Lägga till data manuellt i celler i ett kalkylblad

Du har flera olika alternativ när du vill ange data manuellt i Excel. Du kan ange data i en cell, eller i flera celler samtidigt, på ett eller flera kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. Ett kalkylblad består av celler som har ordnats i kolumner och rader och det är alltid en del av en arbetsbok.) åt gången. De data som du anger kan vara tal, textsträngar, datum eller tider. Du kan formatera dina data på en mängd olika sätt. Dessutom finns det flera inställningar som du kan justera för att underlätta när du ska mata in data.

I det här avsnittet förklaras inte hur man använder ett dataformulär för att mata in data i kalkylbladet. Mer information om hur du använder dataformulär finns i Lägga till, redigera, hitta och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär.

 Viktigt   Om du inte kan ange eller redigera data i ett kalkylblad, så kanske det har skyddats av dig eller någon annan för att förhindra att data ska ändras av misstag. I ett skyddat kalkylblad kan du markera celler för att visa informationen, men du kan inte skriva information i celler som är låsta. I de flesta fall bör du inte ta bort kalkylbladsskyddet om du inte har beviljats behörighet att göra det av den person som skapade kalkylbladet. Om du vill ta bort ett kalkylbladsskydd klickar du på Ta bort bladets skydd i gruppen Ändringar på fliken Granska. Om ett lösenord definierades när kalkylbladsskyddet aktiverades, måste du först ange lösenordet innan du kan ta bort skyddet.

Vad vill du göra?


Skriva in text eller ett tal i en cell

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.
 2. Skriv önskat tal eller önskad text och tryck sedan på Retur eller Tabb.

 Tips   Om du vill ange data på en ny rad i en cell kan du infoga en radbrytning genom att trycka på Alt+Retur.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva in ett tal med ett fast decimalkomma

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Avancerat och markera kryssrutan Infoga decimaltecken automatiskt under Redigeringsalternativ.
 3. I rutan Antal skriver du ett positivt tal för siffror till höger om decimaltecknet eller ett negativt tal för siffror till vänster om decimaltecknet.

Om du exempelvis skriver 3 i rutan Antal och sedan skriver 2834 i en cell så visas värdet som 2,834. Om du skriver -3 i rutan Antal och sedan skriver 283 så blir värdet 283000.

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv ett tal.

Data som du skrivit i cellerna innan du aktiverar alternativet Fasta decimaler påverkas inte.

 Tips   Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativet Fasta decimaler skriver du ett decimaltecken när du skriver talet.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva in ett datum eller en tid i en cell

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.
 2. Skriv ett datum eller ett klockslag på följande sätt:
  • Om du vill ange ett datum avgränsar du datumdelarna med snedstreck eller bindestreck, t.ex. 5/9/2002 eller 2002-09-05.
  • Om du vill ange en tid som baseras på 12-timmarstid anger du tiden följd av ett blanksteg, och skriver sedan a eller p efter klockslaget, t.ex. 9:00 p. Annars anger Excel tiden som AM som standard.

 Tips   Om du vill infoga aktuellt datum och klockslag trycker du på Ctrl+Skift+; (semikolon).


 Anteckningar 

 • Om du vill lägga till ett datum eller ett klockslag som uppdateras när du öppnar kalkylbladet kan du använda funktionerna IDAG och NU.
 • När du anger ett datum eller ett klockslag i en cell visas de antingen med standardformaten för datum och tid på datorn, eller i det format som tillämpades på cellen innan du angav datumet eller tiden. Standardformatet för datum och klockslag styrs av inställningarna i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar (Kontrollpanelen, Klocka, språk och nationella inställningar). Om de här inställningarna på datorn har ändrats så visas datum och tider i dina arbetsböcker som inte formaterats med kommandot Formatera celler i enlighet med de ändrade inställningarna.
 • Om du vill använda standardformatet klickar du på den cell som innehåller värdet för datumet eller klockslaget och trycker på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva in samma data i flera celler samtidigt

 1. Markera de celler som du vill infoga samma information i. Cellerna behöver inte vara placerade intill varandra.

VisaSå här markerar du celler

Om du vill markera Gör du så här
En enskild cell Klicka i cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.
Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.
Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

Om kalkylbladet innehåller data markerar Ctrl+A det aktuella området. Om du trycker på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.
Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

 Anteckning   Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad med radrubrik och kolumnrubrik

Bildtext 1 Radrubrik
Bildtext 2 Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader och uppil eller nedpil för kolumner).

I raden eller kolumnen som innehåller data markerar Ctrl+Skift+Piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+Piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.
Intilliggande rader eller kolumner Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.
Diskontinuerliga rader eller kolumner Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.
Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).
Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på Crtl+Home om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck på Ctrl+End om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller information eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet) Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).
Celler till början av kalkylbladet Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.
Fler eller färre celler än den aktiva markeringen Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkudera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

 Tips   Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 1. Skriv informationen i den aktiva cellen och tryck på Ctrl+Retur.

 Tips   Du kan också lägga till samma data i flera celler med hjälp av fyllningshandtaget (fyllningshandtag: En liten svart ruta i det nedre högra hörnet på en markering. När du pekar på fyllningshandtaget, ändras pekaren till ett svart kors.) Markerad cell med fyllningshandtag om du vill fylla i data automatiskt i celler i ett kalkylblad.

Mer information finns i artikeln Fylla kalkylbladsceller med data automatiskt.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva in samma data i flera kalkylblad samtidigt

Om du gör flera kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. Ett kalkylblad består av celler som har ordnats i kolumner och rader och det är alltid en del av en arbetsbok.) aktiva samtidigt och anger nya data eller ändrar befintliga data i ett av kalkylbladen, så förs ändringarna in i samma celler på alla valda kalkylblad.

 1. Klicka på fliken för det första kalkylbladet som innehåller de data som du vill redigera. Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på flikarna i de andra kalkylbladen som du vill synkronisera informationen till.

Knappar för bladbläddring

 Anteckning   Om du inte kan se fliken för det kalkylblad du vill visa kan du leta upp kalkylbladet med hjälp av knapparna för flikbläddring, och klicka på fliken. Om du ändå inte hittar de önskade kalkylbladsflikarna kanske du måste maximera dokumentfönstret.

 1. Markera cellen eller området (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) som du vill redigera befintliga data eller ange nya data i på det aktiva kalkylbladet (aktivt blad: Det blad som du håller på att arbeta med i en arbetsbok. Namnet på fliken på det aktiva bladet är fetstilt.).

VisaSå här markerar du celler

Om du vill markera Gör du så här
En enskild cell Klicka i cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.
Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.
Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

Om kalkylbladet innehåller data markerar Ctrl+A det aktuella området. Om du trycker på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.
Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

 Anteckning   Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad med radrubrik och kolumnrubrik

Bildtext 1 Radrubrik
Bildtext 2 Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader och uppil eller nedpil för kolumner).

I raden eller kolumnen som innehåller data markerar Ctrl+Skift+Piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+Piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.
Intilliggande rader eller kolumner Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.
Diskontinuerliga rader eller kolumner Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.
Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).
Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på Crtl+Home om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck på Ctrl+End om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller information eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet) Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).
Celler till början av kalkylbladet Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.
Fler eller färre celler än den aktiva markeringen Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkudera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

 Tips   Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 1. Ange nya data eller redigera befintliga data i den aktiva cellen, och tryck sedan på Retur eller Tabb så att markeringen flyttas till nästa cell.

Ändringarna tillämpas på alla markerade kalkylblad.

 1. Upprepa föregående steg tills du är färdig med att skriva in eller redigera data.


 Anteckningar 

 • Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas kan du högerklicka du på fliken för ett markerat kalkylblad och klicka på Dela upp blad.
 • När du skriver in eller redigerar data så påverkar dina ändringar alla de markerade kalkylbladen, och du kan råka ersätta data som du inte ville ändra. För att undvika det kan du visa alla kalkylblad samtidigt och se efter om det finns några potentiella datakonflikter.
  1. Klicka på Nytt fönster i gruppen Fönster på fliken Visa.
  2. Växla till det nya fönstret och klicka sedan på ett kalkylblad som du vill visa.
  3. Upprepa steg 1 och 2 för alla kalkylblad som du vill visa.
  4. Klicka på Ordna alla i gruppen Fönster på fliken Visa och klicka sedan på de alternativ du vill använda.
  5. Om du endast vill visa kalkylblad i den aktiva arbetsboken markerar du kryssrutan Fönster för aktiv arbetsbok i dialogrutan Ordna fönster.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra inställningar för kalkylblad och cellformat

Det finns flera inställningar i Excel som du kan ändra för att göra det enklare att ange data manuellt. Vissa ändringar påverkar alla arbetsböcker, vissa påverkar hela kalkylbladet, och vissa påverkar bara de celler som du anger.

Ändra riktning för tangenten Retur

När du trycker på Tabb för att infoga data i flera celler på en rad och sedan trycker på Retur i slutet av raden flyttas markeringen som standard till början av nästa rad.

Markeringen flyttas en cell nedåt när du trycker på Retur och en cell till höger när du trycker på Tabb. Du kan inte ändra riktningen för Tabb-tangenten, men däremot för Retur-tangenten. Om du ändrar den här inställningen påverkas hela kalkylbladet, alla andra öppna kalkylblad och arbetsböcker samt alla nya arbetsböcker.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.
 2. Markera kryssrutan Flytta markering efter att du tryckt på Retur under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka på önskad riktning i rutan Riktning.

Ändra bredden för en kolumn

I vissa fall kan en cell visa #####. Det kan inträffa när cellen innehåller ett tal eller ett datum, och kolumnbredden inte räcker till för att visa alla tecken som krävs för cellens format. Antag t.ex. att en cell med datumformatet "åååå-mm-dd" innehåller 2007-12-31, men att kolumnen bara är tillräckligt bred för att visa sex tecken. Då visar cellen #####. Om du vill visa hela innehållet i cellen med det aktuella formatet måste du öka kolumnbredden.

 1. Klicka på den cell som du vill ändra kolumnbredden för.
 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

Gruppen Formatmallar på fliken Start

 1. Gör något av följande under Cellstorlek:
  • Om du vill att all text ska få plats i cellen klickar du på Autopassa kolumnbredd.
  • Om du vill öka kolumnens bredd klickar du på Kolumnbredd och skriver önskad bredd i rutan Kolumnbredd.

 Anteckning   Som alternativ till att öka kolumnbredden kan du ändra formatet för kolumnen, eller för en enskild cell. Du skulle t.ex. kunna ändra datumformatet så att datumet visas med endast månad och dag (formatet "dd/mm"), t.ex. 31/12, eller visa talet med matematisk notation (med exponenter), t.ex. 4E+08.

Radbryta text i en cell

Du kan visa flera rader med text i en cell genom att radbryta texten. Andra celler påverkas inte när du radbryter text i en cell.

 1. Klicka på den cell som du vill radbryta text i.
 2. Klicka på Radbryt text i gruppen Justering på fliken Start.

Gruppen Justering på fliken Start

 Anteckning   Om texten är ett långt ord radbryts inte tecknen (ordet avstavas inte). Du kan i stället öka kolumnbredden eller minska teckenstorleken så att all text visas. Om all text inte syns efter en radbrytning kan du behöva justera radens höjd. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Autoanpassa rader under Cellstorlek.

 Tips    Det finns mer information om att radbryta text i artikeln Radbryta text i en cell.

Ändra formatet för ett tal

I Excel är cellens format inte kopplat till de data som lagras i cellen. Den här skillnaden i visningen kan ha en stor inverkan när det handlar om numeriska data. Om ett tal som du anger t.ex. avrundas, så är det oftast bara talet som visas som avrundas. Vid beräkningar används det faktiska talet som lagras i cellen, inte det formaterade tal som visas. Därför kan det hända att beräkningar ser ut att vara felaktiga om en eller flera celler har avrundats.

När du har skrivit tal i en cell kan du ändra hur talen visas genom att ändra deras format.

 1. Klicka på den cell som innehåller de tal som du vill formatera.
 2. Klicka på pilen bredvid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start och klicka på önskat format.

Rutan Formatera tal på fliken Start

 Tips   Om du vill använda ett talformat från listan med tillgängliga format klickar du på Fler talformat och klickar på ett format i listan Kategori.

Formatera ett tal som text

Tal som inte ska användas i beräkningar i Excel, t.ex. telefonnummer, kan formateras som text. Tillämpa bara formatet Text på de tomma cellerna innan du skriver talen.

 1. Markera en tom cell.
 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

Rutan Formatera tal på fliken Start

 1. Skriv talen i den formaterade cellen.

 Anteckning   Tal som du angett innan du lägger till formatet Text för cellerna måste anges på nytt i de formaterade cellerna. Du kan snabbt skriva talen som text genom att markera varje cell, trycka på F2 och sedan på Retur.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013