Ändra visningen av diagramaxlar

För de flesta typer av diagram du kan visa eller dölja diagrammets axlar (axel: En linje utmed den ena sidan av ritytan som används som referensram för mätning. Y-axeln är vanligtvis den lodräta axeln och innehåller data. X-axeln är vanligtvis den vågräta axeln och innehåller kategorier.). Du kan även ändra hur diagramdata ser ut för att göra informationen lättare att förstå.

Viktigt!    I den här artikeln finns ingen information om hur du ändrar skalan för axlarna i ett diagram. Läs här om du behöver information om hur du ändrar storleken:

Vad vill du göra?


Lär dig mer om axlar

Diagram har vanligtvis två axlar som används för att mäta och kategorisera data: en lodrät axel (kallas även för värdeaxel eller Y-axel) och en vågrät axel (kallas även för kategoriaxel eller X-axel). 3D-staplar, 3D-kondiagram och 3D-pyramiddiagram har en tredje axel, djupaxeln (kallas även för serieaxel eller Z-axel) så att data kan ritas utmed diagrammets djup. Polärdiagram innehåller inga vågräta axlar och cirkeldiagram och ringdiagram innehåller inga axlar alls.


Diagram som visar en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel

Steg 1 Lodrät axel (värde)

Steg 2 Vågrät axel (kategori)

Steg 3 Djupaxel (serie)


Alla typer av diagram visar inte axlar på samma sätt. Till exempel visar punktdiagram och bubbeldiagram numeriska värden på både den vågräta och den lodräta axeln. Ett exempel är hur mängden nederbörd i form av regn mäts emot barometertryck. Båda dessa enheter har numeriska värden och datapunkterna visas på x- och y-axlarna i relation till de numeriska värdena. Värdeaxlar ger flera olika alternativ, till exempel en logaritmisk skala.

Andra diagramtyper, exempelvis stapel-, linje- och ytdiagram visar endast numeriska värden på den lodräta (värde-) axeln och visar textgrupper (eller kategorier) på den vågräta axeln. Ett exempel på det är hur mängden nederbörd i form av regn mäts emot geografiska regioner. I detta exempel är de geografiska kategorierna textkategorier för de data som anges på den vågräta (kategori-) axeln. De geografiska regionerna placeras med jämna mellanrum eftersom de enbart består av text. Kom ihåg denna skillnad när du väljer diagramtyp, eftersom alternativen är olika för värde- och kategoriaxlarna. Observera även att djupaxeln (serieaxeln) är en annan typ av kategoriaxel.

När du skapar ett diagram visas skalstreck och etiketter (skalstreck och skalstrecksetikett: Skalstreck är små måttstreck som liknar strecken på en linjal som skär en axel. Skalstrecksetiketterna identifierar de olika kategorierna, värdena eller serierna i diagrammet.) som standard på axlarna. Du kan anpassa hur de visas genom att använda huvud- och delskalstreck och etiketter. För att göra diagrammet mindre rörigt kan du visa färre axeletiketter eller skalstreck på de vågräta axlarna genom att ange intervallerna där du vill att kategorierna ska etiketteras, eller genom att ange antalet kategorier som du vill visa mellan skalstrecken.

Du kan även ändra etiketternas justering och orientering och ändra eller formatera texten och talen som de visar, till exempel för att visa ett tal i procent.

Överst på sidan Överst på sidan

Visa eller dölj axlar

 1. Klicka var som helst på det diagram som du vill visa eller dölja axlar i.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 1. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

Bild av menyfliksområde

 1. Om du vill visa eller dölja en axel klickar du på den typ av axel som du vill visa eller dölja och sedan på önskat alternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Justera axlars skalstreck och etiketter

 1. Klicka på axeln i ett diagram som har de skalstreck och etiketter du vill justera, eller gör något av följande för att markera axeln i en lista med diagramelement:
  1. Klicka någonstans i diagrammet.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 1. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill välja.

Bild av menyfliksområde

 1. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.
 2. Gör något av följande under Alternativ för axel:
 • Om du vill ändra hur huvudskalstreck visas klickar du på den skalstrecksplacering du vill ha i rutan Huvudskalstreck.
 • Om du vill ändra hur delskalstreck visas klickar du på den skalstrecksplacering du vill ha i den nedrullningsbara listrutan Delskalstreck.
 • Om du vill ändra etiketternas placering klickar du på det alternativ du vill använda i rutan Axeletiketter.

Tips    Du kan dölja skalstreck eller skalstrecksetiketter genom att klicka på Ingen i rutan Axeletiketter.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra antalet kategorier mellan etiketter och skalstreck

 1. Klicka på den vågräta axel (kategori) som du vill ändra i ett diagram, eller gör något av följande för att markera axeln i en lista med diagramelement:
  1. Klicka någonstans i diagrammet.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 1. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill välja.

Bild av menyfliksområde

 1. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.
 2. Gör något eller båda av följande under Alternativ för axel:
 • Om du vill ändra intervall mellan axeletiketter klickar du på Ange intervallenhet under Intervall mellan etiketter och anger sedan talet du vill använda i textrutan.

Tips    Skriv 1 om du vill visa en etikett för varje kategori, 2 om du vill visa en etikett för varannan kategori, 3 om du vill visa en etikett för var tredje kategori, och så vidare.

 • Om du vill ändra placeringen av axeletiketter skriver du det tal du vill använda i rutan Namnge avstånd från axel.

Tips    Skriv ett mindre antal att placera etiketterna närmare axeln. Skriv in ett större antal om du vill ha mer avstånd mellan etiketten och axeln.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra etiketters justering och orientering

Du kan ändra justeringen av axeletiketter både på de vågräta axlarna (kategori) och på de lodräta axlarna (värde). När du har kategorietiketter på flera nivåer (kategorietiketter med flera nivåer: Kategorietiketter i ett diagram som, baserat på kalkylbladsdata, visas automatiskt på mer än en rad i hierarkin. Rubriken Spannmål kan till exempel visas ovanför en rad med rubrikerna Tofu, Äpplen och Päron.) i diagrammet kan du ändra justeringen för alla etikettnivåerna. Du kan även ändra hur stort mellanrummet är mellan etikettnivåer på den vågräta axeln (kategori).

 1. Klicka på den axel i ett diagram som har de etiketter som du vill justera om, eller gör följande för att markera axeln i en lista med diagramelement:
  1. Klicka någonstans i diagrammet.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 1. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill välja.

Bild av menyfliksområde

 1. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.
 2. Klicka på Justering i dialogrutan Formatera axel.
 3. Gör något av följande under Textlayout:
 • Klicka i rutan Lodrät justering på det alternativ som du vill använda.
 • I rutan Textorientering klickar du på önskad orientering.
 • I rutan Anpassad vinkel väljer du önskad rotation.

Tips    Du kan också ändra den horisontella justeringen av axeletiketterna genom att högerklicka på axeln och klicka sedan på Vänsterjustera Bild av knapp, Centrera Bild av knapp eller Högerjustera Bild av knapp i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra texten i kategorietiketter

Du kan ändra texten i kategorietiketter på kalkylbladet eller så kan du ändra den direkt i diagrammet.

Ändra text för kategorietikett i kalkylbladet

 1. Klicka på den cell i kalkylbladet som innehåller namnet på den etikett som du vill ändra.
 2. Skriv det nya namnet och tryck sedan på RETUR.

Obs!    Ändringar som du gör i kalkylbladet uppdateras automatiskt i diagrammet.

Ändra text för kategorietikett i diagrammet

 1. Klicka på den vågräta axeln i ett diagram, eller välj axeln i en lista med diagramelement genom att göra följande:
  1. Klicka någonstans i diagrammet.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 1. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och sedan på den vågräta axeln.

Bild av menyfliksområde

 1. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Design.

Bild av menyfliksområdet i Excel

 1. Klicka på Redigera i dialogrutan Välj datakälla under Vågräta (kategori) axeletiketter .
 2. Gör något av följande i rutan Axeletikettområde:
 • Ange de data på kalkylbladet som du vill använda som kategoriaxelns etikettext.

Tips    Du kan också klicka på knappen Dölj dialogrutaBild av knapp   och sedan välja det område som du vill använda i kalkylbladet. När du är klar klickar du på Expandera dialogrutan.

 • Skriv de etiketter som du vill använda, avdelade med kommatecken – t.ex. Division A, Division B, Division C.

Obs!    Om du skriver etikettexten i rutan Axeletikettområde är inte längre kategoriaxelns etikettext länkad till en kalkylbladscell.

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra format på text och tal i etiketter

Du kan ändra formatet på texten för kategoriaxeletiketterna eller värdena på värdeaxeln.

Formatera text

 1. I ett diagram högerklickar du på den axel som visar de etiketter som du vill formatera.
 2. Klicka på de formateringsalternativ som du vill använda i formateringsverktygsfältet.

Tips    Du kan också välja den axel som visar etiketterna och sedan använda formateringsknapparna på fliken Start i gruppen Teckensnitt.

Formatera tal

 1. Klicka på den axel som visar talen du vill formatera i ett diagram, eller gör följande för att markera axeln i en lista med diagramelement:
  • Klicka någonstans i diagrammet.

Diagramverktyg visas, tillsammans med flikarna Design, Layout och Format.

 • Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill välja.

Bild av menyfliksområde

 1. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.
 2. Klicka på Tal och markera sedan det talformat som du vill använda i rutan Kategori.

Tips    Om talformatet du markerar använder decimaler kan du ange dem i rutan Decimaler.

 1. Om du vill att talen ska vara länkade till kalkylbladets celler markerar du kryssrutan Länkad till källa.

Obs!    Innan du formaterar tal som procent ska du verifiera att siffrorna i diagrammet har beräknats som procenttal, och att de visas i decimalform. Procentvärden beräknas på kalkylbladet med hjälp av följande ekvation belopp/totalsumma = procent. Om du till exempel beräknar 10 / 100 = 0,1 och sedan formaterar 0,1 som procent kommer värdet att visas korrekt som 10%.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010