
Markera låsta celler Flytta pekaren till celler för vilka kryssrutan Låst är markerad på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Som standard tillåts användarna att markera låsta celler.
Markera olåsta celler Flytta pekaren till celler för vilka kryssrutan Låst är avmarkerad på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Som standard kan användarna markera olåsta celler och de kan trycka på TABB för att flytta mellan de olåsta cellerna i ett skyddat kalkylblad.
Formatera celler Ändra något av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du tillämpade villkorsstyrda format innan du skyddade kalkylbladet fortsätter formateringen att förändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.
Formatera kolumner Använda något av kommandona för kolumnformatering, däribland ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (knappen Format, gruppen Celler, fliken Start).
Formatera rader Använda något av kommandona för radformatering, däribland ändra radhöjd eller dölja rader (knappen Format, gruppen Celler, fliken Start).
Infoga kolumner Infoga kolumner.
Infoga rader Infoga rader.
Infoga hyperlänkar Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.
Ta bort kolumner

Ta bort kolumner.

 Obs!   Om Ta bort kolumner är skyddat och Infoga kolumner inte är skyddat kan användaren infoga kolumner som han eller hon sedan inte kan ta bort.

Ta bort rader

Ta bort rader.

 Obs!   Om Ta bort rader är skyddat och Infoga rader inte är skyddat kan användaren infoga rader som han eller hon sedan inte kan ta bort.

Sortera

Använda något av kommandona för att sortera data (gruppen Sortera och filtrera, fliken Data).

 Obs!   Användaren kan inte sortera intervall som innehåller låsta celler på ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

Använd autofilter

Använda nedrullningsbara menyer för att ändra filtreringen för intervall när Autofilter används.

 Obs!   Användaren kan inte använda eller ta bort Autofilter på ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

Använd pivottabell Formatera, ändra layout, uppdatera eller på annat sätt modifiera Pivottabell-rapporter eller skapa nya rapporter.
Redigera objekt

Göra något av följande:

 1. Göra förändringar i grafiska objekt som kartor, inbäddade diagram, former, textrutor och kontroller som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad exempelvis innehåller en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen om du vill köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.
 2. Göra ändringar, exempelvis ändring av formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet uppdateras fortlöpande när du ändrar dess källdata.
 3. Lägga till eller redigera kommentarer.
Redigera scenarier Visa scenarier som du har dolt, göra förändringar i scenarier som du har skyddat mot ändringar och ta bort scenarierna. Användaren kan ändra värdena i cellerna som ändras, om cellerna inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

Diagrambladselement

Markera den här kryssrutan Om du inte vill att användare ska kunna
Innehåll Göra ändringar i objekt som ingår i diagrammet, till exempel dataserier, axlar och förklaringar. Diagrammet kommer fortfarande att reflektera ändringar som görs i dess källdata.
Objekt Göra ändringar i grafiska objekt, inklusive figurer, textrutor och kontroller, om du inte låser upp objekten innan du skyddar diagrambladet.
 1. Ange ett lösenord i rutan Lösenord för att ta bort skydd från blad och klicka på OK. Ange sedan lösenordet igen för att bekräfta det.

 Obs! 

 • Lösenordet är valfritt. Om du inte anger ett lösenord kan vilken användare som helst låsa upp kalkylbladet och ändra de skyddade elementen.
 • Välj ett lösenord som är lätt att komma ihåg. Om du tappar bort lösenordet kan du inte komma åt de skyddade elementen i kalkylbladet.

 Obs! 

 • Om en cell tillhör mer än ett område kan användare med behörighet att redigera något av områdena även redigera den cellen.
 • Om en användare försöker redigera flera celler samtidigt, men bara har behörighet att ändra några av cellerna, uppmanas användaren att markera och redigera cellerna en i taget.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007